Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Diweddariad: Gofod Data Iechyd a sgrinio canser yr ysgyfaint - EAPM yn bwrw ymlaen â'r hanfodion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Brwsel, 2 Mehefin, 2022: Ar 7 Mehefin, mae’r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) yn trefnu panel arbenigol yr UE ynghylch y cynnig newydd ar Ofod Data Iechyd yr UE, ac mae hefyd yn hyrwyddo symudiadau cwbl hanfodol ar sgrinio canser yr ysgyfaint, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Gofod Data Iechyd Ewropeaidd

Bydd cael buddion llawn y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn dibynnu nag erioed o'r blaen ar Ewrop yn gwneud penderfyniad ymwybodol i weithredu ar y cyd, gyda'r ddeddfwriaeth gywir a'r penderfyniadau polisi cywir, er mwyn achub ar y siawns sydd ar gael. Mae llwyddiant yn ei gwneud yn ofynnol i ddata lifo'n fwy rhydd, yn hytrach na chael eu dal mewn seilos traddodiadol neu eu cyfyngu gan ffiniau artiffisial.

Bydd hyn yn gofyn am gefnogaeth gan lunwyr polisi’r UE a chenedlaethol, gan awdurdodau iechyd ar bob lefel, a chan randdeiliaid – cleifion a dinasyddion – a fydd yn elwa fwyaf, ac sydd hefyd yn benderfynol o ran i ba raddau y bydd buddion pellach yn cael eu rhoi i genedlaethau’r dyfodol. Ewropeaid. 

Mae unigolion yn ffynonellau ar gyfer y cyfoeth hwn o ddata ac yn fuddiolwyr ohono. Ac am unwaith, unigolion sydd mewn sefyllfa i ddylanwadu ar y canlyniad. Mewn termau real iawn, y tro hwn mae'r dyfodol yn eu dwylo nhw.

Bydd Digwyddiad Panel Arbenigol EAPM yn cael ei gynnal ar 7 Mehefin, gan ddod â llunwyr polisi ynghyd ag arweinwyr meddwl o ofal iechyd, y byd academaidd, diwydiant, a sefydliadau cleifion, i ddysgu oddi wrth ei gilydd a thrafod y sefyllfa bresennol a dull gweithredu ar y cyd i ddatblygu'n eang. datblygu a mabwysiadu arfer gorau.

Mae cofrestru ar agor - cliciwch yma i gofrestru ac ar gyfer yr agenda, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Mae'r achos ar gyfer sgrinio canser yr ysgyfaint

Mae peth amheuaeth o hyd a fydd aelod-wladwriaethau yn cefnogi cynnwys sgrinio am ganser yr ysgyfaint yn yr adolygiad o'r diweddariad i Argymhelliad y Cyngor dyddiedig 2 Rhagfyr 2003 ar sgrinio canser. Er bod y gymuned wyddonol wedi argymell hyn a bod cefnogaeth wleidyddol ar lefel y Senedd yn ogystal ag ymhlith y grŵp cleifion, nid yw rhai aelod-wladwriaethau yn gwbl argyhoeddedig o angenrheidrwydd hyn.

Nawr yw’r amser i berswadio llunwyr polisi ar draws yr UE bod hwn yn angen cymdeithasol brys.

Ac mae hynny'n golygu ei fod yn angen gwleidyddol.

Mae angen sgrinio canser yr ysgyfaint nawr. Dyma'r consensws ers i EAPM drefnu'r Gynhadledd Llywyddiaeth gyntaf ar Sgrinio Canser yr Ysgyfaint yn ôl yn 2017 yn ystod Llywyddiaeth Malta o'r Cyngor Ewropeaidd. 

Mae’n syndod o leiaf nad oes gan y lladdwr canser mwyaf oll set gadarn o ganllawiau sgrinio ledled Ewrop. Canser yr ysgyfaint yw un o'r lladdwyr mwyaf ar y blaned. Ac er bod yna, wrth gwrs, gysylltiad uniongyrchol sydd wedi'i ddogfennu'n dda rhwng y clefyd ac ysmygu, mae pobl nad ydyn nhw'n ysmygu hefyd yn cael canser yr ysgyfaint.

Yr ydym i gyd yn ymwybodol mai’r ffordd orau o bell ffordd i leihau nifer y cleifion canser yr ysgyfaint yw perswadio ysmygwyr i roi’r gorau iddi. Ond nid yw pob dioddefwr yn ysmygwr, nac wedi bod erioed.

hysbyseb

Mae canser yr ysgyfaint yn gêm niferoedd marwol. Mae ffigurau’n dangos bod canser yr ysgyfaint yn achosi bron i 1.6 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn ledled y byd, sy’n cynrychioli bron i un rhan o bump o’r holl farwolaethau canser. 

Yn ei gamau cynnar, mae gan ganser yr ysgyfaint brognosis da iawn dros gyfnod o bum mlynedd. Ond mae hyn yn mynd yn llawer tlotach yn y camau diweddarach, oherwydd nid yw triniaeth erbyn hynny yn cael fawr o effaith ar atal marwolaethau.

Mae’n cael ei gydnabod yn dda erbyn hyn o dreialon sgrinio lluosog, os caiff canserau cynnar yr ysgyfaint eu nodi a’u hechdoriad trwy lawdriniaeth, bod gan y claf gyfradd oroesi pum mlynedd dda iawn.

Mae llawer o arbenigwyr yn credu y dylai’r UE roi canllawiau ar waith a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau sefydlu rhaglenni canfod cynnar gyda sicrwydd ansawdd ar gyfer canser yr ysgyfaint, a bod angen mwy o bartneriaethau cyhoeddus-preifat i wneud hyn. 

Mae angen i systemau iechyd Ewrop addasu'n gyflym i ganiatáu i gleifion a dinasyddion elwa ar ddiagnosis cynnar o ganser yr ysgyfaint a lleihau marwolaethau ar gyfer y clefyd angheuol hwn.

Bydd hwn yn fater y bydd EAPM yn mynd ar ei drywydd yn ystod y misoedd nesaf gyda chydweithwyr ar lefel y Cyngor yn ogystal â phartneriaid sefydliadol eraill. 

Diagnosteg in-vitro

Mae rheolau newydd yr UE ar gyfer diagnosteg in-vitro (IVD) bellach wedi dod i rym. Mae'r Rheoliad IVD yn disodli rheolau cyfarwyddeb 20 oed gyda'r nod o uwchraddio asesiadau ac ardystiad ar gyfer profion meddygol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â throthwyon perfformiad, a'u bod yn ddiogel ac o ansawdd uchel. Mae'r IVDR hefyd yn cyflwyno system newydd i nodi pob prawf sydd ar gael yn Ewrop, trwy gofrestru mewn cronfa ddata ganolog o'r enw Eudamed. Daeth y rheoliad i rym ym mis Mai 2017, ochr yn ochr â’i chwaer Reoliad Dyfeisiau Meddygol. Tra daeth yr olaf i rym ym mis Mai y llynedd, mae gweithredu IVDR wedi'i ohirio, yn rhannol oherwydd y pandemig. 

Mae gan ddyfeisiau IVD a ddosberthir fel rhai risg uwch, megis profion HIV neu hepatitis (dosbarth D) a rhai profion ffliw (dosbarth C), gyfnod pontio tan fis Mai 2025 a 2026, yn y drefn honno, tra bod profion risg is fel dosbarth B ac A di-haint. dyfeisiau, sydd â chyfnod pontio tan fis Mai 2027.

Gallai rheoleiddio diagnostig in-vitro newydd ddal Ewrop oddi ar ei gwyliadwriaeth

Tynnodd y pandemig coronafirws oleuni ar bwysigrwydd profion meddygol effeithiol o ansawdd uchel.

Nawr, mae rheolau newydd yn dod i rym ledled Ewrop heddiw (2 Mehefin) gyda'r nod o sicrhau bod yr holl ddiagnosteg in-vitro sy'n cael ei farchnata wedi'i chofrestru, y gellir ei holrhain a'i fod yn bodloni trothwyon perfformiad uchel ac ansawdd. Mae'n golygu bod cwmnïau preifat awdurdodedig yn cynnal asesiadau o brofion meddygol ac yn symud i ffwrdd o system hunanardystio yn fras (ac eithrio'r cynhyrchion â'r risg isaf, megis offer labordy).

Un o'r prif faterion a allai achosi oedi o ran mynediad at ddyfeisiau meddygol IVD newydd, yn ogystal â chynhyrchion presennol sydd angen asesiad cydymffurfiaeth yw'r diffyg difrifol o gyrff hysbysedig sydd wedi'u dynodi i'r IVDR. Mae EAPM yn datblygu papur ar y pwnc hwn a fydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf. 

Rheoliad AI

Mae deddfwyr yn Senedd Ewrop a Chyngor yr UE yn bwrw ymlaen â drafftio rheoliad AI y bloc, wrth i ASEau yn y farchnad fewnol flaenllaw a phwyllgorau rhyddid sifil orfod ffeilio eu gwelliannau ddydd Mercher (1 Mehefin) a bydd gweinidogion telathrebu cenedlaethol yn mynd dros y testun. yn eu cyfarfod Cyngor Telathrebu dydd Gwener (3 Mehefin) yn Lwcsembwrg. 

Mae rheoleiddio AI yn bwnc llosg ac mae deddfwyr yn awyddus iawn i ailddrafftio'r hyn sydd eisoes wedi'i ddrafftio.

Sgrinio canser ceg y groth

Gallai menywod 24-49 oed sy’n cael prawf negyddol am y feirws papiloma dynol (HPV) gael eu sgrinio am ganser ceg y groth bob pum mlynedd yn hytrach na phob tair blynedd, yn ôl y British Medical Journal.

Haint HPV sy'n gyfrifol ar gyfer bron pob canser ceg y groth. Bydd y corff fel arfer yn clirio'r firws ond os na fydd hynny'n digwydd, gall y celloedd yng ngheg y groth ddod yn annormal, a all, o'u gadael heb eu trin, arwain at ganser. Mae profion ceg y groth, a elwir hefyd yn brofion pap neu brawf taeniad pap, yn brofion sy'n edrych am y celloedd annormal hynny. 

Haf di-fagiau

Er bod pryder y gallai gwyliau haf fod yn ddigwyddiadau taenwr mawr ar gyfer brech mwnci, ​​nid yw hynny'n ofn a fynegir am COVID-19 bellach mewn gwirionedd. Gyda masgiau bron yn beth o'r gorffennol ar gyfer llawer o Ewrop a miloedd o wyliau wedi'u cynllunio, gall deimlo fel bod y byd wedi symud ymlaen o'r pandemig.

Ond er gwaethaf y sefyllfa epidemiolegol sylweddol well, mae gwledydd yn parhau i asesu ac argymell dosau brechu ychwanegol.

Unwaith eto, mae cofrestru ar agor ar gyfer ein digwyddiad ar Ofod Data Iechyd yr UE ar gyfer 7 Mehefin - cliciwch yma i gofrestru ac ar gyfer yr agenda, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

A dyna i gyd gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a mwynhewch y penwythnos.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd