Cysylltu â ni

Covid-19

Mae tystysgrif COVID Digidol yr UE yn mynd yn fyw fis yn gynnar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth  Porth yr UE ar gyfer tystysgrifau COVID aeth yn fyw mewn saith gwlad Ewropeaidd ar 1 Mehefin, fis cyn y dyddiad cau o 1 Gorffennaf.

Erbyn hyn, gall aelod-wladwriaethau sydd wedi profi Porth yr UE ym mis Mai gysylltu ag ef. Gall awdurdodau cenedlaethol ddechrau cyhoeddi tystysgrifau yn wirfoddol.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Bydd y gwaith paratoi amserol yn caniatáu i’r system lawn fod ar waith erbyn 1 Gorffennaf - pan fydd y cynnig yn cael ei gymhwyso a bydd yr UE ar amser i agor eto yr haf hwn.”

hysbyseb

Beth yw Porth yr UE?

Mae Porth yr UE yn ardystio ac yn amddiffyn y nodweddion diogelwch sydd wedi'u cynnwys yng nghodau QR pob tystysgrif, fel yr allwedd llofnod digidol.

Fel hyn, gall dinasyddion a sefydliadau sicrhau bod y tystysgrifau'n ddilys.

I'r rhai sy'n ymwneud â diogelu data, nid yw gwybodaeth iechyd deiliad y dystysgrif yn mynd trwy Borth yr UE wrth fynd i mewn i aelod-wladwriaeth arall. Dim ond dilysrwydd a dilysrwydd y dystysgrif sy'n cael eu gwirio.

Ble alla i ddefnyddio fy Nhystysgrif COVID Digidol yr UE?

Y gwledydd Ewropeaidd sydd eisoes wedi dechrau cyhoeddi'r Tystysgrifau COVID Digidol cyntaf yw Bwlgaria, Tsiecia, Denmarc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Croatia, a Gwlad Pwyl.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE ar gael yn holl aelod-wladwriaethau’r UE ar 1 Gorffennaf, yn ôl llinell amser y Comisiwn Ewropeaidd.

Ar ôl i dystysgrif COVID Digidol yr UE ddod i rym ledled yr UE, bydd cyfnod cyflwyno o chwe wythnos fformatau pasio COVID eraill gellir ei ddefnyddio ledled yr Undeb Ewropeaidd, tan 12 Awst.

Sut mae'r pas COVID Ewropeaidd yn gweithio?

Bydd y dystysgrif ar gael i ddinasyddion sydd wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19, neu sydd wedi derbyn canlyniad prawf negyddol yn ddiweddar, neu wedi gwella o COVID-19.

Yn achos unigolion sydd wedi’u brechu, dywed y Comisiwn Ewropeaidd y byddai tystysgrifau “yn gyfyngedig i frechlynnau sydd wedi derbyn awdurdodiad marchnata ledled yr UE.” Mae rhestr wedi'i diweddaru o frechlynnau awdurdodedig ac arfaethedig ar gael ar Tystysgrif Pas Covid.

Yn achos y rhai sy'n cael eu hamddiffyn rhag y clefyd ar ôl cael eu heintio, ystyrir bod eu himiwnedd yn ddilys am hyd at chwe mis.

Bydd deiliaid sydd wedi'u brechu ac a adferwyd yn cael eu heithrio rhag profion sy'n gysylltiedig â theithio neu gwarantîn.

Sut olwg sydd ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE?

Gellir cyhoeddi Tystysgrif COVID Digidol yr UE ar ffurf papur neu ddigidol.

Mae'n cynnwys enw a dyddiad geni'r deiliad, dyddiad cyhoeddi'r dystysgrif, gwybodaeth am frechlyn y deiliad, prawf COVID, neu adferiad ac allwedd llofnod digidol unigryw.

Nid yw'r dystysgrif COVID yn cymryd lle dogfen deithio. Rhaid i ddeiliaid hefyd ddarparu pasbort neu gerdyn adnabod.

coronafirws

Sicrhau teithio awyr llyfn wrth wirio Tystysgrifau COVID Digidol yr UE: Canllawiau newydd ar gyfer aelod-wladwriaethau

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansio Tystysgrif COVID Digidol yr UE ar 1 Gorffennaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau i aelod-wladwriaethau'r UE ar y ffyrdd gorau i'w gwirio cyn teithio, gan sicrhau'r profiad llyfnaf posibl i deithwyr awyr a staff fel ei gilydd. Mae Tystysgrif COVID Digidol an-orfodol yr UE yn darparu naill ai prawf brechu, yn dangos a oes gan berson ganlyniad prawf SARS-COV-2 negyddol, neu wedi gwella o COVID-19. Felly, mae Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hanfodol i gefnogi ailagor teithio diogel.

Gan y bydd nifer y teithwyr yn codi dros yr haf, bydd angen gwirio nifer cynyddol o Dystysgrifau. Mae'r sector cwmnïau hedfan yn arbennig o bryderus am hyn oherwydd, ym mis Gorffennaf er enghraifft, mae disgwyl i draffig awyr gyrraedd mwy na 60% o lefelau 2019, a bydd yn codi wedi hynny. Ar hyn o bryd, mae sut a pha mor aml y mae Tystysgrifau teithiwr yn cael eu gwirio, yn dibynnu ar bwyntiau gadael, cludo a chyrraedd y deiliad.

Byddai dull wedi'i gydlynu'n well yn helpu i osgoi tagfeydd mewn meysydd awyr a straen diangen i deithwyr a staff. Dywedodd y Comisiynydd TrafnidiaethAdina Vălean: “Mae medi buddion llawn Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn gofyn am gysoni’r protocol gwirio. Mae cydweithredu ar gyfer system 'un stop' i wirio'r tystysgrifau yn creu profiad teithio di-dor i'r teithwyr ledled yr Undeb. "

hysbyseb

Er mwyn osgoi dyblygu, hy gwiriadau gan fwy nag un actor (gweithredwyr cwmnïau hedfan, awdurdodau cyhoeddus ac ati), mae'r Comisiwn yn argymell proses ddilysu 'un stop' cyn gadael, sy'n cynnwys cydgysylltu rhwng awdurdodau, meysydd awyr a chwmnïau hedfan. At hynny, dylai aelod-wladwriaethau'r UE sicrhau bod y dilysiad yn cael ei wneud mor gynnar â phosibl ac yn ddelfrydol cyn i'r teithiwr gyrraedd y maes awyr sy'n gadael. Dylai hyn sicrhau teithio llyfnach a llai o faich i bawb sy'n gysylltiedig.

Parhau Darllen

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

hysbyseb

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd