Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Edrych i'r dyfodol wrth i Boris ffarwelio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), sydd heddiw yn canolbwyntio ar ymdrech gyson EAPM cyn toriad yr haf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Newid y gard

Mae Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi ymddiswyddo o’r diwedd - mae EAPM yn edrych ymlaen at yr hyn y bydd arweinydd newydd yn y DU yn ei gynnig i’r arena iechyd yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod. Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, rydym yn parhau i fynd ac yn gorffen y cyhoeddiadau niferus y soniasom amdanynt mewn diweddariad blaenorol cyn gwyliau'r haf.

Gwthio i ailwampio clefydau prin Fframwaith yr UE yn dwysau ar gyfer arlywyddiaeth Tsiec 

Mae system ar gyfer cyffuriau amddifad ymhlith y prif awgrymiadau ar gyfer ailwampio'r ddeddfwriaeth Ewropeaidd ar glefydau prin, pwnc sydd wedi'i gynnwys ym mlaenoriaethau iechyd arlywyddiaeth Tsiec yr UE sydd ar ddod. Mae tua 8,000 o afiechydon prin yn bygwth bywydau dinasyddion Ewropeaidd, ond dim ond 6% sy'n cael triniaeth. 

Mae llawer o wledydd yr UE hefyd yn wynebu diffyg rhaglenni sgrinio a allai ganiatáu diagnosis cynnar o'r afiechyd - cam hanfodol ar gyfer triniaeth bosibl. Mae clefydau sy'n effeithio ar ychydig ddwsin o bobl y flwyddyn yn gofyn am ddull gweithredu traws-Ewropeaidd. 

Am y rheswm hwn, sefydlwyd y Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd (ERNs) ar gyfer clefydau prin yn 2017 i hwyluso cyfnewid gwybodaeth a phrofiad ar draws y cyfandir trwy'r 1,500 o ganolfannau pwrpasol. Mae rhanddeiliaid bellach yn galw am adolygiad o’r ddeddfwriaeth bresennol a allai ail-lunio’r dull cyffredinol o ymdrin â chlefydau prin yn yr UE. “Rhaid gosod trafodaethau ar adolygu deddfwriaeth Ewropeaidd ar gyfer cyffuriau amddifad neu fynediad at feddyginiaethau mewn fframwaith ehangach sydd hefyd yn cynnwys diagnosteg, gofal iechyd, ymchwil ac arloesi,” meddai Yann Le Cam, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad cleifion EURORDIS. 

Disgwylir i'r Comisiwn Ewropeaidd ddatblygu cynllun gweithredu ar glefydau prin, y mae deddfwyr a rhanddeiliaid yn gwthio i'w fabwysiadu erbyn 2023. “Yn ei hanfod, rhaid i [ddeddfwriaeth newydd yr UE] fod yn ddadansoddiad o anghenion pobl sy'n byw gyda chlefydau prin. , yn ogystal â chydlynu polisïau Ewropeaidd a chenedlaethol unigol yn well,” ychwanegodd Le Cam yn ystod cynhadledd a drefnwyd yn Senedd Tsiec cyn Llywyddiaeth Tsiec yr UE a fydd yn dechrau ym mis Gorffennaf. Mae Prague yn cefnogi cynllun o'r fath. 

hysbyseb

Mae gan Czechia hefyd arbenigedd eang mewn clefydau prin, yn ôl Milan Macek, pennaeth Sefydliad Bioleg a Geneteg Feddygol Prifysgol Charles ac Ysbyty Prifysgol Motol. 

Mae'r diwygiadau diweddar i Ddeddf Yswiriant Iechyd y Cyhoedd cenedlaethol - a ddylai ei gwneud yn haws i gyffuriau modern iawn ddod i mewn i'r farchnad Tsiec - wedi'u hystyried yn newid sylweddol yn hyn o beth. “Pwnc clefydau prin yw un o dri phrif bwnc rhan iechyd ein Llywyddiaeth ar yr UE, a’r lleill yw’r Strategaeth Fferyllol a materion iechyd meddwl,” cadarnhaodd yr AS rhyddfrydol-geidwadol Roman Kraus, cadeirydd pwyllgor iechyd Senedd Tsiec.

Mae'n debyg na fydd cynllun arloesi newydd Brwsel yn bodloni gofynion busnesau newydd

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cymryd camau i sicrhau nad yw'n colli allan ar y don dechnoleg nesaf - ond efallai na fydd yn ddigon.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd i fod i gyflwyno rhestr o gamau gweithredu i helpu cwmnïau digidol i gynyddu eu busnesau. Mae'n rhan o ymdrech y bloc i'r hyn a elwir yn dechnoleg ddofn, sef term ymbarél ar gyfer technolegau uwch sydd wedi'u gwreiddio'n drwm mewn gwyddoniaeth ac ymchwil, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, blockchain a chyfrifiadura cwantwm.

Ar ôl i Ewrop golli'r frwydr dros dechnoleg defnyddwyr, nid yw am ailadrodd yr un camgymeriadau - ond i hyd yn oed ddechrau cystadlu â'r Unol Daleithiau a Tsieina, rhaid iddi fynd i'r afael ag amrywiaeth o bryderon.

Er mai 2021 oedd blwyddyn ariannu fwyaf busnesau newydd Ewropeaidd hyd yma, mae adroddiadau'n dangos bod y bloc yn dal i lusgo y tu ôl i'w gystadleuwyr geopolitical ar wariant AI a blockchain. Mae nifer yr arbenigwyr technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn y bloc hefyd ymhell oddi ar ei dargedau ar gyfer 2030, gan fradychu bylchau mewn ymdrechion recriwtio. Disgwylir i Agenda Arloesedd newydd y Comisiwn fynd i'r afael â'r ddau fater, yn ôl drafftiau lluosog. Hefyd wedi'u cynnwys yn yr agenda mae nodau i'r bwlch arloesi rhwng Gorllewin a Dwyrain Ewrop, yn ogystal â gallu llywodraethau cenedlaethol i gefnogi twf busnesau newydd, y mae'r agenda yn addo pum menter “flaenllaw”.

Mae'n dal i gael ei weld a fydd yr ymdrech yn creu argraff ar fusnesau newydd y bloc - sydd eisoes â chyfathrebu smotiog â sefydliadau ar lefel yr UE - o ystyried nad yw cronfa o arian neu lyfr rheolau cyflawn ar y bwrdd, tra bod rhai cymwyseddau allweddol yn perthyn i aelod unigol gwledydd.

Dywedodd wyth deg tri y cant o 172 o gwsmeriaid cwmni technoleg ariannol Gwyddelig Stripe fod proses bolisi’r UE wedi’i chynllunio i wasanaethu cwmnïau mwy, mwy sefydledig - tra dywedodd 61 y cant eu bod yn teimlo “wedi ymddieithrio,” heb leisio eu pryderon ym Mrwsel o ganlyniad. Pan fydd busnesau newydd yn codi llais, maen nhw'n cael amser caled yn darganfod pwy sydd â gofal: Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton neu'r Comisiynydd Arloesedd Mariya Gabriel.

Pandemig ymhell o fod drosodd

Mae bron i 500 miliwn o bobl wedi'u heintio â'r coronafirws ers mis Mawrth 2020 ac mae amrywiadau newydd yn dal i fod yn fygythiad. Mae dydd Gwener yma (8 Gorffennaf) yn nodi dwy flynedd ers i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) nodweddu lledaeniad byd-eang COVID-19 fel pandemig.

Gwnaethpwyd asesiad asiantaeth iechyd y Cenhedloedd Unedig chwe wythnos ar ôl i’r firws gael ei ddatgan yn argyfwng iechyd byd-eang pan oedd llai na 100 o achosion a dim marwolaethau y tu allan i China. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae mwy na 6 miliwn o bobl wedi marw. “Er bod achosion a marwolaethau yr adroddwyd amdanynt yn dirywio’n fyd-eang, a sawl gwlad wedi codi cyfyngiadau, mae’r pandemig ymhell o fod ar ben - ac ni fydd drosodd yn unman nes ei fod drosodd ym mhobman,” meddai Cyfarwyddwr WHO, Tedros Adhanom Gebreyesus, ddydd Mercher (6 Gorffennaf). 

Wrth siarad â newyddiadurwyr yng Ngenefa, atgoffodd Dr Tedros y byd bod llawer o wledydd yn Asia a'r Môr Tawel ar hyn o bryd yn wynebu ymchwyddiadau o achosion a marwolaethau. “Mae’r firws yn parhau i esblygu, ac rydyn ni’n parhau i wynebu rhwystrau mawr wrth ddosbarthu brechlynnau, profion a thriniaethau ym mhobman y mae eu hangen,” meddai.

Yn y cyd-destun hwnnw, parodrwydd ar gyfer pandemig

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu paratoi'n well ar gyfer yr argyfwng iechyd nesaf, y tu mewn i'r bloc ac ar y llwyfan byd-eang, ac mae'n ceisio cyngor arbenigol ar sut i gyflawni hyn. Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus a galwad am dystiolaeth ar Strategaeth Iechyd Byd-eang newydd yr UE. Dylai'r strategaeth helpu'r UE i ymateb yn well os, a phryd, y bydd yn wynebu pandemig byd-eang arall.

“Mae pandemig COVID-19 wedi dangos y bylchau yn ein pensaernïaeth diogelwch iechyd byd-eang,” meddai’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides. Er mwyn cryfhau parodrwydd pandemig ac ymateb y bloc yn fyd-eang, galwodd Kyriakides ar arbenigwyr a phartïon â diddordeb i helpu Ewrop i “greu strategaeth sy’n ymateb i’r heriau pwysig sy’n ein hwynebu gyda’n gilydd.”

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol WHO yn croesawu cyfraniadau cyfran deg ACT-Accelerator o Norwy a Sweden

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, wedi croesawu cyfraniadau o Norwy a Sweden i’r ACT-Accelerator, sydd wedi mynd â’r ddwy wlad dros eu dyraniad ‘cyfran deg’. Bydd cyfraniadau o UD$ 340 miliwn o Norwy ac UD$ 300 miliwn o Sweden yn cyflymu ymdrechion i gael brechlynnau i freichiau, hwyluso mynediad at driniaethau newydd a sicrhau y gall systemau iechyd gwrdd â heriau'r pandemig COVID-19. 

Mae Norwy a Sweden yn ymuno â’r Almaen ar ôl rhagori ar eu cyfran deg ar gyfer cyllideb ACT-A 2021/22, gyda Chanada yn addo gwneud yr un peth. Mae cyfrifiadau 'cyfran deg' yn seiliedig ar faint economi genedlaethol gwlad a'r hyn y byddent yn ei ennill o adferiad cyflymach yn yr economi fyd-eang a masnach. Ym mis Chwefror 2022, gwnaeth Arlywydd Ramaphosa o Dde Affrica a Phrif Weinidog Støre o Norwy - yn eu rolau fel cyd-gadeiryddion Cyngor Hwyluso Cyflymydd ACT - alwad i 55 o wledydd gefnogi ymdrechion byd-eang ar y cyd i ddod ag argyfwng COVID-19 i ben a cyfrannu eu 'cyfran deg' i anghenion brys yr asiantaethau ACT-Accelerator. 

Mae'r cyfraniadau hyn o Norwy a Sweden yn atgyfnerthu'r gefnogaeth gref y mae'r ddwy wlad wedi'i rhoi i'r ACT-Accelerator ers ei sefydlu yn 2020

Mynd i'r afael â'r ôl-groniadau gofal iechyd

Mae’r GIG yn parhau i brofi’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes. Fe wnaeth y pandemig leihau cynhyrchiant y gwasanaeth yn ddifrifol ac mae'n dal i lesteirio ei allu i wella ar adeg pan fo'r ôl-groniad ar gyfer gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol yn cynyddu. Mae'r amseroedd aros sylweddol hyn am ofal wedi'i gynllunio yn cael effaith niweidiol ar fywydau cleifion, ond mae arweinwyr a staff y GIG yn gweithio'n ddiflino i weithio drwy'r ôl-groniad. 

Yn ystod y pandemig, dangosodd sefydliadau’r GIG y gallent arloesi’n gyflym, gyda’r un meddwl creadigol bellach yn cael ei gymhwyso i restrau aros. Gweithlu yw'r prif ffactor sy'n cyfyngu ar gapasiti'r GIG a'i allu i ymdrin â'r ôl-groniad cynyddol, gyda sefydliadau'n cymryd camau i sicrhau dull recriwtio 'tyfu ein hunain', megis yr Academi Iechyd a Gofal ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

A dyna bopeth gan EAPM am y tro. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a mwynhewch eich penwythnos.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd