Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Adroddiad Llywyddiaeth y Gynhadledd ar gael nawr, diweddariadau digidol, Delta yn dod â phigau newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Adroddiad Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE 

Ar 1 Gorffennaf, cynhaliodd EAPM gynhadledd bontio ar-lein rithwir i urddo arweinyddiaeth shifft Cyngor Gweinidog yr UE i Arlywyddiaeth newydd Slofenia’r UE - yn unol â’r hyn sydd bellach yn draddodiad EAPM sefydledig, darparodd y gynhadledd bont angenrheidiol i sicrhau parhad llyfn. o fyfyrdodau ar ei faterion iechyd â blaenoriaeth ar draws y newidiadau yn arweinyddiaeth Cyngor Gweinidogion yr UE. Gan ddod yn syth ar ôl yr Arlywyddiaeth Portiwgaleg gyffrous, ac ar ddechrau Llywyddiaeth Slofenia, adolygodd y cyfarfod ddatblygiadau diweddar mewn arloesi gofal iechyd wedi'i bersonoli, mewn canser y prostad a'r ysgyfaint ac wrth sicrhau mynediad cleifion i ddiagnosteg foleciwlaidd datblygedig. 

hysbyseb

Roedd ei deitl 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd' hefyd yn nodi rôl arall EAPM fel pont - wrth ddod â rhanddeiliaid o bob rhan o'r sbectrwm ehangaf o ofal iechyd ynghyd, i geisio tir cyffredin a chonsensws. , a nodi gwahaniaethau a heriau parhaus sydd i'w goresgyn o hyd wrth weithredu gofal wedi'i bersonoli yn Ewrop a thu hwnt. 

O ganlyniad, denodd ei banel o siaradwyr o fri o'r gymuned ymchwil, asiantaethau rheoleiddio, llunwyr penderfyniadau iechyd cyhoeddus, clinigwyr, cleifion a diwydiant 164 o gynrychiolwyr o ystod ehangach fyth o ddisgyblaethau. 

Mae'r ddolen i'r adroddiad yn ar gael yma, ac yn darparu trosolwg manwl o fewnwelediadau pob siaradwr yn ogystal â'r argymhellion. 

hysbyseb

ENVI i bleidleisio ar gytundeb terfynol HTA 

Heddiw (13 Gorffennaf), bydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) yn bwrw pleidleisiau terfynol ar gytundeb dros dro yr Asesiad Technoleg Iechyd (HTA), yn dilyn Gweinidog Iechyd Slofenia Janez Poklukar yn annerch ENVI ddydd Llun i gyflwyno rhaglen waith yr Arlywyddiaeth yn y maes iechyd. Ailadroddodd Poklukar flaenoriaethau iechyd y wlad. 

Yn bennaf yn eu plith mae gwytnwch yn erbyn bygythiadau allanol, sy'n cynnwys “pandemig a seiber-ymosodiadau ar raddfa fawr”. Fel y nododd ASE Veronique Trillet-Lenoir, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop fu targed hacwyr yng nghyd-destun ei phroses cymeradwyo brechlyn. Bydd yr arlywyddiaeth hefyd yn canolbwyntio ar “werth ychwanegol cydweithredu ar lefel yr UE wrth ddatblygu a gweithredu atebion arloesol ar gyfer systemau iechyd cydnerth,” meddai Poklukar. Bydd HERA - yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewropeaidd (HERA) - hefyd yn flaenoriaeth. 

Deddf Marchnadoedd Digidol

“Bydd arlywyddiaeth Slofenia yn anelu at Ddeddf Marchnad Ddigidol wedi’i thargedu, y gellir ei gweithredu’n gyflym hefyd,” meddai Gweinidog Datblygu Economaidd a Thechnoleg Slofenia, Zdravko Počivalšek. Ychwanegodd fod Slofenia yn anelu at gyflawni dull cyffredinol erbyn mis Tachwedd ar gyfer Cyngor Cystadleurwydd. Ar yr ochr reoleiddio, tynnodd y gweinidog sylw hefyd at y Pecyn Gwasanaethau Digidol fel prif ffocws yr Arlywyddiaeth nesaf. 

Ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Digidol (DSA) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), mae gan lywodraeth Slofenia'r uchelgais i frocera dull cyffredinol yn y Cyngor Cystadleurwydd a fydd yn digwydd ym mis Tachwedd. 

Deddf Llywodraethu Data 

Yn rheolau'r UE i gryfhau'r economi ddata, mae'r oes ddata fawr wedi creu adnoddau gwerthfawr ar gyfer canlyniadau budd y cyhoedd, fel gofal iechyd. Yn ystod y 18 mis diwethaf, dangosodd pa mor gyflym yr oedd gwyddonwyr yn gallu ymateb i'r pandemig covid-19 - yn gyflymach nag unrhyw glefyd arall mewn hanes - fanteision casglu, rhannu a thynnu gwerth o ddata er budd ehangach. 

Fe wnaeth mynediad at ddata o gofnodion meddygol cleifion 56 miliwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) alluogi ymchwilwyr iechyd cyhoeddus yn y DU i ddarparu peth o'r data cryfaf ar ffactorau risg ar gyfer marwolaethau cofalent a nodweddion covid hir, tra bod mynediad at gofnodion iechyd yn cynyddu datblygu triniaethau meddygol achub bywyd fel y brechlynnau negesydd-RNA a gynhyrchir gan Moderna a Pfizer. Ond mae cydbwyso buddion rhannu data ag amddiffyn preifatrwydd unigol a sefydliadol yn broses fregus - ac yn briodol felly. 

Mae llywodraethau a busnesau yn casglu llawer iawn o ddata fwyfwy, gan annog ymchwiliadau, pryderon ynghylch preifatrwydd, a galwadau am reoleiddio llymach. Mewn llythyr at TranspariMED dyddiedig 8 Gorffennaf, dywedodd Penaethiaid Asiantaethau Meddyginiaethau (HMA), rhwydwaith o bennaeth rheoleiddwyr yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y byddai'n cychwyn gweithredu ar y cyd ag Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Comisiwn i wella cydymffurfiad. 

Daw’r llythyr ychydig ddyddiau ar ôl i adroddiad nodi bod rheoleiddwyr meddyginiaethau mewn 14 o wledydd Ewropeaidd yn methu â sicrhau bod data ar feddyginiaethau newydd ar gael yn gyflym yn gyhoeddus fel sy’n ofynnol o dan reolau’r UE. Gan egluro’r rheswm dros y diffyg cydymffurfio, dywedodd yr HMA mai “diffyg gwybodaeth am y rheolau Ewropeaidd ei hun ar ran y noddwyr sy’n ffurfio’r achos sylfaenol.” Mae bwrdd rheoli’r HMA yn paratoi trosolwg o’r camau y mae aelod-wledydd yn eu cymryd i wella cydymffurfiad, i’w gylchredeg fel dogfen arfer gorau. 

Mae WHO yn annog rheoleiddio ar olygu genom moesegol 

Ddydd Llun (12 Gorffennaf), galwodd pwyllgor ymgynghorol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar awdurdod iechyd cyhoeddus mwyaf y byd i sefyll wrth ddatganiad 2019 ei gyfarwyddwr cyffredinol yn annog atal unrhyw arbrofion a allai arwain at enedigaethau mwy o enyn. bodau dynol -edited. Dywedodd y pwyllgor - a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2018, wythnosau ar ôl i newyddion dorri am eni merched sy'n efeilliaid y golygwyd eu genomau gan y gwyddonydd Tsieineaidd He Jiankui - mewn pâr o adroddiadau hir-ddisgwyliedig mai'r dechnoleg golygu germlin a arweiniodd at y 'babanod CRISPR' mae sgandal yn dal i fod yn rhy wyddonol ac yn foesegol i'w ddefnyddio. Ond ar gyfer ffurfiau eraill llai dadleuol o olygu genynnau, mae'r adroddiadau'n cynnig llwybr i'r ffordd y gallai llywodraethau sefydlu'r dechnoleg fel offeryn ar gyfer gwella iechyd y cyhoedd.

 “Mae’r fframwaith yn cydnabod y bydd polisïau sy’n llywodraethu’r dechnoleg yn debygol o amrywio o wlad i wlad,” meddai cyd-gadeirydd y pwyllgor a chyn-gomisiynydd Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau’r Unol Daleithiau, Margaret Hamburg, mewn cynhadledd rithwir i’r wasg. “Serch hynny, mae'r fframwaith yn galw ar bob gwlad i ymgorffori gwerthoedd ac egwyddorion allweddol yn eu polisïau, megis cynhwysiant, gwerth moesol cyfartal, cyfiawnder cymdeithasol, stiwardiaeth gyfrifol gwyddoniaeth, undod a chyfiawnder iechyd byd-eang.” 

Delio â Delta - pigau newydd yr UE

Yr amrywiad delta yw'r pedwerydd amrywiad pryder a nodwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), a nodwyd gyntaf yn India (Ebrill 2021) ac mae'n prysur ddod yn amrywiad amlycaf ledled y byd. Mae bellach wedi llethu’r ecosystem feddygol yn fyd-eang. Ers hynny mae wedi gwneud ei ffordd i lawer o wledydd yn Ewrop. Yn unol â'r ymchwil, yr amrywiad Delta yw'r ffurf fwyaf trosglwyddadwy o'r firws ac yn fwy marwol yn bennaf hefyd. 

Yr hyn sy'n gwneud amrywiad Delta yn wahanol ac yn fwy peryglus i'r treigladau eraill yw bod ganddo lawer o broteinau pigyn sy'n ei alluogi i rwymo i gelloedd ein corff yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. Mae pobl sydd wedi'u heintio â'r treiglad hwn yn tueddu i drosglwyddo mwy o'r firws hwn o gwmpas, ac o ganlyniad mae'n effeithio ar oddeutu 60% ac yn effeithlon yn fwy nag amrywiadau blaenorol. 

Yn ffeithiol, mae'r holl amrywiadau coronafirws yn rhannu llawer o debygrwydd, fodd bynnag, mae canfyddiadau diweddar yn dangos bod yr amrywiad delta yn achosi mwy o gur pen i ddechrau, ynghyd â dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, a thwymyn. Roedd yn drawiadol sylwi bod symptomau cynnar traddodiadol COVID-19 wedi'u gweld yn llai yn yr amrywiad newydd hwn, fel peswch a cholli arogl. Mae gan bobl sydd wedi'u heintio â'r amrywiad newydd hwn siawns uwch o gael eu derbyn i'r ysbyty o gymharu â'r amrywiad alffa. Gellir deall hyn yn hawdd o ystyried y tollau marwolaeth brawychus ledled y byd. 

Mae COVID yn dal i fod yn 'drafferthus a pheryglus' PWY sy'n rhybuddio 

Mae Dr David Nabarro o Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi dweud wrth raglen Today ar Radio 4 y DU bod y firws yn “ofidus ac yn beryglus”, bod y “pandemig yn symud ymlaen yn ffyrnig ledled y byd” ac “nad wyf yn credu ein bod ni llwyddodd unrhyw le agos trwy'r gwaethaf ohono ". Pan ofynnwyd iddo am newid y llywodraeth i gyfrifoldeb personol, ar 19 Gorffennaf, dywedodd: "Nid yw hyn i gyd yn cyd-fynd yn llwyr â'r safbwynt a gymerwyd gan Brydain, ynghyd â chenhedloedd eraill, rai misoedd yn ôl pan oedd ymdrech wirioneddol i geisio i atal nifer fawr o bobl rhag cael y clefyd, yn rhannol oherwydd y risg o farwolaeth ac yn rhannol oherwydd cydnabod y risg o COVID hir. 

"Ie, ymlaciwch, ond peidiwch â chael y negeseuon cymysg hyn am yr hyn sy'n digwydd. Nid yw'r firws peryglus hwn wedi diflannu, mae'n amrywiadau yn dod yn ôl ac yn bygwth y rhai sydd eisoes wedi'u brechu - mae'n rhaid i ni ei gymryd o ddifrif."

Mae hynny i gyd gan EAPM am y tro - peidiwch ag anghofio edrych ar ein hadroddiad ar ein rhith-gynhadledd ddiweddaraf ar gael yma, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn iach ac yn cael wythnos ragorol, gwelwch chi cyn bo hir.

Canser

EAPM: Digwyddiad pennawd ar frig ton wrth ymladd yn erbyn canser!

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae'r digwyddiad EAPM sydd ar ddod yfory, 17 Medi! Fe'i gelwir yn 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth' a bydd yn digwydd yn ystod Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Sgrinio canser, blaenoriaethau canser ar y lefel wleidyddol

Daw'r digwyddiad EAPM ar adeg briodol ar gyfer cynnydd ymlaen ar ganser - Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cyhoeddi menter newydd i ddiweddaru argymhelliad y Cyngor 17 oed ar sgrinio canser. Cynigiwyd mentrau newydd 2022 mewn llythyr o fwriad a gyhoeddwyd yn ystod anerchiad Llywydd yr Undeb ddoe (15 Medi).  

hysbyseb

Yn ogystal, plaid wleidyddol y EPP wedi nodi'n glir ei flaenoriaethau polisi canser mewn rhaglen 15 pwynt. Mae'r ddogfen bolisi yn amlinellu diwygiadau arfaethedig i adroddiad menter y Pwyllgor Canser ei hun. Mae hyn, ynghyd â diwygio'r gyfarwyddeb gofal iechyd trawsffiniol - sydd mewn theori yn caniatáu i gleifion mewn un aelod-wlad gael eu trin mewn gwlad arall - a rhannu data yn allweddol i gymhwyso deallusrwydd artiffisial ac offer dysgu peiriannau i ymchwilio, ac i alluogi'r digidol. mae trawsnewid gofal iechyd wedi bod yn faterion sydd ar flaen y gad yng ngwaith diweddar EAPM, i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn atal canser, defnyddio data, diagnosis a thriniaeth o amgylch Ewrop. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 8h30–16h CET yfory; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Mae'r Senedd yn pasio dwy ffeil arall yr Undeb Iechyd Ewropeaidd

Fe fydd dau gynnig arall gan Undeb Iechyd Ewrop yn symud i driolegau ar ôl pasio yng nghyfarfod llawn y Senedd heddiw (16 Medi). Pasiwyd y cynigion ar gyfer y rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Yn y cyfamser, pasiodd y newid mandad ar gyfer y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal Clefydau a Chyngor (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal.

Mae'r cynnig cyntaf i gynyddu mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) eisoes mewn triolegau. Bydd yr ail gyfarfod yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

hysbyseb

Deddf Llywodraethu Data

Wrth baratoi cynnig ar gyfer Deddf Data newydd a ddisgwylir erbyn mis Rhagfyr 2021, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus.

Prif amcan y fenter hon yw cefnogi rhannu data o fewn economi'r UE, yn enwedig busnes-i-fusnes a busnes-i-lywodraeth, gyda chwmpas llorweddol (ee, gan gwmpasu data diwydiannol, Rhyngrwyd Pethau, ac ati). 

Ei nod yw ategu ffeiliau eraill sy'n gysylltiedig â data, megis y Ddeddf Llywodraethu Data, y GDPR a Rheoliad e-Brisio, Cyfraith Cystadleuaeth (ee y Canllawiau Cydweithrediad Llorweddol) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Fel yr adroddwyd yn politico, bydd dirprwy lysgenhadon yn Coreper I yn mynd i’r afael â hyn ar 1 Hydref. Dywedodd swyddog o’r UE sy’n gyfarwydd â’r broses fod ychydig o wledydd wedi gofyn am fân newidiadau ar gyfryngwyr data a throsglwyddiadau data rhyngwladol.

Deallusrwydd artiffisial 'peryglus' 

Mae pennaeth hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw am foratoriwm ar ddefnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial sy'n peri risg difrifol i hawliau dynol, gan gynnwys systemau sganio wynebau sy'n olrhain pobl mewn mannau cyhoeddus. Michelle Bachelet, dywedodd Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, ddydd Mercher hefyd y dylai gwledydd wahardd ceisiadau AI yn benodol nad ydyn nhw'n cydymffurfio â chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Ymhlith y cymwysiadau y dylid eu gwahardd mae systemau “sgorio cymdeithasol” y llywodraeth sy'n barnu pobl yn seiliedig ar eu hymddygiad a rhai offer seiliedig ar AI sy'n categoreiddio pobl yn glystyrau megis yn ôl ethnigrwydd neu ryw. 

Gall technolegau sy’n seiliedig ar AI fod yn rym er daioni ond gallant hefyd “gael effeithiau negyddol, hyd yn oed trychinebus, os cânt eu defnyddio heb roi sylw digonol i sut y maent yn effeithio ar hawliau dynol pobl,” meddai Bachelet mewn datganiad. 

Daeth ei sylwadau ynghyd ag adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig sy'n archwilio sut mae gwledydd a busnesau wedi rhuthro i gymhwyso systemau AI sy'n effeithio ar fywydau a bywoliaethau pobl heb sefydlu mesurau diogelwch priodol i atal gwahaniaethu a niweidiau eraill. “Nid yw hyn yn ymwneud â pheidio â chael AI,” Peggy Hicks, cyfarwyddwr ymgysylltu thematig y swyddfa hawliau, wrth newyddiadurwyr wrth iddi gyflwyno’r adroddiad yng Ngenefa. “Mae'n ymwneud â chydnabod, os yw AI yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y meysydd swyddogaeth hawliau dynol hyn - beirniadol iawn, bod yn rhaid ei wneud yn y ffordd iawn. Ac yn syml, nid ydym wedi rhoi fframwaith ar waith sy'n sicrhau bod hynny'n digwydd. ”

Targedau digidol yr UE ar gyfer 2030

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cynllun i fonitro sut mae gwledydd yr UE yn symud ymlaen ar dargedau digidol y bloc ar gyfer 2030. Bydd yr UE yn hyrwyddo ei agenda ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl ar y llwyfan byd-eang ac yn hyrwyddo aliniad neu gydgyfeiriant â normau a safonau'r UE. Bydd hefyd yn sicrhau diogelwch a gwytnwch ei gadwyni cyflenwi digidol ac yn darparu atebion byd-eang. 

Cyflawnir y rhain trwy osod blwch offer sy'n cyfuno cydweithredu rheoliadol, mynd i'r afael â meithrin gallu a sgiliau, buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol a phartneriaethau ymchwil, dylunio pecynnau economi ddigidol a ariennir trwy fentrau sy'n dod â'r UE ynghyd a chyfuno buddsoddiadau mewnol yr UE a chydweithrediad allanol. offerynnau sy'n buddsoddi mewn gwell cysylltedd â phartneriaid yr UE. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn yn lansio proses drafod ac ymgynghori eang, gan gynnwys gyda dinasyddion, ar weledigaeth yr UE a'r egwyddorion digidol.

Mae EIB yn cefnogi arian ar gyfer brechlynnau 

Mae bwrdd cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 647 miliwn i helpu gwledydd i brynu a dosbarthu brechlynnau COVID-19 a phrosiectau iechyd eraill. Bydd dosbarthiad brechlyn o fudd i'r Ariannin, yn ogystal â gwledydd De Asia fel Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka a'r Maldives. Ar ddechrau'r argyfwng, dechreuodd staff Banc Buddsoddi Ewrop weithio ar yr argyfwng iechyd a'r dirywiad economaidd ar yr un pryd. Rhannodd y Banc ei gefnogaeth i gwmnïau biotechnoleg a meddygol yn dri phrif sector: brechlynnau, therapïau a diagnosteg. Y nod: olrhain heintiau, atal y clefyd rhag lledaenu a gofalu am y rhai sy'n mynd yn sâl.

Yn gynharach eleni, cymeradwyodd y Banc € 5 biliwn mewn cyllid newydd i gefnogi gweithredu ar frys mewn meysydd fel gofal iechyd ac arloesi meddygol ar gyfer COVID-19. Ers hynny, mae mwy na 40 o gwmnïau a phrosiectau biotechnoleg neu feddygol wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyllido EIB sy'n werth tua € 1.2 biliwn. Rhoddodd hyn y Banc ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop hefyd yn cefnogi rhaglenni byd-eang i ddosbarthu brechlynnau COVID-19, yn enwedig yn y byd sy'n datblygu. Er enghraifft, yn ddiweddar cymeradwyodd y Banc fargen € 400 miliwn gyda COVAX, menter fyd-eang a gefnogir gan gannoedd o wledydd, y sector preifat a sefydliadau dyngarol i hyrwyddo mynediad cyfartal i frechlyn.

Newyddion da i orffen - Mae brechlynnau Coronavirus yn lleihau'r risg o Covid hir, darganfyddiadau astudiaeth 

Mae cael eich brechu’n llawn yn erbyn COVID-19 nid yn unig yn lleihau’r risg o’i ddal, ond hefyd o haint yn troi’n Covid hir, mae ymchwil dan arweiniad King's College London yn awgrymu. Mae'n dangos, yn y lleiafrif o bobl sy'n cael Covid er gwaethaf dwy bigiad, bod ods datblygu symptomau sy'n para mwy na phedair wythnos yn cael eu torri 50%. Mae hyn yn cael ei gymharu â phobl nad ydyn nhw wedi'u brechu. 

Hyd yn hyn, mae 78.9% o bobl dros 16 oed yn y DU wedi cael dau ddos ​​o frechlyn Covid. Mae llawer o bobl sy'n cael Covid yn gwella o fewn pedair wythnos ond mae gan rai symptomau sy'n parhau neu'n datblygu am wythnosau a misoedd ar ôl yr haint cychwynnol - a elwir weithiau'n Covid hir. Gall ddigwydd ar ôl i bobl brofi symptomau coronafirws ysgafn hyd yn oed. Yr ymchwilwyr, y cyhoeddwyd eu gwaith yn Clefydau Heintus Lancet, dywedwch ei bod yn amlwg bod brechiadau yn achub bywydau ac yn atal salwch difrifol, ond mae effaith brechlynnau ar ddatblygu salwch hirhoedlog wedi bod yn llai sicr.

Mae hynny i gyd gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad yfory, a byddwn yn gohebu arno yr wythnos nesaf. Tan hynny, arhoswch yn ddiogel, wel, a dyma’r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Diweddariad EAPM: Curo canser gyda rhanddeiliaid a data - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad yr wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - wrth i'r dyddiau gyflymu, mae'n hen bryd cofrestru ar gyfer y digwyddiad EAPM sydd ar ddod ar 17 Medi a fydd yn digwydd yn ystod y Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

'Canser ar ei sawl ffurf'

Fel y soniwyd mewn diweddariadau blaenorol, mae gan y gynhadledd, nawfed digwyddiad blynyddol EAPM, 'Yr angen am newid - a sut i wneud iddo ddigwydd: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth'. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 17 Medi rhwng 08h30–16h00 CET; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

hysbyseb

Bydd y gyfres ddeinameg hon o ford gron yn edrych ar wahanol elfennau o hyn trwy'r sesiynau canlynol: 

  • Sesiwn I: Ymddiriedolaeth Budd-ddeiliaid Buddugol Mewn Rhannu Data Genomig a defnyddio Tystiolaeth / Data'r Byd Go Iawn
  • Sesiwn II: Dod â Diagnosteg Moleciwlaidd i mewn i Systemau gofal iechyd
  • Sesiwn III Rheoleiddio'r dyfodol - Cydbwysedd diogelwch cleifion a hwyluso arloesedd - IVDR
  • Sesiwn IV: Arbed bywydau trwy gasglu a defnyddio data iechyd

Bydd llawer o'r pwyntiau a amlygir isod yn cael eu trafod yn y gynhadledd. 

Mae data'n pwyntio ymlaen at guro canser

hysbyseb

Cynullodd Pwyllgor Arbennig y Senedd ar guro canser (BECA) ddydd Iau (9 Medi) i ganolbwyntio ar ddau fater gofal ac ymchwil canser allweddol. Y cyntaf i fyny ar agenda'r Pwyllgor oedd trafodaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar greu Gofod Data Iechyd Ewropeaidd.

Mae Cynllun Curo Canser y Comisiwn yn rhagweld y bydd cofnodion iechyd electronig yn chwarae rhan hanfodol mewn atal a gofal canser ac mae'n edrych i wneud y gorau o botensial data a digideiddio, trwy ei fenter Gofod Data Iechyd Ewropeaidd i wella triniaeth canser, darparu gofal iechyd ac ansawdd canlyniadau bywyd.

Cynhaliodd ASEau Pwyllgor BECA hefyd gyfnewid barn gyda'r Comisiwn ar y cynnydd o ran gweithredu'r Strategaeth Cemegau ar gyfer Arloesi, sy'n anelu at ddarparu lefelau uchel o ddiogelwch iechyd a'r amgylchedd rhag cemegolion.

Mae'r strategaeth yn cael ei hystyried yn elfen allweddol arall o Gynllun Curo Canser y Comisiwn wrth iddo geisio lleihau amlygiad dinasyddion i sylweddau carcinogenig a chemegau peryglus eraill.

“Unwaith eto, mae pandemig COVID wedi dangos y ffaith ein bod yn cael trafferth defnyddio data er mwyn llywio’r prosesau llunio polisi a gwneud penderfyniadau,” meddai Ioana Maria Gligor, pennaeth uned ar gyfer rhwydweithiau cyfeirio Ewropeaidd ac iechyd digidol. 

Mae'r Comisiwn yn edrych i drwsio hynny gyda chynnig cyfreithiol wedi'i drefnu ar gyfer dechrau 2022. 

Esboniodd Gligor mai'r syniad yw caniatáu i ddata iechyd lifo'n ddi-dor i ble bynnag y mae ei angen: rhwng ysbytai y tu mewn i wlad, ond hefyd rhwng gwledydd. 

“O 2022 ymlaen, rydym yn anelu at gefnogi mynediad cleifion at eu data iechyd eu hunain ar eu dyfeisiau craff,” esboniodd swyddog y Comisiwn. Gall pethau fel data genomig fod yn amhrisiadwy i helpu i ddarganfod canserau prin mewn cleifion, er enghraifft. A gellir defnyddio storfeydd enfawr o ddata cleifion anhysbys hefyd i helpu i yrru ymchwil i glefydau gan ddefnyddio offer dysgu peiriannau.

Mae Slofenia yn symud bil data'r UE yn agosach at y llinell derfyn

Mae Slofenia wedi miniogi'r cyfyngiadau ar gyfer llif rhyngwladol data diwydiannol Ewropeaidd mewn bil sydd i fod i annog gwledydd a chwmnïau'r UE i rannu data â'i gilydd.

Yn dilyn ôl troed Portiwgal, eglurodd llywyddiaeth Slofenaidd yr UE reolau ar drosglwyddo data diwydiannol yn rhyngwladol a gwneud mân newidiadau yn y Ddeddf Llywodraethu Data yn y pumed testun cyfaddawd a gylchredwyd ar 7 Medi.

Bydd gwledydd yr UE yn trafod y testun cyfaddawdu ar 14 Medi.

Canlyniadau Eurobaromedr

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i gynnwys lledaeniad y coronafirws, cefnogi systemau iechyd gwladol, amddiffyn ac achub bywydau, yn ogystal â gwrthsefyll effaith economaidd-gymdeithasol y pandemig ar lefel genedlaethol ac UE. Daeth y camau i ben gyda chynnig y Comisiwn am Gronfa Adferiad a chyllideb aml-flwyddyn wedi'i haddasu ar gyfer yr UE, gan ddarparu ar gyfer lefel digynsail o gefnogaeth i helpu i oresgyn yr argyfwng.

Dywed tri o bob pedwar ymatebydd ar draws yr holl wledydd a arolygwyd eu bod wedi clywed, gweld neu ddarllen am fesurau'r UE i ymateb i'r pandemig Coronavirus; traean o'r ymatebwyr (33%) hefyd yn gwybod beth yw'r mesurau hyn. Ar yr un pryd tua hanner (52%) o'r rhai sy'n gwybod am gamau gweithredu gan yr UE yn yr argyfwng hwn yn dweud nad ydyn nhw'n fodlon â'r mesurau a gymerwyd hyd yn hyn.

Mae bron i saith o bob deg ymatebydd (69%) eisiau rôl gryfach i'r UE wrth ymladd yr argyfwng hwn. Ochr yn ochr, mae bron i chwech o bob deg ymatebydd yn anfodlon â'r undod a ddangosir rhwng aelod-wladwriaethau'r UE yn ystod y pandemig. Er bod 74% o ymatebwyr wedi clywed am fesurau neu gamau a gychwynnwyd gan yr UE i ymateb i'r pandemig, dim ond 42% ohonynt sy'n fodlon â'r mesurau hyn hyd yn hyn.

Mae tua dwy ran o dair o’r ymatebwyr (69%) yn cytuno “y dylai fod gan yr UE fwy o gymwyseddau i ddelio ag argyfyngau fel y pandemig coronafirws”. Mae llai na chwarter yr ymatebwyr (22%) yn anghytuno â'r datganiad hwn.

Mae'r alwad gref hon am fwy o gymwyseddau UE ac ymateb UE wedi'i gydlynu'n gadarnach yn mynd law yn llaw â'r anfodlonrwydd a fynegwyd gan fwyafrif yr ymatebwyr fel un sy'n ymwneud â'r undod rhwng aelod-wladwriaethau'r UE wrth ymladd y pandemig coronafirws: mae 57% yn anhapus â'r presennol. cyflwr undod, gan gynnwys 22% nad ydyn nhw 'o gwbl' yn fodlon.

Strategaeth Fferm i Fforc

Mae pwyllgorau Amgylchedd Senedd Ewrop (ENVI) yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar”. Disgwylir i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. 

A grŵp o wneuthurwyr deddfau, dan arweiniad y Gwyrddion ' Martin Häusling, yn bygwth rhwystro’r weithred ddirprwyedig pan ddaw i gyfarfod llawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf, gan ddadlau nad yw’r amodau y mae’n eu nodi yn amddiffyn iechyd pobl yn ddigonol. Bydd gorddefnyddio cyffuriau gwrthfiotig i drin anifeiliaid fferm yn gwaethygu'r broblem fyd-eang o wrthwynebiad gwrthficrobaidd (AMR), a elwir yn bandemig distaw.

“Bydd methu â symud ymlaen gyda’r cyfyngiadau hyn yn gyfle a gollir. Nid oes gennym amser i wastraffu wrth ymladd AMR, ” Kyriakides meddai yn y pwyllgor amaeth heddiw.

Mae'r ddeddf ddirprwyol ddadleuol yn rhan o'r adolygiad o gyfreithiau iechyd anifeiliaid yr UE, a fydd yn dechrau bod yn berthnasol o fis Ionawr 2022.

Newyddion da i orffen: Bydd Gweinidogion sy'n gobeithio y bydd corff gwarchod brechlynnau yn cefnogi cyflwyno pigiadau atgyfnerthu yn dorfol 

Mae gweinidogion y DU wedi pentyrru pwysau ar y corff gwarchod brechlynnau i gymeradwyo rhaglen ar raddfa fawr o bigiadau atgyfnerthu Covid mewn pryd ar gyfer y gaeaf, gan fod nifer y bobl yn yr ysbyty sydd â'r firws yn fwy na 8,000 am y tro cyntaf ers mis Mawrth. 

Ddydd Iau (9 Medi) rhoddodd rheoleiddiwr meddyginiaethau'r DU gymeradwyaeth frys i'r brechlynnau Pfizer ac AstraZeneca gael eu defnyddio fel trydydd ergydion i fynd i'r afael ag imiwnedd a allai fod yn pylu, gan roi pwysau hefyd ar y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) i gymeradwyo pigiad newydd. rhaglen. Oriau'n ddiweddarach, dywedodd yr ysgrifennydd iechyd, Sajid Javid, ei fod yn hyderus y byddai pigiadau o'r fath yn cychwyn yn fuan. “Rydyn ni’n anelu tuag at ein rhaglen atgyfnerthu,” meddai. “Rwy’n hyderus y bydd ein rhaglen atgyfnerthu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis hwn, ond rwy’n dal i aros am y cyngor terfynol.”

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon gan EAPM - peidiwch ag anghofio, dyma'r dolen i gofrestru ar gyfer cynhadledd 17 Medi EAPM, a dyma’r dolen i'r agenda. Tan yr wythnos nesaf, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a chael penwythnos hyfryd!

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Paris - gorwel mor brydferth i fynd i'r afael â chanser - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Yn dod i fyny yn eithaf cyflym, ar 17 Medi mewn gwirionedd, mae Cyngres fawreddog ESMO ym Mharis er y bydd y Gynghrair, am y nawfed tro, bron yn cynnal cyfarfod bord gron yn ystod y digwyddiadau hyn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), Denis Horgan. 

I gyd-fynd yn berffaith â'r amseroedd llai na pherffaith y cawn ein hunain ynddynt, mae gan y gynhadledd hawl. “Yr angen am newid - a sut i wneud iddo ddigwydd: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu prise ”. Mae cofrestru'n dal ar agor ar gyfer y digwyddiad 'rhithwir' hwn, a fydd yn dechrau am 8h30 CET tan 16h CET. 

Dyma'r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

hysbyseb

Er nad ydym yn gallu cwrdd wyneb yn wyneb, mae digwyddiadau fel hyn yn dal i ganiatáu tynnu arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli o grwpiau cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chynrychiolwyr diwydiant, gwyddoniaeth, academaidd ac ymchwil.

Rôl allweddol cynhadledd yw dod ag arbenigwyr ynghyd i gytuno ar bolisïau trwy gonsensws a dod â'n casgliadau at lunwyr polisi. A’r tro hwn, awn hyd yn oed ymhellach i faes arbenigedd, o ystyried yr argyfwng enfawr yr ydym i gyd yn ei wynebu.

Mae'n deg dweud bod 'arbenigwyr', mewn rhai chwarteri o leiaf, wedi cael amser caled ag ef. Mae ychydig yn debyg i feirniaid sy'n benderfynol o forthwylio drama lwyfan, neu bwndel pêl-droed yn pigo chwaraewr - yn eithaf aml mae'n dweud mwy am y beirniad na'r arbenigwr.

hysbyseb

Ar hyn o bryd, gyda phandemig ar ein dwylo, a chyda bywydau yn llythrennol yn dibynnu ar y symudiadau nesaf gan lywodraethau a phenaethiaid iechyd, mae gwir angen arbenigwyr o bob math o arenâu arnom a cheisio eu hanwybyddu, eu gwrthddweud neu hyd yn oed eu rhwygo i lawr. y lleiaf, byddwch yn wrthgynhyrchiol ac, yn waeth, yn farwol.    

Gyda hyn mewn golwg, bydd cynhadledd ddiweddaraf EAPM yn dwyn ynghyd lawer o arbenigwyr craidd a fydd yn gweithio gyda gweddill ein rhanddeiliaid i alw sylw at gamau sydd eu hangen nawr, yn ogystal ag sy'n angenrheidiol wrth inni symud ymlaen.

Felly, beth sydd ymhlith y pynciau ar y bwrdd?

Mae argyfwng presennol COVID-19 wedi taflu rhyddhad difrifol i lawer o faterion gofal iechyd Ewropeaidd, ac yn wir byd-eang. Mae hefyd wedi codi cwestiynau pwysig, nid rhai newydd o reidrwydd, ond rhai sydd wedi symud mwy i ffocws yn ystod y pandemig.

Un cwestiwn o'r fath yw a ddylai'r UE gael rôl fwy yn iechyd y cyhoedd - ac yn enwedig wrth ddarparu technoleg iechyd. Byddai hyn, wrth gwrs, yn amharu ar gymhwysedd yr Aelod-wladwriaeth a warchodir yn ofalus mewn gofal iechyd felly, pe bai hyn yn digwydd, sut fyddai hynny?

Cwestiwn arall yw sut y gellir pontio'r bylchau amlwg iawn bellach er mwyn amddiffyn iechyd Ewrop yn well cyn argyfwng arall? Beth yw'r blaenoriaethau? Y cwestiwn ehangach, fel y soniwyd uchod, yw a yw'n bryd rhoi rôl fwy i'r UE ym maes amddiffyn iechyd Ewrop.

Yn y cyfamser, wrth wraidd meddygaeth wedi'i bersonoli, mae'r defnydd aruthrol o ddata iechyd. Mae hwn yn bwnc sensitif. Yn sicr mae angen i'r gymuned gwyddor iechyd siarad yn fwy agored am ddefnyddio data iechyd personol mewn ymchwil i wella iechyd pobl a dileu afiechydon fel canser ac mae'n rhaid i'r cyhoedd fod yng nghanol unrhyw drafodaeth.

Mae llawer o fentrau cenedlaethol a rhyngwladol yn dibynnu ar ddadansoddeg data gynhwysfawr i yrru atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella canlyniadau iechyd.

Mae hyn yn golygu, wrth gwrs, fod data iechyd personol yn nwydd gwerthfawr dros ben ar gyfer ymchwil a dim ond mewn ffordd gyfrifol, foesegol a diogel sydd er budd cymdeithas y dylid ei ddefnyddio.  

Mae tryloywder ynghylch pam a sut rydym yn defnyddio data yn hanfodol os yw Ewrop am gynnal y drwydded gymdeithasol ar gyfer ymchwil sy'n cael ei gyrru gan ddata. Mae ymddiriedaeth o'r pwys mwyaf.

Ar ben hyn, mae angen cryfhau seilwaith digidol Ewrop yn gyffredinol, ac er mwyn delio ag effaith COVID-19 yn benodol. Ac yna mae argyfyngau iechyd cyhoeddus yn y dyfodol i'w hystyried ...

Dylai integreiddio Deallusrwydd Artiffisial yn well yn ymateb iechyd y cyhoedd fod yn flaenoriaeth; Gellid defnyddio dadansoddiad o ddata mawr yn ymwneud â symudiad dinasyddion, patrymau trosglwyddo afiechydon a monitro iechyd i gynorthwyo mesurau atal.

Ymhlith y sesiynau mae: 

  • Sesiwn I: Ymddiriedolaeth Budd-ddeiliaid Buddugol Mewn Rhannu Data Genomig a defnyddio Tystiolaeth / Data'r Byd Go Iawn
  • Sesiwn II: Dod â Diagnosteg Moleciwlaidd i mewn i Systemau gofal iechyd
  • Sesiwn III Rheoleiddio'r dyfodol - Cydbwysedd diogelwch cleifion a hwyluso arloesedd - IVDR
  • Sesiwn IV: Arbed bywydau trwy gasglu a defnyddio Data Iechyd

Mae'r uchod yn enghraifft yn unig o'r pynciau enfawr, ymhlith llawer sydd i'w trafod ar y diwrnod. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni ar 17 Medi!

Dyma'r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd