Cysylltu â ni

meddyginiaethau

'Milltiroedd meddygaeth' yn dod yn bryder i gleifion Ewropeaidd - Mae ymchwil yn dangos bod tarddiad meddyginiaethau yn dod yn bwysicach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r pandemig wedi sbarduno mwy o ddiddordeb ymhlith cleifion am rôl Ewrop mewn gweithgynhyrchu meddygaeth. Mae ymchwil newydd yn datgelu bod saith o bob 10 claf bellach eisiau gwybod ble mae eu cyffuriau'n cael eu gwneud gan fod y pandemig wedi datgelu gwendidau yn y crynodiad cynyddol o gynhyrchu meddyginiaeth hanfodol dramor.

Canfu'r astudiaeth fod mwyafrif llethol (84%) y cleifion eisiau i'w llywodraeth gefnogi buddsoddiadau gweithgynhyrchu fferyllol yn eu rhanbarth er mwyn osgoi gorddibyniaeth ar wledydd y tu allan i Ewrop.

Cwestiynodd yr astudiaeth filoedd o gleifion Ewropeaidd sy'n dibynnu ar feddyginiaeth reolaidd ar gyfer cyflyrau cronig a chanfu fod gan 7 o bob 10 (71%) ddiddordeb mewn gwybod bod Ewrop yn parhau i fod mor gystadleuol â rhanbarthau eraill.

hysbyseb

Mae'r canfyddiadau'n tynnu sylw at yr angen i ail-gydbwyso'r gadwyn werth fferyllol fyd-eang i sicrhau bod gan bob rhanbarth ledled y byd fynediad dibynadwy at feddyginiaethau hanfodol.

Daw wrth i’r pandemig COVID-19 dynnu sylw at broblemau gyda chadwyni cyflenwi byd-eang a achosir gan weithgynhyrchu cynhwysion fferyllol gweithredol yn cael eu clystyru yn Asia. Er bod Ewrop yn parhau i fod yn gryf wrth gynhyrchu meddyginiaethau gorffenedig, mae wedi colli ei safle arweinyddiaeth ym maes gweithgynhyrchu cynhwysion fferyllol gweithredol yn y sector generig oddi ar batent - yn enwedig ar gyfer cyffuriau hanfodol fel paracetamol - gan agor gwendidau strategol.

Gofynnodd yr ymchwil gan Teva Pharmaceuticals am farn 3,000 o gleifion dros 25 oed o Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Sbaen, Croatia a'r Weriniaeth Tsiec. Roedd yr holl gyfranogwyr yn dioddef o un neu fwy o gyflyrau cronig gan gynnwys Alzheimer, arthritis, asthma, canser, clefyd cardiofasgwlaidd, COPD, iselder ysbryd, diabetes, clefyd y galon a meigryn - a oedd angen meddyginiaeth reolaidd.

hysbyseb

Dywedodd Richard Daniell, Is-lywydd Gweithredol Teva yn Ewrop: “Mae ysgytwad y pandemig yn gweithredu fel galwad deffro na all anghydbwysedd cynyddol y gadwyn werth fferyllol fyd-eang barhau.

Bellach mae cleifion wir yn poeni ble mae eu meddyginiaethau'n cael eu gwneud. Yn yr un modd ag y mae “milltiroedd bwyd” wedi dod yn bryder allweddol ymhlith defnyddwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cleifion nawr eisiau gwybod mwy am “filltiroedd meddygaeth” o ran y triniaethau maen nhw'n eu cymryd.

Mae gorddibyniaeth afiach Ewrop ar weithgynhyrchu cynhwysion fferyllol gweithredol dramor wedi cael ei amlygu trwy gau ffatrïoedd a ffiniau. Ond nid yw dulliau cenedlaetholgar yn gweithio mewn maes mor gysylltiedig a rhyngddibynnol â chyflenwad meddygaeth fodern. Rhaid i Ewrop addasu ei pholisïau i realiti economaidd a thechnolegol newydd, wrth ehangu ei chystadleurwydd a'i safle geopolitical trwy aros yn agored a denu buddsoddiadau.

“Mae Teva yn cefnogi 200 miliwn o gleifion bob dydd, gan gadw cabinet meddygaeth Ewrop, fel un o’r cyflenwyr mwyaf i systemau gofal iechyd Ewropeaidd. Heddiw rydym yn gwneud 95% o feddyginiaethau Teva yn Ewrop, gyda chefnogaeth ein llinell gyflenwi fyd-eang. Ac rydym yn buddsoddi yn agos at biliwn ewro mewn cyfleusterau gweithgynhyrchu ledled Ewrop. Yr hyn sy'n oleuedig am yr ymchwil hon yw bod cleifion yn deffro i'r materion hyn ac yn mynnu newid. 

“Rhaid i’r ras i’r generig pris isaf ddod i ben a dylid moderneiddio cyfundrefn reoleiddio eithaf anhyblyg a hen ffasiwn Ewrop i gadw Ewrop yn y ras i ddenu buddsoddiadau fferyllol i gynhyrchu APIs beirniadol a meddyginiaethau generig.

“Gydag anghenion cleifion wrth ei wraidd, mae ecwilibriwm newydd hefyd yn ceisio gwella gwytnwch Ewrop yn ogystal â sicrhau cyfraniad economaidd sylweddol i’r rhanbarth. Mae cyfle i fachu’r foment drobwynt hon ac adeiladu ecosystem well lle gall presenoldeb gweithgynhyrchu fferyllol cryfach yn Ewrop ategu gweddill y gadwyn gyflenwi fyd-eang. ”

Mae'r ymchwil yn dangos bod cleifion Ewropeaidd o'r farn bod ymrwymiadau o'r fath yn hanfodol ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Mae bron i dri chwarter (73%) y bobl yn credu bod y diwydiant fferyllol yn strategol bwysig i Ewrop wrth inni symud allan o'r pandemig, oherwydd gall sicrhau sefydlogrwydd a dibynadwyedd cyflenwadau meddyginiaeth.

Mae bron i ddwy ran o dair (61%) o'r farn bod gweithgynhyrchu meddygaeth yn y rhanbarth yn bwysig i amddiffyn systemau gofal iechyd Ewropeaidd, ac mae tua'r un nifer (59%) yn ei ystyried yn hanfodol i sicrhau ymreolaeth ac sofraniaeth Ewrop dros gyffuriau critigol.

Canfu'r astudiaeth fod 85% o gleifion yn gweld y sector fferyllol yn hanfodol i yrru adferiad economaidd wrth inni ddod allan o ddyfnderoedd y pandemig.

Cyfeiriodd pobl at greu swyddi a chefnogi'r economi leol fel y budd pennaf ar gyfer hyrwyddo cynhyrchu meddyginiaeth yn Ewrop (57%), wedi'i ddilyn yn agos gan awydd i gael gwell mynediad at gyffuriau hanfodol a lleihau dibyniaeth ar gyflenwad tramor (56%).

At hynny, mae mwy na 70% o gleifion Ewropeaidd eisiau gweld Ewrop yn aros mor gystadleuol â rhanbarthau eraill ac yn disgwyl i'w llywodraeth weithredu i gefnogi hyn.

Roedd yr amgylchedd yn bryder mawr ymhlith cleifion gyda 65% yn mynnu bod eu meddyginiaethau'n cael eu gwneud mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Yn ogystal, mae mwy na hanner (55%) y cleifion yn gweld buddion cyffuriau a weithgynhyrchir yn Ewrop yn gysylltiedig â photensial effaith amgylcheddol sy'n gysylltiedig â lleihau trafnidiaeth. Ac mae dros draean (35%) o bobl yn credu bod Ewrop yn gwarantu cynhyrchu mwy gwyrdd a pharch at reoliadau amgylcheddol na gweithgynhyrchu tramor.

Am Teva a'i Effaith yn Ewrop

Mae Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) wedi bod yn datblygu ac yn cynhyrchu meddyginiaethau i wella bywydau pobl ers 120 mlynedd. Rydym yn arweinydd byd-eang mewn meddyginiaethau generig ac arbenigol gyda phortffolio sy'n cynnwys dros 3,500 o gynhyrchion ym mron pob maes therapiwtig.

Mae tua 200 miliwn o bobl ledled y byd yn cymryd meddyginiaeth Teva bob dydd, yn cael eu gwasanaethu gan un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf a mwyaf cymhleth yn y diwydiant fferyllol. Ynghyd â'n presenoldeb sefydledig mewn generig, mae gennym ymchwil a gweithrediadau arloesol sylweddol sy'n cefnogi ein portffolio cynyddol o gynhyrchion arbenigol a biofferyllol. Gweithredodd Teva 32 o gyfleusterau gweithgynhyrchu ac ymchwil a datblygu ledled Ewrop yn 2020.

Yn Ewrop, roedd pryniannau a chyflogres lleol Teva ar draws y naw marchnad allweddol yn cefnogi bron i 105,000 o swyddi, wedi cyfrannu $ 29.5 biliwn (€ 25.8bn) at allbwn economaidd, ac yn cynhyrchu $ 5.6bn (€ 4.9bn) mewn incwm llafur. Arbedodd meddyginiaethau generig Teva systemau gofal iechyd ar draws naw gwlad Ewropeaidd $ 9.6bn (€ 8.4bn) yn 2020. Dysgu mwy am Teva a'i  Effaith Economaidd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn nodi atebion ymarferol ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon yn fframwaith y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, ac ar gyfer mesurau glanweithiol a ffytoiechydol

cyhoeddwyd

on

Ar 26 Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn gyfres o 'bapurau nad ydynt yn bapurau' ym meysydd meddyginiaethau a mesurau glanweithiol a ffytoiechydol, yn fframwaith gweithredu'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Mae papur nad yw'n bapur yn benodol ar feddyginiaethau yn nodi datrysiad arfaethedig y Comisiwn i sicrhau cyflenwad parhaus, hirdymor o feddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon, o Brydain Fawr neu drwyddo. Rhannwyd y papur hwn â'r DU cyn y pecyn o fesurau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ar 30 Mehefin 2021, i fynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol er budd pob cymuned yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae gan yr atebion hyn enwadur cyffredin diamwys - fe'u cyflwynwyd gyda'r pwrpas craidd o fod o fudd i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon. Yn y pen draw, mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion haeddiannol Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Sengl yr UE. Marchnad. ”

Mae'r datrysiad ar feddyginiaethau yn golygu bod yr UE yn newid ei reolau ei hun, o fewn fframwaith y Protocol, fel y gellir lleoli swyddogaethau cydymffurfio rheoliadol ar gyfer meddyginiaethau a gyflenwir i farchnad Gogledd Iwerddon yn unig, ym Mhrydain Fawr, yn ddarostyngedig i amodau penodol sy'n sicrhau bod y meddyginiaethau. ni ddosberthir dan sylw ymhellach ym Marchnad Fewnol yr UE. Mae'r meddyginiaethau dan sylw yma yn bennaf yn gynhyrchion generig a thros y cownter. Mae'r ateb yn dangos ymrwymiad y Comisiwn i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon ac i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast), a disgwylir cynnig deddfwriaethol yn gynnar yn yr hydref er mwyn gallu gorffen y broses ddeddfwriaethol mewn pryd.

hysbyseb

Mae'r papurau eraill a gyhoeddwyd heddiw yn ymwneud ag ateb a nodwyd gan y Comisiwn i hwyluso symud cŵn cymorth sy'n mynd gyda phobl sy'n teithio o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, a chynnig gan y Comisiwn i symleiddio symudiadau da byw o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon. , ac i egluro'r rheolau ar gynhyrchion anifeiliaid sy'n tarddu o'r UE sy'n cael eu symud i Brydain Fawr i'w storio cyn eu cludo i Ogledd Iwerddon. Mae'r holl bapurau hyn, sy'n amlinellu'r hyblygrwydd a gynigir gan y Comisiwn, wedi'u rhannu ag aelod-wladwriaethau'r DU a'r UE, ac maent ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Iechyd y cyhoedd: Rheolau cryfach ar ddyfeisiau meddygol

cyhoeddwyd

on

 

Mae rheolau newydd yr UE ar ddyfeisiau meddygol (MDR) yn cael eu gweithredu, gan sefydlu fframwaith rheoleiddio modern a chadarnach i amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelwch cleifion. Mae'r rheolau newydd yn dechrau cael eu gweithredu ar ôl gohirio blwyddyn oherwydd heriau digynsail y pandemig coronafirws, gan fynd i'r afael â'r angen am fwy o ddyfeisiau meddygol hanfodol bwysig ar draws yr UE.

Mae'r Rheoliad yn cynnwys dyfeisiau meddygol sy'n amrywio o amnewid cluniau i glynu plasteri. Mae'n cynyddu tryloywder ac yn dod â deddfwriaeth yr UE yn unol â datblygiadau technolegol a chynnydd mewn gwyddoniaeth feddygol. Mae'n gwella diogelwch clinigol ac yn creu mynediad teg i'r farchnad i weithgynhyrchwyr.

Stella KyriakidesDywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd: “Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ar gyfer amddiffyn cleifion ledled Ewrop. Mae'r rheolau newydd yn gwella diogelwch ac ansawdd dyfeisiau meddygol wrth ddarparu mwy o dryloywder i gleifion a llai o faich gweinyddol i fusnesau. Bydd y ddeddfwriaeth yn cryfhau arloesedd a'n cystadleurwydd rhyngwladol, gan sicrhau ein bod yn barod ar gyfer unrhyw heriau newydd sy'n dod i'r amlwg. ”

I grynhoi, mae'r Rheoliad Dyfeisiau Meddygol:

  • Yn gwella ansawdd, diogelwch a dibynadwyedd dyfeisiau meddygol: mae'n yn gosod rheolaethau tynnach ar ddyfeisiau risg uchel fel mewnblaniadau ac yn gofyn am ymgynghori â chronfa o arbenigwyr ar lefel yr UE cyn rhoi dyfeisiau meddygol ar y farchnad. Bydd gwerthusiadau clinigol, ymchwiliadau a'r cyrff a hysbysir sy'n cymeradwyo ardystio dyfeisiau meddygol yn destun rheolaethau tynnach.
  • Yn cryfhau tryloywder a gwybodaeth i gleifion, fel ei bod yn hawdd dod o hyd i wybodaeth hanfodol. Bydd y gronfa ddata Ewropeaidd o ddyfeisiau meddygol (EUDAMED), yn cynnwys gwybodaeth am bob dyfais feddygol ar y farchnad, gan gynnwys gweithredwyr economaidd a thystysgrifau a gyhoeddir gan gyrff a hysbyswyd. Bydd gan bob dyfais ddynodwr dyfais unigryw fel y gellir dod o hyd iddi yn EUDAMED. Bydd labelu manylach a llawlyfrau electronig yn cynyddu cyfeillgarwch defnyddwyr. Bydd cleifion mewnblaniad yn derbyn cerdyn mewnblannu gyda'r holl wybodaeth hanfodol.
  • Yn gwella gwyliadwriaeth a gwyliadwriaeth y farchnad:Unwaith y bydd dyfeisiau ar gael ar y farchnad, mae'n rhaid i weithgynhyrchwyr gasglu data am berfformiad y dyfeisiau. Bydd gwledydd yr UE yn cydgysylltu eu gwyliadwriaeth a'u gwyliadwriaeth yn agos.

Cefndir

Mae dros 500,000 o fathau o ddyfeisiau meddygol ar farchnad yr UE. Enghreifftiau o ddyfeisiau meddygol yw lensys cyffwrdd, peiriannau pelydr-x, peiriannau anadlu, rheolyddion calon, meddalwedd, mewnblaniadau ar y fron, amnewid cluniau a phlasteri glynu.

Mae gan ddyfeisiau meddygol rôl sylfaenol wrth achub bywydau trwy ddarparu atebion gofal iechyd arloesol ar gyfer gwneud diagnosis, atal, monitro, rhagfynegi, prognosis, triniaeth neu liniaru afiechyd.

Ategir y Rheoliad ar ddyfeisiau meddygol gan y Rheoliad ar ddyfeisiau meddygol diagnostig in vitro (2017/746 / EU) gyda dyddiad cymhwyso 26 Mai 2022. In vitro defnyddir dyfeisiau meddygol diagnostig i berfformio profion ar samplau, gan gynnwys profion gwaed HIV, profion beichiogrwydd, profion COVID-19 a systemau monitro siwgr gwaed ar gyfer diabetig.

Am fwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion

Rheoliad Dyfeisiau Meddygol

Trosolwg | Iechyd y Cyhoedd (europa.eu)

 

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r DU yn annog cyflenwyr meddyginiaeth i bentyrru cyn i drawsnewidiad #Brexit ddod i ben

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth Prydain wedi annog cyflenwyr meddyginiaeth i baratoi ar gyfer ymadawiad y wlad o farchnad sengl ac undeb tollau’r UE ar 31 Rhagfyr trwy adeiladu gwerth chwe wythnos o stociau rhag ofn tarfu ar fewnforion, yn ysgrifennu Estelle Shirbon. 

O dan delerau cyfnod trosglwyddo parhaus, mae trefniadau tollau a ffiniau wedi aros yn ddigyfnewid ers i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr, ond mae disgwyl i wiriadau newydd ddod i rym pan ddaw'r cyfnod pontio i ben ar 31 Rhagfyr. “Rydym yn cydnabod bod cadwyni cyflenwi byd-eang dan bwysau sylweddol, wedi’u gwaethygu gan ddigwyddiadau diweddar gyda COVID-19,” meddai’r weinidogaeth iechyd mewn llythyr at gyflenwyr meddygaeth a gyhoeddodd ddydd Llun (3 Gorffennaf).

“Fodd bynnag, rydym yn annog cwmnïau i wneud pentyrru stoc yn rhan allweddol o gynlluniau wrth gefn, a gofyn i'r diwydiant, lle bo hynny'n bosibl, bentyrru i lefel darged o gyfanswm o chwe wythnos o stoc ar bridd y DU.”

Mae Prydain a’r UE yn negodi telerau cytundeb masnach rydd newydd, ond nid yw’n glir a fydd bargen yn cael ei chytuno a’i gweithredu cyn y dyddiad cau ar 31 Rhagfyr, gan adfywio ofnau am “Brexit caled” aflonyddgar.

Amlinellodd llythyr y llywodraeth y pwysau lluosog y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn eu hwynebu erbyn y gaeaf. “Mae pandemig parhaus, ailddechrau graddol gweithgaredd y GIG, a phwysau tymhorol, yn golygu bod yn rhaid i ni baratoi’n drylwyr ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo,” meddai.

Er mwyn sicrhau parhad gofal cleifion, dylai cyflenwyr meddygaeth baratoi i reidio cludo nwyddau i ffwrdd o bwyntiau aflonyddu posibl, yn enwedig y croesfannau rhwng Dover a Folkestone ar ochr Lloegr a Calais, Coquelles a Dunkirk yn Ffrainc.

“Anogir cwmnïau i adolygu eu trefniadau logisteg eu hunain ac ystyried gwneud cynlluniau ar gyfer osgoi’r culfor byr fel mater o flaenoriaeth,” meddai’r llythyr. Roedd y weinidogaeth iechyd yn barod i gefnogi cwmnïau gyda'u cynlluniau os oedd angen.

Dywedodd y weinidogaeth ei bod wedi cronni stoc ganolog o ddyfeisiau meddygol sy'n symud yn gyflym a nwyddau traul clinigol yn y cyfnod cyn yr allanfa o'r UE ar 31 Ionawr.

“Mae peth o’r stoc hon yn aros ac yn cyfrif am dueddiadau galw tebygol ar gyfer yr adeg o’r flwyddyn, rydym yn bwriadu adeiladu’r lefelau hyn yn ôl i lefel darged o gyfanswm o chwe wythnos o stoc,” meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd