Cysylltu gyda ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM - Mae brechlyn dwyochrog yn delio â ffocws craff, biliynau sy'n cael eu gwario ar frechlynnau

cyhoeddwyd

on

Helo, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), y cyntaf o lawer, am yr wythnosau lawer sydd i ddod yn 2021, yr wyf yn siŵr ein bod i gyd yn gobeithio y bydd yn flwyddyn well o lawer na'i ragflaenydd. Peidiwch ag aros am bolisi iechyd ac iechyd, felly ymlaen gyda'r sioe, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Mae trafodwr brechlyn yr UE yn gwadu bargeinion cyflenwi dwyochrog

Mae prif drafodwr brechlyn yr UE wedi dweud nad oes gan y comisiwn unrhyw wybodaeth am unrhyw aelod-wladwriaeth unigol yn llofnodi bargeinion dwyochrog ar gyfer pigiadau Covid-19. Dywedodd Sandra Gallina, pennaeth DG SANTE a thrafodwr brechlyn arweiniol y Comisiwn, wrth ASEau heddiw (12 Ionawr), er gwaethaf adroddiadau yn y cyfryngau, nad oedd Brwsel wedi gweld na chlywed am unrhyw wledydd yn llofnodi "contractau cyfochrog" ar gyfer y brechlyn y tu hwnt i orchmynion y comisiwn ei hun. . "Mae'r contractau cyfochrog hyn wedi cael eu sïon yn fawr. Nid wyf wedi gweld un eto. 

Ac nid wyf yn credu y byddaf byth yn gweld un. Mae'n rhywbeth nad yw'n bodoli yn fy marn i, "meddai Gallina, a ychwanegodd fod gan y comisiwn" wybodaeth dda "am yr hyn oedd yn digwydd yn ei aelod-wladwriaethau.

Llofnododd Brwsel fargeinion caffael datblygedig gyda datblygwyr brechlyn allweddol y llynedd ac mae wedi sicrhau 300m dos o'r pigiad Pfizer / BioNTech, gyda 300m ychwanegol ar ddod. Mae'r pigiad Moderna hefyd wedi'i glirio gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Dosberthir y brechlynnau i aelod-wladwriaethau ar sail maint ei phoblogaeth.

Gallina mewn sedd boeth

A bydd Gallina ar dân yn y pwyllgor iechyd heddiw, yn dilyn beirniadaeth ynglŷn â bargeinion brechlyn yr UE.

Mae’r Comisiwn wedi cael y bai mewn rhai chwarteri am beidio â phrynu digon o frechlynnau, ond, er iddo sicrhau 300 miliwn dos arall o’r brechlyn BioNTech / Pfizer yr wythnos diwethaf, roedd y Comisiwn wedyn ar dân am fachu cymaint o frechlyn 2021 cwmnïau Almaeneg-Americanaidd cyflenwi. Yn sicr, bydd gwaith Gallina, sy'n adnabyddus am ei hagwedd ddi-lol, yn cael ei thorri allan, mae yna fonws - gall ASEau weld contract CureVac heddiw, a gyhoeddodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ddydd Llun (11 Ionawr). 

Mae pob ASE yn gymwys i weld contract CureVac, ond mater i'r pwyllgor iechyd yw trefnu mynediad ar gyfer y 705 ASE. “Y cwestiwn yw sut i’w gynhyrchu, pa mor gyflym i’w gynhyrchu. Ac os oeddech chi wedi archebu mwy, ni ellid bod wedi ei gynhyrchu yn gyflymach, ”meddai Hanno Kautz, llefarydd ar ran y weinidogaeth iechyd. “Daw’r prinder o’r diffyg gallu cynhyrchu.” 

Ffrainc hefyd yng ngolwg ASEau

Ffrangeg yn ddyddiol Le Monde yn siartio sut yn Ffrainc, nid oes gan rai ysbytai ddigon o gyflenwadau o'r brechlyn a sut mae dosau o'r brechlyn yn drech na danfon nodwyddau. Mewn gwirionedd, yn Ffrainc, mae'r wrthblaid yn dadlau bod y strategaeth yn rhy araf a gochel o'i chymharu â'i chymdogion Ewropeaidd. 

Ac mae cwestiynau am gytundebau dwyochrog yn dal i fod yn y newyddion, gyda llefarydd ar ran y Comisiwn yn dweud ar Ionawr 11 y byddai’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides yn anfon llythyr at yr holl weinidogion iechyd “yn gofyn iddynt ddarparu’r holl dryloywder angenrheidiol inni ar y ffordd i mewn y maent yn cydymffurfio â darpariaethau ein strategaeth brechlynnau o ran cysylltiadau, neu ddiffyg cysylltiadau yn hytrach, â'r cwmnïau fferyllol hynny yr ydym wedi bod neu'n negodi â hwy ”. 

Mae gwariant y DU ar frechlynnau COVID yn taro bron i £ 12biliwn

Amcangyfrifir bod ymdrech y DU i sicrhau a gweinyddu cannoedd o filiynau o ddosau o frechlynnau coronafirws wedi costio hyd at £ 11.7 biliwn hyd yn hyn, yn ôl y corff gwarchod gwariant cyhoeddus. Mae'r llywodraeth wedi llofnodi bargeinion ar gyfer pum brechlyn sy'n darparu hyd at 267 miliwn dos ar gost ddisgwyliedig o £ 2.9bn, gyda chytundebau nad ydynt yn rhwymol gyda dau gwmni arall ar fin dod â chyfanswm y ddarpariaeth i 357m dos, meddai'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

Cododd costau ychwanegol gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â noddi treialon, dosbarthu a gweinyddu'r brechlynnau gyfanswm y gwariant i £ 11.7bn. Wrth drafod gyda'r UE, dilynodd gwneuthurwyr cyffuriau ddull tebyg. Gwrthododd y DU a'r UE geisiadau am imiwnedd llwyr. 

Comisiwn i gyhoeddi cynllun canser

Mae cynllun Beating Cancer Cancer y Comisiwn wedi’i drefnu ar gyfer 4 Chwefror, sef Diwrnod Canser y Byd, meddai cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus DG SANTE, John Ryan, wrth siarad â phwyllgor Canser y Senedd. 

Bob blwyddyn, mae 3.5 miliwn o bobl yn cael eu diagnosio â chanser yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n fater iechyd difrifol a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar 40% o ddinasyddion yr UE gydag effeithiau pwysig ar systemau ac economïau iechyd Ewrop. Fodd bynnag, gyda hyd at 40% o achosion canser yn cael eu priodoli i achosion y gellir eu hatal, mae'r cwmpas ar gyfer gweithredu a'r potensial i leihau nifer yr achosion yn yr UE yn aruthrol. 

Dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd: “Mae gan bawb ffrind, cydweithiwr neu berthynas sydd wedi mynd trwy hyn. Mae pawb wedi profi'r un ymdeimlad o dristwch a diymadferthedd. Ond mae rhywbeth y gallwn ei wneud - yn unigol ac ar y cyd. Ar lefel Aelod-wladwriaeth a thrwy ein Undeb Ewropeaidd. Wrth gwrs, nid ydym yn dechrau o'r dechrau. Ond mae llawer mwy y gallwn ei wneud nag yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd. "

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae canser yn ein poeni ni i gyd, mewn un ffordd neu'r llall. Mae hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd hefyd yn ymwneud â gwerthoedd, urddas a synergeddau; dyna y dylai unrhyw bolisi ar ganser adeiladu arno. Mae Cynllun Canser Curo Ewrop yn ymdrech fawr newydd i wneud i hyn ddigwydd, trwy agor cyfnod newydd ym maes atal a gofalu am ganser. Gyda'n gilydd, gadewch i ni lunio Cynllun Canser Curo sy'n canolbwyntio ar y claf ac sy'n dod â gobaith a chyfleoedd bywyd i bob claf, eu teuluoedd a'u ffrindiau yn Ewrop. Fe allwn ni ennill y frwydr hon! ” 

Mae 'pasbortau brechlyn' yn arwain at drafodaethau o 'risg'

Yn dilyn arwyddion gan wneuthurwyr deddfau ac o leiaf un cwmni hedfan y gallai brechu yn erbyn coronafirws ddod yn ofyniad ar gyfer teithio rhyngwladol, dywedodd Cyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd (WTTC) ddydd Llun (11 Ionawr) y byddai gorfodi brechiadau yn wahaniaethol. 

Mewn trafodaeth banel Reuters lle mynegodd arbenigwyr iechyd ffordd hir i imiwnedd buches fyd-eang, galwodd pennaeth y sefydliad am flaenoriaethu byd-eang “grwpiau bregus,” a cheryddu’r rheini sy’n nodi gofynion brechlyn posibl ar gyfer dychwelyd i deithio. “Ni ddylem fyth fynnu bod y brechiad yn cael swydd neu i deithio,” meddai prif weithredwr WTTC, Gloria Guevara, ym mhanel fideo Reuters. “Os ydych chi angen y brechiad cyn teithio, mae hynny'n mynd â ni i wahaniaethu.”

 Mae Gwlad Belg o blaid “tystysgrif brechu COVID-19 y gellir ei gwirio” ar lefel UE neu fyd-eang hyd yn oed. Ac yn ystod yr wythnosau diwethaf, nododd llywodraeth Sbaen y byddai'n gweithredu math gwrthdro o basbort brechlyn, trwy gofrestru'r rhai a wrthododd y brechlyn a rhannu'r data â phartneriaid Ewropeaidd eraill. Mae gan Ffrainc gynllun tebyg, ond gyda therfynau ar ba mor hir y mae'r data hwnnw'n cael ei storio a nodi pa awdurdodau sy'n gallu cael mynediad iddo, mae ei rheoleiddiwr diogelu data yn credu y gall gadw at reolau preifatrwydd.

Mae gwledydd yn ymuno ag achubiaeth

Mae Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a Slofenia i gyd wedi dod yn wledydd cynnal ar gyfer achubEU - gan ymuno â Denmarc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Rwmania, Hwngari a Sweden. Mae cyflenwadau RescEU yn cynnwys dros 65 miliwn o fasgiau meddygol a 280 miliwn o barau o fenig meddygol. Mewn cyhoeddiad ar 11 Ionawr, dywedodd y Comisiwn fod yr Almaen hefyd wedi ychwanegu ail gronfa feddygol. 

A dyna'r cyfan o EAPM am y tro, cael wythnos ragorol, aros yn ddiogel ac yn iach, gwelwch chi cyn bo hir.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM - O seiberddiogelwch i ddifodiant torfol, mae materion iechyd yn cyrraedd màs critigol 

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), lle mae nifer o bryderon iechyd allweddol i'w trafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Groothuis ASE yr Iseldiroedd i arwain bil seiberddiogelwch

Disgwylir i aelod Rhyddfrydol Iseldiroedd Senedd Ewrop Bart Groothuis fod yn brif drafodwr ar Gyfarwyddeb NIS, sef y darn cyntaf o ddeddfwriaeth ledled yr UE ar seiberddiogelwch. Mae'n darparu mesurau cyfreithiol i hybu lefel gyffredinol seiberddiogelwch yn yr UE. Mabwysiadwyd y Gyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS) gan Senedd Ewrop ar 6 Gorffennaf 2016 a daeth i rym ym mis Awst 2016. Bu’n rhaid i Aelod-wladwriaethau drosi’r Gyfarwyddeb yn eu deddfau cenedlaethol erbyn 9 Mai 2018 a nodi gweithredwyr o wasanaethau hanfodol erbyn 9 Tachwedd 2018.

Mae Cyfarwyddeb NIS yn darparu mesurau cyfreithiol i hybu lefel gyffredinol seiberddiogelwch yn yr UE trwy sicrhau parodrwydd aelod-wladwriaethau trwy ei gwneud yn ofynnol iddynt gael yr offer priodol.  Bydd yn rhaid i fusnesau yn y sectorau hyn a nodwyd gan yr aelod-wladwriaethau fel gweithredwyr gwasanaethau hanfodol gymryd mesurau diogelwch priodol a hysbysu awdurdod cenedlaethol perthnasol am ddigwyddiadau difrifol. 

Wrth gwrs, mae hyn yn cael effaith ar ofal iechyd, gan ystyried materion hacio diweddar yn ymwneud â gweithdrefnau cymeradwyo brechlynnau COVID-19 gyda'r nod o hau diffyg ymddiriedaeth mewn brechlynnau fel yr amlygwyd gan asiantaeth feddyginiaethau'r UE.

Undeb brechlyn

Ddydd Mercher (13 Ionawr), cynhaliodd yr EPP ei gynhadledd ar-lein “Tuag at Undeb Iechyd Ewropeaidd”, gyda thri phennaeth cwmnïau brechlyn coronafirws mawr yn seiliedig ar mRNA a thri chomisiynydd. Defnyddiodd Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas y cyfle i ddatgan yr EPP yn “blaid iechyd yr Undeb Ewropeaidd”, a safodd Schinas wrth i UE brynu brechlynnau coronafirws ar y cyd, gan ddweud: “Mae hon yn wyrth fach sy’n digwydd ar lefel Ewropeaidd: Ar gyfer y tro cyntaf, mae undeb iechyd Ewropeaidd yn realiti diriaethol, sy'n dod i'r amlwg - nid dim ond sain gadarn, nid slogan yn unig, nid clip yn unig. Mae'n digwydd. ” 

Mae COVID-19 yn annhebygol o daro ddwywaith ond dylid dilyn arweiniad, yn ôl yr astudiaeth

Daw ymchwilwyr i'r casgliad bod ailddiffinio yn anghyffredin ond yn dal yn bosibl ac yn dweud bod yn rhaid i bobl barhau i ddilyn y canllawiau cyfredol, p'un a ydynt wedi cael gwrthgyrff ai peidio. Yn ddiweddar, adroddodd gwyddonwyr o Hong Kong ar achos dyn ifanc, iach a wellodd ar ôl pwl o Covid-19 yn unig i gael ei ail-heintio fwy na phedwar mis yn ddiweddarach. 

Gan ddefnyddio dilyniant genom o'r firws, gallent brofi iddo ei ddal ddwywaith oherwydd bod straen y firws yn wahanol. Dywed arbenigwyr nad yw ail-heintio yn syndod, ond mae'n debygol o fod yn brin, ac mae angen astudiaethau mwy i ddeall pam y gallai hyn ddigwydd. Canfu ymchwilwyr fod gan y rhai a oedd eisoes wedi'u heintio unwaith 83 y cant yn is o haint o'i gymharu â'r rhai na chawsant eu heintio erioed yn seiliedig ar ganlyniadau profion COVID-19 positif tebygol a phosibl. Os caiff ei gyfyngu i ganlyniadau cadarnhaol yn unig - lle mae llwyth firaol uchel a symptomau - mae'r nifer hwnnw'n codi i 99 y cant. 

Gweinidog iechyd yr Almaen yn amddiffyn strategaeth frechu 

Mae’r Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, wedi cyfaddef y bu camgymeriadau yn ymgyrch frechu’r Almaen - ond dywed y bydd pawb yn y wlad yn cael cynnig pigiad erbyn yr haf. Wrth siarad yn y Bundestag ddydd Mercher, siaradodd Spahn, o’r Democratiaid Cristnogol (CDU) dros y strategaeth frechu yn yr Almaen, sydd wedi bod ar dân ers iddi ddechrau ar 27 Rhagfyr.

"Nid oedd pob penderfyniad yn ystod y misoedd diwethaf yn iawn," meddai Spahn. "Rydyn ni'n dysgu o hynny." Fodd bynnag, meddai, cyfyngiadau gallu cynhyrchu brechlyn oedd y broblem, nid rhy ychydig o gontractau. "Dyna pam mae'n rhaid i ni flaenoriaethu," meddai Spahn. "Gallai rhai pethau fod wedi cael eu gwneud yn gyflymach," ychwanegodd. "Wrth gwrs mae yna hiccups yn yr ymgyrch frechu fwyaf yn hanes."

Fodd bynnag, dywedodd Spahn y bydd pethau'n gwella. "Byddwn yn cael ein gwobrwyo am ein hamynedd," meddai. Erbyn yr haf mae'r llywodraeth yn credu y bydd yn bosibl cynnig brechiad i bob preswylydd o'r Almaen, ychwanegodd.

Cadwch at strategaeth frechu'r UE, mae von der Leyen yn annog

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei ymdrechion i helpu gwledydd yr UE gyda’u hymgyrchoedd brechu - mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yn cysylltu â’r gweinidogion iechyd ar draws y 27 aelod-wladwriaeth i gael sicrwydd eu bod yn cadw at gyd-strategaeth y bloc. Mae’r comisiwn wedi wynebu beirniadaeth ynghylch faint o frechlyn y mae wedi’i gaffael ar gyfer y 27 talaith, gydag arlywydd Cyprus, Nicos Anastasiades, y diweddaraf i leisio pryder. Mae Anastasiades wedi dweud bod ei lywodraeth mewn trafodaethau ag Israel dros fargen ochr i gryfhau ymdrechion ei wlad, gan honni nad oedd caffael yr UE “yn ddigon ar gyfer brechiadau cyflym a torfol”. 

Daeth ei sylwadau yn dilyn cadarnhad ym Merlin bod llywodraeth yr Almaen wedi taro bargen â BioNTech / Pfizer am 30 miliwn dos ychwanegol y tu hwnt i'r rhai y cytunwyd arnynt trwy'r comisiwn. Ddydd Llun (11 Ionawr) gwrthododd llefarydd ar ran y comisiwn wneud sylwadau ar y datblygiadau yn yr Almaen a Chyprus ond datgelodd fod Von der Leyen bellach yn ceisio sicrwydd gan brifddinasoedd yr UE. 

Dywedodd y llefarydd: “Mae’r arlywydd wedi gofyn i’r Comisiynydd Kyriakides anfon llythyr at yr holl weinidogion iechyd yn gofyn iddynt roi’r holl dryloywder angenrheidiol inni yn y ffordd y maent yn cydymffurfio â darpariaethau ein strategaeth brechlyn o ran cysylltiadau, neu diffyg cysylltiadau yn hytrach, gyda'r cwmnïau fferyllol hynny yr ydym wedi bod neu'n negodi â nhw. Felly mae'r llythyr hwn yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei anfon cyn gynted ag y bydd yn barod. ” 

Brechlynnau: Mae ASEau yn galw am fwy o eglurder a thryloywder

Croesawodd ASEau natur agored y Comisiwn Ewropeaidd i rannu'r wybodaeth sydd ar gael, gan gydnabod hefyd y gall aelod-wladwriaethau a chwmnïau fferyllol ateb rhai cwestiynau yn well. Roedd llawer o gwestiynau'n ymwneud â chontractau cenedlaethol neu ddwyochrog ychwanegol posibl. Cadarnhaodd y Comisiwn nad yw'n ymwybodol o unrhyw gontractau honedig o'r fath. Trwy'r Cytundeb Caffael ar y Cyd, mae gan yr UE flaenoriaeth i ddarparu brechlynnau, a fydd wedyn yn cael eu dosbarthu i aelod-wladwriaethau ar sail pro-rata.

Ymledodd Lockdowns

Mae Gweinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahn, wedi awgrymu y bydd cloi ei wlad yn parhau y tu hwnt i 1 Chwefror, mae’r Eidal wedi ymestyn ei chyflwr argyfwng tan ddiwedd mis Ebrill, ac mae’r Iseldiroedd wedi ymestyn ei chloi tan 9 Chwefror. Mae'r Alban yn gosod mwy o gyfyngiadau ar fwyd tecawê a gwasanaethau clicio a chasglu gan ddechrau o yfory (16 Ionawr).  Ddydd Iau (14 Ionawr), cyhoeddodd Prif Weinidog Ffrainc, Jean Castex, gyrffyw 18h ledled y wlad ddydd Sadwrn (16 Ionawr) a mesurau llymach ar ffiniau'r wlad i gyfyngu ar ymlediad coronafirws.

Mae'r Anthropolegydd Schuller yn codi'r gobaith o ddifodiant dynol

Yn ei lyfr newydd, mae anthropolegydd Prifysgol Gogledd Illinois (NIU) Mark Schuller yn mynd i’r afael â gobaith brawychus sy’n ymddangos yn rhy berthnasol yn yr amseroedd cythryblus hyn: A yw’r rhywogaeth ddynol yn anelu at ddifodiant? Cyhoeddwyd heddiw (15 Ionawr) Stondin Olaf y Dynoliaeth: Gwrthwynebu Trychineb Byd-eang yn meiddio gofyn hyn a chwestiynau pryfoclyd eraill, gan archwilio'r rhyng-gysylltiadau rhwng newid yn yr hinsawdd, cyfalafiaeth fyd-eang, senoffobia a goruchafiaeth wen. Mae gwaith Schuller yn arolygu brwydrau pobl sydd wedi'u difreinio ledled y byd, o gymunedau rheng flaen yr effeithir arnynt gan newid yn yr hinsawdd, i weithredwyr #BlackLivesMatter, i amddiffynwyr dŵr brodorol, i gymunedau mudol sy'n wynebu gelyniaeth gynyddol. Ar draws yr holl sbectrwm hyn, mae'n dadlau bod yn rhaid i ni ddatblygu empathi radical, gan ei gwneud yn ofynnol inni symud y tu hwnt i ddim ond nodi ein hunain yn “gynghreiriaid” mewn symudiadau er budd ein planed a dechrau gweithredu fel “cynorthwywyr”.

Gan ddod â mewnwelediadau anthropolegwyr ac actifyddion o lawer o ddiwylliannau ynghyd, mae astudiaeth amserol athro NIU yn y pen draw yn tynnu sylw at sefydlu gweledigaeth fwy cynhwysol o ddynoliaeth cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Ac ar y nodyn siriol hwnnw, byddwn yn eich gadael tan yr wythnos nesaf - cael penwythnos rhagorol, aros yn ddiogel ac yn iach, ac ymuno â ni eto yn fuan i gael mwy o newyddion iechyd gan EAPM.

Parhau Darllen

Canser

Mae EAPM yn mynd i mewn i 2021 gyda hyder a gobaith iach ar gyfer y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr iechyd, i ddiweddariad cyntaf y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn 2021, a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Efallai y bydd y golygfeydd dirdynnol yn Capitol Hill yn yr UD ddoe (6 Ionawr) yn peri i ni i gyd feddwl tybed a fydd y flwyddyn newydd yn mynd yn ei blaen yn debyg iawn i'w rhagflaenydd, ond mae EAPM yn hyderus o berthynas waith dda o'n blaenau, gan weithio gyda'r UD ar bob iechyd. materion o ddechrau llywyddiaeth Joe Biden, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Mae Cynllun Curo Canser yn derbyn dyddiad cyhoeddi o'r newydd 

Bob blwyddyn, mae 3.5 miliwn o bobl yn yr UE yn cael eu diagnosio â chanser, ac mae 1.3 miliwn yn marw ohono. Gellir atal dros 40% o achosion canser. Heb wyrdroi tueddiadau cyfredol, gallai ddod yn brif achos marwolaeth yn yr UE. Nod Cynllun Canser Curo Ewrop yw lleihau'r baich canser i gleifion, eu teuluoedd a'u systemau iechyd. 

Bydd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig â chanser rhwng ac o fewn aelod-wladwriaethau, gyda chamau i gefnogi, cydlynu ac ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau. Ac mae’r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi Cynllun Canser Curo Ewrop ar 3 Chwefror, i nodi strategaeth y Comisiwn i frwydro yn erbyn y clefyd ledled Ewrop. Y bwriad yn wreiddiol oedd ei gyhoeddi ddechrau mis Rhagfyr 2020, ond mae wedi cael ei ohirio i 2021, wrth i'r ymateb pandemig gael blaenoriaeth.

Mae CorWave yn arwain fel cyfranddaliwr cychwyn cyntaf y Comisiwn

Ddydd Mercher (6 Ionawr), tdechreuodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddi mewn busnesau newydd “arloesol iawn” yn ogystal â busnesau bach a chanolig eu maint. Yn y cylch buddsoddi cyntaf, pwmpiodd yr UE € 178 miliwn i 42 cwmni trwy ei Gronfa Cyngor Arloesi Ewropeaidd (EIC) newydd. Y cwmni Ffrengig CorWave, sy'n datblygu math newydd o bympiau gwaed y gellir eu mewnblannu, oedd y cyntaf i weld yr UE fel ei gyfranddaliwr. Mae 117 yn fwy o gwmnïau ar y gweill i dderbyn buddsoddiadau. Disgwylir i gronfa EIC gyfanswm o oddeutu € 3 biliwn.

Mae Llywyddiaeth Portiwgal yr UE yn rhoi pwyslais ar frechlynnau coronafirws 

Dywedodd Dirprwy Gynrychiolydd parhaol Portiwgal, y Llysgennad Pedro Lourtie: “Yr hyn sy’n bwysig… yw gallu cydlynu, rhannu gwybodaeth, a sicrhau bod prynu brechlyn (au] a wnaed drwy’r cyd-gontractau [yn] cael ei brynu wedi'i gyflawni. Ac yn yr ystyr hwnnw bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi gwybodaeth reolaidd inni. ”

Mae Llywydd y Cyngor, Charles Michel, wedi dweud ei fod am gydlynu’r broses gyflwyno fesul cam “gyda phenaethiaid y wladwriaeth a’r llywodraeth mewn ffordd reolaidd,” meddai Lourtie. “Byddwn yn cynnal y cydgysylltiad hwn yn unol, wrth gwrs, â’r cymwyseddau cenedlaethol.” 

Yn ogystal â brechiadau, mae gan lywyddiaeth Portiwgal sawl uchelgais iechyd arall hefyd, megis gwella mynediad at feddyginiaethau, atgyfnerthu gallu'r UE i ymateb i argyfyngau a hyrwyddo iechyd digidol.

Dadl apiau olrhain cyswllt

Yn sgil yr argyfwng coronafirws, mae Strategaeth Ddigidol y Comisiwn Ewropeaidd wedi ennill pwysigrwydd o'r newydd wrth i offer digidol gael eu defnyddio i fonitro lledaeniad y coronafirws, ymchwilio a datblygu diagnosteg, triniaethau a brechlynnau a sicrhau y gall Ewropeaid aros yn gysylltiedig ac yn ddiogel ar-lein. Fodd bynnag, mae Sbaen wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu cofrestru pobl a oedd wedi gwrthod cymryd y brechlyn fel y gall rannu'r data hwnnw gyda'r UE. Mae llefarydd ar ran y weinidogaeth wedi dweud y byddai’r holl ddata yn ffugenw ac na fyddai ond yn nodi’r rhesymeg dros wrthod y brechlyn. Dywedodd Sergio Miralles, arbenigwr ar gyfraith diogelu data Sbaen yn y cwmni cyfreithiol Intangibles, fod y prosesu data arfaethedig yn “rhesymol” gan ei fod yn gyfyngedig i bobl sy'n ymweld â chanolfannau brechu i leisio'u anghymeradwyaeth. Ond “dylai unrhyw rannu data â gwledydd eraill… fod yn gyfyngedig i’r rhai sydd wedi’u brechu ac felly eithrio’r rhai sy’n gwrthwynebu’r brechiad,” ychwanegodd.

Mae'r UE yn ceisio mwy o ddosau o'r brechlyn BioNTech wrth i'r Almaen amlinellu'r fargen gynharach

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd mewn trafodaethau â BioNTech ar archebu mwy o ddosau o’u brechlyn COVID-19, meddai llefarydd ddydd Llun (4 Ionawr), wrth i’r Almaen ddweud ei bod wedi sicrhau ergydion ychwanegol iddi’i hun fis Medi diwethaf. Mae'r bloc, gyda phoblogaeth o 450 miliwn, eisoes wedi archebu 200 miliwn dos o'r brechlyn Pfizer-BioNTech ac wedi cymryd opsiwn i brynu 100 miliwn arall o dan gontract a lofnodwyd gyda'r ddau gwmni ym mis Tachwedd. Mae angen rhoi’r brechlyn mewn dau ddos ​​y pen. “Mae’r Comisiwn yn gwirio gyda’r cwmnïau a oes ffordd i ychwanegu dosau ychwanegol at y rhai y mae gennym fargen ar eu cyfer eisoes,” meddai’r llefarydd wrth gynhadledd newyddion. Llefarydd ar ran Gwrthododd Pfizer wneud sylwadau ynghylch a oedd trafodaethau newydd ar y gweill gyda'r UE.

Mae EMA yn argymell Moderna Brechlyn COVID-19 i'w awdurdodi yn yr UE

Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) wedi argymell rhoi awdurdodiad marchnata amodol ar gyfer Moderna Brechlyn COVID-19 i atal clefyd coronafirws (COVID-19) mewn pobl o 18 oed. Dyma'r ail frechlyn COVID-19 y mae EMA wedi argymell ei awdurdodi. Mae pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) wedi asesu'r data ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn yn drylwyr ac wedi argymell trwy gonsensws y dylid rhoi awdurdodiad marchnata amodol ffurfiol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd hyn yn sicrhau dinasyddion yr UE bod y brechlyn yn cwrdd â safonau'r UE ac yn rhoi'r mesurau diogelwch, y rheolaethau a'r rhwymedigaethau ar waith i danategu ymgyrchoedd brechu ledled yr UE.

“Mae’r brechlyn hwn yn darparu teclyn arall inni oresgyn yr argyfwng presennol,” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol EMA, Emer Cooke. “Mae’n dyst i ymdrechion ac ymrwymiad pawb dan sylw fod gennym yr ail argymhelliad brechlyn positif hwn ychydig yn brin o flwyddyn ers i’r WHO gael ei ddatgan gan y pandemig.

“Fel ar gyfer pob meddyginiaeth, byddwn yn monitro data ar ddiogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn yn agos er mwyn sicrhau bod cyhoedd yr UE yn cael ei amddiffyn yn barhaus. Bydd ein gwaith bob amser yn cael ei arwain gan y dystiolaeth wyddonol a'n hymrwymiad i ddiogelu iechyd dinasyddion yr UE. "

Dangosodd treial clinigol mawr fod Moderna Brechlyn COVID-19 yn effeithiol wrth atal COVID-19 mewn pobl o 18 oed. Roedd y treial yn cynnwys tua 30,000 o bobl i gyd. Derbyniodd hanner y brechlyn a chafodd hanner bigiadau ffug. Nid oedd pobl yn gwybod a oeddent yn derbyn y brechlyn neu'r pigiadau ffug. Cyfrifwyd effeithlonrwydd mewn oddeutu 28,000 o bobl rhwng 18 a 94 oed nad oedd ganddynt unrhyw arwydd o haint blaenorol.

O amgylch y bloc 

Nod Gwlad Groeg yw brechu 220,000 erbyn diwedd mis Ionawr

Bydd brechiadau coronafirws yn cyrraedd o leiaf 220,000 o ddinasyddion erbyn diwedd mis Ionawr, cyhoeddodd awdurdodau iechyd Gwlad Groeg ddydd Llun. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Weinyddiaeth Iechyd ar gyfer Gofal Iechyd Sylfaenol, Marios Themistokleous, ei bod yn debygol y bydd brechlynnau eraill, fel yr un gan y gwneuthurwr fferyllol Moderna , yn cael ei ddanfon yn fuan, gan gynyddu nifer y brechlynnau sydd ar gael. Mae Greece yn bell ymhell o fewn y cyfartaledd Ewropeaidd o ran cynnydd gyda brechiadau parhaus, ychwanegodd. Cynhaliwyd brechiadau gweithwyr iechyd, gan gynnwys meddygon a nyrsys. ysbytai cyhoeddus ddydd Llun.

A fydd y broses o gloi coronafirws yr Iseldiroedd yn cael ei ymestyn? 

Yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, mae nifer o wledydd naill ai wedi cryfhau neu ymestyn eu cloeon coronafirws. Ddydd Llun datgelwyd y byddai'r Almaen yn debygol o ymestyn y broses gloi bresennol, tra bod Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi rhoi Lloegr o dan glo cenedlaethol llwyr a fydd yn para tan ganol mis Chwefror o leiaf. Mae'r cloi caled bondigrybwyll presennol sydd ar waith rhagwelir y bydd yn yr Iseldiroedd ond yn para tan 19 Ionawr. Fodd bynnag, mae dyddiad cynhadledd i’r wasg nesaf y Prif Weinidog Mark Rutte - 12 Ionawr - yn prysur agosáu. Er bod yr adroddiadau dyddiol o'r RIVM wedi dangos bod nifer yr heintiau coronafirws yn yr Iseldiroedd wedi gostwng ychydig, gyda 6.671 wedi'i adrodd ddydd Llun, mae'r nifer yn parhau i fod yn uchel. Ychwanegwch at hyn y ffaith bod effaith lawn gwyliau'r Nadolig yn parhau i fod yn anhysbys, a lledaeniad y 'coronafirws Prydeinig' hynod heintus newydd, ac mae arbenigwyr yn ofni y bydd nifer yr heintiau yn parhau i fod yn rhy uchel i gyfiawnhau codi'r cloi.

Mesurau llymach ar gyfer yr Eidal

Mae'r Eidal yn ymestyn ei chyfyngiadau pandemig gwyliau trwy o leiaf 15 Ionawr, mae swyddogion y llywodraeth yno wedi cyhoeddi. Mae'r rheolau yn gwahardd teithio rhwng rhanbarthau o'r wlad oni bai ei fod ar gyfer gofal iechyd neu waith. Mae bariau a bwytai ledled y wlad wedi'u cyfyngu i gymryd a dosbarthu. Yn yr ardaloedd a gafodd eu taro galetaf yn yr Eidal, dywedir wrth bobl am ymweld â dim mwy nag un cartref preifat arall bob dydd mewn grwpiau heb fod yn fwy na dau. Mae swyddogion yr Eidal yn caniatáu i drigolion trefi bach deithio ar ddiwrnodau penodol. Ar 9 a 10 Ionawr, er enghraifft, caniateir i drigolion trefi sydd â llai na 5,000 o bobl deithio tua 18 milltir heibio i ffiniau rhanbarthol.

A dyna'r cyfan ar gyfer dechrau 2021 - mae'n dda bod yn ôl, aros yn ddiogel ac yn iach, a'ch gweld chi'n gynnar yr wythnos nesaf i gael mwy o ddiweddariadau.

Parhau Darllen

coronafirws

Daw Siôn Corn yn gynnar gyda chymeradwyaeth EMA i frechlyn coronafirws - ond mae treiglad newydd hefyd

cyhoeddwyd

on

Croeso, croeso, i ddiweddariad diwethaf y flwyddyn y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), wrth i'r Nadolig agosáu. Mae wedi bod yn un o'r blynyddoedd rhyfeddaf, anoddaf mewn cenhedlaeth, ond mae EAPM yn edrych ymlaen at ddiwedd COVID-19 yn 2021 yn ogystal â sefydlu Undeb Iechyd Ewrop gyda chefnogaeth mecanwaith cyllido EU4Health, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Diolch yn fawr

Fel gwyddiau Nadolig, nawr yw'r amser i EAPM ddiolch i'w holl randdeiliaid a sefydliadau iechyd yr UE am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn anodd iawn hon, gwerthfawrogir yn fawr. Yn ogystal, rydym yn dymuno'r gorau i'n holl gydweithwyr ar gyfer 2021 ac edrychwn ymlaen at gydweithio ar y llu o faterion polisi a fydd gennym ar garreg ein drws ym mis Ionawr. O safbwynt rheoleiddio / polisi, y prif ymhlith y rhain yw Gofod Data Iechyd yr UE, Strategaeth Pharma, Rheoliad Amddifad yn ogystal ag Undeb iechyd yr UE ac rhag inni anghofio, Cynllun Canser Curo'r UE. 

Mae LCA yn cymeradwyo brechlyn, ond mae'r Nadolig ar y cyfan wedi'i ganslo ar gyfer y DU

Mae rheoleiddiwr meddyginiaethau’r Undeb Ewropeaidd wedi argymell brechlyn coronafirws Pfizer-BioNTech i’w ddefnyddio yn 27 talaith y bloc. Awdurdododd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) y cyffur ar gyfer bron i 448 miliwn o drigolion yr UE ar ôl iddo gael ei gylchredeg yn y DU a'r UD. Oriau ar ôl penderfyniad yr LCA, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gymeradwyaeth ffurfiol ei hun ar gyfer defnyddio'r pigiad. 

Gallai llwythi o’r brechlyn BioNTech / Pfizer adael warysau Gwlad Belg cyn gynted ag yfory, cadarnhaodd prif swyddog busnes BioNTech Sean Marett heddiw (22 Rhagfyr).

Yn ogystal, mae disgwyl i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) roi rhestriad defnydd brys i'r brechlyn BioNTech / Pfizer erbyn diwedd y mis, sy'n gam iddo ddod ar gael mewn llawer mwy o wledydd ledled y byd. Yna mae disgwyl i Grŵp Cynghori Strategol Sefydliad Iechyd y Byd ar Imiwneiddio (SAGE) gyhoeddi ei argymhelliad ar sut y dylid defnyddio’r brechlyn yn ystod wythnos gyntaf mis Ionawr, meddai Prif Wyddonydd WHO, Soumya Swaminathan.

Dyna'r newyddion da.

Y newyddion drwg, i'r Deyrnas Unedig o leiaf, yw'r ffaith, gyda dyfodiad y treiglad coronafirws diweddaraf, y dywedir ei fod tua 70% yn fwy effeithiol wrth heintio, llu o wledydd, gan gynnwys yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, yr Eidal , Ffrainc a Chanada, wedi atal teithio i'r DU dros dro. 

Mae trafodaethau yn parhau rhwng yr holl bartïon ynghylch pryd y gellir codi ataliadau o'r fath, gyda channoedd o lorïau a cherbydau nwyddau trwm eraill yn ciwio gefn wrth gefn y tu allan i Dover, ond, oherwydd yr amrywiad clefyd newydd, mae Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi cynnal U- trowch drosodd y llacio arfaethedig ar gyfer y Nadolig, gyda'r rhai sy'n byw yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr bellach ddim yn cael cymysgu ag unrhyw aelwydydd eraill ar gyfer y gwyliau. 

Mae'r rhan fwyaf o rannau eraill o'r DU yn dal i allu cymysgu â hyd at dri chartref, ond dim ond ar gyfer Dydd Nadolig - nid pum niwrnod fel y cynlluniwyd o'r blaen - ond ni chaniateir i unrhyw un gymdeithasu ag aelwyd arall mewn ardaloedd lletygarwch dan do.

Cytundeb ar raglen iechyd yr UE, EU4Health

Mae trafodwyr Senedd Ewrop a Llywyddiaeth yr Almaen sy'n cynrychioli Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi cytuno ar raglen iechyd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2021-2027, EU4Health. Bydd ei gyllideb yn gyfanswm o € 5.1 biliwn a bydd yn rhan o gyllideb yr UE. Nod rhaglen iechyd yr UE yw helpu i unioni'r diffygion a amlygir gan bandemig COVID-19 trwy gynyddu ansawdd a gwytnwch systemau iechyd yr UE. 

Fel yr adroddwyd yr wythnos diwethaf, gan gynyddu gwytnwch systemau iechyd, bydd EU4Health yn paratoi'r Undeb Ewropeaidd yn well i wynebu bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol. Mae hyn er mwyn helpu'r Undeb Ewropeaidd i ddelio nid yn unig ag epidemigau'r dyfodol ond hefyd â heriau tymor hir fel heneiddio poblogaeth ac anghydraddoldebau iechyd.

Mae argyfwng COVID-19 wedi datgelu llawer o wendidau mewn systemau iechyd gwladol, gan gynnwys eu dibyniaeth ar wledydd y tu allan i'r UE ar gyfer darparu cyffuriau, dyfeisiau meddygol ac offer amddiffynnol personol. Felly bydd y rhaglen yn cefnogi gweithgareddau sy'n ffafrio cynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion.

Ceisiodd Seth Berkley, Prif Swyddog Gweithredol GAVI, y gynghrair sy'n gyfrifol am gaffael ar gyfer ymdrech brechlyn COVAX, sicrhau gohebwyr y bydd brechlynnau'n cael eu danfon mewn pryd i wledydd incwm is a chanolig. 

Disgwylir i hynny ddechrau yn chwarter cyntaf 2021, yn amodol ar gymeradwyaethau rheoliadol a pharodrwydd gwledydd i gyflawni, meddai GAVI. Mae'r cytundebau yn ei gwneud hi'n agosach at sicrhau 2 biliwn dos o ymgeiswyr brechlyn i'w defnyddio ledled y byd yn 2021, meddai GAVI. Mae'r bargeinion diweddaraf yn cynnwys cytundeb prynu ymlaen llaw gydag AstraZeneca ar gyfer 170 miliwn dos o'i ymgeisydd brechlyn a memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda J&J ar gyfer 500 miliwn dos o'i frechlyn. 

Mae Joe Biden yn derbyn brechiad yn fyw i brofi diogelwch

Derbyniodd Arlywydd-ethol yr Unol Daleithiau Joe Biden ei ddos ​​cyntaf o’r brechlyn coronafirws ar deledu byw fel rhan o ymdrech gynyddol i argyhoeddi cyhoedd America bod y brechiadau’n ddiogel. 

Daeth y digwyddiad yr un diwrnod, 21 Rhagfyr, y dechreuodd ail frechlyn, a gynhyrchwyd gan Moderna, gyrraedd taleithiau’r UD, gan ymuno â Pfizer’s yn arsenal y genedl yn erbyn pandemig COVID-19, sydd bellach wedi lladd mwy na 317,000 o bobl yn yr Unol Daleithiau. a threulio bywyd ledled y byd. "Nid wyf am fynd ar y blaen, ond rwyf am sicrhau ein bod yn dangos i bobl America ei bod yn ddiogel ei gymryd," meddai Biden am ei benderfyniad. 

A dyna'r cyfan o EAPM ar gyfer 2020 - byddem yn bachu ar y cyfle hwn i ddymuno'r Nadolig mwyaf diogel a hapusaf posibl i'n holl gydweithwyr iechyd, a phob hwyl ar gyfer 2021. Rydym yn edrych ymlaen at ddal i fyny gyda chi eto ym mis Ionawr os na o'r blaen.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd