Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Canolbwyntiwch ar IVDR ar gyfer EAPM trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Wrth i'r flwyddyn symud tuag at ei diwedd, bydd EAPM yn canolbwyntio ar weithredu Rheoliad Diagnostig In Vitro (IVDR) trwy ymgysylltu â'n rhanddeiliaid i drefnu cyfarfodydd arbenigol gyda nhw ... daw diweddariad manylach ar hyn o bryd, ond bydd mwy o wybodaeth isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

IVDR

Fel y bydd darllenwyr diwyd ein diweddariad yn gwybod, bydd rheoliad newydd gan yr UE ar Ddiagnosteg In Vitro yn dod i rym yn 2022 a bydd yn cael effaith fawr ar broses werthuso a chymeradwyo IVDs.

Yn y cyd-destun hwn, mae EAPM wedi trefnu cyfres o baneli arbenigol y bydd adroddiad ar gael arnynt.

hysbyseb

Heb rywfaint o welliant cynaliadwy i IVDR, mae risg y bydd unrhyw brofion meddygol IVD arbenigol - ac nid mor arbenigol - yn diflannu. Dywedodd cyfranogwyr yn y ford gron arbenigwyr na fydd rhai profion ar gael os gorfodir y drefn ar yr amseriadau a ragwelir. "Bydd problemau go iawn o'n blaenau." Ychwanegodd y cyfranogwr: "Nid ydym yn gwybod pa brofion y byddwn ar gael y flwyddyn nesaf." Eisoes, mae argaeledd yn anwastad ledled Ewrop. Ac yn awr mae'n amlwg bod ymwybyddiaeth o'r anawsterau sydd ar ddod hefyd yn amrywio'n fawr o wlad i wlad, gyda chanfyddiad uchel o'r risgiau yn yr Iseldiroedd ond yn dal i fod â synnwyr cyfyngedig o frys yn Hwngari yn unig.

Yn ogystal, byddai'n ofynnol i gwmnïau sy'n penderfynu ceisio rhanddirymiadau cenedlaethol ar gyfer eu cynhyrchion er mwyn eu cynnal ar y farchnad gynhyrchu ton llanw o waith papur a allai orlethu eu hadnoddau eu hunain a chreu logjam mewn asiantaethau rheoleiddio cenedlaethol, gan y bydd i fyny o 20,000 o gynhyrchion y bydd angen ardystiad arnynt am y tro cyntaf.

Pwyllgor iechyd yn pleidleisio trwy adroddiad strategaeth pharma

Pleidleisiodd ASEau ar bwyllgor Senedd Ewrop ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd heddiw trwy adroddiad ar strategaeth fferyllol y Comisiwn. Pasiwyd yr adroddiad menter ei hun gyda 62 pleidlais o blaid, 8 yn erbyn ac 8 yn ymatal. Wedi'i awdur gan y rapporteur Dolors Montserrat, ASE Sbaenaidd o Blaid Pobl Ewropeaidd dde-dde, mae'r testun nad yw'n rhwymol yn cynrychioli mewnbwn y Senedd i strategaeth fferyllol y Comisiwn.  

hysbyseb

Cyhoeddwyd drafft o'r adroddiad gyntaf ym mis Mai a galwodd ar y Comisiwn i ailddiffinio cymhellion i ddatblygu cyffuriau ystyried anghenion cleifion nas diwallwyd. Mae hefyd yn gofyn i'r Comisiwn wella tryloywder prisiau, gan sicrhau ar yr un pryd bod y diwydiant yn parhau i fod yn gystadleuol. Ddydd Llun fe basiodd ASEau welliannau cyfaddawd, fel y'u gelwir, i'r adroddiad - sy'n ganlyniad trafodaethau rhwng y gwahanol bleidiau gwleidyddol yn y Senedd. Mae'r gwelliannau yn rhoi mwy o bwyslais ar amodau ar fuddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil, ymwrthedd gwrthficrobaidd a chadwyni cyflenwi fferyllol gwydn. Mae cynigion eraill yn cynnwys rhoi mwy o oruchwyliaeth i'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd dros gyfuniadau cyffuriau a dyfeisiau, yn ogystal â chreu cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch (ATMPS). Nesaf, bydd ASEau yn pleidleisio a ddylid cymeradwyo'r adroddiad mewn sesiwn lawn ym mis Tachwedd. Yna, ddiwedd 2022, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei gynnig i ailwampio rheolau fferyllol yr UE.

Cyngor iechyd

Mae gweinidogion iechyd Ewrop yn cwrdd heddiw (12 Hydref) yn Slofenia - a bron iawn - ar gyfer y Cyngor Iechyd, diwrnod a fydd yn gweld gwytnwch iechyd yr UE o flaen a chanol y trafodaethau. Ynghyd â'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides, bydd y gweinidogion yn trafod pwnc botwm poeth cyflenwadau meddyginiaethau gwydn.

Bydd gweinidogion iechyd hefyd yn trafod gwella'r ymateb a'r parodrwydd i fygythiadau iechyd trawsffiniol; sut i gryfhau systemau iechyd o dan faner Undeb Iechyd yr UE; ac wrth gwrs, brechu COVID-19 ar draws y bloc.

ENVI yn barod i atgyfnerthu atal afiechydon yr UE

Mae ASEau yn barod i drafod gyda'r aelod-wladwriaethau i atgyfnerthu fframwaith atal a rheoli clefydau'r UE a mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol ar y cyd, * yn ôl sesiwn lawn ENVI. Mabwysiadwyd y cynnig i ymestyn mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal. Dylai aelod-wladwriaethau’r UE ddatblygu cynlluniau parodrwydd ac ymateb cenedlaethol, a darparu data amserol, cymaradwy ac o ansawdd uchel, meddai ASEau. Maent hefyd eisiau sicrhau bod mandad yr ECDC yn cael ei ymestyn y tu hwnt i glefydau trosglwyddadwy i gwmpasu afiechydon anhrosglwyddadwy mawr hefyd, fel afiechydon cardiofasgwlaidd ac anadlol, canser, diabetes neu salwch meddwl. Mabwysiadwyd y cynnig deddfwriaethol i gryfhau atal, parodrwydd ac ymateb argyfwng yr UE wrth fynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol yn y dyfodol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Datgelodd argyfwng COVID-19 fod angen gwaith pellach ar lefel yr UE i gefnogi cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau, yn enwedig rhanbarthau ar y ffin, ASE straen. Mae'r testun hefyd yn galw am weithdrefnau clir a mwy o dryloywder ar gyfer gweithgareddau caffael ar y cyd yr UE a chytundebau prynu cysylltiedig.

Ni all Ewrop gytuno ar sut i reoleiddio cewri technoleg

Mae’r cwestiwn o sut i reoleiddio cewri technoleg wedi bod yn uchel ar yr agenda i’r mwyafrif o wledydd ledled y byd, ond dywed adroddiad newydd heddiw fod Ewrop yn brwydro i’w ateb. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio ar ei gynlluniau ers sawl blwyddyn, ac roedd yn ymddangos ei fod wedi cyrraedd rhyw fath o gonsensws y llynedd - a fyddai'n cynnwys cyfyngu ar bwerau Apple o ran yr App Store, a gallai hefyd osod cyfyngiadau ar ei allu i gaffael cwmnïau.  

Fodd bynnag, mae'r Times Ariannol yn adrodd ei bod yn ymddangos bod y cytundeb amlinellol bellach yn dadlennol, gyda dadleuon rhwng y dde a’r chwith dros faint y mesurau gwrthglymblaid sydd eu hangen: Y llynedd, dadorchuddiodd yr UE lasbrint radical ar gyfer rheoleiddio technoleg a fyddai’n rhoi cyfrifoldebau beichus fel Google, Facebook , ac Amazon i lanhau eu platfformau a sicrhau cystadleuaeth deg. Ond ers hynny, mae'r pecyn o fesurau wedi ymgolli yn senedd Ewrop, ac erbyn hyn mae perygl iddo gael ei ddyfrio i lawr a'i oedi'n fawr. Mae yna ofnau hyd yn oed ym Mrwsel na fydd y rheolau newydd ar waith cyn i Margrethe Vestager, pennaeth polisi a pholisi digidol yr UE, adael ei swydd mewn tair blynedd. “Roedd yn swnio fel ein bod ni wedi cytuno ond nid yw hynny'n wir. . . o gwbl. Rydym yn bell o fod â safbwynt cyffredin ar hyn, ”meddai Evelyne Gebhardt, ASE o’r Almaen, mewn diflastod yn ystod y ddadl

Rheoleiddwyr meddyginiaethau a brechlynnau dan graffu

Ni fu rheoleiddwyr meddyginiaethau - a brechlynnau erioed o'r blaen dan gymaint o bwysau a chraffu. Ymhlith y rhai sydd dan y chwyddwydr mae brechlynnau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, Marco Cavaleri a Fergus Sweeney, pennaeth treialon a gweithgynhyrchu yn yr asiantaeth.

Mae'n anodd mynd, gan fod yn rhwydwaith rheoleiddwyr Ewrop. Mae’r pandemig “yn gosod galw parhaus a dwys ar adnoddau’r EMRN,” dywed yr erthygl. Gyda phenderfyniadau cyflymach, monitro cyson, cyfathrebu clir ac aml, ar ben gwaith rheolaidd, “ni phrofwyd gwytnwch rheoleiddwyr meddyginiaethau’r UE erioed i’r graddau hyn.”

EUA UE? Mae'r UD wedi cyhoeddi awdurdodiadau defnydd brys (EUAs) i frechlynnau a thriniaethau yn ystod y pandemig i gyflymu mynediad at atebion addawol. Tra bod yr LCA wedi defnyddio adolygiadau treigl i gyflymu asesiadau ac awdurdodiadau marchnata amodol. Ond mae'r asiantaeth yn agored i newid. “Mewn rhai amgylchiadau gallai EUA ddarparu offeryn rheoleiddio ychwanegol ar lefel yr UE, gan roi mwy o hyblygrwydd i LCA ymateb i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg a diogelu iechyd y cyhoedd.”

Mae penaethiaid gwyddor bywyd yn cyflwyno rhestr o bolisïau iechyd i'w gwneud i G20

Ddydd Gwener (15 Hydref), mae rhai o brif arweinwyr y byd yn y sector gwyddorau bywyd yn cyflwyno argymhellion i Brif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, cadeirydd yr G20, ar sut y dylai systemau iechyd feithrin a mabwysiadu arloesedd.

Gan gipio ar foment pan mae llywodraethau a dinasyddion yn effro iawn i fuddion achub bywyd gwyddoniaeth ac yn buddsoddi mewn arloesi, mae'r sector yn nodi'r hyn sydd ei angen arno i ffynnu a sut y dylai systemau iechyd addasu i fedi'r buddion.

“Cyfoeth yw iechyd,” meddai Sergio Dompé, llywydd y busnes teuluol 130 oed Dompé Pharmaceuticals a chydlynydd Tasglu Gwyddorau Iechyd a Bywyd B20, wrth POLITICO. Mae angen i wledydd ystyried “iechyd fel buddsoddiad, nid fel cost.”

Ar gyfer economïau sydd wedi’u gwasgu gan y pandemig ac sy’n wynebu ôl-groniadau gofal iechyd enfawr, meddai, gallai technolegau gwisgadwy helpu i ganfod ac ymyrryd yn gynnar, gan atal problemau mwy. Mae'r adroddiad hefyd yn argymell adeiladu cadwyni cyflenwi mwy gwydn trwy bartneriaethau G20 ac yn cefnogi cydweithredu byd-eang ar barodrwydd ar gyfer argyfwng. Dylai gwledydd yrru am atebion system iechyd sy'n amgylcheddol gynaliadwy, mae'n nodi.

HERA

Ar ôl cynnau tân trwm yr wythnos diwethaf yn ENVI dros wahardd Senedd Ewrop rhag trafodaethau ar ffurfio a rôl HERA - Awdurdod parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd newydd yr UE - dywedodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ei bod yn amlwg o’r pandemig bod pobl eisiau’r UE i wneud mwy. Er mai'r UE bellach yw'r cyfandir sydd wedi'i frechu fwyaf ar y blaned ac mae ei gyflwyno brechlyn wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan, dywedodd Kyriakides fod y gweithredoedd ar y pryd ad hoc ac roedd y pandemig wedi dangos bod angen dull mwy strwythuredig. 

Newyddion da i orffen wrth i bos 100 oed gael ei ddatrys

Mae'r ymgais 100 mlynedd i greu brechlyn malaria wedi llwyddo. Mewn diwrnod hanesyddol ar gyfer meddygaeth (6 Hydref), argymhellodd Sefydliad Iechyd y Byd y dylid cyflwyno'r pigiad newydd yn eang yn Affrica Is-Sahara. Wedi'i arloesi yn Brentford, gorllewin Llundain, mae'r brechlyn yn ddiogel, yn gost-effeithiol ac yn lleihau'r siawns y bydd pobl ifanc yn marw o'r hyn a oedd, tan 2020, yn glefyd heintus mwyaf marwol y byd. Dylid cymeradwyo'r datblygwyr, GlaxoSmithKline, am eu hymrwymiad i ddarparu 15 miliwn dos y flwyddyn heb fod yn fwy na 5 y cant yn uwch na'r gost cynhyrchu. Mae gwyddonwyr yn gobeithio y bydd y newyddion hyn yn ail-dendro'r ras i ddatblygu brechlynnau malaria eraill sydd â mwy fyth o botensial i atal y paraseit.

A dyna'r cyfan am nawr o EAPM - arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach, cael wythnos ragorol.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang rownd y gornel ar PM, oedi ar IVDR, Diweddariad HTA, 1,537 Gwelliant ar adroddiad canser Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), lle rydyn ni'n cyffwrdd â'r rhith-gynhadledd EAPM sydd ar ddod, yr oedi yn IVDR a'r cynnydd sy'n cael ei wneud ar ganser, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang ar PM - Cofrestrwch nawr!

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir, a gynhelir gan EAPM. Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '. Byddem yn achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

hysbyseb

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd rithwir hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin siociau fel a pandemig byd-eang ond hefyd ymateb y grymoedd sylfaenol hynny sy'n llunio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

Rhennir y digwyddiad yn bedair bwrdd crwn gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol - mae'r byrddau crwn hyn yn edrych ar sut mae rhanbarthau yn hwyluso dod â meddygaeth wedi'i phersonoli i'r system gofal iechyd.

hysbyseb
  • 08.00 - 10.30 CET: Bwrdd crwn Asiaidd - Asia - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 11.00 - 13.00 CET: Bwrdd crwn y Dwyrain Canol - Y Dwyrain Canol ac Affrica - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 14.00 - 16.00 CET: Bwrdd crwn Ewrop - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 16.30 - 19.00 CET: Bwrdd crwn America Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 

Gallwch chi gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

Mae'r Comisiwn yn gohirio cychwyn IVDR o dair i bum mlynedd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig ymestyn y dyddiad cau ar gyfer newid i reolau dyfeisiau meddygol in-vitro newydd - gan gynnwys ar gyfer profion COVID-19 - er mwyn osgoi prinder cyflenwad.

“Mae prinder ar hyn o bryd yn annychmygol,” meddai Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, mewn datganiad.

Roedd disgwyl i Reoliad Dyfeisiau Meddygol Diagnostig In Vitro fod yn berthnasol o Fai 26, 2022. Ond mae prinder difrifol yng ngallu'r cyrff a hysbysir i ardystio'r holl gynhyrchion sy'n bodoli ar y farchnad. Mae hynny wedi'i gwneud hi'n amhosibl i weithgynhyrchwyr gynnal y gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sy'n ofynnol yn gyfreithiol mewn pryd.

Bydd yr estyniad i gymhwyso'r rheolau ardystio newydd nawr yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynnyrch IVD, meddai'r Comisiwn.

Bellach bydd gan ddyfeisiau risg uwch fel profion HIV neu hepatitis (dosbarth D) a rhai profion ffliw (dosbarth C), gyfnod pontio tan fis Mai 2025 a 2026, yn y drefn honno, tra bod gan rai risg is fel dyfeisiau di-haint dosbarth B ac A cyfnod trosglwyddo tan fis Mai 2027. Byddai hyn yn arwain at brinder profion sylweddol ar adeg o alw digynsail, gyda phrofion COVID-19 yn dod o fewn categorïau profion IVD. Cwmnïau llai sydd fwyaf mewn perygl, dywedodd y grŵp lobïo: “Mae pandemig COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw cael diagnosteg gywir a fframwaith rheoleiddio cadarn ar gyfer dyfeisiau meddygol in vitro.”

Mae'r rhain yn faterion y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'u Personoli wedi'u cyflwyno dros y misoedd diwethaf a fydd yn cael eu dwyn i sylw llunwyr polisi. 

Amlygwyd yn ystod paneli arbenigol EAPM, ar y cyfan, ar draws y sector diagnosteg - ac mae hynny'n cynnwys awdurdodau yn ogystal â labordai a gweithgynhyrchwyr - bod bylchau sylweddol yn parhau i fod yn y paratoadau angenrheidiol, gyda'r risg (a hyd yn oed yr anochel, mewn rhai achosion) sy'n cyflenwi anawsterau. yn dod i'r amlwg, gan ohirio mynediad clinigwyr i brofion a mynediad cleifion at ofal cywir. "Mae nifer y cyrff a hysbysir yn annigonol ac nid oes ganddynt ddigon o'r staff cywir" yn gŵyn aml. 

Mae gweithgynhyrchwyr eisoes yn ei chael yn anodd adnabod corff sydd wedi'i hysbysu ar gyfer rhai o'u cynhyrchion, ac mae prinder paneli arbenigol yn benodol i ddarparu ardystiad ar gyfer yr IVDs mwy datblygedig, yn ogystal â labordai cyfeirio digonol yr UE. Ac nid oes canllawiau clir ar lawer o feysydd gwneud penderfyniadau, na chonsensws eang ar atebion posibl i'r heriau y mae'r rheoliad yn eu peri. 

Mae'r UE wedi darparu mesurau yn fwriadol yn neddfwriaeth 2017 a ddyluniwyd i sicrhau trosglwyddiad esmwyth ac i osgoi tarfu ar y farchnad. Fodd bynnag, ymddengys nad yw'r mesurau hynny'n ddigonol bellach, ac nid yw'r trawsnewidiad yn debygol o fod yn llyfn. Mae llwyddiant yn dibynnu ar system reoleiddio weithredol ar waith. 

Gan nad yw hynny'n amlwg ar hyn o bryd, nid yw'n syndod bod gweithredu o dan IVDR gyda seilwaith annigonol Ewrop wedi'i gymharu â hwylio cwch wrth iddo gael ei adeiladu.

Bydd EAPM yn adolygu'r cynnig diwygiedig hwn gan y Comisiwn dros yr wythnosau nesaf. 

Mae diwygiadau i adroddiad Canser Senedd Ewrop ar y blaen - 1,537 o welliannau ...

Daeth ASEau ym mhwyllgor canser Senedd Ewrop ynghyd ddydd Iau (14 Hydref) i drafod gwelliannau arfaethedig i'r drafft adroddiad canser awdur gan ASE Ffrengig Véronique Trillet-Lenoir (Adnewyddu Ewrop). Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Canser Bartosz Arłukowicz fod y nifer fawr o welliannau arfaethedig - 1,537 - yn dangos y diddordeb yn yr adroddiad a'r angen am y pwyllgor. 

“Rhaid i ni sicrhau bod y ddogfen hon mor fanwl â phosib ac yn amlinellu'r llwybr ymlaen yn glir,” meddai.

Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, rydym yn dilyn y sefyllfa'n agos ac yn gweithio'n barhaus gyda Senedd Ewrop. Bydd EAPM yn adolygu'r holl welliannau a wnaed ac yn gweithio ASEau perthnasol mewn perthynas â dod o hyd i ddull cyfunol a chyfaddawdu. 

Wrth gwrs, mae diagnosteg, genomeg iechyd y cyhoedd, tystiolaeth y byd go iawn, mynediad a sgrinio canser yr ysgyfaint yn ogystal â sgrinio canser y prostad yn uchel ar ein hagenda wleidyddol.

Asesiad Technoleg Iechyd

Cyn diwedd y flwyddyn, mae disgwyl i Senedd Ewrop bleidleisio yn y cyfarfod llawn i gymeradwyo Rheoliad Asesu Technoleg Iechyd Ewrop y cytunwyd arno ym mis Mehefin rhwng y senedd a'r Cyngor.

Mae consortiwm HTA newydd yr UE wedi'i sefydlu ac yn ddiweddar enillodd gontract gan y Comisiwn i ddatblygu'r fethodoleg i gynnal asesiadau technoleg iechyd yr UE. Mae consortiwm EUnetHTA 21 yn cynnwys 13 o gyrff HTA o bob rhan o'r bloc, ac mae ganddo ddwy flynedd i lunio asesiad sy'n gweithio i bawb.

Yn dilyn ôl troed rheoleiddio meddyginiaethau, mae cyrff HTA Ewrop hefyd wedi sefydlu Grŵp Pennaeth Asiantaethau gwirfoddol a fydd yn gweithredu fel rhwydwaith cymorth wrth i'r gwaith ar weithredu fynd rhagddo.

Y flwyddyn nesaf, bydd y Comisiwn yn sefydlu grŵp cydlynu i ddyfeisio'r isadeiledd ar gyfer y system newydd. Mae angen i systemau cenedlaethol hefyd baratoi sut i integreiddio'r rheoliad newydd. Ond mae amser o hyd; daw i rym yn 2025.

Mae casgliadau ar undeb iechyd yn canolbwyntio ar feddyginiaethau

Mae fersiwn o 'gasgliadau'r Cyngor Drafft ar gryfhau Undeb Iechyd Ewropeaidd', dyddiedig 13 Hydref, yn canolbwyntio ar ailgyflenwi cyffuriau, ymwrthedd gwrth-ficrobaidd a gwytnwch fferyllol, ymhlith pynciau eraill.

Mae heriau cadwyn gyflenwi sy'n arwain at lai o fynediad ac argaeledd cynhyrchion meddygol, sydd wedi'u gwaethygu gan y pandemig COVID-19, yn faes ffocws arall i'r asiantaeth. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) yn bwriadu gweithio gyda’r aelod-wladwriaethau, y Comisiwn, y Senedd, Asiantaethau eraill yr UE a chleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddod o hyd i ffyrdd o wella mynediad ac argaeledd, sydd heddiw’n fater dyddiol ar draws yr holl feysydd therapiwtig.
 
Mae integreiddio technoleg ddigidol i brosesau rheoleiddio yn nod arall gan yr asiantaeth, yn ôl yr adroddiad, gyda ffocws ar integreiddio â rhanddeiliaid allanol i greu platfform di-dor ar gyfer y Rhwydwaith o fewn y pum mlynedd nesaf.

Mae'r casgliadau drafft yn gwahodd y Comisiwn i asesu budd posibl trefnu gweithgynhyrchu cyffuriau gwrth-ficrobaidd cyhoeddus ar lefel yr UE mewn achosion “yn achos diffyg diddordeb masnachol.”

Maent hefyd yn galw ar y ddwy aelod-wlad a'r Comisiwn i “gefnogi ymhellach ymhelaethu a threialu mecanwaith cymhelliant 'tynnu' ar gyfer caffael gwrthfiotigau yn yr UE”.

Newyddion da i orffen - India i ganiatáu twristiaid tramor ar ôl 19 mis 

Disgwylir i India ailagor ei ffiniau i deithwyr tramor wrth iddi lacio cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â Covid yng nghanol cwymp mewn heintiau dyddiol. Gan ddechrau ddydd Gwener, bydd y wlad yn rhoi fisas i dwristiaid sy'n cyrraedd teithiau siartredig. Bydd y cyfleuster yn cael ei ymestyn i'r rhai sy'n cyrraedd ar hediadau masnachol o 15 Tachwedd. Twristiaid tramor sy'n glanio yn India ddydd Gwener fydd y cyntaf i ddod i'r wlad mewn 19 mis.  

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - peidiwch ag anghofio, gallwch gofrestru ar gyfer cynhadledd EAPM 27 Hydref yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma. Cadwch yn ddiogel, cewch benwythnos rhagorol, gwelwch chi wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Arloesi mewn gwasanaethau genomeg a fframwaith byd-eang i wireddu hyn - Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ar 27 Hydref - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir a gynhelir gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). 

Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '.  

Hoffem achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd ar-lein hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin sioc fel pandemig byd-eang. ond hefyd ymateb i'r grymoedd sylfaenol hynny sy'n siapio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

hysbyseb

Rhennir y digwyddiad yn bedwar bwrdd crwn penodol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol ar yr adeg ganlynol sy'n cynnwys.

· 08.00 - 10.30 CET: Bord Gron Asiaidd

· 11.00 - 13.00 CET: Bord Gron y Dwyrain Canol

hysbyseb

· 14.00 - 16.00 CET: Bord Gron Ewrop

· 16.30 - 19.00 CET: Bord Gron America

Mae'r amseroedd i gyd yng nghyfnod Canol Ewrop felly byddai angen i chi ystyried hyn yn eich cylch amser priodol. 

Ar ben hyn, byddwn yn trafod y goblygiadau i iechyd wedi'i bersonoli, a sut y gellir defnyddio datrysiadau o'r fath i reoli iechyd y cyhoedd, gwneud diagnosis a thrin afiechydon yn ogystal â rhagfynegi afiechyd a sut y gall datrysiadau o'r fath fod yn rhan o'r blwch offer i ailadeiladu gofal iechyd. systemau ar ôl y pandemig. Mae'r gynhadledd yn edrych ar y dirwedd hon a bydd yn trafod fframwaith polisi i hwyluso a grymuso systemau gofal iechyd. Bydd y fframwaith yn edrych ar y materion canlynol:

· Llywodraethu

· Ad-daliad • Seilwaith

· Ymwybyddiaeth

· Preifatrwydd

· Cydweithio

· Technoleg

Bydd cyfranogwyr yn clywed gan a amrywiaeth o arbenigwyr from y gwahanol ranbarthau yn fyd-eang, y mae pob un ohonynt yn anelu at archwilio sut y gall llywodraethau ddyrannu adnoddau rhwng gofynion iechyd cyhoeddus cystadleuol, a sut y gall y technolegau sydd ar gael helpu.

Disgwyliwn ddefnyddio'r trafodaethau fel fframwaith posibl ar gyfer cynhyrchu deialog polisi rhwng gwahanol ranbarthau.

Unwaith eto, gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni ar 27 Hydref ac y gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr. Denis Horgan, PhD, LLM, MSc, BCL
Cyfarwyddwr gweithredol EAPM, prif olygydd, Public Health Genomics EAPM, Avenue de l'Armee / Legerlaan 10,1040 Brwsel, Gwlad Belg T: + 386 30 607 281
Gwefan

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Gwneud iddo ddigwydd gyda symud ymlaen ar ddarnio gofal iechyd: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth '- adroddiad EAPM ar gael

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, a chroeso i ddiweddariad cyntaf y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ar ôl 9fed Cynhadledd Llywyddiaeth flynyddol yr UE, EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

I ddechrau, mae'r Adroddiad Llawn o gynhadledd 17 Medi ar gael yma. Daeth y gynhadledd, nawfed digwyddiad blynyddol EAPM yn ystod Cyngres ESMO, â thua 160 o gyfranogwyr cofrestredig ynghyd.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno'r materion allweddol yr aethpwyd i'r afael â nhw yn y cyfarfod. Ar ôl pob adran, mae'r argymhellion wedi'u cynnwys, a bydd EAPM yn mynd ar drywydd yr argymhellion hyn yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod, gyda'r gwahanol sefydliadau ar lefel yr UE a gwlad. 

hysbyseb

Clywodd y gynhadledd, wrth i Ewrop ddechrau dod i'r amlwg o'r pandemig ac edrych ymlaen, bod rhai o'r rhagolygon yn dda ar gyfer gwell gofal iechyd gyda dealltwriaeth gliriach o werth arloesi. Nod y fenter Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yw gwneud y gorau o botensial data a digideiddio i wella triniaeth, darparu gofal iechyd a chanlyniadau ansawdd bywyd, trwy ganiatáu i ddata iechyd lifo'n ddi-dor i ble bynnag y mae ei angen: rhwng ysbytai y tu mewn i wlad, ond hefyd rhwng gwledydd. 

Gall data genomig fod yn amhrisiadwy i helpu i ddarganfod afiechydon prin mewn cleifion, a gellir defnyddio storfeydd enfawr o ddata cleifion anhysbys hefyd i helpu i yrru ymchwil i glefydau gan ddefnyddio offer dysgu peiriannau. Ar gyfer cleifion a meddygon mae mwy o opsiynau, budd clinigol gwydn, llai o gysylltiad â chyffuriau nad ydynt yn effeithiol a'r potensial i drosoli datblygiadau gwyddonol a thechnolegol cyfredol. I'r sector preifat, y potensial i fynd i'r afael â heriau craidd wrth ddarganfod a datblygu meddyginiaethau mwy effeithiol, lleihau cyfraddau athreuliad wrth ddatblygu cyffuriau, a lleihau'r costau cynyddol cysylltiedig sy'n ganolog i ddyfodol mwy cynaliadwy a darparu ar gyfer anghenion gofal iechyd.


Ac ar gyfer systemau gofal iechyd a thalwyr, mae gwell effeithlonrwydd trwy ddarparu gofal effeithlon a chost-effeithiol trwy osgoi ymyriadau aneffeithiol a diangen, yn allweddol eto i fwy. system gynaliadwy a chyflawnadwy yn y dyfodol. I sefydliadau ac aelod-wladwriaethau gallai olygu trafodaeth fwy pwrpasol - gan ystyried mwy o fewnbwn gan randdeiliaid, osgoi ailadrodd, a throsi penderfyniadau yn gamau gweithredu ... 

hysbyseb

Ar y lefel sydd bwysicaf i bawb, eu diddordeb personol eu hunain, gallai ail-raddnodi polisi tuag at y claf nid yn unig wella iechyd, ond adfer ffydd yn Ewrop ei hun, ar yr amod bod y broses yn seiliedig ar ymddiriedaeth ymhlith yr holl randdeiliaid. Yr angen amlycaf, o ystyried y lefel bresennol o ddarnio polisi ac arfer, yw - fel y dadleuwyd yn aml trwy gydol y gynhadledd - am raddau newydd o gydlyniant.

Ac ar yr achlysur hwn, daliodd y gynhadledd naws y foment yn arbennig o briodol gyda'i ffocws ar "sut i wneud iddo ddigwydd". Cydnabuwyd yn gyffredinol bod angen gradd newydd o gydlyniant yn lle'r darnio sy'n dal i rwystro gofal iechyd Ewrop.

Unwaith eto, mae'r adroddiad llawn o gynhadledd 17 Medi ar gael yma.

Ymgynghoriad cyhoeddus wrth baratoi ailwampio deddfwriaeth pharma

O heddiw ymlaen (29 Medi), mae'r Comisiwn eisiau clywed gan ddinasyddion a phartïon â diddordeb ynghylch bylchau yn rheoliad meddyginiaethau'r bloc.

Mae croeso i gyfraniadau gan yr holl randdeiliaid a phartïon â diddordeb. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, cymdeithasau sy'n cynrychioli cleifion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, y diwydiant, yn ogystal â chyrff academaidd. Mae croeso hefyd i ddinasyddion gyfrannu at yr ymgynghoriad hwn. Amcan yr ymgynghoriad Mae'r mesurau hyn yn ymwneud â: Gweithgynhyrchu, gosod cynhyrchion meddyginiaethol ac archwiliadau cysylltiedig ar y farchnad. 

Mewnforio, allforio, cludo (trawslwytho) cynhyrchion meddyginiaethol. Gweithgynhyrchu, gosod sylweddau actif ac archwiliadau cysylltiedig ar y farchnad. 

At ddibenion yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn, sy'n canolbwyntio ar ddeddfwriaeth fferyllol sectoraidd yr UE, mae'r Comisiwn wedi nodi tri maes rheoleiddio cynhyrchion meddyginiaethol lle gallai gwelliannau i'r fframwaith rheoleiddio wneud cyfraniad gwirioneddol at amddiffyn rhag cynhyrchion meddyginiaethol ffug. Mae'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Menter a Diwydiant yn ymgynghori â'r holl randdeiliaid a phartïon â diddordeb ar syniadau allweddol ar gyfer diwygio'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynhyrchion meddyginiaethol.

Mae'r UE yn bwriadu ailwampio deddfwriaeth fferyllol i fynd i'r afael â rhai o'r materion mwyaf dybryd ym maes fferyllol - mae llawer ohonynt wedi'u gosod yn foel gan y pandemig coronafirws. Mae'r rhain yn cynnwys materion cyflenwi cyffuriau, yr angen am driniaethau meddygol lle nad oes rhai yn bodoli, ac effeithiolrwydd gwrthfiotigau'n lleihau.

Mae'r adborth ar gynlluniau i ddiweddaru deddfwriaeth fferyllol yr UE, nad yw wedi'i newid mewn 20 mlynedd, yn dechrau gyda holiadur yn ceisio barn o bob rhan o'r sector.

“Mae fframwaith rheoleiddio ar gyfer fferyllol, sydd wedi’i foderneiddio ac sy’n addas at y diben, yn elfen allweddol o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf ac yn hanfodol i fynd i’r afael â’r heriau niferus y mae’r sector hwn yn eu hwynebu,” Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides meddai mewn datganiad.

Mae'r holiadur cyhoeddus ar agor tan 21 Rhagfyr, ac ar ôl hynny bydd y Comisiwn yn cwblhau'r cynigion deddfwriaethol gyda'r bwriad o fabwysiadu deddfwriaeth newydd arfaethedig ym mhedwerydd chwarter 2022.

Mae Kyriakides yn amddiffyn ei HERA

Ceisiodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides werthu HERA - yr asiantaeth ymateb brys sy'n osgoi'r Senedd - i'r pwyllgor iechyd ddydd Llun (27 Medi). 

Datgelodd pandemig COVID-19 wendidau sydd â gwreiddiau dwfn yng ngallu'r UE i weithredu mewn argyfwng iechyd - yn bennaf oherwydd bod ei gymwyseddau yn gyfyngedig yn y maes hwn. Ond mae'r Comisiwn Ewropeaidd bellach yn defnyddio'r ymdeimlad o frys o adael yr argyfwng iechyd fel y rhesymeg i gyflymu creu corff iechyd newydd ledled yr UE, HERA - ac eithrio Senedd Ewrop o'r broses ddeddfwriaethol. 

Bydd yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) newydd yn ymchwilio ac yn nodi argyfyngau iechyd trawsffiniol posibl, yn sicrhau bod meddyginiaethau a thriniaethau ar gael trwy gynyddu caffael yr UE, a hwyluso cydgysylltu ymhlith aelod-wladwriaethau. 

Ni fydd HERA yn asiantaeth fedrus yr UE fel y cyfryw, ond yn hytrach yn rhan o wasanaethau mewnol y comisiwn, a lywodraethir gan gynrychiolwyr o bob aelod-wladwriaeth. Fodd bynnag, dim ond fel 'arsylwr' y byddai Senedd Ewrop yn gallu cymryd rhan yn y bwrdd gweithredol - cam sydd wedi sbarduno dicter gan ASEau sy'n mynnu mwy o bwer y tu hwnt i reolaeth gyllidebol.

I'r comisiwn, defnyddio'r fformiwla gyfreithiol hon (a elwir yn ffurfiol yn rheoliad cyngor) oedd yr unig bosibilrwydd i ymateb yn gyflym i'r bygythiadau presennol a achosir gan y pandemig a chlefydau eraill. 

"Nid oedd hyn erioed yn ymwneud â gwahardd ond symud yn gyflym i HERA fod yn gweithredu ar unwaith," Y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides wrth ASEau yn y pwyllgor iechyd ddydd Llun (27 Medi). 

Fe wnaeth hi hefyd gyfiawnhau penderfyniad y comisiwn, gan ddadlau y byddai gwneud HERA yn asiantaeth UE wedi cymryd hyd at dair blynedd o drafodaethau rhyng-sefydliadol. 

Ond gwrthododd ASEau’r ddadl hon, gan honni eu bod wedi dangos yn ystod y pandemig pa mor gyflym y gall y senedd ymateb i fabwysiadu mesurau ar adegau o argyfwng. 

"Rydyn ni wedi dangos yn y senedd y gallu i sicrhau canlyniadau cyflym yn y gorffennol, ac mae angen i ni adeiladu ar gyfer y tymor hir, felly pam nad yw Senedd Ewrop yn cael sedd lawn ym mwrdd HERA?," Sosialaidd. ASE Jytte Gutelangofynnodd d. 

Gan adleisio’r un neges, ailadroddodd ASE rhyddfrydol Véronique Trillet - Lenoir ei “siom a’i rhwystredigaeth” gyda’r cynnig. Dywedodd nad oedd lleihau'r senedd i sylwedydd yn yr awdurdod newydd yn cyd-fynd ag "ysbryd undod a chydweithrediad".

Cynllun Canser Curo Ewrop yn destun craffu 

Croesawyd cynllun canser Ewrop yn fras ddydd Llun gan wledydd yr UE, o ASEau i wneuthurwyr deddfau cenedlaethol, ond amlygwyd sawl pryder allweddol dro ar ôl tro yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd gan bwyllgor canser BECA. Bwriedir i Gynllun Curo Canser Ewrop gael ei gefnogi gan gamau sy'n rhychwantu meysydd polisi o gyflogaeth, addysg, polisi cymdeithasol a chydraddoldeb, trwy farchnata, amaethyddiaeth, ynni, yr amgylchedd a'r hinsawdd, i drafnidiaeth, polisi cydlyniant, a threthi. 

Fel y trafodwyd mewn diweddariadau blaenorol, mae'r Cynllun Canser wedi'i strwythuro o amgylch pedwar maes gweithredu allweddol gyda 10 menter flaenllaw a nifer o gamau ategol. Bydd yn cael ei weithredu gan ddefnyddio'r ystod gyfan o offerynnau cyllido'r Comisiwn, gyda chyfanswm o € 4 biliwn yn cael ei glustnodi ar gyfer gweithredoedd sy'n mynd i'r afael â chanser, gan gynnwys o'r rhaglen EU4Health, Horizon Europe a'r rhaglen Digital Europe. 

Yn ogystal, bydd menter newydd 'Diagnostig a Thriniaeth Canser i Bawb' yn cael ei lansio erbyn diwedd 2021 i helpu i wella mynediad at ddiagnosis a thriniaethau canser arloesol a bydd Menter Ewropeaidd i Ddeall Canser (UNCAN.eu) yn helpu i nodi unigolion yn uchel risg o ganserau cyffredin. 

Bydd 'Menter Gwell Bywyd i Gleifion Canser' hefyd yn cael ei lansio, gan ganolbwyntio ar ofal dilynol. 

Nod arweinwyr yr UE yw delio ar reoleiddio technoleg erbyn y gwanwyn nesaf

Mae’r Cyngor Ewropeaidd yn “gwahodd y cyd-ddeddfwyr i barhau i weithio ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a chynigion Deddf y Farchnad Ddigidol gyda’r bwriad o ddod i gytundeb erbyn gwanwyn 2022,” dywed y rheoliad drafft cynnar.

Mynegwyd y nod o lapio'r ddau fil yn hanner cyntaf 2022, pan fydd Ffrainc yn cymryd drosodd llywyddiaeth gylchdro'r Cyngor, yn gynharach gan ASEau a swyddogion y Comisiwn, ond ni soniwyd am y biliau yn ystod Cyflwr Llywydd y Comisiwn Ursula Von der Leyen Anerchiad yr Undeb Ewropeaidd yn gynharach y mis hwn.

Mae uwchgynhadledd nesaf y Cyngor Ewropeaidd wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 21.

Newyddion da i orffen: Ffrainc i ddyblu dosau brechlyn COVID ar gyfer gwledydd tlotach 

Bydd Ffrainc yn dyblu nifer y dosau brechlyn y bydd yn eu hanfon i wledydd tlotach i 120 miliwn, addawodd yr Arlywydd Emmanuel Macron ddydd Sadwrn (25 Medi), mewn darllediad fideo yn ystod cyngerdd Global Citizen ym Mharis. “Yr anghyfiawnder yw bod brechu mewn cyfandiroedd eraill, yn amlwg, yn hwyr iawn,” meddai. 

“Rhaid i ni fynd yn gyflymach, yn gryfach. “Mae Ffrainc yn addo dyblu nifer y dosau y mae’n eu rhoi,” ychwanegodd. “Byddwn yn pasio o 60 miliwn i 120 miliwn dos a gynigir.” Roedd hynny'n cyfateb i fwy na'r dosau a weinyddwyd yn Ffrainc hyd yma, meddai. 

Ddydd Mercher, cyhoeddodd yr Unol Daleithiau y byddai’n dyblu ei rodd o ddosau brechlyn, gan ddod â chyfanswm ei gyfraniad i 1.1 biliwn. 

Disgrifiodd yr Arlywydd Joe Biden y pandemig fel “argyfwng ymarferol”, gan ychwanegu “mae angen gwledydd incwm uchel eraill arnom i gyflawni eu huchelgeisiau eu hunain”. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddosbarthu 500 miliwn dos.

Dyna ni, cael wythnos dda ac mae'r adroddiad llawn o gynhadledd 17 Medi ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd