Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Daw Diwrnod Bastille i'r dyfodol mewn ffeiliau deddfwriaethol a pholisi iechyd 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) ar Ddiwrnod Bastille Ffrainc (14 Gorffennaf). Heddiw, mae'r diweddariad yn taflu goleuni ar y rhai sy'n symud ac yn ysgwyd o ran ffeiliau deddfwriaethol a pholisi ar lefel yr UE, yn ystod cyfnod prysur iawn i EAPM, wrth i EAPM wthio. ymlaen i sicrhau bod sgrinio canser yr ysgyfaint yn cael ei gynnwys yn y diweddariad ar Argymhelliad Sgrinio Cyngor yr UE o 2003. Mae EAPM yn gwneud y rowndiau i aelod-wladwriaethau gwahanol ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau bod ewyllys gwleidyddol yn troi'n gamau gweithredu fel bod cleifion a dinasyddion yn cael diagnosis yn gynharach, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Dr Denis Horgan.

Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd yn treialu asesiadau data crai 

Mae'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd (EMA) yn lansio cynllun peilot newydd i dreialu asesiadau cyffuriau ar gyfer meddyginiaethau newydd ac i ehangu'r defnydd o therapïau presennol, trwy asesu'r data crai bondigrybwyll hwn.

Mae'r LCA yn gofyn i gwmnïau gymryd rhan yn y peilot i gyflwyno data amrwd, heb ei fformatio yn ei geisiadau. Byddai hynny’n cynnwys data cleifion unigol dienw o astudiaethau clinigol mewn fformat electronig sydd ar gael yn uniongyrchol i’w ddadansoddi a’i ddelweddu. Gallai fod yn gofnodion o arsylwadau gwreiddiol o gyfranogwyr astudiaeth glinigol, megis canlyniadau labordy clinigol, data delweddu, a siartiau meddygol cleifion.

Bydd hyn yn darparu asesiad cyflymach o bosibl, meddai'r LCA, a diffiniad gwell o'r boblogaeth driniaeth darged.

Bygythiadau iechyd trawsffiniol 

Cymeradwyodd aelodau pwyllgor ENVI Senedd Ewrop y bygythiadau trawsffiniol i reoleiddio iechyd yn ffurfiol ddydd Mawrth (12 Gorffennaf), gyda 72 o bleidleisiau o blaid, dau yn erbyn a dau yn ymatal. Disgwylir i'r rheoliad gael ei roi i bleidlais ehangach y cwymp hwn, yn ystod y cyfarfod llawn cyntaf ym mis Hydref.

hysbyseb

Cudd-wybodaeth artiffisial

Lladdwyd pleidlais yn y pwyllgor materion cyfreithiol ar y Ddeddf Cudd-wybodaeth Artiffisial a drefnwyd ar gyfer heddiw (14 Gorffennaf) ar ôl i anghytundeb ddod i’r amlwg rhwng yr EPP dde-ganol a’r Gwyrddion. Ar ôl morthwylio cyfaddawd trawsbleidiol, cynigiodd y Gwyrddion bleidleisio ar welliannau ychwanegol. Yn ôl swyddfa'r deddfwr arweiniol Axel Voss, o'r EPP, bydd cyfarfod newydd ar 29 Awst yn ceisio datrys y mater ar gyfer pleidlais ddechrau mis Medi.

Llwybr i'r Degawd Digidol 

Mae’r Comisiwn yn croesawu’r cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo gan Senedd Ewrop a Chyngor yr UE ar Raglen Bolisi 2030: Llwybr i’r Degawd Digidol. Mae'r rhaglen yn sefydlu mecanwaith monitro a chydweithredu i gyflawni'r amcanion a'r targedau cyffredin ar gyfer trawsnewid digidol Ewrop a nodir yng Nghwmpawd Digidol 2030. Mae hyn yn ymwneud â maes sgiliau a seilwaith, gan gynnwys cysylltedd, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus ar-lein yn ogystal â pharchu hawliau ac egwyddorion Digidol yr UE wrth gyflawni’r amcanion cyffredinol.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop Addas i’r Oes Ddigidol, Margrethe Vestager: “Mae’r Degawd Digidol yn ymwneud â gwneud i dechnoleg ddigidol weithio i bobl a busnesau. Mae’n ymwneud â galluogi pawb i gael y sgiliau i gymryd rhan yn y gymdeithas ddigidol. I'w grymuso. Mae’n ymwneud â grymuso busnesau. Mae’n ymwneud â’r seilwaith sy’n ein cadw ni’n gysylltiedig. Mae’n ymwneud â dod â gwasanaethau’r llywodraeth yn nes at ddinasyddion. Bydd trawsnewidiad digidol Ewrop yn rhoi cyfleoedd i bawb.”

Gwaed, meinweoedd a chelloedd

Mae disgwyl i ailwampiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o’r rheolau sy’n goruchwylio gwaed, meinweoedd a chelloedd (BTC) ddod i ben heddiw (14 Gorffennaf). Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â menter ar gyfer fframwaith cyfreithiol gwell gan yr UE ar gyfer diogelwch ac ansawdd gwaed, meinweoedd a chelloedd a ddefnyddir mewn trallwysiad, trawsblannu ac atgenhedlu â chymorth meddygol. Mae'r rhain yn wasanaethau gofal iechyd sy'n effeithio ar fywydau miliynau o ddinasyddion yr UE, fel rhoddwyr sylweddau hanfodol neu gleifion sydd angen triniaeth â'r sylweddau hynny. Am y rheswm hwn, mae'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn casglu barn yr holl ddinasyddion a sefydliadau sydd â diddordeb.

Mae deddfwriaeth yr UE ar waed, meinweoedd a chelloedd (deddfwriaeth BTC, a fabwysiadwyd yn 2002 a 2004) yn sicrhau diogelwch ac ansawdd y sylweddau hyn a ddefnyddir bob dydd i drin cleifion, mewn trallwysiad, trawsblannu celloedd a meinwe neu atgenhedlu â chymorth meddygol. Mae'r rhoddion hefyd yn hanfodol ar gyfer gweithgynhyrchu rhai meddyginiaethau. Gwerthuswyd deddfwriaeth BTC gan y Comisiwn a chyhoeddwyd y canlyniadau ym mis Hydref 2019. Daeth y gwerthusiad i'r casgliad bod y ddeddfwriaeth wedi gwella diogelwch ac ansawdd y sylweddau hyn yn yr UE yn effeithiol ond nododd nifer o ddiffygion a bylchau. 

Mae arbenigwyr iechyd gorau yn ymgynnull cyn ASEau 

Ym mhwyllgor arbennig y Senedd ar COVID-19, mae penaethiaid y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) a'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd (HERA) i fyny gerbron ASEau, yn ogystal â phrif epidemiolegwyr o bum gwlad yr UE . 

Dywedodd ASE EPP Tomislav Sokol y bydd eisiau gwybod pa mor barod yw'r UE i ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. “Gyda phenderfyniadau mwy addasadwy, hyblyg a chyflymach mewn argyfyngau iechyd yn y dyfodol, ni fyddwn yn colli dau neu dri mis ar gyfyngiadau allforio, cau ffiniau, trefnu cydgysylltu, ac ati,” meddai Sokol. “Mae angen i ni wneud yn siŵr bod y system o ymateb, cydgysylltu a chydweithredu cyffredin yn barod ar gyfer y dyfodol pan ddaw i ECDC a HERA.” 

Dywedodd ASE Green Tilly Metz ei bod yn edrych ymlaen at glywed gan yr epidemiolegwyr sut y cafodd gwaith gwyddonwyr ei ystyried neu, yn wir, ei anwybyddu gan lywodraethau. Mae Metz hefyd yn disgwyl diweddariad ar yr amrywiadau newydd a brechlynnau wedi'u haddasu yn ogystal â sut y gall llywodraethau symud o bandemig i gyflwr endemig. “Hoffwn hefyd glywed barn HERA o ran buddsoddiadau posibl y mae angen eu gwneud [er mwyn] peidio â dibynnu cymaint ag yr oeddem yn arfer ar y diwydiant fferyllol, a chael eu barn ar anghenion posibl i newid y rheoleiddio. fframwaith i’r perwyl hwnnw,” meddai.  

Nodi'r bygythiadau yw dechrau'r broses i sicrhau bod gwrthfesurau meddygol yn cael eu datblygu, eu cynhyrchu a'u caffael.

Mae 'cytundeb pandemig' drafft yn dangos uchelgeisiau mawr, llwybr hir i gytundeb

Bydd y corff negodi rhynglywodraethol, sydd â'r dasg o ddrafftio a thrafod yr offeryn rhyngwladol hwn, yn cynnal ei gyfarfod nesaf erbyn 1 Awst 2022, i drafod cynnydd ar ddrafft gweithio. Bydd wedyn yn cyflwyno adroddiad cynnydd i 76ain Cynulliad Iechyd y Byd yn 2023, gyda’r nod o fabwysiadu’r offeryn erbyn 2024. 

Mae pandemig COVID-19 yn her fyd-eang. Ni all unrhyw lywodraeth neu sefydliad unigol fynd i'r afael â bygythiad pandemigau yn y dyfodol yn unig. Mae confensiwn, cytundeb neu offeryn rhyngwladol arall yn gyfreithiol rwymol o dan gyfraith ryngwladol. Byddai cytundeb ar atal pandemig, parodrwydd ac ymateb a fabwysiadwyd o dan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn galluogi gwledydd ledled y byd i gryfhau galluoedd cenedlaethol, rhanbarthol a byd-eang a'r gallu i wrthsefyll pandemigau yn y dyfodol.

UD i rannu technoleg i wneud brechlynnau COVID-19 trwy Sefydliad Iechyd y Byd

Bydd yr Unol Daleithiau yn rhannu technolegau a ddefnyddir i wneud brechlynnau COVID-19 trwy Sefydliad Iechyd y Byd ac yn gweithio i ehangu profion cyflym a thriniaethau gwrthfeirysol ar gyfer poblogaethau anodd eu cyrraedd, meddai Arlywydd yr UD Joe Biden. Galwodd Biden ar y Gyngres i ddarparu arian ychwanegol fel y gall yr Unol Daleithiau gyfrannu mwy at yr ymateb pandemig byd-eang. 

“Rydyn ni’n sicrhau bod technolegau iechyd ar gael sy’n eiddo i lywodraeth yr Unol Daleithiau, gan gynnwys protein pigyn sefydlog sy’n cael ei ddefnyddio mewn llawer o frechlynnau COVID-19,” meddai Biden. Disgwylir i'r gwaith adeiladu ar ymdrechion ac ymrwymiadau a wnaed yn yr uwchgynhadledd fyd-eang gyntaf ym mis Medi, gan gynnwys cael mwy o bobl i gael eu brechu, anfon profion a thriniaethau i'r poblogaethau sy'n wynebu'r risg uchaf, ehangu amddiffyniadau i weithwyr gofal iechyd, a chynhyrchu cyllid ar gyfer parodrwydd pandemig.

A dyna bopeth gan EAPM am y tro. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a mwynhewch eich penwythnos.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd