Cysylltu â ni

coronafirws

Mae doll marwolaeth COVID-19 fyd-eang yn rhagori ar 3 miliwn yng nghanol adfywiad heintiau newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe groesodd marwolaethau cysylltiedig â choronafirws ledled y byd 3 miliwn ddydd Mawrth (6 Ebrill), yn ôl cyfrif Reuters, gan fod yr atgyfodiad byd-eang diweddaraf o heintiau COVID-19 yn herio ymdrechion brechu ledled y byd, ysgrifennu Roshan Abraham a Anurag Maan.

Mae marwolaethau ledled y byd COVID-19 yn cynyddu unwaith eto, yn enwedig ym Mrasil ac India. Mae swyddogion iechyd yn beio amrywiadau mwy heintus a ganfuwyd gyntaf yn y Deyrnas Unedig a De Affrica, ynghyd â blinder cyhoeddus gyda chloeon a chyfyngiadau eraill.

Graffig COVID byd-eang

hysbyseb

Yn ôl cyfrif Reuters, cymerodd fwy na blwyddyn i’r doll marwolaeth coronafirws fyd-eang gyrraedd 2 filiwn. Ychwanegwyd yr 1 miliwn o farwolaethau nesaf mewn tua thri mis.

Mae Brasil yn arwain y byd yn nifer cyfartalog dyddiol y marwolaethau newydd yr adroddir amdanynt ac mae'n cyfrif am un o bob pedair marwolaeth ledled y byd bob dydd, yn ôl dadansoddiad Reuters.

Cydnabu Sefydliad Iechyd y Byd gyflwr enbyd y genedl oherwydd coronafirws, gan ddweud bod y wlad mewn cyflwr critigol iawn gyda system gofal iechyd llethol.

hysbyseb

“Yn wir mae sefyllfa ddifrifol iawn yn digwydd ym Mrasil ar hyn o bryd, lle mae gennym ni nifer o daleithiau mewn cyflwr critigol,” meddai epidemiolegydd WHO Maria Van Kerkhove wrth sesiwn friffio ddydd Iau diwethaf, gan ychwanegu bod llawer o unedau gofal dwys ysbytai yn fwy na 90% llawn.

Adroddodd India y cynnydd uchaf erioed mewn heintiau COVID-19 ddydd Llun, gan ddod yr ail genedl ar ôl i’r Unol Daleithiau bostio mwy na 100,000 o achosion newydd mewn diwrnod.

Dechreuodd gwladwriaeth India yr effeithiwyd arni waethaf, Maharashtra ddydd Llun gau canolfannau siopa, sinemâu, bariau, bwytai ac addoldai, gan fod ysbytai yn cael eu goresgyn gan gleifion.

Rhanbarth Ewrop, sy'n cynnwys 51 o wledydd, sydd â'r cyfanswm uchaf o farwolaethau, sef bron i 1.1 miliwn.

Mae pum gwlad Ewropeaidd gan gynnwys y Deyrnas Unedig, Rwsia, Ffrainc, yr Eidal a'r Almaen yn cyfrif am oddeutu 60% o gyfanswm marwolaethau cysylltiedig ag coronafirws Ewrop.

Yr Unol Daleithiau sydd â'r nifer uchaf o farwolaethau o unrhyw wlad yn y byd, sef 555,000 ac mae'n cyfrif am tua 19% o'r holl farwolaethau oherwydd COVID-19 yn y byd. Mae achosion wedi codi am y tair wythnos ddiwethaf ond mae swyddogion iechyd yn credu y gallai ymgyrch frechu gyflym y genedl atal cynnydd mewn marwolaethau. Mae traean o'r boblogaeth wedi derbyn o leiaf un dos o frechlyn.

Mae o leiaf 370.3 miliwn o bobl neu bron i 4.75% o’r boblogaeth fyd-eang wedi derbyn dos sengl o frechlyn COVID-19 erbyn dydd Sul, yn ôl ffigurau diweddaraf y cwmni darparu ymchwil a data Our World in Data.

Fodd bynnag, mae Sefydliad Iechyd y Byd yn annog gwledydd i roi mwy o ddosau o frechlynnau COVID-19 cymeradwy i helpu i gyrraedd targedau brechu ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed mewn gwledydd tlotach.

Graffig brechu COVID byd-eang

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd