Cysylltu gyda ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM - O seiberddiogelwch i ddifodiant torfol, mae materion iechyd yn cyrraedd màs critigol 

avatar

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), lle mae nifer o bryderon iechyd allweddol i'w trafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Groothuis ASE yr Iseldiroedd i arwain bil seiberddiogelwch

Disgwylir i aelod Rhyddfrydol Iseldiroedd Senedd Ewrop Bart Groothuis fod yn brif drafodwr ar Gyfarwyddeb NIS, sef y darn cyntaf o ddeddfwriaeth ledled yr UE ar seiberddiogelwch. Mae'n darparu mesurau cyfreithiol i hybu lefel gyffredinol seiberddiogelwch yn yr UE. Mabwysiadwyd y Gyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS) gan Senedd Ewrop ar 6 Gorffennaf 2016 a daeth i rym ym mis Awst 2016. Bu’n rhaid i Aelod-wladwriaethau drosi’r Gyfarwyddeb yn eu deddfau cenedlaethol erbyn 9 Mai 2018 a nodi gweithredwyr o wasanaethau hanfodol erbyn 9 Tachwedd 2018.

Mae Cyfarwyddeb NIS yn darparu mesurau cyfreithiol i hybu lefel gyffredinol seiberddiogelwch yn yr UE trwy sicrhau parodrwydd aelod-wladwriaethau trwy ei gwneud yn ofynnol iddynt gael yr offer priodol.  Bydd yn rhaid i fusnesau yn y sectorau hyn a nodwyd gan yr aelod-wladwriaethau fel gweithredwyr gwasanaethau hanfodol gymryd mesurau diogelwch priodol a hysbysu awdurdod cenedlaethol perthnasol am ddigwyddiadau difrifol. 

Wrth gwrs, mae hyn yn cael effaith ar ofal iechyd, gan ystyried materion hacio diweddar yn ymwneud â gweithdrefnau cymeradwyo brechlynnau COVID-19 gyda'r nod o hau diffyg ymddiriedaeth mewn brechlynnau fel yr amlygwyd gan asiantaeth feddyginiaethau'r UE.

Undeb brechlyn

Ddydd Mercher (13 Ionawr), cynhaliodd yr EPP ei gynhadledd ar-lein “Tuag at Undeb Iechyd Ewropeaidd”, gyda thri phennaeth cwmnïau brechlyn coronafirws mawr yn seiliedig ar mRNA a thri chomisiynydd. Defnyddiodd Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas y cyfle i ddatgan yr EPP yn “blaid iechyd yr Undeb Ewropeaidd”, a safodd Schinas wrth i UE brynu brechlynnau coronafirws ar y cyd, gan ddweud: “Mae hon yn wyrth fach sy’n digwydd ar lefel Ewropeaidd: Ar gyfer y tro cyntaf, mae undeb iechyd Ewropeaidd yn realiti diriaethol, sy'n dod i'r amlwg - nid dim ond sain gadarn, nid slogan yn unig, nid clip yn unig. Mae'n digwydd. ” 

Mae COVID-19 yn annhebygol o daro ddwywaith ond dylid dilyn arweiniad, yn ôl yr astudiaeth

Daw ymchwilwyr i'r casgliad bod ailddiffinio yn anghyffredin ond yn dal yn bosibl ac yn dweud bod yn rhaid i bobl barhau i ddilyn y canllawiau cyfredol, p'un a ydynt wedi cael gwrthgyrff ai peidio. Yn ddiweddar, adroddodd gwyddonwyr o Hong Kong ar achos dyn ifanc, iach a wellodd ar ôl pwl o Covid-19 yn unig i gael ei ail-heintio fwy na phedwar mis yn ddiweddarach. 

Gan ddefnyddio dilyniant genom o'r firws, gallent brofi iddo ei ddal ddwywaith oherwydd bod straen y firws yn wahanol. Dywed arbenigwyr nad yw ail-heintio yn syndod, ond mae'n debygol o fod yn brin, ac mae angen astudiaethau mwy i ddeall pam y gallai hyn ddigwydd. Canfu ymchwilwyr fod gan y rhai a oedd eisoes wedi'u heintio unwaith 83 y cant yn is o haint o'i gymharu â'r rhai na chawsant eu heintio erioed yn seiliedig ar ganlyniadau profion COVID-19 positif tebygol a phosibl. Os caiff ei gyfyngu i ganlyniadau cadarnhaol yn unig - lle mae llwyth firaol uchel a symptomau - mae'r nifer hwnnw'n codi i 99 y cant. 

Gweinidog iechyd yr Almaen yn amddiffyn strategaeth frechu 

Mae’r Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, wedi cyfaddef y bu camgymeriadau yn ymgyrch frechu’r Almaen - ond dywed y bydd pawb yn y wlad yn cael cynnig pigiad erbyn yr haf. Wrth siarad yn y Bundestag ddydd Mercher, siaradodd Spahn, o’r Democratiaid Cristnogol (CDU) dros y strategaeth frechu yn yr Almaen, sydd wedi bod ar dân ers iddi ddechrau ar 27 Rhagfyr.

"Nid oedd pob penderfyniad yn ystod y misoedd diwethaf yn iawn," meddai Spahn. "Rydyn ni'n dysgu o hynny." Fodd bynnag, meddai, cyfyngiadau gallu cynhyrchu brechlyn oedd y broblem, nid rhy ychydig o gontractau. "Dyna pam mae'n rhaid i ni flaenoriaethu," meddai Spahn. "Gallai rhai pethau fod wedi cael eu gwneud yn gyflymach," ychwanegodd. "Wrth gwrs mae yna hiccups yn yr ymgyrch frechu fwyaf yn hanes."

Fodd bynnag, dywedodd Spahn y bydd pethau'n gwella. "Byddwn yn cael ein gwobrwyo am ein hamynedd," meddai. Erbyn yr haf mae'r llywodraeth yn credu y bydd yn bosibl cynnig brechiad i bob preswylydd o'r Almaen, ychwanegodd.

Cadwch at strategaeth frechu'r UE, mae von der Leyen yn annog

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei ymdrechion i helpu gwledydd yr UE gyda’u hymgyrchoedd brechu - mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yn cysylltu â’r gweinidogion iechyd ar draws y 27 aelod-wladwriaeth i gael sicrwydd eu bod yn cadw at gyd-strategaeth y bloc. Mae’r comisiwn wedi wynebu beirniadaeth ynghylch faint o frechlyn y mae wedi’i gaffael ar gyfer y 27 talaith, gydag arlywydd Cyprus, Nicos Anastasiades, y diweddaraf i leisio pryder. Mae Anastasiades wedi dweud bod ei lywodraeth mewn trafodaethau ag Israel dros fargen ochr i gryfhau ymdrechion ei wlad, gan honni nad oedd caffael yr UE “yn ddigon ar gyfer brechiadau cyflym a torfol”. 

Daeth ei sylwadau yn dilyn cadarnhad ym Merlin bod llywodraeth yr Almaen wedi taro bargen â BioNTech / Pfizer am 30 miliwn dos ychwanegol y tu hwnt i'r rhai y cytunwyd arnynt trwy'r comisiwn. Ddydd Llun (11 Ionawr) gwrthododd llefarydd ar ran y comisiwn wneud sylwadau ar y datblygiadau yn yr Almaen a Chyprus ond datgelodd fod Von der Leyen bellach yn ceisio sicrwydd gan brifddinasoedd yr UE. 

Dywedodd y llefarydd: “Mae’r arlywydd wedi gofyn i’r Comisiynydd Kyriakides anfon llythyr at yr holl weinidogion iechyd yn gofyn iddynt roi’r holl dryloywder angenrheidiol inni yn y ffordd y maent yn cydymffurfio â darpariaethau ein strategaeth brechlyn o ran cysylltiadau, neu diffyg cysylltiadau yn hytrach, gyda'r cwmnïau fferyllol hynny yr ydym wedi bod neu'n negodi â nhw. Felly mae'r llythyr hwn yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei anfon cyn gynted ag y bydd yn barod. ” 

Brechlynnau: Mae ASEau yn galw am fwy o eglurder a thryloywder

Croesawodd ASEau natur agored y Comisiwn Ewropeaidd i rannu'r wybodaeth sydd ar gael, gan gydnabod hefyd y gall aelod-wladwriaethau a chwmnïau fferyllol ateb rhai cwestiynau yn well. Roedd llawer o gwestiynau'n ymwneud â chontractau cenedlaethol neu ddwyochrog ychwanegol posibl. Cadarnhaodd y Comisiwn nad yw'n ymwybodol o unrhyw gontractau honedig o'r fath. Trwy'r Cytundeb Caffael ar y Cyd, mae gan yr UE flaenoriaeth i ddarparu brechlynnau, a fydd wedyn yn cael eu dosbarthu i aelod-wladwriaethau ar sail pro-rata.

Ymledodd Lockdowns

Mae Gweinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahn, wedi awgrymu y bydd cloi ei wlad yn parhau y tu hwnt i 1 Chwefror, mae’r Eidal wedi ymestyn ei chyflwr argyfwng tan ddiwedd mis Ebrill, ac mae’r Iseldiroedd wedi ymestyn ei chloi tan 9 Chwefror. Mae'r Alban yn gosod mwy o gyfyngiadau ar fwyd tecawê a gwasanaethau clicio a chasglu gan ddechrau o yfory (16 Ionawr).  Ddydd Iau (14 Ionawr), cyhoeddodd Prif Weinidog Ffrainc, Jean Castex, gyrffyw 18h ledled y wlad ddydd Sadwrn (16 Ionawr) a mesurau llymach ar ffiniau'r wlad i gyfyngu ar ymlediad coronafirws.

Mae'r Anthropolegydd Schuller yn codi'r gobaith o ddifodiant dynol

Yn ei lyfr newydd, mae anthropolegydd Prifysgol Gogledd Illinois (NIU) Mark Schuller yn mynd i’r afael â gobaith brawychus sy’n ymddangos yn rhy berthnasol yn yr amseroedd cythryblus hyn: A yw’r rhywogaeth ddynol yn anelu at ddifodiant? Cyhoeddwyd heddiw (15 Ionawr) Stondin Olaf y Dynoliaeth: Gwrthwynebu Trychineb Byd-eang yn meiddio gofyn hyn a chwestiynau pryfoclyd eraill, gan archwilio'r rhyng-gysylltiadau rhwng newid yn yr hinsawdd, cyfalafiaeth fyd-eang, senoffobia a goruchafiaeth wen. Mae gwaith Schuller yn arolygu brwydrau pobl sydd wedi'u difreinio ledled y byd, o gymunedau rheng flaen yr effeithir arnynt gan newid yn yr hinsawdd, i weithredwyr #BlackLivesMatter, i amddiffynwyr dŵr brodorol, i gymunedau mudol sy'n wynebu gelyniaeth gynyddol. Ar draws yr holl sbectrwm hyn, mae'n dadlau bod yn rhaid i ni ddatblygu empathi radical, gan ei gwneud yn ofynnol inni symud y tu hwnt i ddim ond nodi ein hunain yn “gynghreiriaid” mewn symudiadau er budd ein planed a dechrau gweithredu fel “cynorthwywyr”.

Gan ddod â mewnwelediadau anthropolegwyr ac actifyddion o lawer o ddiwylliannau ynghyd, mae astudiaeth amserol athro NIU yn y pen draw yn tynnu sylw at sefydlu gweledigaeth fwy cynhwysol o ddynoliaeth cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Ac ar y nodyn siriol hwnnw, byddwn yn eich gadael tan yr wythnos nesaf - cael penwythnos rhagorol, aros yn ddiogel ac yn iach, ac ymuno â ni eto yn fuan i gael mwy o newyddion iechyd gan EAPM.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Recriwtio seroleg i'r frwydr hir o'n blaenau yn erbyn pandemigau

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig coronafirws eisoes wedi cwestiynu gallu Ewrop i ymateb yn effeithiol i fygythiadau iechyd. Mae cydweithredu arwrol rhwng ymchwilwyr a llunwyr polisi wedi sicrhau bod y brechlynnau cyntaf ar gael ar gyflymder uchaf, ond mae Ewrop yn dal i sefyll o flaen her fawr sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r argyfwng COVID presennol. Mae methiant critigol i ddatblygu a gweithredu'r technolegau profi a all nid yn unig helpu i amddiffyn dinasyddion rhag COVID-19, ond a fydd hefyd yn hanfodol wrth warchod iechyd y cyhoedd dros y tymor hwy, yn wyneb y dyfodol a hyd yn oed yn fwy marwol traws- heintiau ar y ffin, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Dr. Denis Horgan.

Er mwyn mynd i'r afael â'r pynciau hyn, cynhaliodd EAPM ddau weminar ar y mater. Y bwrdd crwn rhithwir cyntaf, 'Ymlaen ynghyd ag arloesi: Deall yr angen a fframio'r drafodaeth ar gyfer profi Seroleg ar gyfer SARS-CoV', a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 2020, ac ymlaen'Recriwtio seroleg i'r frwydr hir o'n blaenau yn erbyn pandemigau', ar 3 Chwefror. Gyda'i gilydd fe wnaethant dynnu sylw cynhwysfawr at y cwestiynau sy'n dal i fod angen atebion a chasglu mewnbwn gan swyddogion a sefydliadau iechyd cyhoeddus Ewropeaidd a rhyngwladol, y byd academaidd a diwydiant.

Fel y daeth yr arbenigwyr i'r casgliad, mae angen gweithredu i gyflwyno strategaethau profi ystyrlon gan ysgogi cryfderau deallgar y technolegau profi sydd ar gael fel seroleg. Gall hyn gyfrannu at fwy o effeithlonrwydd rhaglenni brechu.

Nid diwedd brwydr - dim ond y dechrau

"Dim ond ar y dechrau rydyn ni nawr," Bettina Borisch, Cyfarwyddwr Gweithredol Ffederasiwn Cymdeithasau Iechyd y Cyhoedd y Byd, dywedodd wrth fwrdd crwn arbenigol diweddar ar brofion seroleg, a drefnwyd gan EAPM i dynnu sylw at yr heriau a'r cyfleoedd o wneud y defnydd gorau o brofi. "Rydym yn wynebu nid yn unig argyfwng tymor byr ond un hir, er mwyn sicrhau gallu i amddiffyn yn y dyfodol." Mae profion a diagnosis wedi bod yn feysydd meddygaeth Sinderela ers gormod o amser, meddai, gan annog defnyddio seroleg fel elfen hanfodol mewn unrhyw strategaeth bandemig. Ailddatganwyd y pwynt gan Kevin Latinis, cynghorydd gwyddonol ar gyfer un o dasgluoedd yr Unol Daleithiau i fynd i’r afael â Covid, mewn bwrdd crwn EAPM dilynol ym mis Ionawr: "Mae'r pandemig wedi dangos yn ddramatig beth fyddai profion sy'n ddigonol o ran ased, ond mae'r cyfle yn cael ei golli," meddai. Neu, fel Denis Horgan, Cyfarwyddwr gweithredol EAPM, a gadeiriodd y ddau fwrdd crwn, ei fynegi: "Mae mwy o frechlynnau bellach ar gael, ond mae'n hanfodol sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n effeithiol mewn ymarfer clinigol, ac ar gyfer hynny mae angen gwell dealltwriaeth o ba gleifion fydd yn ymateb i wahanol frechlynnau a sut mae'r brechlynnau yn taclo amrywiadau. "

Y consensws gwyddonol hyderus ond iasoer yw y bydd y degawdau nesaf yn dod â phandemigau pellach a mwy ffyrnig sy'n bygwth aflonyddwch a marwolaeth ar raddfa hyd yn oed yn fwy na'r achosion presennol. Ac er mai'r gobaith yw y bydd brechlynnau sydd bellach yn cael eu creu mewn eithafion yn goresgyn y perygl uniongyrchol, ni all Ewrop - a'r byd - fforddio dibynnu ar fyrfyfyrio brysiog mwyach. Y gwir amdani yw bod llawer o'r datblygiad brechlyn cyfredol yn saethu yn y tywyllwch at dargedau symudol.

Wrth i'r brechlynnau cyntaf gyrraedd y cyhoedd ar ddechrau 2021, nid yw'n hysbys o hyd pa mor hir y mae brechu yn rhoi imiwnedd (ac, yn y bôn, faint o hyblygrwydd wrth newid amserlenni dosau y gellir eu cyfiawnhau), sut mae'n effeithio ar wahanol grwpiau poblogaeth, neu i beth i ba raddau y mae brechu yn rhwystro trosglwyddo. Fel y mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop yn arsylwi wrth adrodd ar ei barn gadarnhaol gyntaf ar frechlyn Covid, Comirnaty, "Nid yw'n hysbys ar hyn o bryd pa mor hir y mae amddiffyniad a roddir gan Comirnaty yn para. Bydd y bobl sy'n cael eu brechu yn y treial clinigol yn parhau i gael eu dilyn am ddwy flynedd i casglu mwy o wybodaeth am hyd yr amddiffyniad. " Ac "ni chafwyd digon o ddata o'r treial i ddod i gasgliad ar ba mor dda y mae Comirnaty yn gweithio i bobl sydd eisoes wedi cael COVID-19." Yn yr un modd, "Nid yw effaith brechu gyda Comirnaty ar ledaeniad y firws SARS-CoV-2 yn y gymuned yn hysbys eto. Nid yw'n hysbys eto faint o bobl sydd wedi'u brechu o hyd sy'n gallu cario a lledaenu'r firws."

Mae angen adnabod natur y firws yn fwy craff - ac unrhyw un o'i amrywiadau treigledig - yn ogystal â mwy o gywirdeb ynghylch effeithiolrwydd brechlynnau a mesuriadau imiwnedd ar frys.

Mae help wrth law - mewn egwyddor ...

Mae'r mecanweithiau ar gael i ddod â'r manwl gywirdeb a'r eglurhad hwnnw. Yn nodedig, gall profion seroleg helpu i gadarnhau effeithiolrwydd brechu, a gellid ei ddefnyddio i sefydlu trothwy ar gyfer amddiffyniad neu imiwnedd. Gall hefyd gadarnhau ymateb gwrthgyrff cychwynnol o frechu, a darparu olrhain lefelau gwrthgorff yn rheolaidd. Oherwydd y bydd data o dreialon brechlyn cychwynnol yn gyfyngedig i rai poblogaethau a phatrymau datguddio, gall seroleg ddarparu data ychwanegol ar ymateb a hyd gwrthgyrff i helpu i lywio effeithiolrwydd brechlyn mewn poblogaethau mwy, mwy amrywiol, ac i bennu defnydd priodol yng nghyd-destun newidynnau o'r fath. fel ethnigrwydd, lefel amlygiad llwyth firaol, a chryfder system imiwnedd unigol. Mae profion yn hanfodol hefyd i wahaniaethu yn llwyddiannus oddi wrth ymatebion brechlyn is-optimaidd ac i ganfod dirywiad gwrthgyrff ar ôl haint naturiol.

Sut mae profion seroleg yn gweithio...

Seroleg yw'r astudiaeth o wrthgyrff mewn serwm gwaed. Mae profion gwrthgorff serologig yn helpu i benderfynu a oedd yr unigolyn a oedd yn cael ei brofi wedi'i heintio o'r blaen, trwy fesur ymateb imiwn yr unigolyn i'r firws - hyd yn oed os nad oedd y person hwnnw byth yn dangos symptomau. Proteinau imiwnedd yw gwrthgyrff sy'n nodi esblygiad ymateb imiwn y gwesteiwr i haint, ac maent yn darparu archif sy'n adlewyrchu haint diweddar neu flaenorol. Os cânt eu cynnal ar lefelau digon uchel, gall gwrthgyrff rwystro haint yn gyflym wrth ei ailgyflwyno, gan roi amddiffyniad hirhoedlog.

Nid profion seroleg yw'r prif offeryn ar gyfer gwneud diagnosis o haint actif, ond maent yn darparu gwybodaeth sy'n hanfodol i lunwyr polisi. Maent yn helpu i bennu cyfran y boblogaeth a oedd gynt wedi'u heintio â SARS-CoV-2, gan ddarparu gwybodaeth feirniadol am gyfraddau heintiau ar lefel poblogaeth, a darparu gwybodaeth am boblogaethau a allai fod yn imiwn ac a allai gael eu gwarchod. Gall asesiad cywir o wrthgyrff yn ystod pandemig ddarparu data pwysig yn seiliedig ar boblogaeth ar amlygiad pathogen, hwyluso dealltwriaeth o rôl gwrthgyrff mewn imiwnedd amddiffynnol, ac arwain datblygiad brechlyn. Mae gwyliadwriaeth ar lefel poblogaeth hefyd yn hanfodol i ailagor dinasoedd ac ysgolion yn ddiogel.

..ond nid bob amser yn ymarferol

Nid yw profion seroleg yn cael eu defnyddio'n systematig, ac mewn llawer o wledydd yr UE mae yna betruso o hyd ynghylch rhoi'r sefydliad a'r isadeiledd ar waith i'w wneud yn bosibl.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi tynnu sylw at y ffaith bod parodrwydd iechyd tymor byr yr UE yn dibynnu ar strategaethau profi cadarn a galluoedd profi digonol, i ganiatáu canfod unigolion a allai fod yn heintus yn gynnar ac i ddarparu gwelededd ar gyfraddau heintiau a'u trosglwyddo mewn cymunedau. Rhaid i awdurdodau iechyd hefyd baratoi eu hunain i gynnal olrhain cyswllt digonol a chynnal profion cynhwysfawr i ganfod cynnydd mewn achosion yn gyflym ac i nodi grwpiau sydd â risg uchel o glefyd, meddai yn eu canllawiau. Ond ar hyn o bryd, mae gwledydd Ewropeaidd mewn llawer o achosion yn methu â chyrraedd ac yn gweithredu'n is-optimaidd.

Charles Price y Adran iechyd y Comisiwn Ewropeaidd, DG Santé, er gwaethaf y cydweithredu dwys diweddar ymhlith sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a’r aelod-wladwriaethau, “Rydym yn dal i fod yn brin o gonsensws ar y profion seroleg gorau ar gyfer swyddi penodol - i asesu lefel yr haint, i lywio strategaethau brechu, neu i lywio penderfyniad clinigol - gwneud ar unigolion. " Mae'r rhain i gyd yn dibynnu ar brofion seroleg da, ac mae'r UE yn ceisio cydlynu arsylwi ychwanegol ar lefel gwlad y poblogaethau sydd wedi'u brechu er mwyn bwydo i mewn i werthuso brechlynnau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, meddai wrth y ford gron.

Hans-Peter Dauben, ysgrifennydd cyffredinol EuroscanCyfaddefodd y rhwydwaith asesu technoleg iechyd rhyngwladol hefyd fod awdurdodau yn aml yn rhy araf: "Nid oes gennym fodel i wella ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd," meddai. Gellir casglu data serolegol o fewn y systemau presennol, meddai, ond nid oes consensws ar sut y gellir ei ddefnyddio.

Tynnodd sylw, er bod sawl lleoliad a senario lle gellir defnyddio technoleg ddiagnostig, yn amrywio o ddefnydd clinigol ar benderfyniadau triniaeth mewn gofal cleifion allanol a chleifion mewnol, ac mewn ymyriadau iechyd cyhoeddus ar ynysu, olrhain ac olrhain, ac epidemioleg, "Pob senario yn gofyn am ddull unigryw gyda set o feini prawf dilysu wedi'u lleoli yn y cyd-destun gwneud penderfyniadau perthnasol. "

Archwilio'r cwestiynau

O ystyried y graddau anwastad presennol o barodrwydd a gallu ymhlith gwledydd Ewrop i ddefnyddio technoleg profi seroleg, ac absenoldeb presennol cynlluniau ar gyfer profion serolegol systematig ar gyfer gwyliadwriaeth, Horgan holwyd i ba raddau y mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau iechyd cyhoeddus yn deall y rhwystrau a'r galluogwyr i fabwysiadu profion seroleg mewn systemau gwyliadwriaeth brechu. Ac roedd yn cwestiynu a oedd angen argymhellion diwygiedig gan yr UE ar strategaethau profi ac ar addasiadau i wahanol fathau o frechlynnau. "Mae angen i ni wybod pwy i frechu a sut i frechu, ac mae angen i ni ddyrannu adnoddau yn unol â hynny," meddai.

Stangl Achim, Cyfarwyddwr Meddygol yn Siemens Healthineers, yn pryderu nad oes digon o wybodaeth am ba is-boblogaethau sy'n elwa'n arbennig o frechu, megis cleifion gwrthimiwnedd, cleifion lymffoma, neu blant ifanc iawn. Ei gydweithiwr Jean-Charles Clouemynnodd t fod cwestiynau agored o hyd ar frechlynnau na fydd ond profion yn eu hegluro: "Nid yw'r pwysigrwydd wedi'i ddeall yn llawn o ddangos effaith brechu ar y system imiwnedd, ac o gynnal monitro tymor hir i ddiffinio'r trothwy imiwnedd gorau posibl." Latinis canolbwyntio ar yr angen i ddeall nid yn unig yr imiwnedd a roddir gan frechlynnau, ond hefyd pa mor bell a chyflym y mae'n pylu. Neu fel y dywedodd Stangl, "Y cwestiwn mawr yw pa mor hir mae gwrthgyrff yn bresennol ac yn gallu darparu imiwnedd

Daw'r cwestiynau yn sgil llawer o fynegiadau pryder a chyngor tebyg. Rhybuddiodd y Glymblaid Ryngwladol o Awdurdodau Rheoleiddio Meddyginiaethau yn 2020 yr angen am "ofynion rheoliadol llym ar gyfer astudiaethau Covid-19" a chytunwyd i ddarparu arweiniad ar flaenoriaethu treialon clinigol ac ar seroleg er mwyn hyrwyddo dull wedi'i gysoni. Mae Canolfan Rheoli Clefydau'r UD wedi cyhoeddi canllawiau profi seroleg sy'n rhestru cymwysiadau pwysig wrth fonitro ac ymateb i bandemig COVID-19.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi’n glir bod defnyddio seroleg mewn epidemioleg ac ymchwil iechyd cyhoeddus yn galluogi dealltwriaeth o achosion o haint ymysg gwahanol boblogaethau, a faint o bobl sydd â haint ysgafn neu anghymesur, ac nad ydynt efallai wedi cael eu hadnabod gan wyliadwriaeth afiechyd arferol. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am gyfran yr heintiau angheuol ymhlith y rhai sydd wedi'u heintio, a chyfran y boblogaeth a allai gael eu hamddiffyn rhag haint yn y dyfodol. Mae gwybodaeth a allai effeithio ar argymhellion serologig yn esblygu'n gyflym, yn enwedig tystiolaeth a yw profion serologig cadarnhaol yn dynodi imiwnedd amddiffynnol neu lai o drosglwyddadwyedd ymhlith y rhai sy'n ddiweddar sâl.

Beth ellir ei wneud?

Seroleg yw'r astudiaeth wyddonol o serwm a hylifau eraill y corff. Yn ymarferol, mae'r term fel arfer yn cyfeirio at adnabod gwrthgyrff yn y serwm yn ddiagnostig. [1] Yn nodweddiadol, mae gwrthgyrff o'r fath yn cael eu ffurfio mewn ymateb i haint (yn erbyn micro-organeb benodol), [2] yn erbyn proteinau tramor eraill (mewn ymateb, er enghraifft, i drallwysiad gwaed sydd heb ei gyfateb), neu i broteinau eich hun (mewn achosion o glefyd hunanimiwn) . Yn y naill achos neu'r llall, mae'r weithdrefn yn syml.

Mae profion serolegol yn ddulliau diagnostig a ddefnyddir i nodi gwrthgyrff ac antigenau yn sampl claf. Gellir cynnal profion serolegol i wneud diagnosis o heintiau a salwch hunanimiwn, i wirio a oes gan berson imiwnedd i rai afiechydon, ac mewn llawer o sefyllfaoedd eraill, megis pennu math gwaed unigolyn. Gellir defnyddio profion serolegol hefyd mewn seroleg fforensig i ymchwilio i dystiolaeth lleoliad trosedd. Gellir defnyddio sawl dull i ganfod gwrthgyrff ac antigenau, gan gynnwys ELISA, [4] crynhoad, dyodiad, cyweirio-ategu, a gwrthgyrff fflwroleuol ac yn fwy diweddar chemiluminescence.

Mae hyn i gyd yn cynyddu'r siawns o fonitro lledaeniad haint Covid-19. Vicki Indenbaum y Sefydliad Iechyd y Byd dywedodd wrth y ford gron y bydd seroleg yn dod yn bwysicach nid yn unig cyn brechu, ond ar ôl brechu, i adael i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau iechyd y cyhoedd wybod yn union beth sy'n digwydd, a pha gyfran o'r boblogaeth sydd wedi'i heintio. Mae, meddai, yn elfen hanfodol i sicrhau ymddiriedaeth rhwng llunwyr polisi, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Sarper Diler, Aelod Cyfadran Cyfadran Feddygol Istanbul Prifysgol Istanbul yn Nhwrci, yn yr un modd, anogwyd amserlen fwy trylwyr o brofion seroleg, "cyn brechu, a rhai misoedd ar ôl i weld a oes angen ergyd atgyfnerthu ai peidio, ac i weld yr effaith ar boblogaethau ehangach." Galwodd hefyd am ddatblygu profion arae ehangach i ganfod gwrthgyrff wrth i frechlynnau - ac amrywiadau firws - esblygu.

Beth sydd ei angen nawr

Mae angen ymateb cydgysylltiedig ledled Ewrop - a thu hwnt - nawr i sicrhau y gall seroleg chwarae ei ran wrth amddiffyn dinasyddion rhag heintiau pandemig.

Diler pwysleisiodd bwysigrwydd cyfathrebu â dinasyddion i leihau ofn a phryder a diffyg cydymffurfio ag ymddygiad ataliol: "Rhaid i ni ddod o hyd i iaith gyffredin i gyfathrebu, ac ar hyn o bryd mae'n brin yn Ewrop," meddai. Atgyfnerthwyd ei bwynt gan Latinis ac Daubens, a rybuddiodd y ddau fod dryswch lleisiau yn tynnu sylw ar gyfer ffurfio a gweithredu strategaeth. Anogodd Boccia hefyd adeiladu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o betruso brechlyn - ac ar gyfer hyn, nododd, mae eglurder ynghylch mecanweithiau brechu yn hanfodol.

Daeth peth consensws i'r amlwg o'r byrddau crwn ar yr angen i fireinio a chamu i fyny. Dylai fod gan brofion seroleg y nodweddion priodol ar gyfer asesu'r angen i frechu ac ymateb brechlyn: dylai assay seroleg awtomataidd, graddadwy a ddefnyddir yng nghyd-destun brechu gynnwys nodweddion technegol allweddol i'w defnyddio'n effeithiol: mesur parth rhwymo derbynnydd pigyn sy'n niwtraleiddio gwrthgyrff IgG, iawn penodoldeb uchel (≥99.5%), a chanlyniadau meintiol.

Mae'r gofynion hefyd yn ymestyn i seilwaith. Mae hyn yn berthnasol i gapasiti yn ogystal ag i gyfleusterau corfforol. Mae argaeledd ar raddfa fawr a hygyrch yn allweddol i sicrhau y gellir diwallu anghenion y boblogaeth. Byddai hyn yn caniatáu ar gyfer mesur gwrthgyrff mewn perthynas â defnyddio brechlyn ar gyfer sefydlu trothwy ar gyfer amddiffyniad neu imiwnedd, ar gyfer cadarnhau ymateb gwrthgyrff niwtraleiddio cychwynnol yn fuan (oddeutu 1 wythnos i 1 mis) ar ôl brechu, ac ar gyfer olrhain lefelau gwrthgyrff (ar oddeutu 3, 6, a 9 mis ac yn flynyddol) yn dilyn brechu. Os bydd brechlyn ar gael yn gyfyngedig, gall asesu gwrthgyrff hefyd gefnogi gwneud penderfyniadau i'w rhoi i'r poblogaethau mwyaf agored i niwed.

Strangl Tynnodd sylw at y ffaith bod y cyflymder digynsail y mae brechlynnau COVID 19 wedi cael eu datblygu yn gadael y gymuned wyddonol â data cyfyngedig iawn ar hyd imiwnedd a diogelwch effeithiol, ac ar amrywioldeb ymatebion ymhlith poblogaethau lleiafrifol a thanwariant, plant a'r henoed, "llawer o na fydd efallai'n datblygu gwrthgyrff i un neu'r llall o'r brechlynnau, "ychwanegodd.

Yn yr amgylchiadau hyn, gall profion seroleg flaenoriaethu defnyddio adnoddau brechlyn a llywio strategaeth frechu tymor hir. Cyn brechu, gall helpu i flaenoriaethu unigolion ar gyfer brechu, sefydlu llinellau sylfaen serolegol a helpu i sicrhau bod cyflenwad prin yn cyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed. Gall profi wythnos i fis ar ôl brechu gadarnhau ymateb gwrthgyrff niwtraleiddio cychwynnol, a helpu i sicrhau bod yr ymateb gwrthgorff yn clirio'r trothwy ar gyfer imiwnedd. Gall profion pellach 3 chwech a naw mis ar ôl brechu gadarnhau dyfalbarhad a hyd imiwnedd, a gall ddarparu modd 2 i gytuno ar ofynion prawf cryno ar gyfer poblogaethau ychwanegol. A gall profion yn flynyddol ar ôl brechu asesu dyfalbarhad a hyd imiwnedd a llywio gofynion ar gyfer brechiadau yn y dyfodol.

As Stangl ei grynhoi: "Bydd angen yr offer cywir i weithredu profion serolegol eang yn llwyddiannus." Mae hyn yn golygu ystyriaethau meintiol i sefydlu trothwy amddiffynnol, asesu ymateb a monitro goramser lefelau gwrthgyrff. Mae'n golygu profi penodoldeb sy'n ddigon uchel ar gyfer ymchwilio i ymatebion mewn poblogaethau mynychder isel, ac sy'n gallu lleihau canlyniadau cadarnhaol ffug. Ac mae'n golygu gallu, cyrhaeddiad a chyflymder ar gyfer cynhyrchu digonol i fynd i'r afael â phoblogaethau mawr, fflydoedd mawr o ddadansoddwyr immunoassay wedi'u gosod ledled y byd, a chynhyrchedd dadansoddwr uchel a rhwyddineb eu defnyddio.

Cyfathrebu'r Comisiwn Ewropeaidd 'Parodrwydd ar gyfer strategaethau brechu COVID-19 a defnyddio brechlynyn nodi “er mwyn monitro perfformiad y strategaethau brechu, mae'n hanfodol bod gan aelod-wladwriaethau gofrestrfeydd addas ar waith. Bydd hyn yn sicrhau bod data brechu yn cael ei gasglu'n briodol ac yn galluogi'r wyliadwriaeth ôl-farchnata ddilynol a'r gweithgareddau monitro 'amser real'. Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod… cofrestrfeydd brechu yn gyfredol ”. Dauben Awgrymodd y dylid cynnwys pob claf sydd wedi'i frechu ar gofrestrfa orfodol i ganiatáu astudio'r effeithiau yn iawn.

Stefania Boccia of Cuit Università Cattolica del Sacro Milan dyfynnodd argymhellion panel arbenigwyr yr UE ar ffyrdd effeithiol o fuddsoddi mewn iechyd, gan gynnwys integreiddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu ar draws lefelau gofal ac iechyd y cyhoedd, a buddsoddi mewn profion gwytnwch cynhwysfawr ar systemau iechyd a rhannu gwersi. Tynnodd sylw hefyd at ganfyddiadau arolygon yr UE o aelod-wladwriaethau dros y misoedd diwethaf sy'n dangos statws anghyflawn o hyd o systemau monitro ar gyfer ymdrin â brechlyn, diogelwch, effeithiolrwydd a derbyn. Mae casgliadau'r arolwg hefyd yn nodi y bydd argymhellion yn cael eu diweddaru "wrth i fwy o dystiolaeth ddod ar gael am epidemioleg clefyd COVID-19 a nodweddion brechlynnau, gan gynnwys gwybodaeth am ddiogelwch ac effeithiolrwydd brechlyn yn ôl oedran a grŵp targed."

Mae trothwy wedi'i ddiffinio gan seroleg (naill ai o haint naturiol neu frechu) yn parhau i fod yn angen allweddol, a byddai'r profion cyfnodol hwn yn cynnig data ychwanegol ar batrymau ymateb gwrthgyrff i bennu'r defnydd gorau posibl o brofion seroleg. Byddai profion meintiol amserlen hirach ar gyfer lefelau gwan o wrthgorff amddiffynnol, megis trwy brofion blynyddol, yn llywio'r angen i ail-frechu / rhoi hwb.

Er mwyn dod â'r newidiadau hyn ar waith, bydd angen tystiolaeth ar lunwyr polisi, ynghyd â phwyntiau data sydd eu hangen i gadarnhau'r dystiolaeth honno. Bydd yn rhaid creu fframwaith o baneli o arbenigwyr lle gellir cynnig arweiniad i gefnogi penderfyniadau ar ddefnyddio profion serolegol. Ac fel Latinis Dywedodd, "Ein cyfrifoldeb ni yn y pen draw yw defnyddio profion seroleg i argyhoeddi gwleidyddion i'w weithredu."

A ble ddylai hyn fynd?

Daeth y ford gron i'r casgliad bod hon yn foment allweddol ar gyfer datblygu dull newydd o baratoi parodrwydd pandemig. Mae lledaeniad presennol yr haint - yn druenus er ei fod yn ei ganlyniadau dynol - yn rhoi cyfle gwyddonol digynsail i wella dealltwriaeth o imiwnedd, brechu a mecanweithiau cysylltiedig. Gyda phrofion digonol, a digon trylwyr, ar waith, bydd yn bosibl gwerthuso heb risg y bydd gwahanol boblogaethau'n cael eu trin â gwahanol frechlynnau ledled y byd.

Er mwyn caniatáu i'r buddion gronni o'r sefyllfa hon, bydd yn rhaid casglu a chymharu data o ystod eang o astudiaethau, ac ar raddfa wirioneddol fyd-eang. Bydd hyn yn ei dro yn dibynnu ar yr holl randdeiliaid yn barod i weithredu y tu allan ac ar draws y seilos arferol sy'n nodweddu'r gymuned iechyd, ac i fabwysiadu iaith gyffredin yn seiliedig ar lythrennedd newydd. Ond trwy estyn uchelgais newydd yr UE i adeiladu undeb iechyd Ewropeaidd, a chymryd fel model y fath gytgordau rhyngwladol â chytundeb hinsawdd Paris neu gonfensiwn fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar reoli tybaco, yr hyn a allai ac a ddylai ddod i'r amlwg yw ymateb rhyngwladol cydgysylltiedig i argyfyngau iechyd o'r raddfa hon yn y dyfodol, mewn cytundeb pandemig rhyngwladol.

Parhau Darllen

Canser

Mae sgrinio canser yr ysgyfaint yn barod i achub miloedd rhag marwolaeth: A all yr UE weithredu?

avatar

cyhoeddwyd

on

Tra bod Ewrop yn cwympo nifer o gynlluniau canmoladwy i gyfyngu ar y difrod a achosir gan ganser, mae un o'r llwybrau mwyaf addawol yn cael ei esgeuluso - ac mae llawer o Ewropeaid yn marw yn ddiangen o ganlyniad. Mae canser yr ysgyfaint, y llofrudd canser mwyaf, yn dal i fod yn rhydd, heb ei wirio i raddau helaeth, ac mae'r dull mwyaf effeithiol o'i frwydro - sgrinio - yn cael ei anwybyddu yn anatebol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Alliancce Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Dr. Denis Horgan.

Mae sgrinio yn arbennig o bwysig ar gyfer canser yr ysgyfaint oherwydd bod y rhan fwyaf o achosion yn cael eu darganfod yn rhy hwyr ar gyfer unrhyw ymyrraeth effeithiol: mae 70% yn cael eu diagnosio ar gam anwelladwy datblygedig, gan arwain at farwolaethau traean y cleifion o fewn tri mis. Yn Lloegr, mae 35% o ganserau'r ysgyfaint yn cael eu diagnosio ar ôl eu cyflwyno mewn argyfwng, ac mae 90% o'r 90% hyn yn gam III neu IV. Ond mae canfod afiechyd ymhell cyn i'r symptomau ymddangos yn caniatáu triniaeth sy'n metastasis, gan wella canlyniadau yn sylweddol, gyda chyfraddau gwella yn uwch na 80%.

Dros y ddau ddegawd diwethaf mae'r dystiolaeth wedi dod yn llethol y gall sgrinio drawsnewid tynged dioddefwyr canser yr ysgyfaint. Yn gythryblus, fodd bynnag, mae aelod-wladwriaethau'r UE yn dal i betruso ynghylch ei fabwysiadu, ac mae'n parhau i fod yn isel ar flaenoriaethau polisi yn genedlaethol ac ar lefel yr UE.

Mae cyfle gwerthfawr i unioni'r diffyg hwn ar y gweill. Cyn diwedd 2020, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu Cynllun Curo Canser Ewrop, cyfle mawr i arwain gweithredoedd cenedlaethol. Bydd, yng ngeiriau Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, yn “gynllun canser uchelgeisiol i leihau’r dioddefaint a achosir gan y clefyd hwn.” Mae drafftiau paratoadol yn awgrymu y bydd yn cynnig ymateb pwerus, cydlynol a bron yn gynhwysfawr i'r hafoc y mae canser yn ei chwalu ar fywydau, bywoliaethau ac ansawdd bywyd ledled Ewrop.

Bron yn gynhwysfawr. Oherwydd ar y potensial i sgrinio canser yr ysgyfaint achub bywydau, nid oes ganddo lawer i'w ddweud. Mae'r ddogfen yn glodwiw o gryf ar atal, lle mae, fel y mae'n nodi, sgôp pwysig ar gyfer gwella, gyda hyd at 40% o achosion canser yn cael eu priodoli i achosion y gellir eu hatal. Mae hefyd yn tynnu sylw at sgrinio fel offeryn hanfodol mewn canser y colon a'r rhefr, ceg y groth a chanser y fron. Ond dim ond ychydig o gyfeiriadau pasio yn y testun drafft y mae sgrinio am ganser yr ysgyfaint - sydd ar eu pennau eu hunain yn lladd mwy na'r tri chanser hynny gyda'i gilydd - ac nid oes unrhyw ardystiad sy'n gymesur ag effaith ei weithredu ar raddfa. Mae hyn yn bygwth gadael sgrinio LC yn ei statws tan-ecsbloetio cyfredol yn yr Undeb Ewropeaidd, lle er mai'r clefyd yw'r trydydd prif achos marwolaeth, nid oes argymhelliad yr UE o hyd ar gyfer sgrinio systematig, a dim cynllun cenedlaethol ar raddfa fawr.

Yr achos dros weithredu

Mae'r astudiaethau diweddaraf yn ychwanegu at grynhoad o dystiolaeth o rinweddau sgrinio LC dros y ddau ddegawd diwethaf. Daw astudiaeth IQWiG sydd newydd ei chyhoeddi i'r casgliad bod budd o sgrinio CT dos isel, ac "mae'n ymddangos bod cyfiawnhad dros y rhagdybiaeth bod sgrinio hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar farwolaethau cyffredinol." Mae rhai astudiaethau'n dangos ei fod yn arbed amcangyfrif o 5 o bob 1000 o bobl rhag marw o ganser yr ysgyfaint o fewn 10 mlynedd, tra bod eraill yn rhybuddio mai prin yw 5% o oroesi 20 mlynedd ymhlith yr holl gleifion â chanser yr ysgyfaint. Bob blwyddyn, mae o leiaf ddwywaith cymaint o bobl yn marw o ganser yr ysgyfaint nag o falaenau cyffredin eraill, gan gynnwys canser y colon a'r rhefr, y stumog, yr afu a'r fron. Yn Ewrop mae'n achosi mwy na 266,000 o farwolaethau bob blwyddyn - 21% o'r holl farwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser.

Mae cyflwyniad hwyr yn atal yr opsiwn o lawdriniaeth i lawer o gleifion, sydd - er gwaethaf gwelliannau parhaus mewn mathau eraill o therapi - yr unig ddull a ddangosir ar hyn o bryd i wella goroesiad tymor hir. Mae crynodiad y cleifion ymhlith ysmygwyr yn ychwanegu brys pellach at gyflwyno sgrinio systematig. Dim ond dros y tymor hwy y bydd ymdrechion i annog a lleihau'r defnydd o dybaco yn cael effeithiau. Yn y cyfamser, mae'r gobaith gorau i'r miliynau o ysmygwyr a chyn ysmygwyr - yn bennaf ymhlith poblogaethau mwyaf difreintiedig Ewrop - wrth sgrinio. Ond dyma'r union boblogaeth sydd anoddaf ei chyrraedd - a adlewyrchir yn y ffaith bod llai na 5% o unigolion ledled y byd sydd â risg uchel o gael canser yr ysgyfaint wedi cael eu sgrinio.

Y rhagolygon ar gyfer newid

Mae Cynllun Canser Curo Ewrop (BCP) yn dal y gobaith o lawer o welliannau wrth fynd i’r afael â chanser, ac mae ei weledigaeth yn croesawu egwyddorion clodwiw - gan gynnwys rhinweddau sgrinio, technoleg a chanllawiau goleuedig. Mae'n rhagweld "rhoi'r technolegau mwyaf modern wrth wasanaethu gofal canser er mwyn sicrhau bod canser yn cael ei ganfod yn gynnar." Ond cyhyd â'i fod yn petruso ynghylch cymeradwyo sgrinio ar gyfer canser yr ysgyfaint, bydd cyfle mawr yn parhau i gael ei esgeuluso.

Mae'r BCP yn cydnabod bod byw yn cael ei arbed trwy ganfod canser yn gynnar trwy sgrinio. Maent yn siarad yn gymeradwy am raglenni sgrinio ar sail poblogaeth ar gyfer canser y fron, ceg y groth a chanser y colon a'r rhefr mewn cynlluniau rheoli canser cenedlaethol, ac o sicrhau y bydd gan 90% o'r dinasyddion cymwys fynediad erbyn 2025. Ar gyfer sgrinio'r tri chanser hyn, maent hyd yn oed yn rhagweld adolygu'r Argymhelliad y Cyngor, a chyhoeddi Canllawiau a chynlluniau Sicrwydd Ansawdd newydd neu wedi'u diweddaru. Ond nid yw sgrinio canser yr ysgyfaint yn cael unrhyw flaenoriaeth o'r fath yn y BCP, sy'n gyfyngedig i gyfeiriadau, i "estyniad posibl" o sgrinio i ganserau newydd, ac i ystyriaeth o "a yw'r dystiolaeth yn cyfiawnhau ymestyn sgrinio canser wedi'i dargedu."

Wrth i Ewrop ddod i mewn i drydydd degawd y ganrif, mae tystiolaeth sylweddol eisoes wedi cyfiawnhau gweithredu i weithredu sgrinio LC. Nid dyma'r amser i ddadlau a yw'r dystiolaeth yn ddigonol. Mae'r dystiolaeth i mewn. "Mae tystiolaeth o fudd sgrinio CT dos isel o'i gymharu â dim sgrinio," meddai un o'r astudiaethau diweddar. Dangosodd astudiaeth NLST ostyngiad cymharol mewn marwolaethau canser yr ysgyfaint o 20% a gostyngiad o 6.7% mewn marwolaethau pob achos ym mraich LDCT. Gall goroesiad 5 mlynedd mewn cleifion a gafodd ddiagnosis yn gynnar (cam I-II) fod mor uchel â 75%, yn enwedig mewn cleifion sydd â echdoriad llawfeddygol. Mae diagnosis cynharach yn symud y ffocws o driniaeth liniarol o glefyd anwelladwy i driniaeth radical a allai fod yn iachaol gyda thrawsnewidiad o oroesi yn y tymor hir o ganlyniad. Mae LuCE yn honni y gallai cyfraddau goroesi pum mlynedd ar gyfer NSCLC fod 50% yn uwch gyda diagnosis cynharach.

Mae gwrthwynebiadau hanesyddol i sgrinio LC - o ran risgiau ymbelydredd, gorddiagnosis, ac ymyriadau diangen, neu ansicrwydd ynghylch modelau risg a chost-effeithiolrwydd - wedi cael eu hateb i raddau helaeth gan ymchwil ddiweddar. Ac o ystyried ymrwymiad y BCP i roi ymchwil, arloesi a thechnolegau newydd at wasanaeth gofal canser ("gall defnyddio technoleg mewn gofal iechyd fod yn achubwr bywyd", meddai'r drafft diweddaraf), mae'n ddigon posib y bydd yn darparu ar gyfer astudiaethau pellach i fireinio ac egluro'r meysydd lle gellir gwella sgrinio LC ymhellach fyth, a chydgrynhoi'r seilwaith a'r hyfforddiant angenrheidiol.

Gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd ar gyfer diagnosis hefyd

Mae agweddau eraill ar BCP wedi'u cysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â sgrinio a allai - ac a ddylai - wella canfod yn gynnar a gwneud diagnosis cywir o ganser yr ysgyfaint. Mae testunau drafft eisoes yn sôn am archwilio "mesurau diagnosis cynnar i ganserau newydd, fel y prostad, yr ysgyfaint, a chanser gastrig." Trwy ddarparu gwybodaeth fanylach ar diwmorau, mae sgrinio canser yr ysgyfaint wedi agor y ffordd i driniaeth fwy personol ar gyfer canser yr ysgyfaint ac yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer arloesiadau pellach mewn technoleg, dadansoddeg delwedd a thechnegau ystadegol, a bydd dehongli delwedd yn y dyfodol yn cael ei gynorthwyo fwyfwy gan gymorth cyfrifiadur. diagnosteg. Disgwylir i Genhadaeth gyfochrog yr UE ar Ganser gynhyrchu tystiolaeth newydd ar optimeiddio rhaglenni sgrinio canser presennol yn seiliedig ar boblogaeth, datblygu dulliau newydd ar gyfer sgrinio a chanfod yn gynnar, a darparu opsiynau i ymestyn sgrinio canser i ganserau newydd. Bydd hefyd yn cyfrannu at ddarparu biofarcwyr newydd a thechnolegau llai ymledol ar gyfer diagnosteg. Bydd y 'Fenter Delweddu Canser Ewropeaidd' newydd yn hwyluso datblygu dulliau diagnostig newydd, gwell i wella ansawdd a chyflymder rhaglenni sgrinio gan ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial, a hyrwyddo atebion arloesol ar gyfer diagnosteg canser. Bydd Canolfan Wybodaeth newydd ar Ganser yn gweithredu fel 'tŷ clirio tystiolaeth' i'w ganfod yn gynnar trwy sgrinio. Bydd System Gwybodaeth Canser Ewropeaidd wedi'i huwchraddio yn hwyluso asesu rhaglenni sgrinio canser trwy gasglu data'n well ar ddangosyddion sgrinio canser. Bydd dadansoddi cofnodion iechyd electronig rhyngweithredol yn gwella dealltwriaeth o fecanweithiau afiechydon gan arwain at ddatblygu dangosiadau, llwybrau diagnostig a thriniaethau newydd.

Mae'r rhain yn gysyniadau calonogol, a gallent - pe cânt eu gweithredu - gynorthwyo i fireinio canfod a diagnosio'n gynnar. Ond byddai hyd yn oed yn fwy addawol pe bai'r gydnabyddiaeth o well mynediad at brofion biomarcwr ar ddiagnosis a dilyniant yn ymestyn i driniaeth, ac i hyrwyddo ymddangosiad meddygaeth wedi'i phersonoli. Gallai'r BCP fod yn gyd-destun ar gyfer datblygu profion biomarcwr yn fwy systematig. Efallai y gellid cynnwys data ar amrywiadau mewn cyfraddau profi yn y gofrestrfa anghydraddoldebau canser a ragwelir.

Yn yr un modd, gallai manteisio ar ddatblygiadau technoleg eraill mewn triniaeth roi mwy o siawns i gleifion oroesi ac o ansawdd bywyd. Yn ychwanegol at y rôl hanfodol y mae radioleg yn ei chwarae mewn sgrinio, mae radiotherapi ei hun wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, gyda thechnolegau a thechnegau newydd yn caniatáu triniaethau mwy cywir, effeithiol a llai gwenwynig, gan ganiatáu trefnau byrrach a mwy cyfeillgar i gleifion. Mae bellach wedi'i sefydlu fel piler hanfodol mewn oncoleg amlddisgyblaethol. Ac yn yr un modd â'r holl gyfleoedd eraill mewn sgrinio, diagnosis a thriniaeth well, mae'n hanfodol cael sylw priodol mewn cyllidebau gofal iechyd a systemau ad-dalu os yw bwriadau da i gael eu troi'n gamau gweithredu.

Casgliad

Yr hyn sy'n hanfodol yw bod rhaglenni sgrinio LC yn cael eu gweithredu mewn modd cynhwysfawr a chydlynol a chyson, yn hytrach na chodi fel sgil-gynnyrch archebu sganiau yn achlysurol gan ddarparwyr heb seilwaith rhaglen ar waith. O ystyried y potensial i ddiagnosis amserol o glefyd cam cynnar gael ei effeithio'n gadarnhaol ar nifer mor fawr o fywydau, dylai sefydliadau a darparwyr gofal iechyd roi'r flaenoriaeth uchaf i ddechrau'r rhaglenni hyn. Dylai gweledigaeth Cynllun Sgrinio Canser newydd yr UE a ragwelir yn y BCP gael ei ymestyn y tu hwnt i sgrinio canser y fron, ceg y groth a cholorectol i ganser yr ysgyfaint. Mae cynnig y Comisiwn i adolygu argymhelliad y Cyngor ar sgrinio canser yn gam cadarnhaol ymlaen.

Yr her nawr yw gweithredu, a gweithredu sgrinio LC - a thrwy wneud hynny, achub bywydau ac atal dioddefaint a cholled y gellir ei hosgoi ledled Ewrop. Os na fydd yr UE yn manteisio ar fentrau fel BCP, bydd gwelliannau hir-hwyr mewn gofal canser yr ysgyfaint yn cael eu gohirio eto, gyda'r effaith waethaf yn cael ei theimlo ym mhoblogaethau mwyaf difreintiedig Ewrop. Dylai llunwyr polisi gydnabod y potensial heb ei ddefnyddio hwn, a dylent ymateb trwy yrru'r gweithredu ar waith.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Diweddariad EAPM: Sut i roi Cynllun Canser Curo Ewrop ar waith

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae gyda ni o'r diwedd - lansiwyd Cynllun Canser Curo Ewrop yn ffurfiol ar lefel yr UE yr wythnos diwethaf (4 Chwefror), ond wrth i'r Gynghrair Ewropeaidd dros Feddygaeth Bersonoledig (EAPM) ddod yn rhy ymwybodol yn ei blynyddoedd o ymdrechu am y gorau oll. cynnydd o ran gofal iechyd a materion iechyd, y cwestiwn fel erioed nawr yw sut y bydd y cynllun yn cael ei weithredu yn ymarferol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Taflenni ffeithiau i'r adwy

Am y chwe mis diwethaf, mae EAPM wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar ddatblygu taflenni ffeithiau sy'n canolbwyntio ar y wlad gydag arbenigwyr blaenllaw yn y maes ac mae'n ceisio brwydro yn erbyn canser yr ysgyfaint ar draws pileri allweddol. St.Cafwyd barn rhanddeiliaid ar rwystrau cenedlaethol a galluogwyr wrth fynd i'r afael â chanser yr ysgyfaint trwy arolwg ar-lein yn ystod saith panel arbenigol strwythuredig. Roedd grwpiau rhanddeiliaid yn cynrychioli patholegwyr, arbenigwyr ysgyfaint, y maes rheoleiddio, systemau iechyd, cynrychiolwyr diwydiant a safbwyntiau cleifion.

Roedd taflenni ffeithiau'n cwmpasu'r gwledydd canlynol ac maent ar gael yma: slofenia, Gwlad Groeg, Portiwgal, Yr AlmaenDenmarc, Yr Eidal Gwlad Belg, Yr IseldiroeddY Swistir, SwedenPolandBwlgariaCroatiaIsrael ac Rwmania. 

Cyn belled ag y mae'r taflenni ffeithiau yn y cwestiwn, mae pob un yn canolbwyntio ar saith agwedd graidd ar ofal canser yr ysgyfaint, sydd fel a ganlyn:

1.     Rhaglenni sgrinio

2.     Mynediad at brofion moleciwlaidd

3.     Penderfyniadau triniaeth wedi'u personoli

4.     Mynediad cynnar ac eang at driniaethau wedi'u personoli

5.     Monitro o bell ac ymyriadau wedi'u personoli

6.     Grymuso data a dadansoddeg ddatblygedig

7.     Blaenoriaethu o fewn y strategaeth iechyd gwladol

Yn ogystal, mae pob taflen ffeithiau ar gyfer pob gwlad yn darparu polisi rhestr wirio i gloi. 

Cydweithio

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio ceisio consensws gan weinidogion iechyd aelod-wladwriaethau i symud y cynllun gweithredu yn ei flaen, a bydd yn her ddiddorol arsylwi ar y lefelau cydweithredu gan aelod-wladwriaethau ar faterion yn ymwneud ag iechyd yn dilyn ymlaen o'r coronafirws. pandemig. Er bod aelod-wladwriaethau yn rheoli polisïau iechyd, serch hynny, bu gwahaniaeth rhyngddynt ynghylch ymatebion COVID-19 a baratowyd gan y Comisiwn. 

Mae'n aneglur a fydd aelod-wladwriaethau'n cyd-fynd â'r uchelgais fel y'i gosodir yn y cynllun canser gyda'r pwyllgor gweithredu ar ganser o fewn y Comisiwn Ewropeaidd ond, o gofio bod data diweddaraf Eurostat yn dangos mai canser yr ysgyfaint yw'r trydydd prif achos marwolaeth yn yr UE-27, y tu hwnt iddo dim ond trwy glefyd isgemig y galon a chlefyd serebro-fasgwlaidd, ni all rhywun ond gobeithio y bydd y llunwyr polisi a'r sefydliadau perthnasol yn gallu gweithio gyda'i gilydd.

Ni ellir tanamcangyfrif y doll o ganser yr ysgyfaint - mae'n lladd mwy nag 80 o bob 100,000 o ddynion yn Ewrop a mwy nag 20 fesul 100,000 o ferched - ac i fenywod mae'r ffigur hwnnw'n cynyddu. Mae'n llawer mwy angheuol na chanserau eraill, gan gyfrif yn unig am fwy nag un rhan o bump o'r holl farwolaethau canser, gyda chanserau blaenllaw eraill - canser y colon a'r rhefr, y fron neu ganser y pancreas - ar hanner cyfradd canser yr ysgyfaint neu lai.  

Mae hon yn broblem fawr i'r holl aelod-wladwriaethau ond mae'n arbennig o ddifrifol mewn rhai: Cofnododd Hwngari y gyfradd marwolaeth safonedig uchaf o ganser yr ysgyfaint yn 2017 (89.2 marwolaeth fesul 100,000 o drigolion), ac yna Croatia (68.4 marwolaeth fesul 100,000 o drigolion), Gwlad Pwyl a Denmarc. (67.0 a 66.8 fesul 100,000 o drigolion yn y drefn honno).

Prif achos marwolaethau canser yr ysgyfaint yw cyflwyniad hwyr: Mae 70% o achosion canser yr ysgyfaint yn cael eu diagnosio ar gam datblygedig ac anwelladwy, gan arwain at farwolaethau traean y cleifion o fewn tri mis. Mae astudiaeth flaenllaw yn dangos, rhwng 2009 a 2015, bod gan 57% o gleifion fetastasisau pell adeg y diagnosis, dim ond 16% o gleifion oedd â chlefyd lleol, a’r gyfradd oroesi bum mlynedd ymhlith yr holl gleifion â chanser yr ysgyfaint oedd 20.6%. Yn Lloegr, mae 35% o ganserau'r ysgyfaint yn cael eu diagnosio ar ôl eu cyflwyno mewn argyfwng ac o'r rhain mae 90% yn ddiweddarach. 

Yn ôl EAPM, mae mecanweithiau ar gael i leihau morbidrwydd a marwolaethau canser yr ysgyfaint, ond mae systemau iechyd yn araf i fanteisio arnynt. Byddai dinasyddion a chleifion Ewrop yn elwa o fabwysiadu sgrinio ar sail risg yn ehangach, defnyddio diagnosteg ddatblygedig yn gynnar, mynediad cynnar at y nifer cynyddol o opsiynau triniaeth wedi'u personoli, gwell dilyniant i gleifion a monitro o bell, a chamfanteisio'n systematig ar ddata. 

Gyda chymhwyso technolegau a dulliau newydd yn gywir, y prif fuddiolwyr fydd cleifion yfory - a mwy fyth, yfory - a'u gofalwyr a'u entourage. A'u gweithredu'n gywir, gallai'r technolegau hyn hyd yn oed ganiatáu i wariant ar ofal iechyd a hyd yn oed economeg genedlaethol elwa o ostyngiad yn y canlyniadau a hyd yn oed yn nifer yr achosion a marwolaethau canser yr ysgyfaint.

Felly, dylai aelod-wladwriaethau gymryd rhan lawn yn y cynllun gweithredu a chymryd rhan mewn trafodaethau yn gynnar. Dylent gynrychioli eu barn cyn i swyddogion gymryd drosodd y cynllun gweithredu a dechrau drafftio camau gweithredu gyda'r sefydliadau eraill.

Casgliad ac argymhellion

Mae'r frwydr yn erbyn canser yr ysgyfaint, ers sawl blwyddyn, un o'r heriau gofal iechyd mwyaf anhydrin, ac sy'n dal i fod yn lladdwr mawr, ar drothwy buddugoliaethau newydd. Mae cyfuniad o ddatblygiadau gwyddonol, technoleg newydd ac arferion newydd yn dod â diagnosis cynnar, triniaeth effeithiol, a dyraniad mwy cynaliadwy o adnoddau gofal iechyd.

Erys EAPM a rhanddeiliaid canser yr ysgyfaint i barhau i wthio am ymrwymiadau gwleidyddol ac i strwythurau sy'n darparu ar gyfer gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth sy'n manteisio ar y technolegau mwyaf datblygedig. Mae Cynllun Canser Curo'r UE yn cynnig cyfle i ymyriadau wedi'u teilwra i hyrwyddo agenda canser yr ysgyfaint.

Yr allwedd gyffredinol i gynnydd nawr fydd gweithredu'r cynllun gweithredu, a diolch byth, mae taflenni ffeithiau EAPM yn darparu man cychwyn defnyddiol a hygyrch iawn ar sut y gall hyn ddigwydd. Mae'r taflenni ffeithiau ar gael yma: slofenia, Gwlad Groeg, Portiwgal, Yr AlmaenDenmarcYr Eidal Gwlad BelgYr IseldiroeddY Swistir, SwedenPolandBwlgariaCroatiaIsrael ac Rwmania. 

Cael y penwythnos gorau posibl, a chadw'n ddiogel.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd