Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Haf cwbl weithredol o'n blaenau ar gyfer polisi iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), lle byddwn yn trafod yr ystod o eitemau sydd i ddod ar gyfer misoedd yr haf cyn belled ag y mae polisi iechyd yr UE yn y cwestiwn, felly mae'n brysur amser ymlaen llaw ar gyfer EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Panel arbenigwyr diagnostig in-vitro

Ac mae'n wythnos brysur i EAPM, gyda phanel arbenigwyr diagnostig in-vitro ddydd Iau (22 Gorffennaf). Mae hyn yn delio â deddfwriaeth sydd i fod i ddod i rym y flwyddyn nesaf ar 26 Mai, 2022 - y cwestiwn fydd sut y bydd y ddeddfwriaeth hon yn cael effaith ar ddod ag arloesedd i mewn i systemau gofal iechyd a gallu diagnosio cleifion yn gynharach? 

Ar hyn o bryd mae cyfran sylweddol o brofion rhagfynegol yn Ewrop i gefnogi mynediad at feddyginiaethau manwl gywirdeb oncoleg yn cael eu darparu trwy ddefnyddio profion datblygedig mewn labordy (LDTs), gyda'r goblygiadau canlynol o dan yr IVDR, a bydd gofyniad cyfreithiol newydd i labordai eu defnyddio. profion a gymeradwywyd yn fasnachol (CE-IVD) yn lle eu LDTs ​​cyfredol. Os nad oes prawf masnachol CE-IVD ar gael, efallai y bydd labordai cyhoeddus yn gallu defnyddio LDT, yn ddarostyngedig i rai darpariaethau yn yr IVDR. 

Bydd yn ofynnol i'r labordy fodloni'r holl ofynion perthnasol ar gyfer diogelwch a pherfformiad, wrth gyflawni'r gweithgynhyrchu o dan system rheoli ansawdd briodol. O ganlyniad, gall llawer o labordai wynebu costau caffael ychwanegol ar gyfer profion a gymeradwyir yn fasnachol a / neu'r angen i wella eu gofynion diogelwch a pherfformiad ar gyfer unrhyw offrymau LDT.

Bydd yr holl faterion hyn yn cael eu trafod yn y panel arbenigwyr ddydd Iau hwn trwy amrywiol astudiaethau achos. Papur polisi fydd canlyniad y cyfarfod hwn felly mwy ar hyn yn ystod y misoedd i ddod. 

Undeb Iechyd yr UE 

Fel y trafodwyd yn y diweddariadau blaenorol, mae pecyn Undeb Iechyd Ewrop yn cynnwys cynigion i gryfhau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), a rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol. 

Mae Slofenia, sy’n dal Llywyddiaeth yr UE nawr a’i ragflaenwyr wrth y llyw yn yr UE, Portiwgal a’r Almaen, yn gweithio i gwblhau trafodaethau ar dair rheol ddrafft sy’n sail i Undeb Iechyd yr UE, meddai Gweinidog Iechyd Slofenia Janez Poklukar. 

Yr awydd yw cydgysylltu'r rheoliadau mewn treial gyda sefydliadau eraill yr UE cyn gynted â phosibl, ychwanegodd y gweinidog mewn datganiad. Daeth y sylwadau ar ôl cynhadledd lefel uchel ar weithredu atebion arloesol ar gyfer systemau iechyd cydnerth a oedd hefyd yn cynnwys gweinidogion iechyd Portiwgal a'r Almaen, Marta Temida a Jens spahn. Dywedodd Spahn mai amcan cyffredin y tair gwlad oedd sefydlu treial gyda Senedd Ewrop a'r Comisiwn. 

“Rydyn ni eisiau canlyniadau gwirioneddol yn ymarferol,” ychwanegodd Spahn. Temida dywedodd ei bod yn hanfodol bod y gwaith a wneir gan lywyddiaethau’r Almaen a Phortiwgal yn parhau i gynhyrchu canlyniadau da a bod y trawsnewid yn llyfn. 

Dywedodd y byddai mabwysiadu’r pecyn deddfwriaethol yn nodi “carreg filltir arwyddocaol yn barodrwydd Ewrop ar gyfer digwyddiadau iechyd rhyfeddol”. Mae pecyn yr Undeb Iechyd yn cynnwys cynigion i gryfhau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), a rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol.

Ymchwil ac arloesi 

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar 'Gytundeb ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop' i gefnogi gweithredu polisïau cenedlaethol yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA).

Mae hwn yn fater y mae'r EAPM wedi'i ddilyn yn agos. 

Mae'r cynnig Pact yn diffinio meysydd blaenoriaeth a rennir ar gyfer gweithredu ar y cyd i gefnogi'r ERA, yn nodi'r uchelgais ar gyfer buddsoddiadau a diwygiadau, ac mae'n sail ar gyfer proses gydlynu a monitro polisi symlach ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau trwy blatfform ERA lle mae aelod yn aelod. gall gwladwriaethau rannu eu dulliau diwygio a buddsoddi i wella cyfnewid arferion gorau. Yn bwysig, er mwyn sicrhau ERA effeithiol, mae'r Pact yn rhagweld yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid ymchwil ac arloesi. 

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae’r pandemig wedi dangos i ni bwysigrwydd uno ymdrechion ymchwil ac arloesi sy’n dod â chanlyniadau i’r farchnad yn gyflym. Mae wedi dangos i ni bwysigrwydd buddsoddi mewn blaenoriaethau strategol y cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng Aelod-wladwriaethau a'r UE. 

"Bydd y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi a gynigiwn heddiw, yn hwyluso gwell cydweithredu ac yn ymuno â'n hymdrechion i fynd i'r afael ag amcanion ymchwil ac arloesi sydd bwysicaf i Ewrop. A bydd yn caniatáu i bob un ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd." 

Mae rheolau newydd ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn dechrau bod yn berthnasol 

Roedd 17 Gorffennaf yn nodi’r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drosi’r Gyfarwyddeb ddiwygiedig ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn gyfraith genedlaethol. Bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn ysgogi datblygiad datrysiadau arloesol fel apiau symudedd, yn cynyddu tryloywder trwy agor mynediad at ddata ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, ac yn cefnogi technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. 

Ewrop sy'n Ffit i'r Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager Meddai: “Gyda’n Strategaeth Data, rydym yn diffinio dull Ewropeaidd i ddatgloi buddion data. Mae'r gyfarwyddeb newydd yn allweddol i sicrhau bod y gronfa helaeth a gwerthfawr o adnoddau a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus ar gael i'w hailddefnyddio. Adnoddau sydd eisoes wedi'u talu gan y trethdalwr. Felly gall y gymdeithas a’r economi elwa o fwy o dryloywder yn y sector cyhoeddus a chynhyrchion arloesol. ” 

Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Llydaweg Meddai: “Bydd y rheolau hyn ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth am y sector cyhoeddus yn ein galluogi i oresgyn y rhwystrau sy'n atal ailddefnyddio data'r sector cyhoeddus yn llawn, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig. Disgwylir i gyfanswm gwerth economaidd uniongyrchol y data hyn gynyddu bedair gwaith o € 52 biliwn yn 2018 ar gyfer aelod-wladwriaethau’r UE a’r DU i € 194bn yn 2030. Bydd mwy o gyfleoedd busnes o fudd i holl ddinasyddion yr UE diolch i wasanaethau newydd. ” 

Comisiwn i wneud cynnig HERA ar 14 Medi

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno ei Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA) pecyn ar 14 Medi. Dangosodd pandemig COVID-19 yr angen am weithredu cydgysylltiedig ar lefel yr UE i ymateb i argyfyngau iechyd. Datgelodd fylchau mewn rhagwelediad, gan gynnwys dimensiynau galw / cyflenwad, parodrwydd ac offer ymateb. 

Mae HERA Ewropeaidd yn elfen ganolog ar gyfer cryfhau'r Undeb Iechyd Ewropeaidd gyda gwell parodrwydd ac ymateb i'r UE i fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol, trwy alluogi argaeledd cyflym, mynediad a dosbarthiad gwrthfesurau angenrheidiol. Y llynedd, cynigiodd y Comisiwn newid y mandadau ar gyfer asiantaeth clefyd heintus ac asiantaeth feddyginiaethau'r UE, a gwnaeth gynnig am reoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol.

Peth newyddion da i ddod i ben: mae gwrthgyrff COVID-19 yn parhau 'o leiaf naw mis ar ôl yr haint', darganfyddiadau astudiaeth 

Mae gwrthgyrff mewn cleifion COVID-19 yn parhau i fod yn uchel hyd yn oed naw mis ar ôl cael eu heintio, yn ôl astudiaeth nodedig a brofodd bron i gyd yn nhref fach Eidalaidd. Canolbwyntiodd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Communications, ar dref Vo a ddaeth yn ganolbwynt pandemig coronafirws y wlad ym mis Chwefror 2020 pan gofnododd farwolaeth gyntaf yr Eidal. 

Nawr, mae ymchwilwyr o Brifysgol Padua a Choleg Imperial Llundain wedi profi mwy nag 85% o 3,000 o drigolion y dref am wrthgyrff yn erbyn COVID-19. 

Canfu'r ymchwilwyr fod 98.8% o bobl a oedd wedi'u heintio yn nhon gyntaf y pandemig yn dal i ddangos lefelau gwrthgyrff canfyddadwy naw mis yn ddiweddarach, ni waeth a oedd eu haint wedi bod yn symptomatig ai peidio. Cafodd lefelau gwrthgorff preswylwyr eu tracio gan ddefnyddio tri "assay" gwahanol, neu brofion a oedd yn canfod gwahanol fathau o wrthgyrff sy'n ymateb i wahanol rannau o'r firws.

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael wythnos ragorol, gwelwch chi ddydd Gwener.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Mae cyfarfod llwyddiannus IVDR yn pwyntio'r ffordd at gydweithrediadau yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), lle byddwn yn trafod y cyfarfod llwyddiannus Rheoliad Diagnostig In Vitro (IVDR) a gynhaliwyd gan EAPM ddoe (22 Gorffennaf), a phwysau eraill materion iechyd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Codwyd materion IVDR

Ddoe, roedd EAPM yn falch o fod wedi cynnal cyfarfod llwyddiannus ar Reoliad Diagnostig In Vitro (IVDR), gyda mwy na 73 o gynrychiolwyr o 15 gwlad yn cymryd rhan yn ogystal ag Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a chynrychiolwyr aelod-wladwriaethau. 

Daw'r IVDR i rym ar 26 Mai 2022. Mae yna nifer o feysydd lle mae diffyg ymwybyddiaeth neu ganllawiau clir i gefnogi gweithredu ar lefel aelod-wladwriaeth. Mae'r prif feysydd pryder yn ymwneud â dau fater, sef y gallu cyfyngedig o fewn Cyrff a Hysbyswyd i roi marcio CE mewn modd amserol, gyda dagfa yn digwydd wrth gymeradwyo rhai IVDs sy'n debygol o gael eu defnyddio i ddewis cleifion i'w defnyddio gyda meddyginiaethau manwl. . Mae Tasglu Grŵp Cydlynu Dyfeisiau Meddygol y Comisiwn (MDCG) yn adolygu hyn.

Yn ogystal, mae cyfran sylweddol o brofion rhagfynegol yn Ewrop i gefnogi mynediad at feddyginiaethau manwl gywirdeb oncoleg yn cael eu darparu trwy ddefnyddio profion datblygedig mewn labordy (LDTs), a bydd gofyniad cyfreithiol newydd i labordai ddefnyddio profion a gymeradwywyd yn fasnachol (CE-IVD ) yn lle eu LDTs ​​cyfredol. Os nad oes prawf masnachol CE-IVD ar gael, efallai y bydd labordai cyhoeddus yn gallu defnyddio LDT, yn ddarostyngedig i rai darpariaethau yn yr IVDR. Bydd yn ofynnol i'r labordy fodloni'r holl ofynion perthnasol ar gyfer diogelwch a pherfformiad, wrth gyflawni'r gweithgynhyrchu o dan system rheoli ansawdd briodol.

Er bod sefydliadau iechyd yn ymwybodol o'r IVDR yn fras, byddai canllawiau pellach i labordai ar gydymffurfio â'i ddarpariaethau allweddol yn cael eu croesawu, yn enwedig ar yr eithriadau i'r Rheoliad a roddwyd o dan Erthygl 5. Yn ddiweddar iawn, sefydlwyd Tasglu MDCG i ddatblygu canllawiau o'r fath, er nad oes llawer o amser ar ôl i labordai baratoi ar gyfer y rheoliad. 

Mater allweddol arall oedd a yw aelod-wladwriaethau yn disgwyl effeithiau cost o ganlyniad i'r IVDR (a gafwyd naill ai trwy'r newid o LDTs ​​i CE-IVDs neu'r angen i wella ansawdd a phrosesau perfformiad eu labordy), ac a ydynt wedi ymgysylltu â'u gwladolion cenedlaethol. awdurdod iechyd neu randdeiliaid perthnasol eraill ar y mater hwn. 

Yn olaf, canlyniad allweddol y cyfarfod oedd y mater o sut y gall y rheoliad hwyluso rhai o'r atebion a gynigiwyd gan gynrychiolwyr yr aelod-wladwriaethau, a bydd cyfarfod yn cael ei drefnu gyda'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn ddiweddarach. 

Ymlaen i newyddion iechyd eraill yr UE ...

Gwneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol

Mae’r UE yn parhau i lusgo y tu ôl i China a’r Unol Daleithiau o ran buddsoddiadau i dechnolegau allweddol fel deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura cwantwm, mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi rhybuddio. “Mae Ewrop yn dal i ddyrnu ymhell islaw ei phwysau. Rwy'n credu bod hyn oherwydd dau brif reswm. Yr un cyntaf yn amlwg, diffyg buddsoddiad, ”meddai. 

Tra bod cwmnïau Ewropeaidd yn buddsoddi'n aruthrol mewn ymchwil a datblygu mewn sectorau fel modurol neu ffarma, “mae ein buddsoddiad mewn meysydd eraill yn dal i fod ar ei hôl hi yn yr UD a China” ychwanegodd. “Mae deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura cwantwm yn ddwy enghraifft dda, ac oherwydd hyn, mae llawer gormod o fusnesau cychwynnol Ewropeaidd yn y byd technoleg wedi gorfod gadael y cyfandir er mwyn cynyddu.”

Mae Bwlgaria yn creu corff hawliau cleifion

Mae cyngor gweinidogion Bwlgaria wedi rhoi sêl bendith i greu cyfarwyddiaeth newydd ar gyfer hawliau cleifion o dan y weinidogaeth iechyd. Bydd y corff newydd yn cynorthwyo'r weinidogaeth iechyd i sicrhau bod hawliau cleifion yn cael eu hamddiffyn ac yn gweithio ar greu rhaglenni a chanllawiau i wella amddiffyniadau cleifion. Yn gyffredinol, ym Mwlgaria mae'r hawliau a ragwelir yn y fframwaith deddfwriaethol Ewropeaidd wedi'u rheoleiddio. 

Mae hawliau unigolyn, gan gynnwys mewn sefyllfa o salwch (pan fydd person yn safle “claf”) yn rhan o'r hawliau dynol a reoleiddir gan gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig a gadarnhawyd ym Mwlgaria ym 1992. 

Mae gan ddinasyddion Gweriniaeth Bwlgaria hawl i ofal iechyd ac yswiriant iechyd hygyrch (Celf. 52 o'r Cyfansoddiad, Celf. 33, 35 o'r Ddeddf Yswiriant Iechyd (HIA)), amgylchedd iach ac amodau gwaith, ansawdd bwyd gwarantedig ac amddiffyniad rhag cam-drin eu personoliaeth. Mae gan bob claf hawl i gael y gofal iechyd gorau yn unol â'r ddeddfwriaeth. 

Pryderon seiber ar iechyd 

Mae cynlluniau i sefydlu uned seiber ymateb cyflym yr UE a allai ymateb yn gyflym i ymosodiadau fel darnia ransomware diweddar Gweithrediaeth Gwasanaeth Iechyd Iwerddon (HSE) wedi cael eu datgelu. Ar draws Ewrop, cododd cyberattacks 75% y llynedd, gyda 756 o ddigwyddiadau o’r fath wedi’u cofnodi, gan gynnwys nifer cynyddol o ymosodiadau ar systemau gofal iechyd, gan gynrychioli risg gynyddol i gymdeithas gyda seilwaith critigol yn y fantol, yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd. “Mae gennym ni lawer o seiber-elynion o’n cwmpas,” 

Comisiynydd Ewropeaidd Thierry Llydaweg Dywedodd. “Dioddefodd system gofal iechyd cyhoeddus Iwerddon ymosodiad ransomware eithaf cryf. Rwy'n credu ei fod wedi effeithio ar system gyda mwy na 80,000 o gyfrifiaduron, felly roedd hynny'n rhywbeth a oedd yn eithaf cryf. Gallai fod wedi bod yn fantais bwysig iawn, pe gallem fod wedi anfon arbenigwyr ymroddedig yn gyflym iawn i ymateb hyd yn oed yn gyflymach, oherwydd gwyddom, wrth gwrs, po hiraf y byddwch yn aros y gwaethaf ydyw. " 

Mae'r HSE yn disgwyl y bydd yn cymryd cyhyd â chwe mis i wella o'r ymosodiad, gyda llawer o systemau data ysbytai a chleifion yn dal i gael eu heffeithio. Roedd y cyberattack yn rhan o duedd gynyddol o ymosodiadau ar systemau critigol, gan gynnwys ar Biblinell y Wladfa yn yr UD.

Mae Sbaen yn cynnig profi rheoliad AI yr UE

Mae Sbaen wedi cyflwyno ei hun i'r Comisiwn Ewropeaidd fel labordy i brofi'r Ddeddf Deallusrwydd Artiffisial - gyda mwy o 117 o fentrau moeseg AI yn dod i'r amlwg ledled y byd, mae mentrau i reoleiddio deallusrwydd artiffisial (AI) wedi tyfu ledled y byd, dan arweiniad pobl fel Sbaen, OECD ac UNESCO. Mae'n bryd cysoni a chydgrynhoi, clywodd cynhadledd ar foeseg AI a gynhaliwyd o dan adain llywyddiaeth Slofenia ar Gyngor yr UE yr wythnos hon. “Rydym yn amlwg ar bwynt datblygiadol lle mae gennych lawer o actorion ar hyn o bryd yn cyfrannu at y symudiad hwn o egwyddorion i ymarfer, ac yn syml, mae angen i ni weithio gyda'n gilydd mewn ffordd aml-ddeiliad i gysoni'r dulliau hyn,” meddai David Leslie, o Pwyllgor Ad hoc Cyngor Ewrop ar Ddeallusrwydd Artiffisial (CAHAI). 

Mae WTO a WHO yn mynnu mwy o frechlynnau

Mae Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Sefydliad Masnach y Byd (WTO) wedi mapio mewnbynnau beirniadol ar gyfer cynhyrchu brechlynnau COVID-19, mewn ymgais i egluro cadwyni cyflenwi cymhleth ar gyfer cyrchu deunyddiau crai a chydrannau. Yr wythnos hon cyhoeddodd y sefydliadau restr ddangosol o 83 o fewnbynnau, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â gweithgynhyrchu pigiadau coronafirws, ond hefyd y rhai sy'n berthnasol i storio, dosbarthu a gweinyddu. Mae'n cwmpasu'r brechlynnau a gynhyrchir gan AstraZeneca, Janssen, Moderna a Pfizer-BioNTech, gan gynnwys manylion y cynnyrch a'u codau HS tebygol wrth gael eu hallforio. Cynhyrchwyd y rhestr ar y cyd â Banc Datblygu Asiaidd, yr OECD a Sefydliad Tollau'r Byd, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r diwydiant fferyllol, y byd academaidd a logisteg. Mae'n destun addasiad a gwelliant pellach yn dibynnu ar gyngor arbenigol, meddai'r WTO. Cynhaliwyd yr ymarfer yng nghanol pryderon ynghylch cyfradd cynhyrchu brechlyn.

Mae ASEau yn galw am gydnabod dwyster ar y cyd

Tra bod Ewrop yn paratoi i dreulio ail haf dan gysgod COVID-19, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd yn gwthio agenda uchelgeisiol ymlaen ac yn paratoi i ddarparu Undeb Iechyd Ewropeaidd mwy gwydn a chynaliadwy. Er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r gwersi caled a ddysgwyd gan y pandemig, mae llunwyr polisi bellach yn ymuno â galwad arwyr yr argyfwng iechyd digynsail hwn: y gweithwyr gofal iechyd mewn Unedau Gofal Dwys (dwysterwyr) a ddaeth o dan bwysau aruthrol ac yn fwy na'u hunain. yn gyson i achub bywydau. Nid yw pandemics yn stopio ar ein ffiniau ac mae Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) yn cydnabod yr angen am atebion Ewropeaidd i broblem Ewropeaidd. Mewn llythyr a gyfeiriwyd at Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, mae ASEau yn annog i feddyginiaeth gofal dwys gael ei chydnabod fel prif biler yr Undeb Iechyd Ewropeaidd newydd. Yn ôl yr ASEau, mae diffyg cydnabyddiaeth ar y cyd am hyfforddiant meddygaeth gofal dwys ymhlith llawer o wledydd yr UE, sy'n atal ymateb Ewropeaidd cyflym ac effeithlon ar adegau o bandemig a bygythiadau iechyd trawsffiniol eraill.

Newyddion da i ddod i ben: Mae gwledydd yr UE yn addo rhannu brechlynnau dwbl i ddosau 200M

Mae gwledydd yr UE wedi ymrwymo i rannu 200 miliwn dos o frechlynnau coronafirws i wledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd 2021, gan ddyblu ymrwymiad blaenorol.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi tynnu sylw heddiw at ei ymdrechion eraill i gynyddu mynediad at frechlynnau yn Affrica yn benodol, ond mae'r UE yn parhau i wrthwynebu'n gryf i hepgor hawliau eiddo deallusol ar gyfer brechlynnau coronafirws.

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Adroddiad Llywyddiaeth y Gynhadledd ar gael nawr, diweddariadau digidol, Delta yn dod â phigau newydd

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan. 

Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Adroddiad Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE 

Ar 1 Gorffennaf, cynhaliodd EAPM gynhadledd bontio ar-lein rithwir i urddo arweinyddiaeth shifft Cyngor Gweinidog yr UE i Arlywyddiaeth newydd Slofenia’r UE - yn unol â’r hyn sydd bellach yn draddodiad EAPM sefydledig, darparodd y gynhadledd bont angenrheidiol i sicrhau parhad llyfn. o fyfyrdodau ar ei faterion iechyd â blaenoriaeth ar draws y newidiadau yn arweinyddiaeth Cyngor Gweinidogion yr UE. Gan ddod yn syth ar ôl yr Arlywyddiaeth Portiwgaleg gyffrous, ac ar ddechrau Llywyddiaeth Slofenia, adolygodd y cyfarfod ddatblygiadau diweddar mewn arloesi gofal iechyd wedi'i bersonoli, mewn canser y prostad a'r ysgyfaint ac wrth sicrhau mynediad cleifion i ddiagnosteg foleciwlaidd datblygedig. 

Roedd ei deitl 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd' hefyd yn nodi rôl arall EAPM fel pont - wrth ddod â rhanddeiliaid o bob rhan o'r sbectrwm ehangaf o ofal iechyd ynghyd, i geisio tir cyffredin a chonsensws. , a nodi gwahaniaethau a heriau parhaus sydd i'w goresgyn o hyd wrth weithredu gofal wedi'i bersonoli yn Ewrop a thu hwnt. 

O ganlyniad, denodd ei banel o siaradwyr o fri o'r gymuned ymchwil, asiantaethau rheoleiddio, llunwyr penderfyniadau iechyd cyhoeddus, clinigwyr, cleifion a diwydiant 164 o gynrychiolwyr o ystod ehangach fyth o ddisgyblaethau. 

Mae'r ddolen i'r adroddiad yn ar gael yma, ac yn darparu trosolwg manwl o fewnwelediadau pob siaradwr yn ogystal â'r argymhellion. 

ENVI i bleidleisio ar gytundeb terfynol HTA 

Heddiw (13 Gorffennaf), bydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) yn bwrw pleidleisiau terfynol ar gytundeb dros dro yr Asesiad Technoleg Iechyd (HTA), yn dilyn Gweinidog Iechyd Slofenia Janez Poklukar yn annerch ENVI ddydd Llun i gyflwyno rhaglen waith yr Arlywyddiaeth yn y maes iechyd. Ailadroddodd Poklukar flaenoriaethau iechyd y wlad. 

Yn bennaf yn eu plith mae gwytnwch yn erbyn bygythiadau allanol, sy'n cynnwys “pandemig a seiber-ymosodiadau ar raddfa fawr”. Fel y nododd ASE Veronique Trillet-Lenoir, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop fu targed hacwyr yng nghyd-destun ei phroses cymeradwyo brechlyn. Bydd yr arlywyddiaeth hefyd yn canolbwyntio ar “werth ychwanegol cydweithredu ar lefel yr UE wrth ddatblygu a gweithredu atebion arloesol ar gyfer systemau iechyd cydnerth,” meddai Poklukar. Bydd HERA - yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewropeaidd (HERA) - hefyd yn flaenoriaeth. 

Deddf Marchnadoedd Digidol

“Bydd arlywyddiaeth Slofenia yn anelu at Ddeddf Marchnad Ddigidol wedi’i thargedu, y gellir ei gweithredu’n gyflym hefyd,” meddai Gweinidog Datblygu Economaidd a Thechnoleg Slofenia, Zdravko Počivalšek. Ychwanegodd fod Slofenia yn anelu at gyflawni dull cyffredinol erbyn mis Tachwedd ar gyfer Cyngor Cystadleurwydd. Ar yr ochr reoleiddio, tynnodd y gweinidog sylw hefyd at y Pecyn Gwasanaethau Digidol fel prif ffocws yr Arlywyddiaeth nesaf. 

Ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Digidol (DSA) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), mae gan lywodraeth Slofenia'r uchelgais i frocera dull cyffredinol yn y Cyngor Cystadleurwydd a fydd yn digwydd ym mis Tachwedd. 

Deddf Llywodraethu Data 

Yn rheolau'r UE i gryfhau'r economi ddata, mae'r oes ddata fawr wedi creu adnoddau gwerthfawr ar gyfer canlyniadau budd y cyhoedd, fel gofal iechyd. Yn ystod y 18 mis diwethaf, dangosodd pa mor gyflym yr oedd gwyddonwyr yn gallu ymateb i'r pandemig covid-19 - yn gyflymach nag unrhyw glefyd arall mewn hanes - fanteision casglu, rhannu a thynnu gwerth o ddata er budd ehangach. 

Fe wnaeth mynediad at ddata o gofnodion meddygol cleifion 56 miliwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) alluogi ymchwilwyr iechyd cyhoeddus yn y DU i ddarparu peth o'r data cryfaf ar ffactorau risg ar gyfer marwolaethau cofalent a nodweddion covid hir, tra bod mynediad at gofnodion iechyd yn cynyddu datblygu triniaethau meddygol achub bywyd fel y brechlynnau negesydd-RNA a gynhyrchir gan Moderna a Pfizer. Ond mae cydbwyso buddion rhannu data ag amddiffyn preifatrwydd unigol a sefydliadol yn broses fregus - ac yn briodol felly. 

Mae llywodraethau a busnesau yn casglu llawer iawn o ddata fwyfwy, gan annog ymchwiliadau, pryderon ynghylch preifatrwydd, a galwadau am reoleiddio llymach. Mewn llythyr at TranspariMED dyddiedig 8 Gorffennaf, dywedodd Penaethiaid Asiantaethau Meddyginiaethau (HMA), rhwydwaith o bennaeth rheoleiddwyr yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y byddai'n cychwyn gweithredu ar y cyd ag Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Comisiwn i wella cydymffurfiad. 

Daw’r llythyr ychydig ddyddiau ar ôl i adroddiad nodi bod rheoleiddwyr meddyginiaethau mewn 14 o wledydd Ewropeaidd yn methu â sicrhau bod data ar feddyginiaethau newydd ar gael yn gyflym yn gyhoeddus fel sy’n ofynnol o dan reolau’r UE. Gan egluro’r rheswm dros y diffyg cydymffurfio, dywedodd yr HMA mai “diffyg gwybodaeth am y rheolau Ewropeaidd ei hun ar ran y noddwyr sy’n ffurfio’r achos sylfaenol.” Mae bwrdd rheoli’r HMA yn paratoi trosolwg o’r camau y mae aelod-wledydd yn eu cymryd i wella cydymffurfiad, i’w gylchredeg fel dogfen arfer gorau. 

Mae WHO yn annog rheoleiddio ar olygu genom moesegol 

Ddydd Llun (12 Gorffennaf), galwodd pwyllgor ymgynghorol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar awdurdod iechyd cyhoeddus mwyaf y byd i sefyll wrth ddatganiad 2019 ei gyfarwyddwr cyffredinol yn annog atal unrhyw arbrofion a allai arwain at enedigaethau mwy o enyn. bodau dynol -edited. Dywedodd y pwyllgor - a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2018, wythnosau ar ôl i newyddion dorri am eni merched sy'n efeilliaid y golygwyd eu genomau gan y gwyddonydd Tsieineaidd He Jiankui - mewn pâr o adroddiadau hir-ddisgwyliedig mai'r dechnoleg golygu germlin a arweiniodd at y 'babanod CRISPR' mae sgandal yn dal i fod yn rhy wyddonol ac yn foesegol i'w ddefnyddio. Ond ar gyfer ffurfiau eraill llai dadleuol o olygu genynnau, mae'r adroddiadau'n cynnig llwybr i'r ffordd y gallai llywodraethau sefydlu'r dechnoleg fel offeryn ar gyfer gwella iechyd y cyhoedd.

 “Mae’r fframwaith yn cydnabod y bydd polisïau sy’n llywodraethu’r dechnoleg yn debygol o amrywio o wlad i wlad,” meddai cyd-gadeirydd y pwyllgor a chyn-gomisiynydd Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau’r Unol Daleithiau, Margaret Hamburg, mewn cynhadledd rithwir i’r wasg. “Serch hynny, mae'r fframwaith yn galw ar bob gwlad i ymgorffori gwerthoedd ac egwyddorion allweddol yn eu polisïau, megis cynhwysiant, gwerth moesol cyfartal, cyfiawnder cymdeithasol, stiwardiaeth gyfrifol gwyddoniaeth, undod a chyfiawnder iechyd byd-eang.” 

Delio â Delta - pigau newydd yr UE

Yr amrywiad delta yw'r pedwerydd amrywiad pryder a nodwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), a nodwyd gyntaf yn India (Ebrill 2021) ac mae'n prysur ddod yn amrywiad amlycaf ledled y byd. Mae bellach wedi llethu’r ecosystem feddygol yn fyd-eang. Ers hynny mae wedi gwneud ei ffordd i lawer o wledydd yn Ewrop. Yn unol â'r ymchwil, yr amrywiad Delta yw'r ffurf fwyaf trosglwyddadwy o'r firws ac yn fwy marwol yn bennaf hefyd. 

Yr hyn sy'n gwneud amrywiad Delta yn wahanol ac yn fwy peryglus i'r treigladau eraill yw bod ganddo lawer o broteinau pigyn sy'n ei alluogi i rwymo i gelloedd ein corff yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. Mae pobl sydd wedi'u heintio â'r treiglad hwn yn tueddu i drosglwyddo mwy o'r firws hwn o gwmpas, ac o ganlyniad mae'n effeithio ar oddeutu 60% ac yn effeithlon yn fwy nag amrywiadau blaenorol. 

Yn ffeithiol, mae'r holl amrywiadau coronafirws yn rhannu llawer o debygrwydd, fodd bynnag, mae canfyddiadau diweddar yn dangos bod yr amrywiad delta yn achosi mwy o gur pen i ddechrau, ynghyd â dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, a thwymyn. Roedd yn drawiadol sylwi bod symptomau cynnar traddodiadol COVID-19 wedi'u gweld yn llai yn yr amrywiad newydd hwn, fel peswch a cholli arogl. Mae gan bobl sydd wedi'u heintio â'r amrywiad newydd hwn siawns uwch o gael eu derbyn i'r ysbyty o gymharu â'r amrywiad alffa. Gellir deall hyn yn hawdd o ystyried y tollau marwolaeth brawychus ledled y byd. 

Mae COVID yn dal i fod yn 'drafferthus a pheryglus' PWY sy'n rhybuddio 

Mae Dr David Nabarro o Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi dweud wrth raglen Today ar Radio 4 y DU bod y firws yn “ofidus ac yn beryglus”, bod y “pandemig yn symud ymlaen yn ffyrnig ledled y byd” ac “nad wyf yn credu ein bod ni llwyddodd unrhyw le agos trwy'r gwaethaf ohono ". Pan ofynnwyd iddo am newid y llywodraeth i gyfrifoldeb personol, ar 19 Gorffennaf, dywedodd: "Nid yw hyn i gyd yn cyd-fynd yn llwyr â'r safbwynt a gymerwyd gan Brydain, ynghyd â chenhedloedd eraill, rai misoedd yn ôl pan oedd ymdrech wirioneddol i geisio i atal nifer fawr o bobl rhag cael y clefyd, yn rhannol oherwydd y risg o farwolaeth ac yn rhannol oherwydd cydnabod y risg o COVID hir. 

"Ie, ymlaciwch, ond peidiwch â chael y negeseuon cymysg hyn am yr hyn sy'n digwydd. Nid yw'r firws peryglus hwn wedi diflannu, mae'n amrywiadau yn dod yn ôl ac yn bygwth y rhai sydd eisoes wedi'u brechu - mae'n rhaid i ni ei gymryd o ddifrif."

Mae hynny i gyd gan EAPM am y tro - peidiwch ag anghofio edrych ar ein hadroddiad ar ein rhith-gynhadledd ddiweddaraf ar gael yma, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn iach ac yn cael wythnos ragorol, gwelwch chi cyn bo hir.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Mae canser a gofal iechyd ataliol yn brif flaenoriaethau

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Mae llywyddiaeth yn gwneud canser yn flaenoriaeth

Mae canser ar frig y rhestr o ran blaenoriaethau iechyd UE Slofenia. Bydd llywyddiaeth Slofenia hefyd yn canolbwyntio ar adferiad a gwytnwch COVID-19 ac mae rhaglen yr arlywyddiaeth eisiau adeiladu undeb iechyd Ewropeaidd a chefnogi sefydlu parodrwydd ar gyfer argyfwng iechyd a awdurdod ymateb, sy'n ceisio gwella gallu a pharodrwydd Ewrop i ymateb i fygythiadau ac argyfyngau iechyd trawsffiniol fel COVID-19. 

Felly bydd gweithgareddau Llywyddiaeth Slofenia yn canolbwyntio ar gryfhau ymateb effeithiol yr UE i fygythiadau iechyd, strategaethau ymadael a phandemigau posibl yn y dyfodol. Gwneir ffocws ar werth ychwanegol cydweithredu ar lefel yr UE wrth ddatblygu a gweithredu datrysiadau arloesol ar gyfer systemau iechyd cydnerth, gyda'r nod o fuddsoddi ar y cyd yn fwy effeithiol i wella trefniadaeth, hygyrchedd, ansawdd ac ymatebolrwydd systemau iechyd a eu cyllid cynaliadwy. Rhoddir sylw arbennig hefyd i rôl yr UE ym maes iechyd byd-eang a Chynllun Canser Ewrop, sy'n un o dair colofn yr Undeb Iechyd Ewropeaidd newydd.

Mae canlyniadau COVID-19 wedi dangos bod angen mwy o gydweithredu a chydlynu ar y cyd ar gyfer gwell cydweithredu ac ymateb effeithiol i argyfyngau ac argyfyngau iechyd, ynghyd â thasgau a chymwyseddau sydd wedi'u diffinio'n glir ar lefel genedlaethol ac UE. 

Felly bydd Llywyddiaeth Slofenia yn rhoi pwyslais arbennig ar barodrwydd ar gyfer argyfwng a sefydlu mecanweithiau ymateb, sy'n rhan o Undeb Iechyd Ewrop ac yn cryfhau rôl asiantaethau iechyd allweddol yr UE (y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. (EMA)), wrth wella'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol. 

Bydd Llywyddiaeth Slofenia yn dechrau gyda'r trafodaeth ar gynnig deddfwriaethol i sefydlu Awdurdod Ymateb Brys Iechyd (HERA) newydd, strwythur gyda'r nod o sicrhau gwell ymateb gan yr UE i fygythiadau trawsffiniol. 

Ar y cyd â'r Strategaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd, gallai HERA fod yn allweddol o ran cydgysylltu rhwng gwahanol randdeiliaid, buddsoddi a datblygu segmentau cymorth. Ym maes argaeledd a hygyrchedd meddyginiaethau, mae pandemig COVID-19 wedi dangos sensitifrwydd y cyflenwi meddyginiaethau a phwysigrwydd sicrhau ymreolaeth strategol agored yr UE. 

Ar yr un pryd, mae hwn yn gyfle i gael atebion cyffredin ar lefel yr UE. Felly mae Llywyddiaeth Slofenia yn dymuno ysgogi trafodaeth ar atebion newydd ar lefel yr UE, sydd â'r potensial i wella hygyrchedd neu argaeledd meddyginiaethau. 

Bydd yr holl faterion hyn EAPM yn ymgysylltu â sefydliadau'r UE yn ystod y misoedd nesaf i adeiladu ar waith EAPM dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae diagnosis cynnar yn filio uchaf ar gyfer EAPM

O safbwynt EAPM, mae dechrau Llywyddiaeth newydd yr UE yn gweld EAPM ar fin gwthio gofal iechyd ataliol ochr yn ochr â meddygaeth wedi'i bersonoli. Yn amlwg, mae'r rhai sy'n delio â chanserau amrywiol yn ffurfio un o'r grwpiau mwyaf sy'n dod o fewn y categori hwn, ac mae hyn Nodyn dim ond o ran canserau prin - sy'n faes y gallech yn rhesymol ddisgwyl mwy o anawsterau ynddo.

Mae hwn yn fater hanfodol y mae EAPM wedi bod yn gweithio arno gydag aelodau dros y blynyddoedd diwethaf, yn wir, gan ddod ag ef i'r radar gwleidyddol. Cyhoeddir adroddiad EAPM ar ein cynhadledd rithwir ddiweddaraf, y Digwyddiad Pontio a gynhaliwyd rhwng Llywyddiaethau’r UE sy’n mynd allan ac sy’n dod i mewn, yr wythnos nesaf, ac mae rhai o’r materion craidd y mae EAPM wedi’u trafod yn allweddol i yrru’r agenda yn ystod Llywyddiaeth Slofenia’r UE.

Nid oes digon o ddiagnosis cynnar (yn aml trwy ddiffyg rhaglenni a chanllawiau sgrinio) a diffyg mynediad at y triniaethau gorau sydd ar gael mewn modd amserol a fforddiadwy yn faterion sydd wedi bod gyda ni ers amser maith.

Ond gwaethygodd y sefyllfa yn sylweddol oherwydd pandemig COVID-19.

Yn EAPM mae rhanddeiliaid hefyd yn anelu at ganolbwyntio, nid yn unig ar ddarparu'r driniaeth gywir ar gyfer y claf iawn ar yr adeg iawn, ond hefyd ar y mesurau ataliol cywir i sicrhau gofal iechyd dibynadwy a chynaliadwy.

Mae'n amlwg bod angen buddsoddiad mewn dulliau diagnostig, megis y defnydd o IVDs a mwy sgrinio, yn sicr yn canser yr ysgyfaint.

Ni fu trin cleifion erioed yn dasg hawdd. Mewn llawer o achosion mae angen gwneud penderfyniadau gwirioneddol anodd. Yn aml gellir gwneud y penderfyniadau hyn yn haws pan fydd canllawiau clinigol ar waith. Hefyd, gyda chanser yr ysgyfaint mor anodd ei ganfod, mae dadleuon cryf dros argymhellion y cytunwyd arnynt ar sgrinio.

Mae ASEau am roi hwb i'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop 

Mabwysiadodd Senedd Ewrop y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) o'r newydd ar 6 Gorffennaf. Yn rhan o gyllideb 2021-2027 yr UE, bydd y rhaglen gyda chyllideb € 33.71 biliwn (mewn prisiau cyfredol) yn ariannu prosiectau allweddol gyda'r nod o wasanaethau digidol a chysylltedd yn Ewrop. Dylai hefyd gefnogi swyddi, twf economaidd a defnyddio technolegau newydd. Llwyddodd ASEau i sicrhau y bydd 60% o'r arian yn cael ei roi i brosiectau sy'n helpu i gyflawni amcanion hinsawdd yr UE. Gellir canolbwyntio hyn i gyd ar ofal iechyd. 

Trafodaethau diwygio LCA

Un o brif amcanion y rheolau EMA drafft newydd yw ei alluogi'n well i fonitro a lliniaru prinder posibl a gwirioneddol meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol yr ystyrir eu bod yn hanfodol i ymateb i argyfyngau iechyd cyhoeddus fel y pandemig COVID-19, a ddatgelodd ddiffygion yn hyn o beth.

Nod y cynnig hefyd yw “sicrhau datblygiad meddyginiaethau o ansawdd uchel, diogel ac effeithlon yn amserol, gyda phwyslais arbennig ar ymateb i argyfyngau iechyd cyhoeddus” a “darparu fframwaith ar gyfer gweithredu paneli arbenigol sy'n asesu dyfeisiau meddygol risg uchel a darparu cyngor hanfodol ar barodrwydd a rheolaeth argyfwng ”.

Fel y noda'r Comisiwn, mae'r LCA a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) wedi bod ar flaen y gad yng ngwaith yr UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws. Fodd bynnag, mae Covid-19 wedi dangos bod angen atgyfnerthu a chyfarparu mandadau cryfach ar y ddwy asiantaeth i amddiffyn dinasyddion yr UE yn well a mynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol. Yn ôl y Comisiwn, bydd mandad yr LCA yn cael ei atgyfnerthu fel y gall hwyluso ymateb cydgysylltiedig ar lefel yr UE i argyfyngau iechyd trwy:

  • Monitro a lliniaru'r risg o brinder meddyginiaethau critigol a dyfeisiau meddygol;
  • darparu cyngor gwyddonol ar feddyginiaethau a allai fod â'r potensial i drin, atal neu ddiagnosio'r afiechydon sy'n achosi'r argyfyngau hynny;
  • cydlynu astudiaethau i fonitro effeithiolrwydd a diogelwch brechlynnau, a;
  • cydlynu treialon clinigol.

AI mewn gofal iechyd - adroddiad WHO

Mae'r adroddiad a ryddhawyd gan Sefydliad Iechyd y Byd yn esbonio'r defnydd o AI mewn iechyd a chwe egwyddor i atal gwahaniaethau iechyd. Rhyddhaodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yr adroddiad byd-eang cyntaf ar ddeallusrwydd artiffisial mewn gofal iechyd a chwe egwyddor i osgoi gwahaniaethau iechyd yn y maes. Mae'r adroddiad, Moeseg a llywodraethu deallusrwydd artiffisial ar gyfer iechyd, yw canlyniad dwy flynedd o ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan banel o arbenigwyr rhyngwladol a benodwyd gan WHO. “Fel pob technoleg newydd, mae gan ddeallusrwydd artiffisial botensial enfawr i wella iechyd miliynau o bobl ledled y byd, ond fel pob technoleg gellir ei chamddefnyddio hefyd ac achosi niwed,” Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, MSc, cyfarwyddwr cyffredinol WHO, meddai mewn datganiad i'r wasg. “Mae’r adroddiad newydd pwysig hwn yn darparu canllaw gwerthfawr i wledydd ar sut i gynyddu buddion AI i’r eithaf, wrth leihau ei risgiau ac osgoi ei beryglon.”

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - bydd yr adroddiad ar ein rhith-gynhadledd ddiweddaraf, y Digwyddiad Pontio a gynhaliwyd rhwng Llywyddiaethau'r UE sy'n mynd allan ac sy'n dod i mewn, a fynychwyd gan 164 o gynrychiolwyr, ar gael yr wythnos nesaf, felly tan hynny, diolch am eich cwmni, cael penwythnos rhagorol, ac aros yn ddiogel.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd