Cysylltu â ni

Canser

EAPM: Yn gryfach gyda'n gilydd yn erbyn canser a gyda rhannu data yn dda

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bore da, un ac oll, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae yna lawer o bositifrwydd ynglŷn â'r frwydr yn erbyn canser a'r ymgynghoriad ar y cynllun rhannu data iechyd, felly rhywfaint o newyddion da adfywiol wedi'r holl COVID diweddar digalondid cysylltiedig, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Datganiad Porto ar Ymchwil Canser

Lansiwyd Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn ystod Uwchgynhadledd Ymchwil Canser Ewrop 2021, a gynhaliwyd ar 3 Mai yn Sefydliad Oncoleg Portiwgal (IPO) ym Mhorto o dan Arlywyddiaeth Portiwgal Cyngor yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r datganiad a gyflwynwyd gan Weinidog Portiwgal, Manuel Heitor, yn ganlyniad i'r gwaith a wnaed gan sawl ymchwilydd, arweinwyr gwyddonol a chlinigol a llunwyr penderfyniadau gwleidyddol, sydd wedi atgyfnerthu'r angen i ehangu Cynllun Canser Curo Ewrop dros y misoedd diwethaf, yn enwedig trwy ymestyn ac atgyfnerthu'r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr (CCCs), yn seiliedig ar atgyfnerthu tri math o seilwaith ymchwil:

hysbyseb

Seilwaith ymchwil trosiadol
Seilwaith treialon clinigol ac atal
Canlyniadau seilwaith ymchwil

Mae'r cydrannau seilwaith hyn yn cael eu hystyried fwyfwy yn hanfodol i atal, canfod yn gynnar, diagnosis, triniaeth, monitro triniaeth afiechyd a chefnogaeth a chymorth i gleifion. Mae cyfranogiad cenedlaethol yn y rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr yn cael ei arwain ym Mhortiwgal gan “Ganolfan Ganser Gyfun Porto”, a leolir yn Porto IPO, mewn partneriaeth â’i labordy cysylltiedig, i3S, a dderbyniodd arian o oddeutu EUR 15 miliwn yn ddiweddar ar gyfer offer newydd. o dan Raglen Weithredol Ranbarthol y Gogledd.

Mae Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn cryfhau ymrwymiad Llywyddiaeth Triawd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd (yr Almaen, Portiwgal a Slofenia) i leihau marwolaethau canser yn sylweddol erbyn 2030, gyda'r nod o 75% o gleifion canser yn Ewrop yn goroesi am o leiaf 10 mlynedd. Mae sicrhau'r nod hwn ledled Ewrop yn golygu atgyfnerthu datblygiad continwwm o weithgareddau ymchwil, o'r ymchwil sylfaenol i ymchwil glinigol, gan gynnwys atgyfnerthu'r rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr a'r tair cydran seilwaith ymchwil y soniwyd amdanynt uchod, yn ogystal â chyfranogiad gweithredol gan y cleifion. a'u cymdeithasau er mwyn lliniaru anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd.

hysbyseb

Felly mae Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn galw ar holl ddinasyddion Ewrop a'u Aelod-wladwriaethau i ysgogi'r synergeddau ym meysydd cyllid rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd fel y bydd mynediad at seilwaith ymchwil canser yn haws ac yn decach.

Wrth siarad yn yr Uwchgynhadledd Ymchwil Canser ar 3 Mai, dywedodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ei bod yn allweddol bod Cynllun Canser y Comisiwn yn “gweithio law yn llaw” â Chenhadaeth Horizon Europe ar Ganser er mwyn “sicrhau cydlyniad rhwng nodau ymchwil ac amcanion polisi.” ataliwyd y rhaglen sgrinio bum mlynedd yn ôl oherwydd y nifer isel a bleidleisiodd ac mae angen ei huwchraddio, esboniodd. 

Y Comisiwn wedi agor ymgynghoriad ar gynllun rhannu data iechyd

Ar 3 Mai, cyhoeddodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus agored ar y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd (EHDS) - bloc adeiladu pwysig Undeb Iechyd Ewrop. Nod yr EHDS yw gwneud defnydd llawn o iechyd digidol i ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel a lleihau anghydraddoldebau. Bydd yn hyrwyddo mynediad at ddata iechyd ar gyfer atal, gwneud diagnosis a thriniaeth, ymchwil ac arloesi, yn ogystal ag ar gyfer llunio polisïau a deddfwriaeth. Bydd yr EHDS yn gosod hawliau unigolion i reoli eu data iechyd personol eu hunain yn greiddiol. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau ar agor ar gyfer ymatebion tan 26 Gorffennaf 2021. Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: ″ Bydd y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn rhan hanfodol o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf. Bydd yn galluogi cydweithredu ledled yr UE ar gyfer gwell gofal iechyd, gwell ymchwil a llunio polisïau iechyd yn well. Rwy'n gwahodd yr holl ddinasyddion a rhanddeiliaid sydd â diddordeb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a'n helpu i drosoli pŵer data ar gyfer ein hiechyd. Bydd yn rhaid i hyn ddibynnu ar sylfaen gref o hawliau dinasyddion na ellir eu negodi, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. ″

Gall datrysiadau arloesol a thechnolegau digidol gan gynnwys deallusrwydd artiffisial (AI), drawsnewid systemau gofal iechyd. Maent yn eu gwneud yn fwy cynaliadwy ac yn gwella iechyd pobl. Mae datblygu'r technolegau hyn yn gofyn am fynediad diogel gan ymchwilwyr ac arloeswyr i lawer iawn o ddata iechyd.

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn canolbwyntio ar:

mynediad at ddata iechyd a'i ddefnyddio ar gyfer darparu gofal iechyd, ymchwil ac arloesi, llunio polisïau a phenderfyniadau rheoliadol;

meithrin marchnad sengl wirioneddol ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol, gan gynnwys rhai arloesol.

Mae creu Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn un o flaenoriaethau allweddol y Comisiwn hwn ym maes iechyd. Pwrpas yr EHDS yw hyrwyddo cyfnewid data iechyd a chefnogi ymchwil ar strategaethau ataliol newydd, yn ogystal ag ar driniaethau, meddyginiaethau, dyfeisiau meddygol a chanlyniadau. Yn y Cyfathrebu ar y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Data, cyhoeddodd y Comisiwn ei amcan i sicrhau canlyniadau pendant ym maes data iechyd a deall y potensial a gynhyrchir gan ddatblygiadau mewn technolegau digidol. Mae casglu, cyrchu, storio, defnyddio ac ailddefnyddio data mewn gofal iechyd yn cyflwyno heriau penodol y mae angen mynd i'r afael â hwy.

Mae hyn yn gofyn am fframwaith rheoleiddio sy'n gwasanaethu buddiannau a hawliau unigolion orau, yn enwedig o ran prosesu data iechyd personol sensitif. Yn y cyd-destun hwn, mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig Deddf Llywodraethu Data (2020) gydag amodau ynghylch mynediad at ddata, a darpariaethau i feithrin ymddiriedaeth mewn rhannu data gwirfoddol. Mae hwyluso gwell mynediad at, a chyfnewid, data iechyd yn hanfodol er mwyn sicrhau mwy o hygyrchedd, argaeledd a fforddiadwyedd gofal iechyd. Bydd yn ysgogi arloesedd ym maes iechyd a gofal ar gyfer triniaeth a chanlyniadau gwell, ac yn annog atebion arloesol sy'n defnyddio technolegau digidol, gan gynnwys AI.

Iechyd cmae ommissioner yn cynnig uchelgeisiau ysgubol ar gyfer diwygio pharma a'r pwyllgor iechyd yn cyhoeddi ymateb drafft i'r strategaeth pharma

Ni ddylai unrhyw glaf yn Ewrop orfod mynd heb feddyginiaethau sydd eu hangen arno ef neu hi oherwydd arian neu rwystrau eraill, meddai’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides. 

Wrth siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac arlywyddiaeth Portiwgaleg yr UE, addawodd Kyriakides y bydd strategaeth fferyllol yr UE yn mynd i’r afael â’r materion craidd sy’n golygu nad yw meddyginiaethau ar gael i’r rhai sydd eu hangen. 

Bydd y strategaeth yn gorffen gyda chynnig deddfwriaethol, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn diwygio rheolau pharma sylfaenol yr UE, a fydd yn agor y drws i'r ailwampio. 

Gall parodrwydd Kyriakides i rwygo'r rheolau cyfredol wneud gwneuthurwyr cyffuriau yn nerfus, gan eu bod yn dibynnu ar fanteision fel detholusrwydd y farchnad i amddiffyn eu llinell waelod. Bydd diwygiad 2022 yn ystyried “y berthynas â hawliau eiddo deallusol i fynd i’r afael ag agweddau sy’n rhwystro gweithrediad cystadleuol marchnadoedd,” nododd. “Ni ddylai methiannau marchnadoedd fod yn fethiannau ein systemau iechyd.”

Mae Pwyllgor Senedd Ewrop ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi cyhoeddi ymateb drafft i Strategaeth Fferyllol y Comisiwn. Awdur yr adroddiad drafft yw ASE Sbaen Dolors Montserrat o Blaid Pobl Ewrop sy'n rapporteur ar gyfer y strategaeth fferyllol. Mae'r ddogfen yn galw ar y Comisiwn i fwrw ymlaen â nifer o flaenoriaethau a nododd yn y strategaeth fferyllol, a gyhoeddodd ym mis Tachwedd. Ymhlith y gofynion a wneir yn y drafft mae galwad ar y Comisiwn “i ymgorffori meini prawf newydd yn y system o gymhellion ar gyfer ymchwilio i, a datblygu meddyginiaethau newydd ar gyfer anghenion therapiwtig nas diwallwyd.” Mae hefyd yn gofyn i'r Comisiwn adolygu cymhellion a gwella tryloywder prisiau.

Gwendidau pharma'r UE

Symudodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (5 Mai) i leihau dibyniaeth y bloc ar gyflenwadau tramor o gynhyrchion mewn meysydd allweddol fel fferyllol a thechnoleg ddigidol. Mae'r fenter yn rhan o strategaeth ddiwydiannol wedi'i diweddaru gyda'r nod o gryfhau marchnad sengl yr UE, ac fe'i cyflwynwyd ochr yn ochr â chynnig am reoliadau newydd i fynd i'r afael ag ystumiadau a achosir gan gymorthdaliadau tramor yn y bloc.

Mae strategaeth ddiwydiannol newydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ddiweddariad o un a wnaed ym mis Mawrth 2020, cyn i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod COVID-19 yn bandemig. Mae corononirus wedi dryllio llanast yn yr UE 27 aelod, gan wneud yn ymwybodol y gallai gorddibynnu ar fewnforion ar gyfer cydrannau allweddol fel y rhai sy'n ofynnol mewn cynhyrchu cyffuriau a lled-ddargludyddion amharu ar sectorau cyfan.

"Rydyn ni'n diweddaru ein strategaeth ddiwydiannol, gan gymhwyso'r wybodaeth rydyn ni wedi'i chasglu yn ystod y pandemig, gan dynnu ar y gwersi a ddysgwyd a'r dystiolaeth sydd ar gael," meddai Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Valdis Dombrovskis, wrth gynhadledd newyddion ddydd Mercher. Dywedodd fod tri ffactor allweddol wedi dylanwadu ar y meddwl ar y strategaeth newydd. Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at rai breuder yn y farchnad sengl pan fydd yn agored i fathau penodol o aflonyddwch. Bu tuedd gynyddol mewn sawl awdurdodaeth i ddadansoddi gwendidau mewn cadwyni gwerth strategol allweddol. Ac mae'r achos busnes dros drawsnewid gwyrdd a digidol yr UE wedi dod yn gryfach fyth, meddai Dombrovskis.

Mae Ewrop yn dibynnu ar drydydd gwledydd, yn bennaf Tsieina ac India, yn ei chadwyni cyflenwi fferyllol, yn ôl dogfen waith staff y Comisiwn.

Rhaglen argyfyngau WHOme 'methu delio ag argyfyngau lluosog'

Mae pandemig coronafirws wedi datgelu bod rhaglen argyfyngau iechyd Sefydliad Iechyd y Byd “heb ddigon o offer i ddelio â phandemig byd-eang wrth ymateb ar yr un pryd i argyfyngau eraill”, gyda thanariannu cronig a than-staffio yn ei adael yn or-estynedig mewn rhai meysydd, adroddiad newydd wedi darganfod.

Mae'r adroddiad, a ysgrifennwyd gan y Pwyllgor Goruchwylio a Chynghori Annibynnol ar gyfer rhaglen argyfyngau iechyd Sefydliad Iechyd y Byd, yn cynnwys Mai 2020 i Ebrill 2021 a bydd yn cael ei gyflwyno yng Nghynulliad Iechyd y Byd yn ddiweddarach y mis hwn. Cadeirir y pwyllgor gan Felicity Harvey, athro gwadd yn Sefydliad Arloesi Iechyd Byd-eang Imperial College London.

Roedd yn rhaid i'r rhaglen drosoleddu'r sefydliad cyfan yn ystod y pandemig a chryfhau partneriaethau ag aelod-wledydd a grwpiau arbenigol i oresgyn yr heriau hynny, darganfu'r panel.

Cyfeiriodd yr adroddiad yn benodol at y Cyflymydd Offer Mynediad at COVID-19, y mae COVAX yn rhan ohono, gan nodi ei fod wedi “cael trafferth gyda diffygion ewyllys wleidyddol a chydsafiad byd-eang, gallu cynhyrchu brechlynnau cyfyngedig a buddsoddiad ariannol annigonol.”

Tystysgrif Werdd Ddigidol

Dylai pasbort COVID, fel y’i gelwir, yr UE - y Dystysgrif Werdd Ddigidol - i deithio’n rhydd yn ystod y pandemig fod yn barod i’w ddefnyddio o ddiwedd mis Mehefin, yn ôl y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders. Ym Mhwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) Senedd Ewrop ddydd Mawrth (4 Mai), dywedodd Reynders y bydd y dystysgrif yn cael ei defnyddio cyn yr haf. “Rydyn ni eisiau sicrhau bod holl ddinasyddion yr UE yn derbyn yr un driniaeth pan fydd aelod-wladwriaethau’n codi cyfyngiadau ar symud yn rhydd i ddeiliaid brechlynnau, adferiad neu dystysgrifau prawf,” meddai. Y mis diwethaf, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer y dystysgrif, a fydd yn darparu prawf bod unigolyn wedi cael ei frechu yn erbyn COVID-19, bod ganddo imiwnedd naturiol ohono, neu fod ganddo ganlyniad prawf negyddol yn ddiweddar.

Ar 26 Mawrth, lansiodd Senedd Ewrop weithdrefn gyflym i gyflymu cymeradwyaeth y dystysgrif, ac ar hyn o bryd mae'r Senedd a'r Aelod-wladwriaethau yn negodi'r manylion ymarferol. Mewn egwyddor, fodd bynnag, yr aelod-wladwriaethau unigol sy'n penderfynu pa ganlyniadau sydd ynghlwm wrth y ddogfen. Gallai'r rhain gynnwys, er enghraifft, mynediad am ddim i'r diriogaeth heb gwarantîn gorfodol.

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach, cael penwythnos rhagorol, a'ch gweld yr wythnos nesaf.

Canser

EAPM: Digwyddiad pennawd ar frig ton wrth ymladd yn erbyn canser!

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae'r digwyddiad EAPM sydd ar ddod yfory, 17 Medi! Fe'i gelwir yn 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth' a bydd yn digwydd yn ystod Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Sgrinio canser, blaenoriaethau canser ar y lefel wleidyddol

Daw'r digwyddiad EAPM ar adeg briodol ar gyfer cynnydd ymlaen ar ganser - Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cyhoeddi menter newydd i ddiweddaru argymhelliad y Cyngor 17 oed ar sgrinio canser. Cynigiwyd mentrau newydd 2022 mewn llythyr o fwriad a gyhoeddwyd yn ystod anerchiad Llywydd yr Undeb ddoe (15 Medi).  

hysbyseb

Yn ogystal, plaid wleidyddol y EPP wedi nodi'n glir ei flaenoriaethau polisi canser mewn rhaglen 15 pwynt. Mae'r ddogfen bolisi yn amlinellu diwygiadau arfaethedig i adroddiad menter y Pwyllgor Canser ei hun. Mae hyn, ynghyd â diwygio'r gyfarwyddeb gofal iechyd trawsffiniol - sydd mewn theori yn caniatáu i gleifion mewn un aelod-wlad gael eu trin mewn gwlad arall - a rhannu data yn allweddol i gymhwyso deallusrwydd artiffisial ac offer dysgu peiriannau i ymchwilio, ac i alluogi'r digidol. mae trawsnewid gofal iechyd wedi bod yn faterion sydd ar flaen y gad yng ngwaith diweddar EAPM, i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn atal canser, defnyddio data, diagnosis a thriniaeth o amgylch Ewrop. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 8h30–16h CET yfory; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Mae'r Senedd yn pasio dwy ffeil arall yr Undeb Iechyd Ewropeaidd

Fe fydd dau gynnig arall gan Undeb Iechyd Ewrop yn symud i driolegau ar ôl pasio yng nghyfarfod llawn y Senedd heddiw (16 Medi). Pasiwyd y cynigion ar gyfer y rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Yn y cyfamser, pasiodd y newid mandad ar gyfer y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal Clefydau a Chyngor (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal.

Mae'r cynnig cyntaf i gynyddu mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) eisoes mewn triolegau. Bydd yr ail gyfarfod yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

hysbyseb

Deddf Llywodraethu Data

Wrth baratoi cynnig ar gyfer Deddf Data newydd a ddisgwylir erbyn mis Rhagfyr 2021, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus.

Prif amcan y fenter hon yw cefnogi rhannu data o fewn economi'r UE, yn enwedig busnes-i-fusnes a busnes-i-lywodraeth, gyda chwmpas llorweddol (ee, gan gwmpasu data diwydiannol, Rhyngrwyd Pethau, ac ati). 

Ei nod yw ategu ffeiliau eraill sy'n gysylltiedig â data, megis y Ddeddf Llywodraethu Data, y GDPR a Rheoliad e-Brisio, Cyfraith Cystadleuaeth (ee y Canllawiau Cydweithrediad Llorweddol) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Fel yr adroddwyd yn politico, bydd dirprwy lysgenhadon yn Coreper I yn mynd i’r afael â hyn ar 1 Hydref. Dywedodd swyddog o’r UE sy’n gyfarwydd â’r broses fod ychydig o wledydd wedi gofyn am fân newidiadau ar gyfryngwyr data a throsglwyddiadau data rhyngwladol.

Deallusrwydd artiffisial 'peryglus' 

Mae pennaeth hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw am foratoriwm ar ddefnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial sy'n peri risg difrifol i hawliau dynol, gan gynnwys systemau sganio wynebau sy'n olrhain pobl mewn mannau cyhoeddus. Michelle Bachelet, dywedodd Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, ddydd Mercher hefyd y dylai gwledydd wahardd ceisiadau AI yn benodol nad ydyn nhw'n cydymffurfio â chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Ymhlith y cymwysiadau y dylid eu gwahardd mae systemau “sgorio cymdeithasol” y llywodraeth sy'n barnu pobl yn seiliedig ar eu hymddygiad a rhai offer seiliedig ar AI sy'n categoreiddio pobl yn glystyrau megis yn ôl ethnigrwydd neu ryw. 

Gall technolegau sy’n seiliedig ar AI fod yn rym er daioni ond gallant hefyd “gael effeithiau negyddol, hyd yn oed trychinebus, os cânt eu defnyddio heb roi sylw digonol i sut y maent yn effeithio ar hawliau dynol pobl,” meddai Bachelet mewn datganiad. 

Daeth ei sylwadau ynghyd ag adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig sy'n archwilio sut mae gwledydd a busnesau wedi rhuthro i gymhwyso systemau AI sy'n effeithio ar fywydau a bywoliaethau pobl heb sefydlu mesurau diogelwch priodol i atal gwahaniaethu a niweidiau eraill. “Nid yw hyn yn ymwneud â pheidio â chael AI,” Peggy Hicks, cyfarwyddwr ymgysylltu thematig y swyddfa hawliau, wrth newyddiadurwyr wrth iddi gyflwyno’r adroddiad yng Ngenefa. “Mae'n ymwneud â chydnabod, os yw AI yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y meysydd swyddogaeth hawliau dynol hyn - beirniadol iawn, bod yn rhaid ei wneud yn y ffordd iawn. Ac yn syml, nid ydym wedi rhoi fframwaith ar waith sy'n sicrhau bod hynny'n digwydd. ”

Targedau digidol yr UE ar gyfer 2030

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cynllun i fonitro sut mae gwledydd yr UE yn symud ymlaen ar dargedau digidol y bloc ar gyfer 2030. Bydd yr UE yn hyrwyddo ei agenda ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl ar y llwyfan byd-eang ac yn hyrwyddo aliniad neu gydgyfeiriant â normau a safonau'r UE. Bydd hefyd yn sicrhau diogelwch a gwytnwch ei gadwyni cyflenwi digidol ac yn darparu atebion byd-eang. 

Cyflawnir y rhain trwy osod blwch offer sy'n cyfuno cydweithredu rheoliadol, mynd i'r afael â meithrin gallu a sgiliau, buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol a phartneriaethau ymchwil, dylunio pecynnau economi ddigidol a ariennir trwy fentrau sy'n dod â'r UE ynghyd a chyfuno buddsoddiadau mewnol yr UE a chydweithrediad allanol. offerynnau sy'n buddsoddi mewn gwell cysylltedd â phartneriaid yr UE. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn yn lansio proses drafod ac ymgynghori eang, gan gynnwys gyda dinasyddion, ar weledigaeth yr UE a'r egwyddorion digidol.

Mae EIB yn cefnogi arian ar gyfer brechlynnau 

Mae bwrdd cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 647 miliwn i helpu gwledydd i brynu a dosbarthu brechlynnau COVID-19 a phrosiectau iechyd eraill. Bydd dosbarthiad brechlyn o fudd i'r Ariannin, yn ogystal â gwledydd De Asia fel Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka a'r Maldives. Ar ddechrau'r argyfwng, dechreuodd staff Banc Buddsoddi Ewrop weithio ar yr argyfwng iechyd a'r dirywiad economaidd ar yr un pryd. Rhannodd y Banc ei gefnogaeth i gwmnïau biotechnoleg a meddygol yn dri phrif sector: brechlynnau, therapïau a diagnosteg. Y nod: olrhain heintiau, atal y clefyd rhag lledaenu a gofalu am y rhai sy'n mynd yn sâl.

Yn gynharach eleni, cymeradwyodd y Banc € 5 biliwn mewn cyllid newydd i gefnogi gweithredu ar frys mewn meysydd fel gofal iechyd ac arloesi meddygol ar gyfer COVID-19. Ers hynny, mae mwy na 40 o gwmnïau a phrosiectau biotechnoleg neu feddygol wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyllido EIB sy'n werth tua € 1.2 biliwn. Rhoddodd hyn y Banc ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop hefyd yn cefnogi rhaglenni byd-eang i ddosbarthu brechlynnau COVID-19, yn enwedig yn y byd sy'n datblygu. Er enghraifft, yn ddiweddar cymeradwyodd y Banc fargen € 400 miliwn gyda COVAX, menter fyd-eang a gefnogir gan gannoedd o wledydd, y sector preifat a sefydliadau dyngarol i hyrwyddo mynediad cyfartal i frechlyn.

Newyddion da i orffen - Mae brechlynnau Coronavirus yn lleihau'r risg o Covid hir, darganfyddiadau astudiaeth 

Mae cael eich brechu’n llawn yn erbyn COVID-19 nid yn unig yn lleihau’r risg o’i ddal, ond hefyd o haint yn troi’n Covid hir, mae ymchwil dan arweiniad King's College London yn awgrymu. Mae'n dangos, yn y lleiafrif o bobl sy'n cael Covid er gwaethaf dwy bigiad, bod ods datblygu symptomau sy'n para mwy na phedair wythnos yn cael eu torri 50%. Mae hyn yn cael ei gymharu â phobl nad ydyn nhw wedi'u brechu. 

Hyd yn hyn, mae 78.9% o bobl dros 16 oed yn y DU wedi cael dau ddos ​​o frechlyn Covid. Mae llawer o bobl sy'n cael Covid yn gwella o fewn pedair wythnos ond mae gan rai symptomau sy'n parhau neu'n datblygu am wythnosau a misoedd ar ôl yr haint cychwynnol - a elwir weithiau'n Covid hir. Gall ddigwydd ar ôl i bobl brofi symptomau coronafirws ysgafn hyd yn oed. Yr ymchwilwyr, y cyhoeddwyd eu gwaith yn Clefydau Heintus Lancet, dywedwch ei bod yn amlwg bod brechiadau yn achub bywydau ac yn atal salwch difrifol, ond mae effaith brechlynnau ar ddatblygu salwch hirhoedlog wedi bod yn llai sicr.

Mae hynny i gyd gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad yfory, a byddwn yn gohebu arno yr wythnos nesaf. Tan hynny, arhoswch yn ddiogel, wel, a dyma’r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Parhau Darllen

Canser

Cynllun Ewropeaidd i ymladd canser: Mae'r Comisiwn yn lleihau presenoldeb halogion carcinogenig mewn bwyd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn gosod lefelau uchaf newydd ar gyfer cadmiwm ac yn arwain mewn ystod eang o gynhyrchion bwyd. Nod y mesurau hyn yw lleihau presenoldeb halogion carcinogenig ymhellach mewn bwyd a gwneud bwyd iach yn fwy hygyrch. Mae'r awydd hwn yn deillio o'r ymrwymiadau a wnaed o fewn fframwaith y cynllun Ewropeaidd i ymladd canser. Bydd y mesurau hyn yn berthnasol o Awst 30 ar gyfer y lefel uchaf o blwm ac o Awst 31 ar gyfer cadmiwm.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydyn ni'n gwybod bod diet afiach yn cynyddu'r risg o ganser. Nod y penderfyniad heddiw yw rhoi defnyddwyr ar y blaen trwy wneud ein bwyd yn fwy diogel ac iachach, fel y gwnaethom ymrwymo iddo o dan y cynllun Ewropeaidd i ymladd canser. Mae hefyd yn gam pellach i gryfhau safonau uchel ac o safon fyd-eang yr Undeb Ewropeaidd yng nghadwyn fwyd yr UE a darparu bwyd mwy diogel, iachach a mwy cynaliadwy i ddefnyddwyr. ein dinasyddion. Bydd y lefelau uchaf o gadmiwm, halogydd amgylcheddol carcinogenig, a allai fod wedi'i gynnwys mewn bwydydd fel ffrwythau, llysiau, grawnfwydydd a hadau olew, yn is ar gyfer rhai o'r bwydydd hyn. Bydd yn rhaid i rai nwyddau hefyd gyflawni'r gofyniad hwn o'r dyddiad y daw'r rheoliad newydd i rym. Bydd y mesur hwn yn gwella diogelwch bwyd sy'n cael ei werthu a'i fwyta yn yr UE ac yn helpu i dynnu cynhyrchion bwyd sydd â'r crynodiadau cadmiwm uchaf o'r farchnad. Yn ogystal, bydd y lefelau uchaf o blwm mewn llawer o gynhyrchion bwyd, gan gynnwys bwydydd a fwriadwyd ar gyfer babanod a phlant ifanc, yn cael eu gostwng. "

Bydd lefelau plwm uchaf newydd hefyd yn cael eu sefydlu ar gyfer nifer o fwydydd fel madarch gwyllt, sbeisys a halen. Mae'r penderfyniadau a gymerir yn dilyn blynyddoedd o waith parhaus gan y Comisiwn, aelod-wladwriaethau ac Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop, yn ogystal ag ymgynghoriadau â busnesau bwyd. Mae cadmiwm yn fetel trwm gwenwynig sy'n bresennol yn yr amgylchedd, yn naturiol ac o ganlyniad i weithgareddau amaethyddol a diwydiannol. Prif ffynhonnell amlygiad cadmiwm i bobl nad ydynt yn ysmygu yw bwyd. Gan fod plwm hefyd yn halogydd sy'n digwydd yn naturiol yn yr amgylchedd, bwyd yw prif ffynhonnell amlygiad dynol i blwm.

hysbyseb

Parhau Darllen

Canser

EAPM: Sefydliad canser rhithwir ar y cardiau, diwygio LCA ac asiantaeth clefydau heintus

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - dyma'r weiddi olaf ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM (1 Gorffennaf), felly peidiwch ag anghofio cofrestru a lawrlwytho eich agenda, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ychydig ddyddiau i ffwrdd ...

Bydd cynhadledd EAPM yn gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal a Slofenia ddydd Iau 1 Gorffennaf.

hysbyseb

Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod. Rhennir y gynhadledd yn sesiynau sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol:   Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Citizen Trust; Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio; Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig a Sesiwn 4: Scyrchu cleifion Mynediad at Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru yma, a dadlwythwch eich agenda yma.

Sefydliad canser rhithwir wedi'i gynnig gan adroddiad drafft y Pwyllgor 

hysbyseb

Fel yr amlygwyd ddydd Gwener diwethaf, roedd yr adroddiad drafft gan bwyllgor canser arbennig Senedd Ewrop ar gael yr wythnos diwethaf. Ar hyn o bryd, bydd hyn yn agored i welliant gan wleidyddion Ewropeaidd. 

Un agwedd ychwanegol a gafodd ei chynnwys yn yr adroddiad oedd y cynnig i greu “Sefydliad Canser Ewropeaidd rhithwir” wedi’i wneud yn gyhoeddus heddiw (29 Mehefin). Mae EAPM yn cefnogi hyn. 

Fel y trafodwyd yr wythnos diwethaf, mae'r adroddiad, a ysgrifennwyd gan ASE Véronique Trillet-Lenoir yn Ffrainc (Adnewyddu Ewrop), yn ailadrodd llawer o'r pwyntiau a'r pryderon a godwyd yng Nghynllun Curo Canser y Comisiwn.

Yn yr adroddiad, sy'n anelu at gryfhau ymateb yr UE i'r afiechyd, mae Trillet-Lenoir yn awgrymu creu sefydliad canser rhithwir. Nod y sefydliad fyddai creu map ffordd i gydlynu “ymgyrchoedd atal ar raddfa fawr ac ymgyrchoedd cyfathrebu effeithiol ar hybu iechyd mewn rhaglenni addysgol.” 

Byddai'r sefydliad a gynlluniwyd hefyd yn gyfrifol am gysylltu a helpu i weithredu llawer o'r elfennau a gyflwynwyd gan Gynllun Canser y Comisiwn. Er enghraifft, gallai gynnal y cynlluniedig Canolfan Wybodaeth ar Ganser. Gallai hefyd helpu i greu arferion gorau rhwng Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd a chanolfannau canser Cynhwysfawr. Gallai'r sefydliad hefyd helpu gyda “nodi blaenoriaethau ymchwil ac o bosibl alluogi datblygu llu ymchwil canser cydgysylltiedig ac effeithlon yn Ewrop.” 

Wrth gwrs ac fel erioed, eir i'r afael â mater cyllidebu yn yr adroddiad hefyd gyda galwad i aelod-wledydd roi digon o arian o'r neilltu i weithredu cynllun y Comisiwn, yn ogystal â'u cynlluniau canser eu hunain ar lefel genedlaethol. “Ni ddylid dyrannu mwy na 30 [y cant] o Gynllun Canser Curo Ewrop i weithredu’r [Rhaglenni Rheoli Canser Cenedlaethol]”. Neilltuir cyllideb gyfyngedig o € 4 biliwn ar lefel pan-UE. 

Mae pwyllgor iechyd y Senedd yn iawn yn newid newid ar gyfer asiantaeth clefydau heintus

Pleidleisiodd pwyllgor iechyd Senedd Ewrop heddiw (29 Mehefin) o blaid cryfhau mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC). Pleidleisiodd chwe deg saith o ASEau o blaid, wyth yn erbyn ac un yn ymatal, yn ôl gwasanaeth wasg y pwyllgor iechyd. 

Hawliau a chamweddau yn ystod pandemig

Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas siaradodd ag ASEau yn y pwyllgor iechyd ddydd Llun (28 Mehefin), gan fanylu ar ddogfen gwersi a ddysgwyd gan y Comisiwn COVID-19, ynghylch yr hawliau a'r camweddau yn ystod 16 mis diwethaf y pandemig. Y wers gyffredinol? Nid yw’r UE “wedi cymryd parodrwydd iechyd yn ddigon difrifol cyn y pandemig”, meddai Schinas. 

Schinas ni ddaliodd yn ôl pan ddywedodd fod ymateb cynnar yr UE yn “dameidiog, ad hoc, dros dro,” a bod mesurau “yn dameidiog a heb eu cydlynu” ar lefel yr UE. Atgoffodd ASEau o'r gwaharddiadau allforio a'r ymladd offer amddiffyn personol yn lliwio dyddiau cynnar y pandemig, a oedd yn embaras i'r UE. 

Schinas defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i wthio am fwy o gydlynu iechyd ar lefel yr UE, gan ddadlau mai dim ond rhywun â “ffydd wael… a fyddai’n herio” bod pethau’n well pan fyddai gwledydd yn gweithio gyda’i gilydd. Tynnodd Schinas baralel i argyfwng ariannol 2008, a ysgogodd yr UE i sefydlu’r “undeb bancio”, gan ddweud: “Yno roedd gweithred yr UE yn bendant.” Byddai 10 cynnig gwahanol yn y gwersi a ddysgwyd yn helpu i sefydlu undeb iechyd tebyg.

Daeth  Peter Liese yr EPP beio’r Gwyrddion a’r Chwith am fod yn wyliadwrus o gytundebau prynu ymlaen llaw ar gyfer brechlynnau. Fe wthiodd hefyd am fwy o fuddsoddiad ar gapasiti gweithgynhyrchu, gan dynnu sylw at sut roedd yr UE yn caniatáu allforion “heb unrhyw reolaeth” am gyfnod rhy hir. Michele Rivasi o'r Gwyrddion, yn y cyfamser, eisiau mwy yng nghyfathrebiad y Comisiwn ar yr oedi wrth gyflenwi brechlyn a'r “fiasco” ar brynu brechlynnau ar y cyd, yn ogystal â'r tryloywder - neu ddiffyg hynny - dros eu contractau a'u costau. 

Dywed WHO y gallai technoleg iechyd Biased AI roi gwledydd tlotach dan anfantais

Er bod gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i wneud gofal iechyd yn fwy hygyrch ac effeithlon, mae hefyd yn agored i ragfarnau cymdeithasol, economaidd a systemig sydd wedi ymwreiddio yn y gymdeithas ers cenedlaethau.

Y gwir yw, mae bodau dynol yn dewis y data sy'n mynd i mewn i algorithm, sy'n golygu bod y dewisiadau hyn yn dal i fod yn destun rhagfarnau anfwriadol a all effeithio'n negyddol ar grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gall y rhagfarnau hyn ddigwydd ar unrhyw gam o ddatblygiad a defnydd AI, p'un a yw'n defnyddio setiau data rhagfarnllyd i adeiladu algorithm, neu'n defnyddio algorithm mewn cyd-destun gwahanol i'r un y bwriadwyd yn wreiddiol ar ei gyfer. Y ffynhonnell fwyaf cyffredin o ragfarn yw data nad yw'n cynrychioli'r boblogaeth darged yn ddigonol. 

Gall hyn arwain at oblygiadau niweidiol i rai grwpiau. Er enghraifft, mae menywod a phobl o liw fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treialon clinigol. Fel y mae eraill wedi nodi, pe bai algorithmau sy'n dadansoddi delweddau croen yn cael eu hyfforddi ar ddelweddau o gleifion gwyn, ond eu bod bellach yn cael eu defnyddio'n ehangach, gallent o bosibl fethu melanomas malaen mewn pobl o liw.

Mae PM yr Eidal, Draghi, yn cefnogi diwygio LCA 

“Mae angen atgyfnerthu a diwygio’r LCA arnom,” Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi wedi dweud. O ran brechlynnau: “Y ddadl yw bod Sputnik wedi methu â chael cymeradwyaeth LCA ac mae'n debyg na fydd byth. Nid yw’r brechlyn Tsieineaidd yn ddigon i frwydro yn erbyn yr epidemig. ” 

“Nid yw’r epidemig drosodd, nid ydym allan eto. Ychydig wythnosau yn ôl roedd gan y DU achosion mwy neu lai cyfartal o gymharu â Ffrainc heddiw. Heddiw maen nhw ugain gwaith yn fwy tebygol, felly mae angen mwy o benderfyniad, sylw ac ymwybyddiaeth ar yr epidemig. 

“Mae angen i ni gadw’r pwysau ar y cyfnewidiadau yn uchel ac rydyn ni’n parhau i’w gwneud. Mae'n bwysig iawn nodi datblygiad amrywiadau a heintiau newydd ar unwaith. Rydyn ni'n defnyddio llawer mwy, ” Dreigiau ychwanegodd. 

Yn ddiweddarach ymatebodd Draghi i gwestiwn ynghylch sut y byddai'r diwygiad LCA a gyhoeddwyd yn gweithio. “Mae'n gyflym iawn i ddweud, ond rydw i wedi codi'r mater hwn fy hun. Mae yna gydlynu penodol wedi bod. Gobeithio y bydd asiantaethau eraill yn ei ddefnyddio mewn gwledydd eraill ac yn meddwl am yr Unol Daleithiau.

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - mwynhewch weddill eich wythnos, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a pheidiwch ag anghofio, dyma'ch cyfle olaf i gofrestru ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM ar 1 Gorffennaf yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd