Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Diweddariad EAPM: Curo canser gyda rhanddeiliaid a data - Cofrestrwch nawr!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad yr wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - wrth i'r dyddiau gyflymu, mae'n hen bryd cofrestru ar gyfer y digwyddiad EAPM sydd ar ddod ar 17 Medi a fydd yn digwydd yn ystod y Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

'Canser ar ei sawl ffurf'

Fel y soniwyd mewn diweddariadau blaenorol, mae gan y gynhadledd, nawfed digwyddiad blynyddol EAPM, 'Yr angen am newid - a sut i wneud iddo ddigwydd: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth'. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 17 Medi rhwng 08h30–16h00 CET; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

hysbyseb

Bydd y gyfres ddeinameg hon o ford gron yn edrych ar wahanol elfennau o hyn trwy'r sesiynau canlynol: 

  • Sesiwn I: Ymddiriedolaeth Budd-ddeiliaid Buddugol Mewn Rhannu Data Genomig a defnyddio Tystiolaeth / Data'r Byd Go Iawn
  • Sesiwn II: Dod â Diagnosteg Moleciwlaidd i mewn i Systemau gofal iechyd
  • Sesiwn III Rheoleiddio'r dyfodol - Cydbwysedd diogelwch cleifion a hwyluso arloesedd - IVDR
  • Sesiwn IV: Arbed bywydau trwy gasglu a defnyddio data iechyd

Bydd llawer o'r pwyntiau a amlygir isod yn cael eu trafod yn y gynhadledd. 

Mae data'n pwyntio ymlaen at guro canser

hysbyseb

Cynullodd Pwyllgor Arbennig y Senedd ar guro canser (BECA) ddydd Iau (9 Medi) i ganolbwyntio ar ddau fater gofal ac ymchwil canser allweddol. Y cyntaf i fyny ar agenda'r Pwyllgor oedd trafodaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar greu Gofod Data Iechyd Ewropeaidd.

Mae Cynllun Curo Canser y Comisiwn yn rhagweld y bydd cofnodion iechyd electronig yn chwarae rhan hanfodol mewn atal a gofal canser ac mae'n edrych i wneud y gorau o botensial data a digideiddio, trwy ei fenter Gofod Data Iechyd Ewropeaidd i wella triniaeth canser, darparu gofal iechyd ac ansawdd canlyniadau bywyd.

Cynhaliodd ASEau Pwyllgor BECA hefyd gyfnewid barn gyda'r Comisiwn ar y cynnydd o ran gweithredu'r Strategaeth Cemegau ar gyfer Arloesi, sy'n anelu at ddarparu lefelau uchel o ddiogelwch iechyd a'r amgylchedd rhag cemegolion.

Mae'r strategaeth yn cael ei hystyried yn elfen allweddol arall o Gynllun Curo Canser y Comisiwn wrth iddo geisio lleihau amlygiad dinasyddion i sylweddau carcinogenig a chemegau peryglus eraill.

“Unwaith eto, mae pandemig COVID wedi dangos y ffaith ein bod yn cael trafferth defnyddio data er mwyn llywio’r prosesau llunio polisi a gwneud penderfyniadau,” meddai Ioana Maria Gligor, pennaeth uned ar gyfer rhwydweithiau cyfeirio Ewropeaidd ac iechyd digidol. 

Mae'r Comisiwn yn edrych i drwsio hynny gyda chynnig cyfreithiol wedi'i drefnu ar gyfer dechrau 2022. 

Esboniodd Gligor mai'r syniad yw caniatáu i ddata iechyd lifo'n ddi-dor i ble bynnag y mae ei angen: rhwng ysbytai y tu mewn i wlad, ond hefyd rhwng gwledydd. 

“O 2022 ymlaen, rydym yn anelu at gefnogi mynediad cleifion at eu data iechyd eu hunain ar eu dyfeisiau craff,” esboniodd swyddog y Comisiwn. Gall pethau fel data genomig fod yn amhrisiadwy i helpu i ddarganfod canserau prin mewn cleifion, er enghraifft. A gellir defnyddio storfeydd enfawr o ddata cleifion anhysbys hefyd i helpu i yrru ymchwil i glefydau gan ddefnyddio offer dysgu peiriannau.

Mae Slofenia yn symud bil data'r UE yn agosach at y llinell derfyn

Mae Slofenia wedi miniogi'r cyfyngiadau ar gyfer llif rhyngwladol data diwydiannol Ewropeaidd mewn bil sydd i fod i annog gwledydd a chwmnïau'r UE i rannu data â'i gilydd.

Yn dilyn ôl troed Portiwgal, eglurodd llywyddiaeth Slofenaidd yr UE reolau ar drosglwyddo data diwydiannol yn rhyngwladol a gwneud mân newidiadau yn y Ddeddf Llywodraethu Data yn y pumed testun cyfaddawd a gylchredwyd ar 7 Medi.

Bydd gwledydd yr UE yn trafod y testun cyfaddawdu ar 14 Medi.

Canlyniadau Eurobaromedr

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i gynnwys lledaeniad y coronafirws, cefnogi systemau iechyd gwladol, amddiffyn ac achub bywydau, yn ogystal â gwrthsefyll effaith economaidd-gymdeithasol y pandemig ar lefel genedlaethol ac UE. Daeth y camau i ben gyda chynnig y Comisiwn am Gronfa Adferiad a chyllideb aml-flwyddyn wedi'i haddasu ar gyfer yr UE, gan ddarparu ar gyfer lefel digynsail o gefnogaeth i helpu i oresgyn yr argyfwng.

Dywed tri o bob pedwar ymatebydd ar draws yr holl wledydd a arolygwyd eu bod wedi clywed, gweld neu ddarllen am fesurau'r UE i ymateb i'r pandemig Coronavirus; traean o'r ymatebwyr (33%) hefyd yn gwybod beth yw'r mesurau hyn. Ar yr un pryd tua hanner (52%) o'r rhai sy'n gwybod am gamau gweithredu gan yr UE yn yr argyfwng hwn yn dweud nad ydyn nhw'n fodlon â'r mesurau a gymerwyd hyd yn hyn.

Mae bron i saith o bob deg ymatebydd (69%) eisiau rôl gryfach i'r UE wrth ymladd yr argyfwng hwn. Ochr yn ochr, mae bron i chwech o bob deg ymatebydd yn anfodlon â'r undod a ddangosir rhwng aelod-wladwriaethau'r UE yn ystod y pandemig. Er bod 74% o ymatebwyr wedi clywed am fesurau neu gamau a gychwynnwyd gan yr UE i ymateb i'r pandemig, dim ond 42% ohonynt sy'n fodlon â'r mesurau hyn hyd yn hyn.

Mae tua dwy ran o dair o’r ymatebwyr (69%) yn cytuno “y dylai fod gan yr UE fwy o gymwyseddau i ddelio ag argyfyngau fel y pandemig coronafirws”. Mae llai na chwarter yr ymatebwyr (22%) yn anghytuno â'r datganiad hwn.

Mae'r alwad gref hon am fwy o gymwyseddau UE ac ymateb UE wedi'i gydlynu'n gadarnach yn mynd law yn llaw â'r anfodlonrwydd a fynegwyd gan fwyafrif yr ymatebwyr fel un sy'n ymwneud â'r undod rhwng aelod-wladwriaethau'r UE wrth ymladd y pandemig coronafirws: mae 57% yn anhapus â'r presennol. cyflwr undod, gan gynnwys 22% nad ydyn nhw 'o gwbl' yn fodlon.

Strategaeth Fferm i Fforc

Mae pwyllgorau Amgylchedd Senedd Ewrop (ENVI) yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar”. Disgwylir i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. 

A grŵp o wneuthurwyr deddfau, dan arweiniad y Gwyrddion ' Martin Häusling, yn bygwth rhwystro’r weithred ddirprwyedig pan ddaw i gyfarfod llawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf, gan ddadlau nad yw’r amodau y mae’n eu nodi yn amddiffyn iechyd pobl yn ddigonol. Bydd gorddefnyddio cyffuriau gwrthfiotig i drin anifeiliaid fferm yn gwaethygu'r broblem fyd-eang o wrthwynebiad gwrthficrobaidd (AMR), a elwir yn bandemig distaw.

“Bydd methu â symud ymlaen gyda’r cyfyngiadau hyn yn gyfle a gollir. Nid oes gennym amser i wastraffu wrth ymladd AMR, ” Kyriakides meddai yn y pwyllgor amaeth heddiw.

Mae'r ddeddf ddirprwyol ddadleuol yn rhan o'r adolygiad o gyfreithiau iechyd anifeiliaid yr UE, a fydd yn dechrau bod yn berthnasol o fis Ionawr 2022.

Newyddion da i orffen: Bydd Gweinidogion sy'n gobeithio y bydd corff gwarchod brechlynnau yn cefnogi cyflwyno pigiadau atgyfnerthu yn dorfol 

Mae gweinidogion y DU wedi pentyrru pwysau ar y corff gwarchod brechlynnau i gymeradwyo rhaglen ar raddfa fawr o bigiadau atgyfnerthu Covid mewn pryd ar gyfer y gaeaf, gan fod nifer y bobl yn yr ysbyty sydd â'r firws yn fwy na 8,000 am y tro cyntaf ers mis Mawrth. 

Ddydd Iau (9 Medi) rhoddodd rheoleiddiwr meddyginiaethau'r DU gymeradwyaeth frys i'r brechlynnau Pfizer ac AstraZeneca gael eu defnyddio fel trydydd ergydion i fynd i'r afael ag imiwnedd a allai fod yn pylu, gan roi pwysau hefyd ar y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) i gymeradwyo pigiad newydd. rhaglen. Oriau'n ddiweddarach, dywedodd yr ysgrifennydd iechyd, Sajid Javid, ei fod yn hyderus y byddai pigiadau o'r fath yn cychwyn yn fuan. “Rydyn ni’n anelu tuag at ein rhaglen atgyfnerthu,” meddai. “Rwy’n hyderus y bydd ein rhaglen atgyfnerthu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis hwn, ond rwy’n dal i aros am y cyngor terfynol.”

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon gan EAPM - peidiwch ag anghofio, dyma'r dolen i gofrestru ar gyfer cynhadledd 17 Medi EAPM, a dyma’r dolen i'r agenda. Tan yr wythnos nesaf, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a chael penwythnos hyfryd!

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae HERA a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn pwyntio ymlaen ar gyfer iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - cynhaliodd EAPM gynhadledd lwyddiannus iawn yn ymwneud â chanser ar 18 Medi yr wythnos diwethaf, 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth ', gyda mwy na 167 o gynrychiolwyr yn bresennol, a chyhoeddir adroddiad yr wythnos nesaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

HERA neu HERO!

Mae'r UE wedi creu awdurdod iechyd argyfwng i ddelio â phandemigau yn y dyfodol ar draws y cyfandir. Mae'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) newydd wedi'i gynllunio i atal, canfod ac ymateb yn gyflym i argyfyngau iechyd. Yn ôl y Comisiwn: “Bydd HERA yn rhagweld bygythiadau ac argyfyngau iechyd posib, trwy gasglu gwybodaeth ac adeiladu’r galluoedd ymateb angenrheidiol. 

hysbyseb

Pan fydd argyfwng yn taro, bydd HERA yn sicrhau datblygiad, cynhyrchiad a dosbarthiad meddyginiaethau, brechlynnau a gwrthfesurau meddygol eraill - fel menig a masgiau - a oedd yn aml yn brin yn ystod cam cyntaf yr ymateb coronafirws. ”

 Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae HERA yn floc adeiladu arall o Undeb Iechyd cryfach ac yn gam mawr ymlaen ar gyfer ein parodrwydd ar gyfer argyfwng. Gyda HERA, byddwn yn sicrhau bod gennym yr offer meddygol sydd eu hangen arnom i amddiffyn ein dinasyddion rhag bygythiadau iechyd yn y dyfodol. 

Bydd HERA yn gallu gwneud penderfyniadau cyflym i ddiogelu cyflenwadau. Dyma wnes i addo yn ôl yn 2020, a dyma beth rydyn ni'n ei gyflawni. " Bydd gweithgareddau HERA yn dibynnu ar gyllideb o € 6 biliwn o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol ar gyfer y cyfnod 2022-2027, a bydd rhan ohono'n dod o ychwanegiad NextGenerationEU.

hysbyseb

Darnio arloesedd yr UE

Ymchwil diogelwch yr UE yw un o flociau adeiladu'r Undeb Diogelwch. Mae'n galluogi arloesi mewn technolegau a gwybodaeth sy'n hanfodol ar gyfer datblygu galluoedd i fynd i'r afael â heriau diogelwch heddiw, i ragweld bygythiadau yfory a chyfrannu at ddiwydiant diogelwch Ewropeaidd mwy cystadleuol. 

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cychwyn cyfres o gamau a fydd yn gwella cystadleurwydd diwydiant diogelwch Ewrop ac yn cyfrannu at gyflawni nodau'r polisi diogelwch Ewropeaidd. O ran goresgyn darnio marchnadoedd diogelwch yr UE ar gyfer technolegau diogelwch, heb gyfranogiad, ymrwymiad a buddsoddiad technoleg ddiogelwch a sylfaen ddiwydiannol yr UE, byddai atebion arloesol yn parhau i fod yn gaeth mewn cylchoedd ymchwil diddiwedd ac ni fyddent byth yn cael eu defnyddio ar y maes.

Felly, mae cydgrynhoi un farchnad ddiogelwch yr UE sy'n cynyddu cystadleurwydd y sylfaen ddiwydiannol yn brif amcan. Byddai'r cydgrynhoad hwn nid yn unig yn gwarantu diogelwch y cyflenwad ar gyfer technolegau strategol, ond hefyd yn diogelu, yn ôl yr angen, ymreolaeth strategol yr UE ar gyfer technolegau, gwasanaethau a systemau sy'n hanfodol i sicrhau amddiffyniad dinasyddion yr UE.

Cleifion canser 'wedi'u gwarchod gan frechlynnau coronafirws'

Mae brechiadau yn erbyn COVID yr un mor effeithiol a diogel i bobl â chanser ag i'r rhai heb ganser, mae astudiaethau newydd yn awgrymu. Mae gan gleifion canser “ymateb imiwnedd priodol, amddiffynnol” i’r pigiadau heb “unrhyw sgîl-effeithiau mwy na’r boblogaeth yn gyffredinol,” yn ôl Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO). 

Dywedodd yr ymchwilwyr fod yr astudiaethau'n dangos bod angen hyrwyddo brechu mewn cleifion â chanser. Cynhaliwyd yr astudiaethau oherwydd bod pobl â chanser wedi'u heithrio o dreialon clinigol brechlyn, oherwydd eu systemau imiwnedd gwannach o ganlyniad i gael triniaethau gwrth-ganser. Dywedodd gwyddonwyr y bydd “lliaws o astudiaethau” gyda chasgliadau tebyg yn cael eu cyflwyno heddiw (21 Medi) yng Nghyngres flynyddol ESMO. 

Mae dadansoddiad o 3,813 o gyfranogwyr sydd â hanes o ganser y gorffennol neu weithredol mewn treial rheoledig ar hap o'r brechlyn BioNTech / Pfizer yn dangos bod sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin brechu mor ysgafn - ac wedi digwydd ar amledd tebyg - ag yn y treial cyffredinol poblogaeth o fwy na 44,000 o bobl.

Gwneud y Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn Ffit i'r Oes Ddigidol 

Mae deddfwyr yr UE yn drafftio llu o reoliadau newydd pwysig a fydd yn effeithio ar economi ddigideiddio Ewrop am ddegawdau i ddod. Un o'r cynigion hyn yw'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), y disgwylir iddi gael ei mabwysiadu yn y tymor nesaf. 

Cynigiwyd miloedd o welliannau i'r rheoliad hwn cyn yr haf, gyda llawer ohonynt wedi digwydd o ganlyniad i ASEau geisio rhagori ar ei gilydd ar ba mor anodd y gallant fod ar 'Big Tech'. Ond ar ôl yr ystumio cychwynnol, mae'r gwaith caled bellach yn dechrau ar ddrafftio deddfwriaeth sydd mewn gwirionedd yn gweithio'n ymarferol: DMA sy'n cefnogi uchelgeisiau'r UE i fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol. Er mwyn i Frwsel osod y cyflymder ar gyfer rheoleiddio technoleg ledled y byd, bydd angen pen cŵl, a dull meddylgar. I fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol, mae angen i'r DMA fod mor ddeinamig a hyblyg â'r sector y bydd yn ei reoleiddio.

Mae'r Senedd yn cefnogi'r cynllun i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol

Ddydd Mercher (22 Medi), pleidleisiodd Senedd Ewrop yn llethol o blaid penderfyniad sy'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i lunio cynllun gweithredu i gael gwared ar arbrofion ar anifeiliaid yn raddol. Mae hon yn fuddugoliaeth wleidyddol bwysig mewn rhanbarth lle mae rhwystrau diweddar wedi digwydd i anifeiliaid mewn labordai. 

Ar y rhestr o rwystrau mae'r datguddiad bod Asiantaeth Cemegol Ewrop wedi diystyru'r gwaharddiad hirsefydlog ar brofi anifeiliaid am gosmetau trwy fynnu data anifeiliaid ychwanegol ar gyfer dwsinau o gynhwysion cosmetig, sydd eisoes wedi lladd amcangyfrif o 25,000 o anifeiliaid. Ffilm fer stop-gynnig Humane Society International Arbed Ralph wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod y cyhoedd wedi cael eu camarwain ynghylch gwaharddiad colur yr UE. 

Efallai y bydd llawer mwy o anifeiliaid yn marw mewn profion gwenwyndra poenus os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu ei Strategaeth Cemegau ar gyfer Cynaliadwyedd Tuag at Amgylchedd Di-wenwynig, a fyddai, fel y cynigiwyd, yn cadarnhau ymhellach ddull “blwch ticio” yr UE tuag at asesu peryglon cemegol yn seiliedig yn bennaf ar brofion anifeiliaid. 

Mae penderfyniad y Senedd yn nodi’n gywir mai dulliau heblaw anifeiliaid sy’n seiliedig ar fioleg ddynol yw’r allwedd i asesu diogelwch cemegol yn well. Dyna un o'r rhesymau pam, yn yr UD, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd wedi ymrwymo i ddileu ei gofynion profion anifeiliaid yn raddol erbyn 2035, ac mae'r Ddeddf Cosmetigau Humane yn casglu stêm yn y Gyngres. 

Cafodd y penderfyniad o blaid cynllun gweithredu i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol ei hyrwyddo gan HSI / Ewrop a grwpiau amddiffyn anifeiliaid eraill, gwyddonwyr a chwmnïau blaenllaw o Ewrop. Mae'r gefnogaeth drawsbleidiol ysgubol a ddangoswyd gan Aelodau Senedd Ewrop yn adlewyrchu'r siom gynyddol tuag at gamau a chynigion diweddar gan Asiantaeth Cemegol Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Newyddion hapus i orffen: Yr UD yn agor i deithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn 

Mae'r UD yn lleddfu ei chyfyngiadau teithio coronafirws, gan ailagor i deithwyr o'r DU, yr UE a chenhedloedd eraill. O fis Tachwedd, caniateir i deithwyr tramor hedfan i mewn i'r Unol Daleithiau os cânt eu brechu'n llawn, a chael profion ac olrhain cyswllt. Mae'r Unol Daleithiau wedi cael cyfyngiadau caled ar deithio yn eu lle ers yn gynnar y llynedd. 

Mae'r symudiad yn ateb galw mawr gan gynghreiriaid Ewropeaidd, ac yn golygu y gellir aduno teuluoedd a ffrindiau sydd wedi'u gwahanu gan y cyfyngiadau. "Mae'n ddiwrnod hapus - Afal Mawr, dyma fi'n dod!" Dywedodd yr entrepreneur o Ffrainc, Stephane Le Breton, wrth asiantaeth newyddion Associated Press, wrth iddo edrych ymlaen at daith i Ddinas Efrog Newydd a gafodd ei gohirio oherwydd y cyfyngiadau. 

Cyhoeddodd cydlynydd COVID-19 y Tŷ Gwyn, Jeff Zients, y rheolau newydd ddydd Llun (20 Medi), gan ddweud: "Mae hyn yn seiliedig ar unigolion yn hytrach nag ymagwedd gwlad, felly mae'n system gryfach." "Yn bwysicaf oll, bydd yn ofynnol i wladolion tramor sy'n hedfan i'r Unol Daleithiau gael eu brechu'n llawn," meddai. Gosodwyd cyfyngiadau’r Unol Daleithiau i ddechrau ar deithwyr o China yn gynnar yn 2020, ac yna eu hymestyn i wledydd eraill.

 Mae'r rheolau cyfredol yn gwahardd mynediad i'r mwyafrif o ddinasyddion nad ydynt yn UDA sydd wedi bod yn y DU a nifer o wledydd Ewropeaidd eraill, Tsieina, India, De Affrica, Iran a Brasil o fewn y 14 diwrnod diwethaf. O dan y rheolau newydd, bydd angen i deithwyr tramor ddangos prawf o frechu cyn hedfan, cael canlyniad prawf negyddol Covid-19 cyn pen tri diwrnod ar ôl teithio, a darparu eu gwybodaeth gyswllt. Ni fydd yn ofynnol iddynt gwarantîn. 

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Canser

EAPM: Digwyddiad pennawd ar frig ton wrth ymladd yn erbyn canser!

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae'r digwyddiad EAPM sydd ar ddod yfory, 17 Medi! Fe'i gelwir yn 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth' a bydd yn digwydd yn ystod Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Sgrinio canser, blaenoriaethau canser ar y lefel wleidyddol

Daw'r digwyddiad EAPM ar adeg briodol ar gyfer cynnydd ymlaen ar ganser - Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cyhoeddi menter newydd i ddiweddaru argymhelliad y Cyngor 17 oed ar sgrinio canser. Cynigiwyd mentrau newydd 2022 mewn llythyr o fwriad a gyhoeddwyd yn ystod anerchiad Llywydd yr Undeb ddoe (15 Medi).  

hysbyseb

Yn ogystal, plaid wleidyddol y EPP wedi nodi'n glir ei flaenoriaethau polisi canser mewn rhaglen 15 pwynt. Mae'r ddogfen bolisi yn amlinellu diwygiadau arfaethedig i adroddiad menter y Pwyllgor Canser ei hun. Mae hyn, ynghyd â diwygio'r gyfarwyddeb gofal iechyd trawsffiniol - sydd mewn theori yn caniatáu i gleifion mewn un aelod-wlad gael eu trin mewn gwlad arall - a rhannu data yn allweddol i gymhwyso deallusrwydd artiffisial ac offer dysgu peiriannau i ymchwilio, ac i alluogi'r digidol. mae trawsnewid gofal iechyd wedi bod yn faterion sydd ar flaen y gad yng ngwaith diweddar EAPM, i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn atal canser, defnyddio data, diagnosis a thriniaeth o amgylch Ewrop. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 8h30–16h CET yfory; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Mae'r Senedd yn pasio dwy ffeil arall yr Undeb Iechyd Ewropeaidd

Fe fydd dau gynnig arall gan Undeb Iechyd Ewrop yn symud i driolegau ar ôl pasio yng nghyfarfod llawn y Senedd heddiw (16 Medi). Pasiwyd y cynigion ar gyfer y rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Yn y cyfamser, pasiodd y newid mandad ar gyfer y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal Clefydau a Chyngor (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal.

Mae'r cynnig cyntaf i gynyddu mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) eisoes mewn triolegau. Bydd yr ail gyfarfod yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

hysbyseb

Deddf Llywodraethu Data

Wrth baratoi cynnig ar gyfer Deddf Data newydd a ddisgwylir erbyn mis Rhagfyr 2021, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus.

Prif amcan y fenter hon yw cefnogi rhannu data o fewn economi'r UE, yn enwedig busnes-i-fusnes a busnes-i-lywodraeth, gyda chwmpas llorweddol (ee, gan gwmpasu data diwydiannol, Rhyngrwyd Pethau, ac ati). 

Ei nod yw ategu ffeiliau eraill sy'n gysylltiedig â data, megis y Ddeddf Llywodraethu Data, y GDPR a Rheoliad e-Brisio, Cyfraith Cystadleuaeth (ee y Canllawiau Cydweithrediad Llorweddol) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Fel yr adroddwyd yn politico, bydd dirprwy lysgenhadon yn Coreper I yn mynd i’r afael â hyn ar 1 Hydref. Dywedodd swyddog o’r UE sy’n gyfarwydd â’r broses fod ychydig o wledydd wedi gofyn am fân newidiadau ar gyfryngwyr data a throsglwyddiadau data rhyngwladol.

Deallusrwydd artiffisial 'peryglus' 

Mae pennaeth hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw am foratoriwm ar ddefnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial sy'n peri risg difrifol i hawliau dynol, gan gynnwys systemau sganio wynebau sy'n olrhain pobl mewn mannau cyhoeddus. Michelle Bachelet, dywedodd Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, ddydd Mercher hefyd y dylai gwledydd wahardd ceisiadau AI yn benodol nad ydyn nhw'n cydymffurfio â chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Ymhlith y cymwysiadau y dylid eu gwahardd mae systemau “sgorio cymdeithasol” y llywodraeth sy'n barnu pobl yn seiliedig ar eu hymddygiad a rhai offer seiliedig ar AI sy'n categoreiddio pobl yn glystyrau megis yn ôl ethnigrwydd neu ryw. 

Gall technolegau sy’n seiliedig ar AI fod yn rym er daioni ond gallant hefyd “gael effeithiau negyddol, hyd yn oed trychinebus, os cânt eu defnyddio heb roi sylw digonol i sut y maent yn effeithio ar hawliau dynol pobl,” meddai Bachelet mewn datganiad. 

Daeth ei sylwadau ynghyd ag adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig sy'n archwilio sut mae gwledydd a busnesau wedi rhuthro i gymhwyso systemau AI sy'n effeithio ar fywydau a bywoliaethau pobl heb sefydlu mesurau diogelwch priodol i atal gwahaniaethu a niweidiau eraill. “Nid yw hyn yn ymwneud â pheidio â chael AI,” Peggy Hicks, cyfarwyddwr ymgysylltu thematig y swyddfa hawliau, wrth newyddiadurwyr wrth iddi gyflwyno’r adroddiad yng Ngenefa. “Mae'n ymwneud â chydnabod, os yw AI yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y meysydd swyddogaeth hawliau dynol hyn - beirniadol iawn, bod yn rhaid ei wneud yn y ffordd iawn. Ac yn syml, nid ydym wedi rhoi fframwaith ar waith sy'n sicrhau bod hynny'n digwydd. ”

Targedau digidol yr UE ar gyfer 2030

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cynllun i fonitro sut mae gwledydd yr UE yn symud ymlaen ar dargedau digidol y bloc ar gyfer 2030. Bydd yr UE yn hyrwyddo ei agenda ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl ar y llwyfan byd-eang ac yn hyrwyddo aliniad neu gydgyfeiriant â normau a safonau'r UE. Bydd hefyd yn sicrhau diogelwch a gwytnwch ei gadwyni cyflenwi digidol ac yn darparu atebion byd-eang. 

Cyflawnir y rhain trwy osod blwch offer sy'n cyfuno cydweithredu rheoliadol, mynd i'r afael â meithrin gallu a sgiliau, buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol a phartneriaethau ymchwil, dylunio pecynnau economi ddigidol a ariennir trwy fentrau sy'n dod â'r UE ynghyd a chyfuno buddsoddiadau mewnol yr UE a chydweithrediad allanol. offerynnau sy'n buddsoddi mewn gwell cysylltedd â phartneriaid yr UE. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn yn lansio proses drafod ac ymgynghori eang, gan gynnwys gyda dinasyddion, ar weledigaeth yr UE a'r egwyddorion digidol.

Mae EIB yn cefnogi arian ar gyfer brechlynnau 

Mae bwrdd cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 647 miliwn i helpu gwledydd i brynu a dosbarthu brechlynnau COVID-19 a phrosiectau iechyd eraill. Bydd dosbarthiad brechlyn o fudd i'r Ariannin, yn ogystal â gwledydd De Asia fel Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka a'r Maldives. Ar ddechrau'r argyfwng, dechreuodd staff Banc Buddsoddi Ewrop weithio ar yr argyfwng iechyd a'r dirywiad economaidd ar yr un pryd. Rhannodd y Banc ei gefnogaeth i gwmnïau biotechnoleg a meddygol yn dri phrif sector: brechlynnau, therapïau a diagnosteg. Y nod: olrhain heintiau, atal y clefyd rhag lledaenu a gofalu am y rhai sy'n mynd yn sâl.

Yn gynharach eleni, cymeradwyodd y Banc € 5 biliwn mewn cyllid newydd i gefnogi gweithredu ar frys mewn meysydd fel gofal iechyd ac arloesi meddygol ar gyfer COVID-19. Ers hynny, mae mwy na 40 o gwmnïau a phrosiectau biotechnoleg neu feddygol wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyllido EIB sy'n werth tua € 1.2 biliwn. Rhoddodd hyn y Banc ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop hefyd yn cefnogi rhaglenni byd-eang i ddosbarthu brechlynnau COVID-19, yn enwedig yn y byd sy'n datblygu. Er enghraifft, yn ddiweddar cymeradwyodd y Banc fargen € 400 miliwn gyda COVAX, menter fyd-eang a gefnogir gan gannoedd o wledydd, y sector preifat a sefydliadau dyngarol i hyrwyddo mynediad cyfartal i frechlyn.

Newyddion da i orffen - Mae brechlynnau Coronavirus yn lleihau'r risg o Covid hir, darganfyddiadau astudiaeth 

Mae cael eich brechu’n llawn yn erbyn COVID-19 nid yn unig yn lleihau’r risg o’i ddal, ond hefyd o haint yn troi’n Covid hir, mae ymchwil dan arweiniad King's College London yn awgrymu. Mae'n dangos, yn y lleiafrif o bobl sy'n cael Covid er gwaethaf dwy bigiad, bod ods datblygu symptomau sy'n para mwy na phedair wythnos yn cael eu torri 50%. Mae hyn yn cael ei gymharu â phobl nad ydyn nhw wedi'u brechu. 

Hyd yn hyn, mae 78.9% o bobl dros 16 oed yn y DU wedi cael dau ddos ​​o frechlyn Covid. Mae llawer o bobl sy'n cael Covid yn gwella o fewn pedair wythnos ond mae gan rai symptomau sy'n parhau neu'n datblygu am wythnosau a misoedd ar ôl yr haint cychwynnol - a elwir weithiau'n Covid hir. Gall ddigwydd ar ôl i bobl brofi symptomau coronafirws ysgafn hyd yn oed. Yr ymchwilwyr, y cyhoeddwyd eu gwaith yn Clefydau Heintus Lancet, dywedwch ei bod yn amlwg bod brechiadau yn achub bywydau ac yn atal salwch difrifol, ond mae effaith brechlynnau ar ddatblygu salwch hirhoedlog wedi bod yn llai sicr.

Mae hynny i gyd gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad yfory, a byddwn yn gohebu arno yr wythnos nesaf. Tan hynny, arhoswch yn ddiogel, wel, a dyma’r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

EAPM: Paris - gorwel mor brydferth i fynd i'r afael â chanser - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Yn dod i fyny yn eithaf cyflym, ar 17 Medi mewn gwirionedd, mae Cyngres fawreddog ESMO ym Mharis er y bydd y Gynghrair, am y nawfed tro, bron yn cynnal cyfarfod bord gron yn ystod y digwyddiadau hyn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), Denis Horgan. 

I gyd-fynd yn berffaith â'r amseroedd llai na pherffaith y cawn ein hunain ynddynt, mae gan y gynhadledd hawl. “Yr angen am newid - a sut i wneud iddo ddigwydd: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu prise ”. Mae cofrestru'n dal ar agor ar gyfer y digwyddiad 'rhithwir' hwn, a fydd yn dechrau am 8h30 CET tan 16h CET. 

Dyma'r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

hysbyseb

Er nad ydym yn gallu cwrdd wyneb yn wyneb, mae digwyddiadau fel hyn yn dal i ganiatáu tynnu arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli o grwpiau cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chynrychiolwyr diwydiant, gwyddoniaeth, academaidd ac ymchwil.

Rôl allweddol cynhadledd yw dod ag arbenigwyr ynghyd i gytuno ar bolisïau trwy gonsensws a dod â'n casgliadau at lunwyr polisi. A’r tro hwn, awn hyd yn oed ymhellach i faes arbenigedd, o ystyried yr argyfwng enfawr yr ydym i gyd yn ei wynebu.

Mae'n deg dweud bod 'arbenigwyr', mewn rhai chwarteri o leiaf, wedi cael amser caled ag ef. Mae ychydig yn debyg i feirniaid sy'n benderfynol o forthwylio drama lwyfan, neu bwndel pêl-droed yn pigo chwaraewr - yn eithaf aml mae'n dweud mwy am y beirniad na'r arbenigwr.

hysbyseb

Ar hyn o bryd, gyda phandemig ar ein dwylo, a chyda bywydau yn llythrennol yn dibynnu ar y symudiadau nesaf gan lywodraethau a phenaethiaid iechyd, mae gwir angen arbenigwyr o bob math o arenâu arnom a cheisio eu hanwybyddu, eu gwrthddweud neu hyd yn oed eu rhwygo i lawr. y lleiaf, byddwch yn wrthgynhyrchiol ac, yn waeth, yn farwol.    

Gyda hyn mewn golwg, bydd cynhadledd ddiweddaraf EAPM yn dwyn ynghyd lawer o arbenigwyr craidd a fydd yn gweithio gyda gweddill ein rhanddeiliaid i alw sylw at gamau sydd eu hangen nawr, yn ogystal ag sy'n angenrheidiol wrth inni symud ymlaen.

Felly, beth sydd ymhlith y pynciau ar y bwrdd?

Mae argyfwng presennol COVID-19 wedi taflu rhyddhad difrifol i lawer o faterion gofal iechyd Ewropeaidd, ac yn wir byd-eang. Mae hefyd wedi codi cwestiynau pwysig, nid rhai newydd o reidrwydd, ond rhai sydd wedi symud mwy i ffocws yn ystod y pandemig.

Un cwestiwn o'r fath yw a ddylai'r UE gael rôl fwy yn iechyd y cyhoedd - ac yn enwedig wrth ddarparu technoleg iechyd. Byddai hyn, wrth gwrs, yn amharu ar gymhwysedd yr Aelod-wladwriaeth a warchodir yn ofalus mewn gofal iechyd felly, pe bai hyn yn digwydd, sut fyddai hynny?

Cwestiwn arall yw sut y gellir pontio'r bylchau amlwg iawn bellach er mwyn amddiffyn iechyd Ewrop yn well cyn argyfwng arall? Beth yw'r blaenoriaethau? Y cwestiwn ehangach, fel y soniwyd uchod, yw a yw'n bryd rhoi rôl fwy i'r UE ym maes amddiffyn iechyd Ewrop.

Yn y cyfamser, wrth wraidd meddygaeth wedi'i bersonoli, mae'r defnydd aruthrol o ddata iechyd. Mae hwn yn bwnc sensitif. Yn sicr mae angen i'r gymuned gwyddor iechyd siarad yn fwy agored am ddefnyddio data iechyd personol mewn ymchwil i wella iechyd pobl a dileu afiechydon fel canser ac mae'n rhaid i'r cyhoedd fod yng nghanol unrhyw drafodaeth.

Mae llawer o fentrau cenedlaethol a rhyngwladol yn dibynnu ar ddadansoddeg data gynhwysfawr i yrru atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella canlyniadau iechyd.

Mae hyn yn golygu, wrth gwrs, fod data iechyd personol yn nwydd gwerthfawr dros ben ar gyfer ymchwil a dim ond mewn ffordd gyfrifol, foesegol a diogel sydd er budd cymdeithas y dylid ei ddefnyddio.  

Mae tryloywder ynghylch pam a sut rydym yn defnyddio data yn hanfodol os yw Ewrop am gynnal y drwydded gymdeithasol ar gyfer ymchwil sy'n cael ei gyrru gan ddata. Mae ymddiriedaeth o'r pwys mwyaf.

Ar ben hyn, mae angen cryfhau seilwaith digidol Ewrop yn gyffredinol, ac er mwyn delio ag effaith COVID-19 yn benodol. Ac yna mae argyfyngau iechyd cyhoeddus yn y dyfodol i'w hystyried ...

Dylai integreiddio Deallusrwydd Artiffisial yn well yn ymateb iechyd y cyhoedd fod yn flaenoriaeth; Gellid defnyddio dadansoddiad o ddata mawr yn ymwneud â symudiad dinasyddion, patrymau trosglwyddo afiechydon a monitro iechyd i gynorthwyo mesurau atal.

Ymhlith y sesiynau mae: 

  • Sesiwn I: Ymddiriedolaeth Budd-ddeiliaid Buddugol Mewn Rhannu Data Genomig a defnyddio Tystiolaeth / Data'r Byd Go Iawn
  • Sesiwn II: Dod â Diagnosteg Moleciwlaidd i mewn i Systemau gofal iechyd
  • Sesiwn III Rheoleiddio'r dyfodol - Cydbwysedd diogelwch cleifion a hwyluso arloesedd - IVDR
  • Sesiwn IV: Arbed bywydau trwy gasglu a defnyddio Data Iechyd

Mae'r uchod yn enghraifft yn unig o'r pynciau enfawr, ymhlith llawer sydd i'w trafod ar y diwrnod. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni ar 17 Medi!

Dyma'r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd