Cysylltu gyda ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Y gwaed yw'r gwaith allweddol ar ganserau gwaed sydd ei angen mewn perthynas â'r Cynllun Canser Curo Ewropeaidd sydd ar ddod

avatar

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Gyda'r Cynllun Canser Curo Ewrop sydd ar ddod (wedi'i drefnu ar gyfer ei lansiad ffurfiol ar 3 neu 4 Chwefror, yn dibynnu a yw DG SANTE neu'r Comisiwn yn gywir yn eu rhagfynegiadau), mae'n anochel y bydd trafodaethau iechyd yn troi at sut mae nod bonheddig yr ymgyrch yn debygol o wneud hynny. gael ei gyflawni, a Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM yn troi ei sylw arbennig at ganserau'r gwaed. 

Curo canserau gwaed

Dros y blynyddoedd, mae'r EAPM wedi gweithio'n helaeth gyda'i aelodau, yn enwedig Cymdeithas Haematoleg Ewrop yn ogystal â'r sefydliadau cleifion perthnasol sy'n canolbwyntio ar yr angen am waith parhaus tuag at leihau a brwydro yn erbyn mynychder canser y gwaed Canserau o'r fath (malaeneddau haematolegol (HMs) i rhowch eu moniker cywir iddynt) yn aml yn cael eu hanwybyddu ac, yn dilyn trafodaethau diweddar, deellir efallai na fydd hynny'n cael sylw mor amlwg ag y dylent fod.  

Mae HMs yn grŵp heterogenaidd o afiechydon o achosion amrywiol, a prognosis, ac mae cymhariaeth mynychder EM ar draws rhanbarthau a dros amser yn cael ei gymhlethu gan fodolaeth gwahanol systemau dosbarthu afiechydon. Yn amlwg, mynychder yw un o'r mesurau baich mwyaf a gorau mewn poblogaeth, gan ei fod yn ganllaw hanfodol i ddyrannu adnoddau.

Mae ystadegau'n awgrymu bod costau gofal iechyd ar gyfer pob claf â chanser y gwaed yn cyrraedd dwywaith y ffigur o'i gymharu â chostau canser ar gyfartaledd. Roedd cyfanswm cost anhwylderau gwaed i economi Ewrop oddeutu € 23 biliwn yn 2012 ac mae'n cynyddu yn unig.

Mae canserau gwaed yn y deg uchaf o'r mathau mwyaf cyffredin o ganser ac yn gyfrifol am oddeutu 100,000 o farwolaethau yn Ewrop bob blwyddyn. Rhai o'r canserau mwyaf hanfodol yw Myeloma Lluosog, Lewcemia Myeloid Acíwt, Lewcemia Lymffoblastig Acíwt, Lewcemia Lymffocytig Cronig, Lymffoma nad yw'n Hodgkin, Syndrom Myelodysplastig, a Malignancies Haematolegol Pediatreg.

Mae'r canserau hyn yn cyflwyno her feddygol ac ariannol ddifrifol ac yn cyfrif am 40% o achosion canser mewn plant ac un rhan o dair o farwolaethau canser cyffredinol. Fodd bynnag, awgrymwyd nad yw Cynllun Canser Curo Ewrop sydd ar ddod hyd yma yn talu cymaint o sylw i ganserau gwaed ag y dylai.

Mae EAPM a'i randdeiliaid allweddol yn credu bod hwn yn fwlch y dylid mynd i'r afael ag ef ar frys yng Nghynllun Canser Curo'r UE sydd ar ddod, gan fod anhwylderau gwaed nid yn unig yn faich i gleifion, ond hefyd i'r gymdeithas gyfan, gyda thua 80 miliwn o bobl naill ai â naill ai anhwylderau haematolegol malaen neu anfalaen. Mae angen i ni gamu ar frys sut mae Ewrop yn mynd i’r afael â hyn a gall Cynllun Canser Curo Ewrop gefnogi’r ymdrech gyffredin hon gan yr UE.

Trawsnewid gofal canser yr ysgyfaint

Mae angen trawsnewid agwedd Ewrop tuag at ganser yr ysgyfaint (LC) mewn llwybrau gofal cenedlaethol yn ogystal â pholisïau lleol a gwlad. Mae gofal LC yn cael blaenoriaeth uchel o fewn ychydig o strategaethau iechyd gwladol yn unig. Ond mater i'r aelod-wladwriaethau i raddau helaeth - wedi'i gymell gan yr Undeb Ewropeaidd - yw cydnabod bod ad-drefnu ac ailddyrannu adnoddau gofal iechyd yn cael eu cyfiawnhau gan y costau enfawr cyfredol i unigolion ac i gymdeithas amlder cynyddol y math hwn o ganser.

Mae gwelliannau mewn canlyniadau o fewn cyrraedd ond maent yn dibynnu'n fawr ar: 

  • Ymagwedd fwy unffurf at raglenni sgrinio cenedlaethol sy'n seiliedig ar risg i adnabod cleifion yn gynnar a gostwng cyfradd y cleifion sy'n cael eu diagnosio mewn camau datblygedig / metastatig;

  • mynediad cynnar at broffilio genomig cynhwysfawr;

  • nodi'r llwybrau triniaeth mwyaf priodol yn seiliedig ar eneteg tiwmor y claf trwy fyrddau tiwmor moleciwlaidd amlddisgyblaethol;

  • mynediad cyflym ac eang i'r opsiynau triniaeth mwyaf buddiol;

  • monitro cleifion yn ddigonol gan gynnwys canlyniadau a adroddir gan gleifion a fydd yn caniatáu ymyriadau wedi'u targedu, a;

  • integreiddio data cleifion i gael mewnwelediadau pellach ar gyfer ymchwil, dilysrwydd llwybrau triniaeth glinigol a chost-effeithlonrwydd diagnosteg gynhwysfawr a meddyginiaethau wedi'u targedu.

Mae'r rhain yn faterion allweddol y dylid eu hystyried fel yr amlygwyd gan yr ymgysylltiad aml-ddeiliad y mae EAPM wedi'i gyflawni. 

Stopiwch bwyntio bysedd dros frechu a chyrraedd y gwaith, meddai'r Comisiwn

"Rydyn ni’n rasio yn erbyn amser, nid yn erbyn ein gilydd, ”meddai’r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, ddydd Mawrth (19 Ionawr). “I'r gwrthwyneb, mae'n ras yr ydym ni yn yr UE yn cyd-redeg, fel tîm ac mewn undod. Fel tîm, mae'n bwysig gosod targedau clir ac uchelgeisiol. "

Ac mae'r Comisiwn wedi gosod nodau brechu ar gyfer mis Mawrth a'r haf, ac wedi cefnogi tystysgrif brechlyn esgyrn noeth. Gadawodd yr Is-lywydd Margaritis Schinas y drws yn agored i'w defnyddio yn nes ymlaen ar gyfer teithio.

Mae arweinwyr yn ystyried gwaharddiadau teithio a chyflwyno brechlyn yn gyflymach 

Daeth Ursula von der Leyen ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel i ben â chyfarfod rhithwir o arweinwyr yr UE ddydd Iau (21 Ionawr). Symudodd arweinwyr Ewropeaidd, sy'n ei chael hi'n anodd gydag ymdrech frechu araf ac yn ofni y gallai amrywiadau coronafirws heintus iawn orlethu eu systemau meddygol yn gyflym, i ddechrau ail-ddynodi cyfyngiadau ffiniau ac i gyflymu dosbarthiad brechlynnau - hyd yn oed y rhai nad ydynt wedi'u cymeradwyo i'w defnyddio eto.

"Rydym yn poeni fwyfwy am wahanol amrywiadau o’r firws, ”meddai von der Leyen wrth gohebwyr ar ôl uwchgynhadledd rithwir o arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd, gan ddweud er bod y bloc yn bwriadu cadw ffiniau ar agor ar gyfer masnach, gallai gyfyngu ar deithio afresymol. Daliodd yr arweinwyr yn ôl rhag cymeradwyo cynllun penodol ar gyfer ffiniau.

Ond roedd yr Almaen - sydd fel yr aelod cyfoethocaf a mwyaf poblog o'r UE yn aml yn gyrru ei thrafodaethau - gwaharddiadau llym, dros dro arfaethedig ar deithio i'r UE o wledydd lle mae ffurfiau treigledig o'r coronafirws eisoes yn gyffredin, gan gynnwys Prydain. Byddai'r cynnig yn cyfyngu dinasyddion yr UE rhag dychwelyd i'w gwledydd cartref os ydyn nhw mewn gwlad yr effeithir arni ar hyn o bryd, ac felly byddai'n fwy llym na mesurau ffin blaenorol. 

Mae sefyllfa’r coronafirws yn dirywio mor wael mewn rhai aelod-wladwriaethau bod arweinwyr yr UE wedi cytuno i greu parth “coch tywyll” newydd sy’n nodi bod y firws yn lledu ar “lefel uchel iawn”, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen nos Iau (21 Ionawr) ). Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o goch tywyll i barth arall gael prawf cyn gadael ac efallai y bydd angen iddynt gwarantîn wrth gyrraedd. 

Ffrainc i orfodi profion COVID ar deithwyr yr UE

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi cyhoeddi rheolau coronafirws newydd ar gyfer teithwyr o’r UE, gyda’r wlad yn ei gwneud yn ofynnol i ymwelwyr Ewropeaidd yn ogystal â’r rhai o’r tu allan i’r bloc gael prawf Covid-19 negyddol a berfformir llai na thridiau cyn iddynt ddod i mewn i’r wlad. 

Cyhoeddwyd y mesurau cyfyngol newydd, a ddaeth i rym o fore Sul (24 Ionawr), gan Balas Elysée yn hwyr ddydd Iau ac maent yn dilyn uwchgynhadledd yr UE trwy fideo-gynadledda lle bu arweinwyr yn trafod mesurau i reoli'r pandemig gyda rhaglenni brechu parhaus a rheolaethau am ddim. symudiad. Hyd yn hyn, roedd Macron wedi ceisio cynnal rhyddid i symud o fewn Ewrop, ond mae pwysau ar ysbytai a lledaeniad amrywiadau newydd, mwy heintus o'r firws wedi ei argyhoeddi o'r angen i ymestyn profion i bron pawb sy'n croesi ffiniau cenedlaethol. 

Hwngari yn gyntaf yn yr UE i gymeradwyo brechlyn Rwseg

Hwngari yw'r wlad gyntaf yn yr Undeb Ewropeaidd i roi cymeradwyaeth ragarweiniol i'r brechlyn coronafirws Rwsiaidd, Sputnik V. Ddydd Iau, cadarnhaodd pennaeth staff y Prif Weinidog Viktor Orban fod y pigiad Rwsiaidd a brechlyn Rhydychen-AstraZeneca wedi cael y golau gwyrdd. gan yr awdurdodau iechyd. Mae’r Gweinidog Tramor Peter Szijjarto yn teithio i Moscow i gael trafodaethau pellach, lle mae disgwyl iddo drafod bargen cludo a dosbarthu.  

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - cael penwythnos diogel, rhagorol, arhoswch yn dda, a'ch gweld yr wythnos nesaf.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae'r gwanwyn yn yr awyr wrth i EAPM baratoi ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth yr UE

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae'n amser gobeithiol o'r flwyddyn i'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) wrth i'r gwanwyn ddadorchuddio ei hun o'r diwedd ar draws yr UE ac mae brechiadau coronafirws yn mynd rhagddynt yn gyflym, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cylchlythyr newydd, 9th Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE

Mae'r cylchlythyr EAPM diweddaraf bellach ar gael i'ch sylw, ac mae ganddo lawer i mewn yno i fachu'ch sylw, megis dolen i daflen ffeithiau canser yr ysgyfaint, newyddion am Gynllun Canser Curo Ewrop, gwybodaeth a dolen sy'n ymwneud ag agostigion tiwmor, ac a dolen i adroddiad diweddar EAPM ar ei ford gron seroleg. Cliciwch yma i gyrchu'r cylchlythyr.

Ond, yn bwysicaf oll, ar 8 Mawrth, bydd EAPM yn cynnal ei 9th Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE. Yn naturiol ar-lein, bydd y gynhadledd yn rhedeg rhwng 9-16h, a'i theitl 'Ymlaen ynghyd ag arloesi: Pam, beth a sut i fynd i'r afael â'r Bwlch Gweithredu ar gyfer gofal iechyd ym Llywyddiaeth Portiwgaleg yr UE'.

Bydd llawer o'r pwyntiau a godwyd yn y diweddariad hwn ac yn y cylchlythyr yn cael eu trafod yn y gynhadledd sydd i ddod, a fydd yn cynnwys ystod eang o brif siaradwyr o bob rhan o'r UE, gan gynnwys Christine Chomienne, is-gadeirydd Canser y Bwrdd Cenhadol yn y Comisiwn Ewropeaidd, Ortwin Schulte, Attaché Iechyd, Cynrychiolaeth Barhaol yr Almaen i'r UE, Ceri Thompson, Dirprwy Bennaeth Uned DG CNECT H3: e-Iechyd, Lles a Heneiddio, Gilad Vainer, Patholegydd Moleciwlaidd, Canolfan Feddygol Hadassah, Israel a Stephen Hall, cyfarwyddwr rhanbarthol, Precision Oncology (CDx), Rhanbarth Oncoleg Ewrop, Novartis.

Mae cofrestru yn dal i fod yn agored iawn, cliciwch yma i gofrestru, a cliciwch yma ar gyfer yr agenda.

Comisiwn i gynnig tocyn gwyrdd digidol ar gyfer teithio

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol ar gyfer Tocyn Gwyrdd Digidol ar 17 Mawrth. Bydd y dystysgrif yn cynnwys prawf bod person wedi cael ei frechu, canlyniadau profion ar gyfer y rhai na allent gael brechlyn eto a gallai hefyd ystyried adferiad o COVID-19. Nod y Tocyn Gwyrdd Digidol yw galluogi pobl i symud yn ddiogel ledled yr Undeb Ewropeaidd, neu ymhellach i ffwrdd.

Wrth ofyn am y cynnig, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, Christian Wiegand, pe bai’r tocynnau i fod yn eu lle erbyn yr haf, byddai angen i aelod-wladwriaethau symud yn gyflym wrth baratoi a chyflwyno. Dywedodd fod gwledydd eisoes wedi cytuno ar ofynion data sylfaenol. Byddai'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymryd rôl gydlynu gan sicrhau safonau diogelwch uchel a helpu i gysylltu gwahanol wasanaethau iechyd gwladol.

UE i gyflymu cymeradwyo brechlynnau coronafirws a addaswyd yn amrywiol

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cyflymu cymeradwyo brechlynnau coronafirws sydd wedi'u haddasu i frwydro yn erbyn treigladau, meddai'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides. “Rydyn ni bellach wedi penderfynu nad oes rhaid i frechlyn sydd wedi’i wella gan y gwneuthurwr ar sail y brechlyn blaenorol i frwydro yn erbyn treigladau newydd fynd drwy’r broses gymeradwyo gyfan. Felly bydd yn gyflymach cael brechlynnau addas ar gael heb gyfaddawdu ar ddiogelwch. ”

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod ar dân gan aelod-wladwriaethau'r UE dros oedi wrth ddosbarthu brechlynnau sydd wedi gweld y bloc yn llusgo y tu ôl i wledydd fel Prydain, cyn-aelod, a'r Unol Daleithiau. Mae Kyriakides yn aelod o dasglu newydd, dan arweiniad y Comisiynydd Diwydiant Thierry Breton, i ddileu tagfeydd mewn gweithfeydd cynhyrchu ac addasu allbwn i newydd. 
amrywiadau.

Mae arweinwyr yr UE yn wynebu 'blinder' coronafirws

Er gwaethaf y broses araf o gyflwyno brechlyn yn Ewrop, wedi'i ohirio bron i fis o'i gymharu â chyn-aelod y DU, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen fod y bloc yn dal i anelu at frechu 70% o'r holl oedolion - tua 255 miliwn o bobl - erbyn mis Medi.

“Mae hwn yn nod yr ydym yn hyderus y byddwn yn ei gyrraedd,” meddai.

Mae gwiriadau ffin yn parhau i fod yn bwynt dolurus. Mae is-adrannau ymhlith aelod-wledydd yr UE, gan gynnwys yr Almaen, Awstria, Gwlad Belg a'r Weriniaeth Tsiec, ar gyfyngiadau i atal trosglwyddo, wedi codi bwgan oedi teithio a chopïau wrth gefn hir o draffig mewn bloc sy'n ymfalchïo mewn bod yn farchnad ddi-dor. Dywedodd Michel wrth gohebwyr “efallai y bydd angen cyfyngu teithio nad yw’n hanfodol o hyd, ond dylai mesurau fod yn gymesur.”

Cafodd yr arweinwyr eu diweddaru hefyd ar symudiad amrywiadau newydd o'r firws sy'n lledaenu'n gyflym yn Ewrop, gyda'r amrywiad bondigrybwyll yn y DU bellach yn bresennol mewn 26 o aelod-wledydd. Mae'r amrywiad a ganfuwyd gyntaf yn Ne Affrica wedi'i nodi mewn 14, tra gwyddys bod y math o Frasil mewn saith. Mae hyn yn golygu y gallai cyfyngiadau barhau trwy'r misoedd nesaf. “Mae blinder COVID cynyddol ymhlith ein dinasyddion. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn, ond ni ddylem adael i fyny nawr, ”meddai von der Leyen.

Dewis gwell triniaethau canser yr ysgyfaint gyda dysgu â pheiriant

Dywed ymchwilwyr y gallai dysgu trwy beiriant helpu i lywio penderfyniadau triniaeth gweithwyr gofal iechyd ar gyfer cleifion canser yr ysgyfaint ar ôl datblygu model sydd 71% yn fwy cywir wrth ragweld disgwyliad goroesi cleifion. Cynhaliodd tîm o ymchwilwyr Penn State Great Valley astudiaeth lle gwnaethant ddatblygu model dysgu dwfn sy'n fwy na 71% yn gywir wrth ragweld disgwyliad goroesi cleifion canser yr ysgyfaint, sy'n sylweddol well na modelau dysgu peiriannau traddodiadol y mae'r tîm wedi'u profi sydd â nhw cyfradd cywirdeb o 61%. Mae dysgu dwfn yn fath o ddysgu peiriant sy'n seiliedig ar rwydweithiau niwral artiffisial, sydd wedi'u modelu'n gyffredinol ar sut mae rhwydwaith niwral yr ymennydd dynol ei hun yn gweithredu. 

Dywed y tîm y gallai'r wybodaeth am ddisgwyliad goroesi claf helpu i arwain meddygon a rhoddwyr gofal wrth wneud penderfyniadau gwell ar ddefnyddio meddyginiaethau, dyrannu adnoddau, a phennu dwyster y gofal i gleifion. Mae'r model dysgu peiriant yn gallu dadansoddi llawer iawn o ddata a gall gynnwys gwybodaeth fel mathau o ganser, maint tiwmor, cyflymder tyfiant tiwmor, a data demograffig.

Wythnosau nesaf yn 'anodd' - Michel

Mae arweinwyr yr UE wedi trafod sut i gyflymu cynhyrchu a chyflwyno brechlynnau, ynghanol ofnau ynghylch treigladau mwy trosglwyddadwy gan sbarduno ymchwydd newydd mewn achosion ar draws y bloc. "Rydyn ni'n gwybod y bydd yr wythnosau nesaf yn parhau i fod yn anodd o ran brechiadau, " Dywedodd 

Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel. “Ond mae gennym ni'r modd, mae gennym ni'r adnoddau, mae gennym ni'r gallu i lwyddo dros yr ychydig fisoedd nesaf," ychwanegodd. Hyd yn hyn mae mwy na 50 miliwn o ddosau wedi'u dosbarthu i aelod-wladwriaethau'r UE, sydd wedi rhoi 29 miliwn o bigiadau (bron i 7% o boblogaeth y bloc), yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd. Brechlyn yr UE 
mae strategaeth wedi bod ar dân dros arafwch rhaglenni imiwneiddio mewn aelod-wladwriaethau, o gymharu â'r DU, yr UD neu Israel. Nod Brwsel yw brechu o leiaf 70% o'i phoblogaeth erbyn diwedd mis Medi ond mae wedi cael trafferth derbyn y dosau y cytunwyd arnynt 
cwmnïau fferyllol. 

Yn dilyn oedi diweddar o ran cyflenwi, pwysleisiodd arweinwyr yr UE fod rhagweladwyedd yn hanfodol i drefnu rhaglenni brechu cenedlaethol, gan annog datblygwyr brechlyn i barchu terfynau amser cytundebol.

Amddiffyn defnyddwyr Ewropeaidd: Mae Gate Diogelwch yn effeithlon yn helpu i fynd â chynhyrchion peryglus COVID-19 oddi ar y farchnad

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei adroddiad blynyddol ar y Porth Diogelwch, sef system rhybuddio cyflym yr UE sy'n helpu i fynd â chynhyrchion peryglus heblaw bwyd oddi ar y farchnad. Mae'r adroddiad yn dangos bod nifer y camau a gymerir gan awdurdodau yn dilyn rhybudd yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn, gan gyrraedd y nifer uchaf erioed o 5,377, o'i gymharu â 4,477 yn 2019.9% ​​o'r holl rybuddion a godwyd yn 2020 yn ymwneud â chynhyrchion sy'n ymwneud â COVID-19, masgiau yn bennaf. i fod i amddiffyn ond methu â gwneud hynny. Enghreifftiau eraill ar gyfer cynhyrchion peryglus cysylltiedig â COVID-19 a hysbysir yn y Porth Diogelwch yw diheintyddion sy'n cynnwys cemegolion gwenwynig, fel methanol a all arwain at ddallineb neu hyd yn oed farwolaeth os cânt eu llyncu, neu lanweithyddion UV sy'n datgelu defnyddwyr i ymbelydredd cryf gan achosi llid ar y croen.

A dyna bopeth o EAPM ar ddechrau'r wythnos - cofiwch Gynhadledd Llywyddiaeth yr UE EAPM ar 8 Mawrth, cliciwch yma i gofrestru, a chlicio yma ar gyfer yr agenda. Arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach, gwelwch chi yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Recriwtio seroleg i'r frwydr hir o'n blaenau yn erbyn pandemigau

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig coronafirws eisoes wedi cwestiynu gallu Ewrop i ymateb yn effeithiol i fygythiadau iechyd. Mae cydweithredu arwrol rhwng ymchwilwyr a llunwyr polisi wedi sicrhau bod y brechlynnau cyntaf ar gael ar gyflymder uchaf, ond mae Ewrop yn dal i sefyll o flaen her fawr sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r argyfwng COVID presennol. Mae methiant critigol i ddatblygu a gweithredu'r technolegau profi a all nid yn unig helpu i amddiffyn dinasyddion rhag COVID-19, ond a fydd hefyd yn hanfodol wrth warchod iechyd y cyhoedd dros y tymor hwy, yn wyneb y dyfodol a hyd yn oed yn fwy marwol traws- heintiau ar y ffin, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Dr. Denis Horgan.

Er mwyn mynd i'r afael â'r pynciau hyn, cynhaliodd EAPM ddau weminar ar y mater. Y bwrdd crwn rhithwir cyntaf, 'Ymlaen ynghyd ag arloesi: Deall yr angen a fframio'r drafodaeth ar gyfer profi Seroleg ar gyfer SARS-CoV', a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 2020, ac ymlaen'Recriwtio seroleg i'r frwydr hir o'n blaenau yn erbyn pandemigau', ar 3 Chwefror. Gyda'i gilydd fe wnaethant dynnu sylw cynhwysfawr at y cwestiynau sy'n dal i fod angen atebion a chasglu mewnbwn gan swyddogion a sefydliadau iechyd cyhoeddus Ewropeaidd a rhyngwladol, y byd academaidd a diwydiant.

Fel y daeth yr arbenigwyr i'r casgliad, mae angen gweithredu i gyflwyno strategaethau profi ystyrlon gan ysgogi cryfderau deallgar y technolegau profi sydd ar gael fel seroleg. Gall hyn gyfrannu at fwy o effeithlonrwydd rhaglenni brechu.

Nid diwedd brwydr - dim ond y dechrau

"Dim ond ar y dechrau rydyn ni nawr," Bettina Borisch, Cyfarwyddwr Gweithredol Ffederasiwn Cymdeithasau Iechyd y Cyhoedd y Byd, dywedodd wrth fwrdd crwn arbenigol diweddar ar brofion seroleg, a drefnwyd gan EAPM i dynnu sylw at yr heriau a'r cyfleoedd o wneud y defnydd gorau o brofi. "Rydym yn wynebu nid yn unig argyfwng tymor byr ond un hir, er mwyn sicrhau gallu i amddiffyn yn y dyfodol." Mae profion a diagnosis wedi bod yn feysydd meddygaeth Sinderela ers gormod o amser, meddai, gan annog defnyddio seroleg fel elfen hanfodol mewn unrhyw strategaeth bandemig. Ailddatganwyd y pwynt gan Kevin Latinis, cynghorydd gwyddonol ar gyfer un o dasgluoedd yr Unol Daleithiau i fynd i’r afael â Covid, mewn bwrdd crwn EAPM dilynol ym mis Ionawr: "Mae'r pandemig wedi dangos yn ddramatig beth fyddai profion sy'n ddigonol o ran ased, ond mae'r cyfle yn cael ei golli," meddai. Neu, fel Denis Horgan, Cyfarwyddwr gweithredol EAPM, a gadeiriodd y ddau fwrdd crwn, ei fynegi: "Mae mwy o frechlynnau bellach ar gael, ond mae'n hanfodol sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n effeithiol mewn ymarfer clinigol, ac ar gyfer hynny mae angen gwell dealltwriaeth o ba gleifion fydd yn ymateb i wahanol frechlynnau a sut mae'r brechlynnau yn taclo amrywiadau. "

Y consensws gwyddonol hyderus ond iasoer yw y bydd y degawdau nesaf yn dod â phandemigau pellach a mwy ffyrnig sy'n bygwth aflonyddwch a marwolaeth ar raddfa hyd yn oed yn fwy na'r achosion presennol. Ac er mai'r gobaith yw y bydd brechlynnau sydd bellach yn cael eu creu mewn eithafion yn goresgyn y perygl uniongyrchol, ni all Ewrop - a'r byd - fforddio dibynnu ar fyrfyfyrio brysiog mwyach. Y gwir amdani yw bod llawer o'r datblygiad brechlyn cyfredol yn saethu yn y tywyllwch at dargedau symudol.

Wrth i'r brechlynnau cyntaf gyrraedd y cyhoedd ar ddechrau 2021, nid yw'n hysbys o hyd pa mor hir y mae brechu yn rhoi imiwnedd (ac, yn y bôn, faint o hyblygrwydd wrth newid amserlenni dosau y gellir eu cyfiawnhau), sut mae'n effeithio ar wahanol grwpiau poblogaeth, neu i beth i ba raddau y mae brechu yn rhwystro trosglwyddo. Fel y mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop yn arsylwi wrth adrodd ar ei barn gadarnhaol gyntaf ar frechlyn Covid, Comirnaty, "Nid yw'n hysbys ar hyn o bryd pa mor hir y mae amddiffyniad a roddir gan Comirnaty yn para. Bydd y bobl sy'n cael eu brechu yn y treial clinigol yn parhau i gael eu dilyn am ddwy flynedd i casglu mwy o wybodaeth am hyd yr amddiffyniad. " Ac "ni chafwyd digon o ddata o'r treial i ddod i gasgliad ar ba mor dda y mae Comirnaty yn gweithio i bobl sydd eisoes wedi cael COVID-19." Yn yr un modd, "Nid yw effaith brechu gyda Comirnaty ar ledaeniad y firws SARS-CoV-2 yn y gymuned yn hysbys eto. Nid yw'n hysbys eto faint o bobl sydd wedi'u brechu o hyd sy'n gallu cario a lledaenu'r firws."

Mae angen adnabod natur y firws yn fwy craff - ac unrhyw un o'i amrywiadau treigledig - yn ogystal â mwy o gywirdeb ynghylch effeithiolrwydd brechlynnau a mesuriadau imiwnedd ar frys.

Mae help wrth law - mewn egwyddor ...

Mae'r mecanweithiau ar gael i ddod â'r manwl gywirdeb a'r eglurhad hwnnw. Yn nodedig, gall profion seroleg helpu i gadarnhau effeithiolrwydd brechu, a gellid ei ddefnyddio i sefydlu trothwy ar gyfer amddiffyniad neu imiwnedd. Gall hefyd gadarnhau ymateb gwrthgyrff cychwynnol o frechu, a darparu olrhain lefelau gwrthgorff yn rheolaidd. Oherwydd y bydd data o dreialon brechlyn cychwynnol yn gyfyngedig i rai poblogaethau a phatrymau datguddio, gall seroleg ddarparu data ychwanegol ar ymateb a hyd gwrthgyrff i helpu i lywio effeithiolrwydd brechlyn mewn poblogaethau mwy, mwy amrywiol, ac i bennu defnydd priodol yng nghyd-destun newidynnau o'r fath. fel ethnigrwydd, lefel amlygiad llwyth firaol, a chryfder system imiwnedd unigol. Mae profion yn hanfodol hefyd i wahaniaethu yn llwyddiannus oddi wrth ymatebion brechlyn is-optimaidd ac i ganfod dirywiad gwrthgyrff ar ôl haint naturiol.

Sut mae profion seroleg yn gweithio...

Seroleg yw'r astudiaeth o wrthgyrff mewn serwm gwaed. Mae profion gwrthgorff serologig yn helpu i benderfynu a oedd yr unigolyn a oedd yn cael ei brofi wedi'i heintio o'r blaen, trwy fesur ymateb imiwn yr unigolyn i'r firws - hyd yn oed os nad oedd y person hwnnw byth yn dangos symptomau. Proteinau imiwnedd yw gwrthgyrff sy'n nodi esblygiad ymateb imiwn y gwesteiwr i haint, ac maent yn darparu archif sy'n adlewyrchu haint diweddar neu flaenorol. Os cânt eu cynnal ar lefelau digon uchel, gall gwrthgyrff rwystro haint yn gyflym wrth ei ailgyflwyno, gan roi amddiffyniad hirhoedlog.

Nid profion seroleg yw'r prif offeryn ar gyfer gwneud diagnosis o haint actif, ond maent yn darparu gwybodaeth sy'n hanfodol i lunwyr polisi. Maent yn helpu i bennu cyfran y boblogaeth a oedd gynt wedi'u heintio â SARS-CoV-2, gan ddarparu gwybodaeth feirniadol am gyfraddau heintiau ar lefel poblogaeth, a darparu gwybodaeth am boblogaethau a allai fod yn imiwn ac a allai gael eu gwarchod. Gall asesiad cywir o wrthgyrff yn ystod pandemig ddarparu data pwysig yn seiliedig ar boblogaeth ar amlygiad pathogen, hwyluso dealltwriaeth o rôl gwrthgyrff mewn imiwnedd amddiffynnol, ac arwain datblygiad brechlyn. Mae gwyliadwriaeth ar lefel poblogaeth hefyd yn hanfodol i ailagor dinasoedd ac ysgolion yn ddiogel.

..ond nid bob amser yn ymarferol

Nid yw profion seroleg yn cael eu defnyddio'n systematig, ac mewn llawer o wledydd yr UE mae yna betruso o hyd ynghylch rhoi'r sefydliad a'r isadeiledd ar waith i'w wneud yn bosibl.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi tynnu sylw at y ffaith bod parodrwydd iechyd tymor byr yr UE yn dibynnu ar strategaethau profi cadarn a galluoedd profi digonol, i ganiatáu canfod unigolion a allai fod yn heintus yn gynnar ac i ddarparu gwelededd ar gyfraddau heintiau a'u trosglwyddo mewn cymunedau. Rhaid i awdurdodau iechyd hefyd baratoi eu hunain i gynnal olrhain cyswllt digonol a chynnal profion cynhwysfawr i ganfod cynnydd mewn achosion yn gyflym ac i nodi grwpiau sydd â risg uchel o glefyd, meddai yn eu canllawiau. Ond ar hyn o bryd, mae gwledydd Ewropeaidd mewn llawer o achosion yn methu â chyrraedd ac yn gweithredu'n is-optimaidd.

Charles Price y Adran iechyd y Comisiwn Ewropeaidd, DG Santé, er gwaethaf y cydweithredu dwys diweddar ymhlith sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a’r aelod-wladwriaethau, “Rydym yn dal i fod yn brin o gonsensws ar y profion seroleg gorau ar gyfer swyddi penodol - i asesu lefel yr haint, i lywio strategaethau brechu, neu i lywio penderfyniad clinigol - gwneud ar unigolion. " Mae'r rhain i gyd yn dibynnu ar brofion seroleg da, ac mae'r UE yn ceisio cydlynu arsylwi ychwanegol ar lefel gwlad y poblogaethau sydd wedi'u brechu er mwyn bwydo i mewn i werthuso brechlynnau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, meddai wrth y ford gron.

Hans-Peter Dauben, ysgrifennydd cyffredinol EuroscanCyfaddefodd y rhwydwaith asesu technoleg iechyd rhyngwladol hefyd fod awdurdodau yn aml yn rhy araf: "Nid oes gennym fodel i wella ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd," meddai. Gellir casglu data serolegol o fewn y systemau presennol, meddai, ond nid oes consensws ar sut y gellir ei ddefnyddio.

Tynnodd sylw, er bod sawl lleoliad a senario lle gellir defnyddio technoleg ddiagnostig, yn amrywio o ddefnydd clinigol ar benderfyniadau triniaeth mewn gofal cleifion allanol a chleifion mewnol, ac mewn ymyriadau iechyd cyhoeddus ar ynysu, olrhain ac olrhain, ac epidemioleg, "Pob senario yn gofyn am ddull unigryw gyda set o feini prawf dilysu wedi'u lleoli yn y cyd-destun gwneud penderfyniadau perthnasol. "

Archwilio'r cwestiynau

O ystyried y graddau anwastad presennol o barodrwydd a gallu ymhlith gwledydd Ewrop i ddefnyddio technoleg profi seroleg, ac absenoldeb presennol cynlluniau ar gyfer profion serolegol systematig ar gyfer gwyliadwriaeth, Horgan holwyd i ba raddau y mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau iechyd cyhoeddus yn deall y rhwystrau a'r galluogwyr i fabwysiadu profion seroleg mewn systemau gwyliadwriaeth brechu. Ac roedd yn cwestiynu a oedd angen argymhellion diwygiedig gan yr UE ar strategaethau profi ac ar addasiadau i wahanol fathau o frechlynnau. "Mae angen i ni wybod pwy i frechu a sut i frechu, ac mae angen i ni ddyrannu adnoddau yn unol â hynny," meddai.

Stangl Achim, Cyfarwyddwr Meddygol yn Siemens Healthineers, yn pryderu nad oes digon o wybodaeth am ba is-boblogaethau sy'n elwa'n arbennig o frechu, megis cleifion gwrthimiwnedd, cleifion lymffoma, neu blant ifanc iawn. Ei gydweithiwr Jean-Charles Clouemynnodd t fod cwestiynau agored o hyd ar frechlynnau na fydd ond profion yn eu hegluro: "Nid yw'r pwysigrwydd wedi'i ddeall yn llawn o ddangos effaith brechu ar y system imiwnedd, ac o gynnal monitro tymor hir i ddiffinio'r trothwy imiwnedd gorau posibl." Latinis canolbwyntio ar yr angen i ddeall nid yn unig yr imiwnedd a roddir gan frechlynnau, ond hefyd pa mor bell a chyflym y mae'n pylu. Neu fel y dywedodd Stangl, "Y cwestiwn mawr yw pa mor hir mae gwrthgyrff yn bresennol ac yn gallu darparu imiwnedd

Daw'r cwestiynau yn sgil llawer o fynegiadau pryder a chyngor tebyg. Rhybuddiodd y Glymblaid Ryngwladol o Awdurdodau Rheoleiddio Meddyginiaethau yn 2020 yr angen am "ofynion rheoliadol llym ar gyfer astudiaethau Covid-19" a chytunwyd i ddarparu arweiniad ar flaenoriaethu treialon clinigol ac ar seroleg er mwyn hyrwyddo dull wedi'i gysoni. Mae Canolfan Rheoli Clefydau'r UD wedi cyhoeddi canllawiau profi seroleg sy'n rhestru cymwysiadau pwysig wrth fonitro ac ymateb i bandemig COVID-19.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi’n glir bod defnyddio seroleg mewn epidemioleg ac ymchwil iechyd cyhoeddus yn galluogi dealltwriaeth o achosion o haint ymysg gwahanol boblogaethau, a faint o bobl sydd â haint ysgafn neu anghymesur, ac nad ydynt efallai wedi cael eu hadnabod gan wyliadwriaeth afiechyd arferol. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am gyfran yr heintiau angheuol ymhlith y rhai sydd wedi'u heintio, a chyfran y boblogaeth a allai gael eu hamddiffyn rhag haint yn y dyfodol. Mae gwybodaeth a allai effeithio ar argymhellion serologig yn esblygu'n gyflym, yn enwedig tystiolaeth a yw profion serologig cadarnhaol yn dynodi imiwnedd amddiffynnol neu lai o drosglwyddadwyedd ymhlith y rhai sy'n ddiweddar sâl.

Beth ellir ei wneud?

Seroleg yw'r astudiaeth wyddonol o serwm a hylifau eraill y corff. Yn ymarferol, mae'r term fel arfer yn cyfeirio at adnabod gwrthgyrff yn y serwm yn ddiagnostig. [1] Yn nodweddiadol, mae gwrthgyrff o'r fath yn cael eu ffurfio mewn ymateb i haint (yn erbyn micro-organeb benodol), [2] yn erbyn proteinau tramor eraill (mewn ymateb, er enghraifft, i drallwysiad gwaed sydd heb ei gyfateb), neu i broteinau eich hun (mewn achosion o glefyd hunanimiwn) . Yn y naill achos neu'r llall, mae'r weithdrefn yn syml.

Mae profion serolegol yn ddulliau diagnostig a ddefnyddir i nodi gwrthgyrff ac antigenau yn sampl claf. Gellir cynnal profion serolegol i wneud diagnosis o heintiau a salwch hunanimiwn, i wirio a oes gan berson imiwnedd i rai afiechydon, ac mewn llawer o sefyllfaoedd eraill, megis pennu math gwaed unigolyn. Gellir defnyddio profion serolegol hefyd mewn seroleg fforensig i ymchwilio i dystiolaeth lleoliad trosedd. Gellir defnyddio sawl dull i ganfod gwrthgyrff ac antigenau, gan gynnwys ELISA, [4] crynhoad, dyodiad, cyweirio-ategu, a gwrthgyrff fflwroleuol ac yn fwy diweddar chemiluminescence.

Mae hyn i gyd yn cynyddu'r siawns o fonitro lledaeniad haint Covid-19. Vicki Indenbaum y Sefydliad Iechyd y Byd dywedodd wrth y ford gron y bydd seroleg yn dod yn bwysicach nid yn unig cyn brechu, ond ar ôl brechu, i adael i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau iechyd y cyhoedd wybod yn union beth sy'n digwydd, a pha gyfran o'r boblogaeth sydd wedi'i heintio. Mae, meddai, yn elfen hanfodol i sicrhau ymddiriedaeth rhwng llunwyr polisi, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Sarper Diler, Aelod Cyfadran Cyfadran Feddygol Istanbul Prifysgol Istanbul yn Nhwrci, yn yr un modd, anogwyd amserlen fwy trylwyr o brofion seroleg, "cyn brechu, a rhai misoedd ar ôl i weld a oes angen ergyd atgyfnerthu ai peidio, ac i weld yr effaith ar boblogaethau ehangach." Galwodd hefyd am ddatblygu profion arae ehangach i ganfod gwrthgyrff wrth i frechlynnau - ac amrywiadau firws - esblygu.

Beth sydd ei angen nawr

Mae angen ymateb cydgysylltiedig ledled Ewrop - a thu hwnt - nawr i sicrhau y gall seroleg chwarae ei ran wrth amddiffyn dinasyddion rhag heintiau pandemig.

Diler pwysleisiodd bwysigrwydd cyfathrebu â dinasyddion i leihau ofn a phryder a diffyg cydymffurfio ag ymddygiad ataliol: "Rhaid i ni ddod o hyd i iaith gyffredin i gyfathrebu, ac ar hyn o bryd mae'n brin yn Ewrop," meddai. Atgyfnerthwyd ei bwynt gan Latinis ac Daubens, a rybuddiodd y ddau fod dryswch lleisiau yn tynnu sylw ar gyfer ffurfio a gweithredu strategaeth. Anogodd Boccia hefyd adeiladu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o betruso brechlyn - ac ar gyfer hyn, nododd, mae eglurder ynghylch mecanweithiau brechu yn hanfodol.

Daeth peth consensws i'r amlwg o'r byrddau crwn ar yr angen i fireinio a chamu i fyny. Dylai fod gan brofion seroleg y nodweddion priodol ar gyfer asesu'r angen i frechu ac ymateb brechlyn: dylai assay seroleg awtomataidd, graddadwy a ddefnyddir yng nghyd-destun brechu gynnwys nodweddion technegol allweddol i'w defnyddio'n effeithiol: mesur parth rhwymo derbynnydd pigyn sy'n niwtraleiddio gwrthgyrff IgG, iawn penodoldeb uchel (≥99.5%), a chanlyniadau meintiol.

Mae'r gofynion hefyd yn ymestyn i seilwaith. Mae hyn yn berthnasol i gapasiti yn ogystal ag i gyfleusterau corfforol. Mae argaeledd ar raddfa fawr a hygyrch yn allweddol i sicrhau y gellir diwallu anghenion y boblogaeth. Byddai hyn yn caniatáu ar gyfer mesur gwrthgyrff mewn perthynas â defnyddio brechlyn ar gyfer sefydlu trothwy ar gyfer amddiffyniad neu imiwnedd, ar gyfer cadarnhau ymateb gwrthgyrff niwtraleiddio cychwynnol yn fuan (oddeutu 1 wythnos i 1 mis) ar ôl brechu, ac ar gyfer olrhain lefelau gwrthgyrff (ar oddeutu 3, 6, a 9 mis ac yn flynyddol) yn dilyn brechu. Os bydd brechlyn ar gael yn gyfyngedig, gall asesu gwrthgyrff hefyd gefnogi gwneud penderfyniadau i'w rhoi i'r poblogaethau mwyaf agored i niwed.

Strangl Tynnodd sylw at y ffaith bod y cyflymder digynsail y mae brechlynnau COVID 19 wedi cael eu datblygu yn gadael y gymuned wyddonol â data cyfyngedig iawn ar hyd imiwnedd a diogelwch effeithiol, ac ar amrywioldeb ymatebion ymhlith poblogaethau lleiafrifol a thanwariant, plant a'r henoed, "llawer o na fydd efallai'n datblygu gwrthgyrff i un neu'r llall o'r brechlynnau, "ychwanegodd.

Yn yr amgylchiadau hyn, gall profion seroleg flaenoriaethu defnyddio adnoddau brechlyn a llywio strategaeth frechu tymor hir. Cyn brechu, gall helpu i flaenoriaethu unigolion ar gyfer brechu, sefydlu llinellau sylfaen serolegol a helpu i sicrhau bod cyflenwad prin yn cyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed. Gall profi wythnos i fis ar ôl brechu gadarnhau ymateb gwrthgyrff niwtraleiddio cychwynnol, a helpu i sicrhau bod yr ymateb gwrthgorff yn clirio'r trothwy ar gyfer imiwnedd. Gall profion pellach 3 chwech a naw mis ar ôl brechu gadarnhau dyfalbarhad a hyd imiwnedd, a gall ddarparu modd 2 i gytuno ar ofynion prawf cryno ar gyfer poblogaethau ychwanegol. A gall profion yn flynyddol ar ôl brechu asesu dyfalbarhad a hyd imiwnedd a llywio gofynion ar gyfer brechiadau yn y dyfodol.

As Stangl ei grynhoi: "Bydd angen yr offer cywir i weithredu profion serolegol eang yn llwyddiannus." Mae hyn yn golygu ystyriaethau meintiol i sefydlu trothwy amddiffynnol, asesu ymateb a monitro goramser lefelau gwrthgyrff. Mae'n golygu profi penodoldeb sy'n ddigon uchel ar gyfer ymchwilio i ymatebion mewn poblogaethau mynychder isel, ac sy'n gallu lleihau canlyniadau cadarnhaol ffug. Ac mae'n golygu gallu, cyrhaeddiad a chyflymder ar gyfer cynhyrchu digonol i fynd i'r afael â phoblogaethau mawr, fflydoedd mawr o ddadansoddwyr immunoassay wedi'u gosod ledled y byd, a chynhyrchedd dadansoddwr uchel a rhwyddineb eu defnyddio.

Cyfathrebu'r Comisiwn Ewropeaidd 'Parodrwydd ar gyfer strategaethau brechu COVID-19 a defnyddio brechlynyn nodi “er mwyn monitro perfformiad y strategaethau brechu, mae'n hanfodol bod gan aelod-wladwriaethau gofrestrfeydd addas ar waith. Bydd hyn yn sicrhau bod data brechu yn cael ei gasglu'n briodol ac yn galluogi'r wyliadwriaeth ôl-farchnata ddilynol a'r gweithgareddau monitro 'amser real'. Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod… cofrestrfeydd brechu yn gyfredol ”. Dauben Awgrymodd y dylid cynnwys pob claf sydd wedi'i frechu ar gofrestrfa orfodol i ganiatáu astudio'r effeithiau yn iawn.

Stefania Boccia of Cuit Università Cattolica del Sacro Milan dyfynnodd argymhellion panel arbenigwyr yr UE ar ffyrdd effeithiol o fuddsoddi mewn iechyd, gan gynnwys integreiddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu ar draws lefelau gofal ac iechyd y cyhoedd, a buddsoddi mewn profion gwytnwch cynhwysfawr ar systemau iechyd a rhannu gwersi. Tynnodd sylw hefyd at ganfyddiadau arolygon yr UE o aelod-wladwriaethau dros y misoedd diwethaf sy'n dangos statws anghyflawn o hyd o systemau monitro ar gyfer ymdrin â brechlyn, diogelwch, effeithiolrwydd a derbyn. Mae casgliadau'r arolwg hefyd yn nodi y bydd argymhellion yn cael eu diweddaru "wrth i fwy o dystiolaeth ddod ar gael am epidemioleg clefyd COVID-19 a nodweddion brechlynnau, gan gynnwys gwybodaeth am ddiogelwch ac effeithiolrwydd brechlyn yn ôl oedran a grŵp targed."

Mae trothwy wedi'i ddiffinio gan seroleg (naill ai o haint naturiol neu frechu) yn parhau i fod yn angen allweddol, a byddai'r profion cyfnodol hwn yn cynnig data ychwanegol ar batrymau ymateb gwrthgyrff i bennu'r defnydd gorau posibl o brofion seroleg. Byddai profion meintiol amserlen hirach ar gyfer lefelau gwan o wrthgorff amddiffynnol, megis trwy brofion blynyddol, yn llywio'r angen i ail-frechu / rhoi hwb.

Er mwyn dod â'r newidiadau hyn ar waith, bydd angen tystiolaeth ar lunwyr polisi, ynghyd â phwyntiau data sydd eu hangen i gadarnhau'r dystiolaeth honno. Bydd yn rhaid creu fframwaith o baneli o arbenigwyr lle gellir cynnig arweiniad i gefnogi penderfyniadau ar ddefnyddio profion serolegol. Ac fel Latinis Dywedodd, "Ein cyfrifoldeb ni yn y pen draw yw defnyddio profion seroleg i argyhoeddi gwleidyddion i'w weithredu."

A ble ddylai hyn fynd?

Daeth y ford gron i'r casgliad bod hon yn foment allweddol ar gyfer datblygu dull newydd o baratoi parodrwydd pandemig. Mae lledaeniad presennol yr haint - yn druenus er ei fod yn ei ganlyniadau dynol - yn rhoi cyfle gwyddonol digynsail i wella dealltwriaeth o imiwnedd, brechu a mecanweithiau cysylltiedig. Gyda phrofion digonol, a digon trylwyr, ar waith, bydd yn bosibl gwerthuso heb risg y bydd gwahanol boblogaethau'n cael eu trin â gwahanol frechlynnau ledled y byd.

Er mwyn caniatáu i'r buddion gronni o'r sefyllfa hon, bydd yn rhaid casglu a chymharu data o ystod eang o astudiaethau, ac ar raddfa wirioneddol fyd-eang. Bydd hyn yn ei dro yn dibynnu ar yr holl randdeiliaid yn barod i weithredu y tu allan ac ar draws y seilos arferol sy'n nodweddu'r gymuned iechyd, ac i fabwysiadu iaith gyffredin yn seiliedig ar lythrennedd newydd. Ond trwy estyn uchelgais newydd yr UE i adeiladu undeb iechyd Ewropeaidd, a chymryd fel model y fath gytgordau rhyngwladol â chytundeb hinsawdd Paris neu gonfensiwn fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar reoli tybaco, yr hyn a allai ac a ddylai ddod i'r amlwg yw ymateb rhyngwladol cydgysylltiedig i argyfyngau iechyd o'r raddfa hon yn y dyfodol, mewn cytundeb pandemig rhyngwladol.

Parhau Darllen

Canser

Mae sgrinio canser yr ysgyfaint yn barod i achub miloedd rhag marwolaeth: A all yr UE weithredu?

avatar

cyhoeddwyd

on

Tra bod Ewrop yn cwympo nifer o gynlluniau canmoladwy i gyfyngu ar y difrod a achosir gan ganser, mae un o'r llwybrau mwyaf addawol yn cael ei esgeuluso - ac mae llawer o Ewropeaid yn marw yn ddiangen o ganlyniad. Mae canser yr ysgyfaint, y llofrudd canser mwyaf, yn dal i fod yn rhydd, heb ei wirio i raddau helaeth, ac mae'r dull mwyaf effeithiol o'i frwydro - sgrinio - yn cael ei anwybyddu yn anatebol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Alliancce Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Dr. Denis Horgan.

Mae sgrinio yn arbennig o bwysig ar gyfer canser yr ysgyfaint oherwydd bod y rhan fwyaf o achosion yn cael eu darganfod yn rhy hwyr ar gyfer unrhyw ymyrraeth effeithiol: mae 70% yn cael eu diagnosio ar gam anwelladwy datblygedig, gan arwain at farwolaethau traean y cleifion o fewn tri mis. Yn Lloegr, mae 35% o ganserau'r ysgyfaint yn cael eu diagnosio ar ôl eu cyflwyno mewn argyfwng, ac mae 90% o'r 90% hyn yn gam III neu IV. Ond mae canfod afiechyd ymhell cyn i'r symptomau ymddangos yn caniatáu triniaeth sy'n metastasis, gan wella canlyniadau yn sylweddol, gyda chyfraddau gwella yn uwch na 80%.

Dros y ddau ddegawd diwethaf mae'r dystiolaeth wedi dod yn llethol y gall sgrinio drawsnewid tynged dioddefwyr canser yr ysgyfaint. Yn gythryblus, fodd bynnag, mae aelod-wladwriaethau'r UE yn dal i betruso ynghylch ei fabwysiadu, ac mae'n parhau i fod yn isel ar flaenoriaethau polisi yn genedlaethol ac ar lefel yr UE.

Mae cyfle gwerthfawr i unioni'r diffyg hwn ar y gweill. Cyn diwedd 2020, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu Cynllun Curo Canser Ewrop, cyfle mawr i arwain gweithredoedd cenedlaethol. Bydd, yng ngeiriau Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, yn “gynllun canser uchelgeisiol i leihau’r dioddefaint a achosir gan y clefyd hwn.” Mae drafftiau paratoadol yn awgrymu y bydd yn cynnig ymateb pwerus, cydlynol a bron yn gynhwysfawr i'r hafoc y mae canser yn ei chwalu ar fywydau, bywoliaethau ac ansawdd bywyd ledled Ewrop.

Bron yn gynhwysfawr. Oherwydd ar y potensial i sgrinio canser yr ysgyfaint achub bywydau, nid oes ganddo lawer i'w ddweud. Mae'r ddogfen yn glodwiw o gryf ar atal, lle mae, fel y mae'n nodi, sgôp pwysig ar gyfer gwella, gyda hyd at 40% o achosion canser yn cael eu priodoli i achosion y gellir eu hatal. Mae hefyd yn tynnu sylw at sgrinio fel offeryn hanfodol mewn canser y colon a'r rhefr, ceg y groth a chanser y fron. Ond dim ond ychydig o gyfeiriadau pasio yn y testun drafft y mae sgrinio am ganser yr ysgyfaint - sydd ar eu pennau eu hunain yn lladd mwy na'r tri chanser hynny gyda'i gilydd - ac nid oes unrhyw ardystiad sy'n gymesur ag effaith ei weithredu ar raddfa. Mae hyn yn bygwth gadael sgrinio LC yn ei statws tan-ecsbloetio cyfredol yn yr Undeb Ewropeaidd, lle er mai'r clefyd yw'r trydydd prif achos marwolaeth, nid oes argymhelliad yr UE o hyd ar gyfer sgrinio systematig, a dim cynllun cenedlaethol ar raddfa fawr.

Yr achos dros weithredu

Mae'r astudiaethau diweddaraf yn ychwanegu at grynhoad o dystiolaeth o rinweddau sgrinio LC dros y ddau ddegawd diwethaf. Daw astudiaeth IQWiG sydd newydd ei chyhoeddi i'r casgliad bod budd o sgrinio CT dos isel, ac "mae'n ymddangos bod cyfiawnhad dros y rhagdybiaeth bod sgrinio hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar farwolaethau cyffredinol." Mae rhai astudiaethau'n dangos ei fod yn arbed amcangyfrif o 5 o bob 1000 o bobl rhag marw o ganser yr ysgyfaint o fewn 10 mlynedd, tra bod eraill yn rhybuddio mai prin yw 5% o oroesi 20 mlynedd ymhlith yr holl gleifion â chanser yr ysgyfaint. Bob blwyddyn, mae o leiaf ddwywaith cymaint o bobl yn marw o ganser yr ysgyfaint nag o falaenau cyffredin eraill, gan gynnwys canser y colon a'r rhefr, y stumog, yr afu a'r fron. Yn Ewrop mae'n achosi mwy na 266,000 o farwolaethau bob blwyddyn - 21% o'r holl farwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser.

Mae cyflwyniad hwyr yn atal yr opsiwn o lawdriniaeth i lawer o gleifion, sydd - er gwaethaf gwelliannau parhaus mewn mathau eraill o therapi - yr unig ddull a ddangosir ar hyn o bryd i wella goroesiad tymor hir. Mae crynodiad y cleifion ymhlith ysmygwyr yn ychwanegu brys pellach at gyflwyno sgrinio systematig. Dim ond dros y tymor hwy y bydd ymdrechion i annog a lleihau'r defnydd o dybaco yn cael effeithiau. Yn y cyfamser, mae'r gobaith gorau i'r miliynau o ysmygwyr a chyn ysmygwyr - yn bennaf ymhlith poblogaethau mwyaf difreintiedig Ewrop - wrth sgrinio. Ond dyma'r union boblogaeth sydd anoddaf ei chyrraedd - a adlewyrchir yn y ffaith bod llai na 5% o unigolion ledled y byd sydd â risg uchel o gael canser yr ysgyfaint wedi cael eu sgrinio.

Y rhagolygon ar gyfer newid

Mae Cynllun Canser Curo Ewrop (BCP) yn dal y gobaith o lawer o welliannau wrth fynd i’r afael â chanser, ac mae ei weledigaeth yn croesawu egwyddorion clodwiw - gan gynnwys rhinweddau sgrinio, technoleg a chanllawiau goleuedig. Mae'n rhagweld "rhoi'r technolegau mwyaf modern wrth wasanaethu gofal canser er mwyn sicrhau bod canser yn cael ei ganfod yn gynnar." Ond cyhyd â'i fod yn petruso ynghylch cymeradwyo sgrinio ar gyfer canser yr ysgyfaint, bydd cyfle mawr yn parhau i gael ei esgeuluso.

Mae'r BCP yn cydnabod bod byw yn cael ei arbed trwy ganfod canser yn gynnar trwy sgrinio. Maent yn siarad yn gymeradwy am raglenni sgrinio ar sail poblogaeth ar gyfer canser y fron, ceg y groth a chanser y colon a'r rhefr mewn cynlluniau rheoli canser cenedlaethol, ac o sicrhau y bydd gan 90% o'r dinasyddion cymwys fynediad erbyn 2025. Ar gyfer sgrinio'r tri chanser hyn, maent hyd yn oed yn rhagweld adolygu'r Argymhelliad y Cyngor, a chyhoeddi Canllawiau a chynlluniau Sicrwydd Ansawdd newydd neu wedi'u diweddaru. Ond nid yw sgrinio canser yr ysgyfaint yn cael unrhyw flaenoriaeth o'r fath yn y BCP, sy'n gyfyngedig i gyfeiriadau, i "estyniad posibl" o sgrinio i ganserau newydd, ac i ystyriaeth o "a yw'r dystiolaeth yn cyfiawnhau ymestyn sgrinio canser wedi'i dargedu."

Wrth i Ewrop ddod i mewn i drydydd degawd y ganrif, mae tystiolaeth sylweddol eisoes wedi cyfiawnhau gweithredu i weithredu sgrinio LC. Nid dyma'r amser i ddadlau a yw'r dystiolaeth yn ddigonol. Mae'r dystiolaeth i mewn. "Mae tystiolaeth o fudd sgrinio CT dos isel o'i gymharu â dim sgrinio," meddai un o'r astudiaethau diweddar. Dangosodd astudiaeth NLST ostyngiad cymharol mewn marwolaethau canser yr ysgyfaint o 20% a gostyngiad o 6.7% mewn marwolaethau pob achos ym mraich LDCT. Gall goroesiad 5 mlynedd mewn cleifion a gafodd ddiagnosis yn gynnar (cam I-II) fod mor uchel â 75%, yn enwedig mewn cleifion sydd â echdoriad llawfeddygol. Mae diagnosis cynharach yn symud y ffocws o driniaeth liniarol o glefyd anwelladwy i driniaeth radical a allai fod yn iachaol gyda thrawsnewidiad o oroesi yn y tymor hir o ganlyniad. Mae LuCE yn honni y gallai cyfraddau goroesi pum mlynedd ar gyfer NSCLC fod 50% yn uwch gyda diagnosis cynharach.

Mae gwrthwynebiadau hanesyddol i sgrinio LC - o ran risgiau ymbelydredd, gorddiagnosis, ac ymyriadau diangen, neu ansicrwydd ynghylch modelau risg a chost-effeithiolrwydd - wedi cael eu hateb i raddau helaeth gan ymchwil ddiweddar. Ac o ystyried ymrwymiad y BCP i roi ymchwil, arloesi a thechnolegau newydd at wasanaeth gofal canser ("gall defnyddio technoleg mewn gofal iechyd fod yn achubwr bywyd", meddai'r drafft diweddaraf), mae'n ddigon posib y bydd yn darparu ar gyfer astudiaethau pellach i fireinio ac egluro'r meysydd lle gellir gwella sgrinio LC ymhellach fyth, a chydgrynhoi'r seilwaith a'r hyfforddiant angenrheidiol.

Gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd ar gyfer diagnosis hefyd

Mae agweddau eraill ar BCP wedi'u cysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â sgrinio a allai - ac a ddylai - wella canfod yn gynnar a gwneud diagnosis cywir o ganser yr ysgyfaint. Mae testunau drafft eisoes yn sôn am archwilio "mesurau diagnosis cynnar i ganserau newydd, fel y prostad, yr ysgyfaint, a chanser gastrig." Trwy ddarparu gwybodaeth fanylach ar diwmorau, mae sgrinio canser yr ysgyfaint wedi agor y ffordd i driniaeth fwy personol ar gyfer canser yr ysgyfaint ac yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer arloesiadau pellach mewn technoleg, dadansoddeg delwedd a thechnegau ystadegol, a bydd dehongli delwedd yn y dyfodol yn cael ei gynorthwyo fwyfwy gan gymorth cyfrifiadur. diagnosteg. Disgwylir i Genhadaeth gyfochrog yr UE ar Ganser gynhyrchu tystiolaeth newydd ar optimeiddio rhaglenni sgrinio canser presennol yn seiliedig ar boblogaeth, datblygu dulliau newydd ar gyfer sgrinio a chanfod yn gynnar, a darparu opsiynau i ymestyn sgrinio canser i ganserau newydd. Bydd hefyd yn cyfrannu at ddarparu biofarcwyr newydd a thechnolegau llai ymledol ar gyfer diagnosteg. Bydd y 'Fenter Delweddu Canser Ewropeaidd' newydd yn hwyluso datblygu dulliau diagnostig newydd, gwell i wella ansawdd a chyflymder rhaglenni sgrinio gan ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial, a hyrwyddo atebion arloesol ar gyfer diagnosteg canser. Bydd Canolfan Wybodaeth newydd ar Ganser yn gweithredu fel 'tŷ clirio tystiolaeth' i'w ganfod yn gynnar trwy sgrinio. Bydd System Gwybodaeth Canser Ewropeaidd wedi'i huwchraddio yn hwyluso asesu rhaglenni sgrinio canser trwy gasglu data'n well ar ddangosyddion sgrinio canser. Bydd dadansoddi cofnodion iechyd electronig rhyngweithredol yn gwella dealltwriaeth o fecanweithiau afiechydon gan arwain at ddatblygu dangosiadau, llwybrau diagnostig a thriniaethau newydd.

Mae'r rhain yn gysyniadau calonogol, a gallent - pe cânt eu gweithredu - gynorthwyo i fireinio canfod a diagnosio'n gynnar. Ond byddai hyd yn oed yn fwy addawol pe bai'r gydnabyddiaeth o well mynediad at brofion biomarcwr ar ddiagnosis a dilyniant yn ymestyn i driniaeth, ac i hyrwyddo ymddangosiad meddygaeth wedi'i phersonoli. Gallai'r BCP fod yn gyd-destun ar gyfer datblygu profion biomarcwr yn fwy systematig. Efallai y gellid cynnwys data ar amrywiadau mewn cyfraddau profi yn y gofrestrfa anghydraddoldebau canser a ragwelir.

Yn yr un modd, gallai manteisio ar ddatblygiadau technoleg eraill mewn triniaeth roi mwy o siawns i gleifion oroesi ac o ansawdd bywyd. Yn ychwanegol at y rôl hanfodol y mae radioleg yn ei chwarae mewn sgrinio, mae radiotherapi ei hun wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, gyda thechnolegau a thechnegau newydd yn caniatáu triniaethau mwy cywir, effeithiol a llai gwenwynig, gan ganiatáu trefnau byrrach a mwy cyfeillgar i gleifion. Mae bellach wedi'i sefydlu fel piler hanfodol mewn oncoleg amlddisgyblaethol. Ac yn yr un modd â'r holl gyfleoedd eraill mewn sgrinio, diagnosis a thriniaeth well, mae'n hanfodol cael sylw priodol mewn cyllidebau gofal iechyd a systemau ad-dalu os yw bwriadau da i gael eu troi'n gamau gweithredu.

Casgliad

Yr hyn sy'n hanfodol yw bod rhaglenni sgrinio LC yn cael eu gweithredu mewn modd cynhwysfawr a chydlynol a chyson, yn hytrach na chodi fel sgil-gynnyrch archebu sganiau yn achlysurol gan ddarparwyr heb seilwaith rhaglen ar waith. O ystyried y potensial i ddiagnosis amserol o glefyd cam cynnar gael ei effeithio'n gadarnhaol ar nifer mor fawr o fywydau, dylai sefydliadau a darparwyr gofal iechyd roi'r flaenoriaeth uchaf i ddechrau'r rhaglenni hyn. Dylai gweledigaeth Cynllun Sgrinio Canser newydd yr UE a ragwelir yn y BCP gael ei ymestyn y tu hwnt i sgrinio canser y fron, ceg y groth a cholorectol i ganser yr ysgyfaint. Mae cynnig y Comisiwn i adolygu argymhelliad y Cyngor ar sgrinio canser yn gam cadarnhaol ymlaen.

Yr her nawr yw gweithredu, a gweithredu sgrinio LC - a thrwy wneud hynny, achub bywydau ac atal dioddefaint a cholled y gellir ei hosgoi ledled Ewrop. Os na fydd yr UE yn manteisio ar fentrau fel BCP, bydd gwelliannau hir-hwyr mewn gofal canser yr ysgyfaint yn cael eu gohirio eto, gyda'r effaith waethaf yn cael ei theimlo ym mhoblogaethau mwyaf difreintiedig Ewrop. Dylai llunwyr polisi gydnabod y potensial heb ei ddefnyddio hwn, a dylent ymateb trwy yrru'r gweithredu ar waith.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd