Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Diweddariad: Anghenion meddygol heb eu diwallu sy'n dominyddu'r agenda iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyfarch cydweithwyr, a chroeso i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM). Wrth i 2022 ddod i ben, mae EAPM mor brysur ag erioed yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer 2023 yn ymwneud â coflenni rheoleiddiol megis deddfwriaeth fferyllol, Gofod Data Iechyd Ewropeaidd, Rheoleiddio Amddifad yn ogystal â pharodrwydd system gofal iechyd ar lefel genedlaethol a rhanbarthol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

Mae Cyngor Iechyd yr UE yn cefnogi oedi o ran terfynau amser trosiannol rheoleiddio dyfeisiau meddygol (MDR).

Ar 9 Rhagfyr, ystyriodd Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr yr UE (y ‘Cyngor Iechyd’) – sy’n cynnwys gweinidogion iechyd aelod-wladwriaethau’r UE, neu eu cynrychiolwyr priodol – ‘nodyn gwybodaeth’ a baratowyd gan yr Undeb Ewropeaidd. Comisiwn. 

Cefnogodd y Cyngor Iechyd gynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ohirio'r terfynau amser trosiannol er mwyn osgoi achosi niwed i systemau iechyd yr UE ac, yn bwysicaf oll, gofal cleifion. Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, bydd y gwelliant deddfwriaethol wedi’i dargedu ar frys yn cael ei ddarparu i ddeddfwrfa’r UE i’w ystyried ar ddechrau 2023.

Cyflwynwyd y Nodyn Gwybodaeth gan Gomisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd yr UE, Stella Kyriakides, ynghylch gweithredu Rheoliad (UE) 2017/745 ar ddyfeisiau meddygol ('Rheoliad Dyfeisiau Meddygol' neu 'MDR').

Amlygodd y Nodyn Gwybodaeth gyflwr presennol y broses o weithredu MDR a’r pryderon a fynegwyd gan nifer o Aelod-wladwriaethau (gan gynnwys y ‘papurau nad ydynt yn bapurau’ allweddol a ddarparwyd gan Ffrainc a’r Almaen), Aelodau Senedd Ewrop, Grŵp Cydgysylltu Dyfeisiau Meddygol 'MDCG'), adborth gan y Cyrff Hysbysedig ('DS').

Y gwiriad realiti

hysbyseb

Yn syml, mae’r rhanddeiliaid allweddol hyn gyda’i gilydd wedi ystyried y terfynau amser pontio uchelgeisiol a nodir ar hyn o bryd yn Erthygl 120 o’r MDR fel rhai afrealistig. Y dyddiad cau mwyaf hanfodol yw y bydd tystysgrifau Cydymffurfiaeth Ewropeaidd a gyhoeddir o dan y cyfarwyddebau ar gyfer dyfeisiau meddygol gweithredol y gellir eu mewnblannu a dyfeisiau meddygol cyffredinol (y 'Cyfarwyddebau') yn wag ar 27 Mai 2024 fan bellaf.

Ym mis Hydref 2022, derbyniodd DS 8,120 o geisiadau a chyhoeddwyd 1,990 o dystysgrifau cydymffurfio o dan yr MDR.

Er gwaethaf ymdrechion y MDCG i wella rhai agweddau gweithredol a strwythurol o dan yr MDR trwy ddogfennau canllaw anneddfwriaethol, mae deddfwrfa'r UE bellach yn cydnabod, os na chaiff sylw priodol yn ddeddfwriaethol, ei bod yn debygol iawn y byddai nifer sylweddol o ddyfeisiau meddygol achub bywyd yn cael eu cymryd. oddi ar y farchnad oherwydd na allent gydymffurfio â'r gofynion newydd o dan yr MDR.

Betrusrwydd brechlyn 

Mae petruster brechlyn yn cyfeirio at oedi cyn derbyn neu wrthod brechlynnau er gwaethaf argaeledd gwasanaethau brechu. Mae petruster brechlyn yn gymhleth ac yn benodol i gyd-destun yn amrywio ar draws amser, lle a brechlynnau. Mae'n cynnwys ffactorau megis hunanfodlonrwydd, cyfleustra a hyder.

Ffocws y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) yw darparu gwybodaeth am boblogaethau petrusgar, penderfynyddion petruster a chanlyniadau ymchwil ar y pwnc, er mwyn caniatáu i iechyd y cyhoedd gael mwy o wybodaeth am natur pryderon poblogaethau petrusgar, ac ymateb. yn briodol. Yn benodol, mae ECDC yn darparu canllawiau a phecynnau cymorth i weithwyr gofal iechyd, rheolwyr rhaglenni imiwneiddio ac arbenigwyr iechyd y cyhoedd i gefnogi eu hymdrechion i fynd i'r afael ag betruster brechlyn.

Gwledydd OECD yn glanio ar safonau cyffredin ar gyfer gwyliadwriaeth data

Mabwysiadodd gwledydd yr OECD ar 14 Rhagfyr y cytundeb rhynglywodraethol cyntaf ar ddulliau cyffredin o ddiogelu preifatrwydd a hawliau a rhyddid dynol eraill wrth gyrchu data personol at ddibenion diogelwch cenedlaethol a gorfodi'r gyfraith. Mae Datganiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Fynediad y Llywodraeth i Ddata Personol a Gedwir gan Endidau’r Sector Preifat yn ceisio gwella ymddiriedaeth mewn llif data trawsffiniol – sy’n ganolog i drawsnewidiad digidol yr economi fyd-eang – drwy egluro sut y gall asiantaethau diogelwch cenedlaethol a gorfodi’r gyfraith gael mynediad at ddata personol. dan fframweithiau cyfreithiol presennol. Mae’n nodi ymrwymiad gwleidyddol mawr gan y 38 o wledydd yr OECD a’r Undeb Ewropeaidd a ymunodd ag ef yn ystod Cyfarfod Gweinidogol Economi Ddigidol 2022 yr OECD. 

Mae'r Datganiad hefyd yn agored i wledydd eraill gadw ato. “Mae gallu trosglwyddo data ar draws ffiniau yn hanfodol yn yr oes ddigidol hon ar gyfer popeth o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i fasnach ryngwladol a chydweithrediad ar faterion iechyd byd-eang. 

Ac eto, heb egwyddorion a mesurau diogelu cyffredin, mae rhannu data personol ar draws awdurdodaethau yn codi pryderon preifatrwydd, yn enwedig mewn meysydd sensitif fel diogelwch cenedlaethol, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol yr OECD Mathias Cormann, wrth lansio’r Datganiad yn ystod Cyfarfod Gweinidogol Economi Ddigidol yr OECD. “Mae cytundeb carreg filltir heddiw yn cydnabod yn ffurfiol bod gwledydd yr OECD yn cynnal safonau a mesurau diogelu cyffredin. Bydd yn helpu i alluogi llifoedd data rhwng democratiaethau rheolaeth y gyfraith, gyda’r mesurau diogelu sydd eu hangen ar gyfer ymddiriedaeth unigolion yn yr economi ddigidol ac ymddiriedaeth rhwng llywodraethau ynghylch data personol eu dinasyddion.” 

Gwledydd yr UE yn mabwysiadu argymhellion newydd ar sgrinio canser 

Mabwysiadodd gweinidogion iechyd yr UE yr wythnos diwethaf (9 Rhagfyr) gynnig y Cyngor ar gyfer argymhellion newydd ar sgrinio canser, trafodaeth y dywedodd Gweinidog Iechyd Tsiec Vlastimil Válek “nad oedd yn syml.”

Mae'r testun yn diweddaru argymhellion nad ydynt yn rhwymol o 2003, gan ehangu sgrinio i ganser yr ysgyfaint, y prostad a chanser gastrig o'r rhestr wreiddiol o ganser y fron, ceg y groth a chanser y colon a'r rhefr.

Roedd testun terfynol y Cyngor yn gwanhau cynnig gwreiddiol y Comisiwn, gan ddefnyddio iaith fwy gofalus, gan gynnwys cyfyngu ar gwmpas cymhwysedd sgrinio ar gyfer rhai canserau.

Wrth siarad yng nghyfarfod y gweinidogion iechyd, dywedodd Válek ei fod fel meddyg yn credu ei bod yn angenrheidiol wrth wneud penderfyniadau gwleidyddol i ddilyn y dystiolaeth bob amser. “Rwy’n credu bod y testun sydd gennym o’n blaenau yn adlewyrchu’r dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth,” meddai.

Mae HERA yn cyrraedd blwyddyn 

Roedd dydd Iau diwethaf (8 Rhagfyr) yn ben-blwydd blwyddyn yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfwng Iechyd (HERA). Yn fwy o ddathliad o'r hyn y mae'r UE wedi'i gyflawni nag ymholiad beirniadol o'r awdurdod a sut y gall wneud yn well, roedd y digwyddiad yn frith o gyfeiriadau digonol at fabanod newydd-anedig a genedigaeth, gyda digon o longyfarchiadau i'r awdurdod cymharol newydd. “Rydym yn sefydlu rhwydwaith,” meddai pennaeth HERA Pierre Delsaux ar ymylon y digwyddiad. “Mae gwir angen i ni gael y cyfuniad hwn o actorion mewn gwahanol rannau o’r byd, yn siarad â’n gilydd, yn cydweithio, yn osgoi dyblygu hefyd i’r graddau posibl, ac yn ceisio dod â chanlyniadau a fydd o fudd i bawb.” 

Codiad Deallusrwydd Artiffisial

Dydd Mawrth (13 Rhagfyr rhoddodd y Cyngor Telegyfathrebiadau y fawd olaf i ddull cyffredinol llywyddiaeth Tsiec ar y Ddeddf Deallusrwydd Artiffisial (cymeradwywyd y safbwynt hunaniaeth ddigidol Ewropeaidd hefyd) Yn awr mae pob llygad ar y Senedd. Wrth siarad mewn digwyddiad munudau ar ôl mabwysiadu'r Cyngor , Cyfaddefodd cyd-rapporteur Deddf AI Dragoş Tudorache fod cynlluniau cynharach i gael testun y Senedd erbyn y Nadolig wedi’u sefydlu’n swyddogol, “Ni fyddwn yn gallu gorffen erbyn diwedd y flwyddyn,” meddai Tudorache. sefyllfa erbyn diwedd mis Chwefror 2023 — gyda thrafodaethau trilog gyda’r Cyngor a’r Comisiwn yn dod i ben erbyn diwedd 2023, o dan lywyddiaeth Cyngor Sbaen. 

Un peth sy'n ymddangos yn glir yw bod Cynghorau ac ASEau yn mabwysiadu ymagweddau hollol wahanol at y Ddeddf AI, a allai gymhlethu trafodaethau. Soniodd Tudorache am reolau ar gyfer AI pwrpas cyffredinol, y rhestr o arferion AI gwaharddedig a llywodraethu a gorfodi (y mae Tudorache eisiau cael haen lefel bloc yn hytrach na gadael y mater i awdurdodau cenedlaethol yn unig) fel pwyntiau dadleuol tebygol. 

Mynd i'r afael ag anghenion meddygol nas diwallwyd 

Mae mynd i'r afael ag anghenion meddygol cleifion sydd heb eu diwallu drwy arloesi wrth wraidd popeth a wnawn. Cymerwch rai yn unig o'r datblygiadau diweddar mewn gofal cleifion. Yn 2020, bu farw 13,437 o fenywod ledled Ewrop o ganser ceg y groth. Ond mae arloesedd yn ymladd yn ôl, gyda'r brechlyn HPV yn lleihau'r risg o ganser ceg y groth 90%. Dyna filiynau o deuluoedd ddim yn colli chwaer, merch, neu fam. Dim ond 10 mlynedd yn ôl, dim ond 5% o gleifion â melanoma oedd yn fyw bum mlynedd ar ôl iddynt gael diagnosis. Heddiw, y nifer hwnnw yw 50%. 

Yn golygu bod gan fwy o bobl fwy o amser i rannu gyda'u teulu a'u ffrindiau. Mae tua 15 miliwn o bobl Ewropeaidd yn byw gyda HEP C. Ond trwy gwrs arloesol o feddygaeth, gallwn wneud hynny'n rhywbeth o'r gorffennol i 95% o gleifion. Cyfnewid oes o ofal, am oes o atgofion. Mynd i'r afael ag anghenion meddygol nas diwallwyd oedd y man cychwyn ar gyfer yr holl ddatblygiadau hyn. Mae'n gyrru gwaith y 120,000 o weithwyr yn y diwydiant sy'n gweithio mewn rolau ymchwil a datblygu ar draws y rhanbarth ac mae'n llywio buddsoddiad o €42bn mewn ymchwil a datblygu Ewropeaidd gan y diwydiant. 

Dylai angen meddygol nas diwallwyd helpu i lunio polisi a chamau gweithredu o ymchwil cyfnod cynnar, trwy ddatblygiad clinigol i brisio ac ad-dalu i sut y defnyddir meddyginiaeth newydd yn ymarferol. Ond mae sut mae'r cymunedau ymchwil a gofal iechyd yn diffinio ac yn meintioli angen meddygol heb ei ddiwallu yn heriol. Mae persbectif pob claf yn bersonol iawn yn ôl ei brofiad ei hun o fyw gydag afiechyd a ffurfir barn pob etholaeth o angen nas diwallwyd gan eu harbenigedd a'u barn broffesiynol eu hunain. 

Angen meddygol heb ei ddiwallu fel arf llunio polisi Bwriad y cysyniad o angen meddygol heb ei ddiwallu (UMN) yw helpu'r cymunedau ymchwil a gofal iechyd i wahaniaethu rhwng anghenion iechyd cleifion a chymdeithasol mwy dybryd a'r myrdd o anghenion iechyd eraill. 

Am ddarn a gyhoeddodd EAPM ar y pwnc hwn, gweler yr hyperddolen ganlynol: Diwallu'r Angen am Drafodaeth o Angen Meddygol Heb ei Ddiwallu

Mae Kaili wedi atal tasgau a dyletswyddau

Mae is-lywydd Senedd Ewrop, Eva Kaili, wedi cael ei thasgau a’i dyletswyddau wedi’u gohirio ond mae’n cadw ei sedd nes bod pleidlais ffurfiol yn cael ei chynnal. Daw’r symudiad yn dilyn honiadau o lygredd sy’n debygol dros Qatar yn ogystal â chyfres o arestiadau gan heddlu Gwlad Belg, yn ymwneud â rhyw € 600,000 mewn arian parod, fel yr adroddwyd gyntaf gan allfeydd cyfryngau Gwlad Belg. Y Nos ac ddawn. Ers hynny mae Kaili wedi cael ei ddiarddel o blaid sosialaidd Gwlad Groeg Pasok yn ogystal ag o grŵp Sosialaidd a Democratiaid Senedd Ewrop. 

Dilynwyd hynny gan ddatganiad ddydd Sadwrn (10 Rhagfyr) gan lefarydd Senedd Ewrop yn cyhoeddi ataliad Kaili. “Yng ngoleuni’r ymchwiliadau barnwrol parhaus gan awdurdodau Gwlad Belg, mae’r Arlywydd Metsola wedi penderfynu atal ar unwaith yr holl bwerau, dyletswyddau a thasgau a ddirprwywyd i Eva Kaili yn rhinwedd ei swydd fel Is-lywydd Senedd Ewrop,” meddai’r llefarydd. .

A dyna bopeth gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - arhoswch yn ddiogel ac yn iach, mwynhewch y penwythnos, gwelwn ni chi y tro nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd