Cysylltu â ni

Covid-19

Mae ASEau yn nodi eu hamodau ar gyfer 'Tystysgrif COVID-19 yr UE'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (29 Ebrill), mabwysiadodd y Senedd ei safbwynt negodi ar y cynnig ar gyfer yr hyn y mae'r Comisiwn yn ei ddisgrifio fel 'Tystysgrif Werdd Ddigidol' a'r hyn y mae'n well gan y Senedd ei alw'n 'dystysgrif EU COVID-19' i ailddatgan yr hawl i symud yn rhydd yn Ewrop. yn ystod y pandemig.

Mae ASEau yn mynnu y dylai'r dogfennau fod ar gael mewn fformat digidol neu bapur ac y dylent fod ar waith am ddeuddeg mis ond heb fod yn hwy. 

Ar ôl cytuno ar eu safbwynt, a rhoi llwybr cyflym i'r broses trwy bleidleisio yr wythnos hon, mae'r Senedd a'r Cyngor yn barod i ddechrau trafodaethau. Y nod yw dod i gytundeb cyn gwyliau'r haf.

Rhyddid i symud

Yn dilyn y bleidlais yn y Cyfarfod Llawn, dywedodd Juan Fernando López Aguilar ASE (S&D, ES), cadeirydd y Pwyllgor Rhyddid Sifil a rapporteur: “Mae angen i ni roi Tystysgrif COVID-19 yr UE ar waith i ailsefydlu hyder pobl yn Schengen tra rydym yn parhau i ymladd yn erbyn y pandemig. Rhaid i aelod-wladwriaethau gydlynu eu hymateb mewn modd diogel a sicrhau symudiad rhydd dinasyddion o fewn yr UE. ”

Am ddim

Mae ASEau yn pwysleisio, er mwyn osgoi gwahaniaethu yn erbyn y rhai na chawsant eu brechu ac am resymau economaidd, y dylai gwledydd yr UE “sicrhau profion cyffredinol, hygyrch, amserol a rhad ac am ddim”.

Dywedodd López Aguilar: “Rhaid i’r dystysgrif a’r profion fod yn rhad ac am ddim. Ni allant gael pris gwaharddol. Mae'n brawf gorfodol. Ni all fod mor ddrud! ”

Dim cyfyngiadau teithio ychwanegol

Dywed ASEau unwaith y bydd dinesydd yn ennill tystysgrif COVID-19 yr UE na ddylent fod yn destun cyfyngiadau teithio ychwanegol, fel cwarantîn, hunan-ynysu neu brofi. Mae'r Senedd eisiau sicrhau bod tystysgrif yr UE yn rhan o fframwaith cyffredin. 

Credai Sophie In't Veld ASE mai hwn fydd un o'r cwestiynau anoddaf yn y trafodaethau gyda'r Cyngor: “Beth yw'r pwynt o gael cynllun Ewropeaidd cyffredin os gall yr aelod-wladwriaethau anwybyddu'r dystysgrif a gosod cyfyngiadau ychwanegol pan fyddant eisiau. i? Ydych chi wir yn meddwl bod y dinasyddion yn aros am ddadl am sybsidiaredd nawr a chymwyseddau cenedlaethol? Mae dinasyddion eisiau eu hawliau, maen nhw eisiau eu rhyddid. ”

Pa frechlynnau sy'n dderbyniol?

Yn y cynnig rhaid i aelod-wladwriaethau dderbyn tystysgrifau brechu a gyhoeddir mewn aelod-wladwriaethau eraill ar gyfer pobl sydd â brechlyn a awdurdodwyd i'w ddefnyddio yn yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen ar hyn o bryd), dywed ASEau. Yr aelod-wladwriaethau fydd yn penderfynu a ydynt hefyd yn derbyn tystysgrifau brechu a gyhoeddir mewn aelod-wladwriaethau eraill ar gyfer brechlynnau a restrir gan Sefydliad Iechyd y Byd i'w defnyddio mewn argyfwng. 

Diogelu diogelu data

Bydd y tystysgrifau'n cael eu gwirio i atal twyll a ffugio, ynghyd â dilysrwydd y morloi electronig sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen. Ni ellir storio data personol a gafwyd o'r tystysgrifau mewn aelod-wladwriaethau cyrchfan ac ni fydd cronfa ddata ganolog wedi'i sefydlu ar lefel yr UE. Bydd y rhestr o endidau a fydd yn prosesu ac yn derbyn data yn gyhoeddus fel y gall dinasyddion arfer eu hawliau diogelu data o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Dywedodd In't Veld: “Mae ymddiried yn y dystysgrif yn allweddol ar gyfer y nifer sy'n manteisio arno, felly mae'r natur dros dro a ddiogelir gan gymal machlud, cymalau diogelu data, cymalau sy'n atal ymgripiad swyddogaeth, yn hanfodol."

Brechlynnau fforddiadwy wedi'u dyrannu'n fyd-eang

Yn olaf, mae ASEau yn tanlinellu bod angen cynhyrchu brechlynnau COVID-19 ar raddfa, eu prisio'n fforddiadwy a'u dyrannu yn fyd-eang. Maent hefyd yn lleisio pryder am y problemau difrifol a achosir gan gwmnïau nad ydynt yn cydymffurfio ag amserlenni cynhyrchu a dosbarthu.

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd