Cysylltu gyda ni

Tybaco

Adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco: Cyfle i ddelio ag ergyd corff i Dybaco Mawr yn 2021?

cyhoeddwyd

on

Mewn astudio a gyhoeddwyd ar 6 Ionawr, mae gwyddonwyr o Goleg y Brenin Llundain o’r diwedd wedi rhoi’r gorau i’r myth bod ysmygwyr yn mwynhau rhywfaint o ddiogelwch rhag COVID-19. Roedd eu hymchwil yn glir: mae ysmygwyr sy'n contractio'r coronafirws newydd yn fwy tebygol o ddioddef symptomau difrifol na phobl nad ydynt yn ysmygu, ac maent ddwywaith yn fwy tebygol o ddod i ben yn yr ysbyty. Fodd bynnag, er gwaethaf y 209 miliwn o ysmygwyr syfrdanol yn y rhanbarth Ewropeaidd ehangach (29% o gyfanswm y boblogaeth), ymddengys nad yw llywodraethau wedi gwneud llawer gwerthfawr i rufftio plu'r diwydiant tybaco trwy gydol 2020. A fydd 2021 yn wahanol, yn ysgrifennu Louis Auge.

Nid yw arwyddion cynnar yn edrych yn wych. Adroddiad a gyhoeddwyd ddiwedd mis Tachwedd gan glymblaid o gyrff anllywodraethol yn edrych ar 57 o wledydd Rhybuddiodd bod y diwydiant tybaco wedi llwyddo i fanteisio ar ddiddordeb llywodraethau gyda phandemig Covid-19 i hyrwyddo eu hagenda a'u ffafr cyri gyda rheolyddion. Mae llawer o wledydd Ewropeaidd yn agos at y gwaelod o'r rhestr (Rwmania) neu wedi dewis rheoliadau cyffwrdd ysgafn (yr Almaen, Sbaen), er mawr anghymwynas ag iechyd y cyhoedd. Yn ôl y cyrff anllywodraethol, defnyddiodd Big Tobacco gymysgedd o dactegau i gyflawni ei amcanion, megis rhoi offer meddygol, llogi cyn-swyddogion cyhoeddus neu lobïo’n ymosodol am ei gynhyrchion tybaco wedi’u cynhesu.

Fodd bynnag, gyda'r adolygiad sydd ar ddod o Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) yr UE - llechi ar gyfer yn ddiweddarach eleni - gall aelod-wladwriaethau ennill y diddordeb o'r newydd y mae pandemig coronafirws wedi'i ysgogi mewn polisïau iechyd cyhoeddus effeithlon i unioni'r cofnod. Er y bydd y frwydr reoleiddio yn un flêr, mae un arena wedi dod i'r amlwg yn ystod y misoedd diwethaf fel yr ymgeisydd blaenllaw a allai ddelio ag ergyd i ddieithriad Big Tobacco: y fasnach dybaco gyfochrog.

Stori am ddau grefft

Mae'r fasnach dybaco gyfochrog yn cyfeirio at y weithred o brynu sigaréts mewn gwlad wahanol i'r hyn y maent yn cael ei ysmygu ynddo. Diolch i wahaniaethau prisiau rhwng aelodau cyfagos yr UE, mae marchnadoedd cysgodol proffidiol wedi ymddangos ledled y cyfandir, gan gyfrannu at gyffredinrwydd uchel ysmygu a chostio biliynau i lywodraethau mewn refeniw treth a gollwyd.

Er bod y diwydiant tybaco wedi ceisio twyllo sylw o'r broblem ers amser maith, trwy gomisiynu astudiaethau gan KPMG (mae hynny wedi bod agored gan ddibynnu ar ddata wedi'i ffugio a methodolegau diffygiol) i ddadlau bod y ffenomen yn cael ei hachosi gan gynnydd mewn sigaréts ffug, mae'r realiti yn llawer symlach. Y cwmnïau tybaco eu hunain sy'n gorgyflenwi rhai gwledydd fel y gall ysmygwyr sy'n byw mewn ardaloedd â phrisiau sigaréts uwch elwa ar brisiau is. Yn Lwcsembwrg, er enghraifft, mae cwsmeriaid nad ydyn nhw'n byw yn y wlad yn prynu 80% o'r holl sigaréts sy'n cael eu gwerthu yno.

Mae llifeiriant o sgandalau diweddar yn Ffrainc wedi rhoi’r fasnach dybaco gyfochrog yn ôl ar agenda’r Undeb Ewropeaidd. Ddiwedd mis Rhagfyr, lansiodd AS Ffrainc François-Michel Lambert a siwt yn erbyn Philip Morris International (PMI) am eu rôl yn y fasnach gyfochrog, mewn achos a allai gael ôl-effeithiau difrifol i'r cawr tybaco. Nesaf, ddechrau mis Ionawr, 'Cymdeithas y Tybaco Angry' (ABEC) yn Ffrainc, cyhoeddodd eu bod wedi ffeilio cwyn ym Mrwsel yn erbyn gwahaniaethau prisiau tybaco rhwng aelod-wladwriaethau.

Mae ganddyn nhw bwynt. Yn ôl ystadegau, mae'r mwg Ffrengig 54 biliwn o sigaréts bob blwyddyn, ond dim ond prynu 38 biliwn gan y 24,000 o dybaco sy'n rhan o'u rhwydwaith gwerthu tybaco swyddogol. Mae hyn yn golygu bod 16 biliwn o sigaréts sy'n cael eu smygu yn Ffrainc yn dod o dros y ffin. Gellir olrhain hanner y smygiau hyn i gymdogion uniongyrchol Ffrainc - Gwlad Belg, Lwcsembwrg, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen, Andorra - sydd i gyd â threthi tybaco is ac sy'n denu ysmygwyr â phrisiau is. Mewn ymateb, dirprwy arweinydd grŵp seneddol MoDem, Bruno Fuchs, wedi dweud y bydd yn cyflwyno bwrdd a deddf feiddgar byddai hynny'n cael effeithiau pellgyrhaeddol ar draws y cyfandir pe bai'n cael ei basio. Mae'r gyfraith arfaethedig yn galw am weithredu rhan allweddol o WHO 2018 yn llym Protocol i ddileu masnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco. Yn benodol, mae Fuchs yn mynnu sefydlu cwotâu danfon tybaco fesul gwlad, wedi'u pegio i ddefnydd domestig yn unig, er mwyn atal cwmnïau tybaco rhag gorgyflenwi rhai gwledydd. Mae protocol WHO eisoes wedi'i gadarnhau gan 60 gwlad (a'r UE), felly dim ond achos o orfodi llythyr y cytuniad fyddai hwn. Ac oherwydd bod y ddogfen ryngwladol hon yn eistedd yn uwch yn nhrefn bigo cyfraith ryngwladol na chyfarwyddebau Ewropeaidd a deddfau cenedlaethol, ni ddylai hynny beri problemau cyfreithiol.

Mae crwsâd Fuchs wedi dod o hyd i gynghreiriaid o fewn Senedd Ewrop, lle mae dau ASEau blaenllaw, Mae Cristian Busoi a Michèle Rivasi, wedi galw ers amser am weithredu'r Protocol yn llym. Yn ôl iddynt, mae'r TPD ar hyn o bryd yn anghydnaws â dogfen WHO, gan fod y prif wrthfesurau Ewropeaidd ar gyfer y fasnach gyfochrog, mecanwaith olrhain ac olrhain yn rhydd o ymyrraeth diwydiant, wedi'i ymdreiddio gan gwmnïau sydd â chysylltiadau cryf â Big Tobacco. Mewn gweminar ar y cyd a drefnwyd ddiwedd mis Rhagfyr, tynnodd y ddau ASE sylw at y ffaith bod Erthygl 15 o'r TPD yn caniatáu i'r diwydiant tybaco ddewis y cwmnïau sydd â mandad i storio data olrhain ac olrhain. Yn ogystal, mae gan wneuthurwyr y gallu i ddewis yr archwilwyr sydd i fod i'w rheoli ac y maent hefyd yn cynnal cysylltiadau agos â nhw.

Mae Fuchs, Busoi a Rivasi yn dangos yn glir bod yr awydd gwleidyddol i ymgymryd â Thybaco Mawr yn fyw ac yn iach yn Ewrop, ac mae'r gydberthynas brofedig rhwng defnyddio tybaco a'r coronafirws newydd yn enghraifft arall o'r effaith ddinistriol y mae ysmygu yn ei chael ar y corff dynol. Byddai diwygio'r TPD yn 2021 yn unol â Phrotocol WHO mewn gwirionedd yn lladd dau aderyn ag un garreg: byddai'n hwb i iechyd y cyhoedd trwy arwain at gyfraddau ysmygu is ledled Ewrop, a delio ag ergyd ariannol i'r gist ryfel y mae Big Tobacco wedi'i defnyddio i stondin rheoliadau ystyrlon. Mae'n ddi-ymennydd.

Sigaréts

Masnach tybaco anghyfreithlon: Atafaelwyd bron i 370 miliwn o sigaréts yn 2020

cyhoeddwyd

on

Arweiniodd gweithrediadau rhyngwladol yn cynnwys y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) at atafaelu bron i 370 miliwn o sigaréts anghyfreithlon yn 2020. Cafodd mwyafrif y sigaréts eu smyglo o wledydd y tu allan i'r UE ond roeddent i'w gwerthu ar farchnadoedd yr UE. Pe baent wedi cyrraedd y farchnad, Mae OLAF yn amcangyfrif y byddai'r sigaréts marchnad ddu hyn wedi achosi colledion o oddeutu € 74 miliwn mewn tollau tollau a thollau a TAW i gyllidebau'r UE ac aelod-wladwriaethau.

 Cefnogodd OLAF asiantaethau tollau a gorfodaeth cyfraith cenedlaethol a rhyngwladol o bob cwr o'r byd mewn 20 o weithrediadau yn ystod 2020, yn benodol gan ddarparu gwybodaeth hanfodol ar nodi ac olrhain lorïau a / neu gynwysyddion sydd wedi'u llwytho â sigaréts wedi'u camddatgan fel nwyddau eraill ar ffiniau'r UE. Mae OLAF yn cyfnewid gwybodaeth a gwybodaeth mewn amser real gydag aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd, ac os oes tystiolaeth glir bod y llwythi i fod i farchnad contraband yr UE, mae awdurdodau cenedlaethol yn barod ac yn gallu camu i mewn a'u hatal.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: “Roedd 2020 yn flwyddyn heriol mewn cymaint o ffyrdd. Er bod llawer o fusnesau cyfreithlon wedi'u gorfodi i arafu neu atal cynhyrchu, parhaodd y ffugwyr a'r smyglwyr heb eu lleihau. Rwy’n falch o ddweud bod ymchwilwyr a dadansoddwyr OLAF wedi chwarae rhan hanfodol wrth helpu i olrhain a chipio’r llwythi tybaco anghyfreithlon hyn, a bod cydweithrediad OLAF ag awdurdodau ledled y byd wedi parhau’n gryf er gwaethaf yr amodau heriol. Mae ein hymdrechion ar y cyd nid yn unig wedi helpu i arbed miliynau o ewros mewn refeniw a gollwyd ac wedi cadw miliynau o sigaréts contraband y farchnad, maent hefyd wedi ein helpu i ddod yn agosach at y nod eithaf o nodi a chau'r gangiau troseddol y tu ôl i'r fasnach beryglus ac anghyfreithlon hon. ”

Atafaelwyd cyfanswm o 368,034,640 sigarét y bwriedir eu gwerthu'n anghyfreithlon yn yr UE mewn gweithrediadau sy'n cynnwys OLAF yn ystod 2020; atafaelwyd 132,500,000 o sigaréts o'r rhain mewn gwledydd y tu allan i'r UE (yn bennaf Albania, Kosovo, Malaysia a'r Wcráin) tra atafaelwyd 235,534,640 sigarét yn aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae OLAF hefyd wedi nodi patrymau clir o ran gwreiddiau'r fasnach dybaco anghyfreithlon hon: o'r sigaréts a atafaelwyd yn 2020, tarddodd tua 163,072,740 yn y Dwyrain Pell (Tsieina, Fietnam, Singapore, Malaysia), tra bod 99,250,000 o'r Balcanau / Dwyrain Ewrop. (Montenegro, Belarus, yr Wcrain). Tarddodd 84,711,900 arall yn Nhwrci, tra daeth 21,000,000 o'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Roedd y prif weithrediadau smyglo sigaréts a adroddwyd gan OLAF yn 2020 yn cynnwys cydweithredu ag awdurdodau yn Malaysia a Gwlad Belg, Yr Eidal ac Wcráin, yn ogystal â nifer yn cynnwys awdurdodau o ledled yr UE ac mewn mannau eraill.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

  • Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
  • cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau’r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau’r UE, a;
  • datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

  • Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig
  • cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;
  • rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
  • amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

Parhau Darllen

Sigaréts

A yw # COVID-19 yn cynrychioli bygythiad marwol i'r sector #tobacco?

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig SARS-CoV-2 wedi sillafu newyddion drwg ar y cyfan i ysmygwyr a'r diwydiant sy'n eu cyflenwi. Mae'r datblygiadau mwyaf diweddar yn cynnwys y debunking o ymchwil sy'n awgrymu bod ysmygwyr i fod yn llai tueddol o gael y firws - ynghyd â datgeliadau bod yr arfer mewn gwirionedd yn gwaethygu effeithiau'r afiechyd - yn ogystal â gwaharddiad ysmygu cyhoeddus yn Galicia sydd wedi bellach wedi lledaenu ar draws Sbaen gyfan.

Gyda dros filiwn o ysmygwyr yn y DU wedi yn ôl pob tebyg wedi cicio'r arfer ers dyfodiad COVID-19, pa mor fawr yw'r bygythiad y mae'r argyfwng presennol yn ei gynrychioli i'r diwydiant sy'n elwa o'u caethiwed? Ni fu ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon ysmygu erioed yn uwch, sy'n golygu bod yr amser yn aeddfed i awdurdodau yn Ewrop ac mewn mannau eraill gyflwyno mesurau sydd â'r nod o ffrwyno'r arfer marwol - ond rhaid iddynt fod yn wyliadwrus rhag ymyrraeth a rhagfarnu gan y diwydiant tybaco bythol ddygn ei hun .

'Tybaco Mawr' dan fygythiad

Ar ddechrau'r achos coronafirws, mae'n bosibl bod ysmygwyr wedi cael eu twyllo i glywed canlyniadau astudiaeth o China, lle cawsant eu tangynrychioli yn anghymesur ymhlith dioddefwyr Covid-19. Nid yw ymchwil ddilynol wedi dod â newyddion mor gadarnhaol bron; mwy nag un Mae papur a adolygwyd gan gymheiriaid wedi canfod bod ysmygwyr tua dwywaith yn fwy tebygol o brofi symptomau coronafirws na phobl nad ydynt yn ysmygu. Mae hyn yn cyd-fynd ag astudiaethau eraill, a ganfu fod ysmygwyr â'r firws ddwywaith yn fwy tebygol i fynd i'r ysbyty a 1.8 gwaith yn fwy tebygol o farw na'u cymheiriaid nad ydynt yn ysmygu.

Nid yw'r caethiwed yn niweidiol i'r rhai sy'n dal y sigarét yn unig. Gyda noddwyr bar annog i gadw eu lleisiau i lawr a hyd yn oed mynychwyr parciau thema rhybuddio rhag sgrechian rhag ofn trosglwyddo'r firws ar lafar, gallai'r cymylau enfawr o fwg a allyrrir gan selogion tybaco fod yn epidemig amgylchynol sy'n aros i ddigwydd. Yn ymwybodol o'r perygl, cymerodd De Affrica gamau ar unwaith i gwahardd gwerthu tybaco ddiwedd mis Mawrth, er ei fod wedi ailedrych ar y cyfyngiadau hynny ers hynny. Yn fwy diweddar, cyhoeddodd rhanbarth Sbaenaidd Galicia ac archipelago'r ​​Ynysoedd Dedwydd y byddai ysmygu cyhoeddus yn cael ei wahardd, gyda gweddill y wlad yn ystyried yn dilyn siwt.

Nid yw'r pandemig wedi ysgogi ymateb gan wneuthurwyr deddfau yn unig - mae ysmygwyr hefyd yn ailystyried eu perthynas â thybaco yng ngoleuni'r peryglon a achosir gan y clefyd anadlol heintus a marwol iawn. Yn y DU, mae dros filiwn o ysmygwyr wedi rhoi’r gorau iddi yn ystod y chwe mis diwethaf, gyda 41% o’r rhai a honnodd ofnau am coronafirws oedd eu prif gymhelliant dros wneud hynny. Yn y cyfamser, Coleg Prifysgol Llundain dod o hyd bod mwy o bobl wedi rhoi’r gorau i ysmygu yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2020 nag mewn unrhyw ffenestr 12 mis arall ers i gofnodion ddechrau dros ddegawd yn ôl.

Tactegau heb eu chwarae wrth chwarae

Peidiwch byth â chymryd un o'r fath anawsterau, mae Tybaco Mawr wedi troi at ei lyfr chwarae tactegol sydd wedi'i brofi. Ymhlith machinations eraill, mae'r llyfr chwarae hwnnw'n cynnwys obfuscating a dylanwadu y wyddoniaeth gan cyllid astudiaethau ffafriol ar bwnc coronafirws ac ysmygu, oedi mae rheoliadau gwrth-dybaco a hawlio'r diwydiant yn cynnwys “busnes hanfodol” i osgoi mesurau cloi mewn lleoedd mor amrywiol â Yr Eidal, Pacistan ac Brasil.

Ar yr un pryd, mae cwmnïau tybaco mawr wedi bod wedi'i gyhuddo o olchi argyfwng. Rhoddodd Philip Morris International (PMI) adroddwyd $ 1 miliwn i Groes Goch Rwmania a 50 o beiriannau anadlu i ysbyty yng Ngwlad Groeg, yn ogystal â amcangyfrif o € 350,000 i elusen Wcreineg, gyda chwaraewyr mawr eraill yn ôl pob sôn wedi gwneud yr un peth. Mae beirniaid yn honni nad yw'r cyfraniadau ymddangosiadol allgarol hyn yn ddim mwy na styntiau cysylltiadau cyhoeddus manteisgar sy'n manteisio ar drasiedi fyd-eang i baentio Tybaco Mawr mewn goleuni positif - rhywbeth y mae'r diwydiant ei hun yn ei wrthod yn ddidrugaredd.

Waeth bynnag y bwriad y tu ôl i'r rhoddion, mae amheuon trwm y gallent fod wedi mynd yn groes i brotocol y Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC), sy'n gwahardd llywodraethau neu gyrff sy'n eiddo i'r llywodraeth yn benodol rhag cymryd arian o'r diwydiant tybaco. Nid yw'n syndod nad yw'r math hwn o sicanery yn ddim byd newydd i Big Tobacco, sydd wedi bod yn aredig rhych debyg ers degawdau. Yn anffodus, mae'n un sy'n parhau i esgor ar fanteision i'r rhai y tu ôl i'r iau, er gwaethaf ymdrechion i ffrwyno eu dylanwad.

Anallu ac aneffeithlonrwydd yn yr UE

Yn siomedig, mae llunwyr polisi'r UE wedi dangos eu bod yn arbennig o agored i ddylanwad malaen y diwydiant tybaco. Fel manwl gan yr OCCRP, mae'r UE i bob pwrpas wedi trosglwyddo rhannau helaeth o'i system trac ac olrhain (T&T) ar gyfer tybaco anghyfreithlon i gwmnïau sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant. Mae'r system, y mae'r FCTC wedi tynnu sylw ati fel cam annatod wrth fynd i'r afael â marchnad ddu costau bwriad y bloc sy'n fwy na € 10 biliwn y flwyddyn mewn refeniw cyhoeddus a gollwyd, yw monitro cynnydd pecyn ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi trwy ddynodwr unigryw, a thrwy hynny ddileu unrhyw gyfle i wneud drwg.

Elfen ganolog o unrhyw system T&T lwyddiannus, fel y'i diffinnir gan y Protocol Masnach anghyfreithlon (ITP), yw ei annibyniaeth lwyr o'r diwydiant ei hun. Fodd bynnag, mae ymchwiliad OCCRP wedi datgelu sut mae gan gwmnïau allweddol sy'n datblygu meddalwedd T&T ac yn trin y broses gysylltiadau â'r diwydiant tybaco, gan gynnwys saith o bob wyth o'r cwmnïau sydd â'r dasg o storio'r data sigaréts holl bwysig. Yn y cyfamser, ymddengys bod un o'r prif gwmnïau sy'n monitro cannoedd o linellau cyflenwi i'r UE - Inexto - wedi'i ariannu'n rhannol o leiaf gan Big Tobacco, tra bod yr union feddalwedd y mae'n ei defnyddio i gyflawni ei rwymedigaethau wedi'i brynu gan PMI eu hunain am ffi sibrydion o dim ond un ffranc o'r Swistir.

Mae'r broses gyfan mor frith o aneffeithlonrwydd nes naw mis ar ôl ei rhoi ar waith, mae mewnfuddsoddwyr wedi dweud nad oes ganddyn nhw syniad pa mor effeithiol y bu wrth wrthdaro â'r fasnach anghyfreithlon, tra bod un swyddog o swyddfa safonau masnach y DU wedi ei galw'n “hollol ddiwerth ”. Serch hynny, mae swyddogion yr UE wedi teithio’r byd yn tynnu sylw at fuddion eu system ac mae sawl gwlad eisoes wedi prynu i mewn i’r myth, gydag Inexto yn ennill contractau o Fecsico, Pacistan, Rwsia, a llywodraethau yng Ngorllewin Affrica hyd yn hyn. Mae contract Pacistan, o leiaf, wedi bod ers hynny annilys trwy orchymyn llys.

Brechlyn ar gyfer dylanwad y diwydiant

Ar adeg pan mae argyfwng Covid-19 wedi taflu pryderon iechyd i ryddhad sydyn, dylai llywodraethau a grwpiau iechyd fod yn tynnu tudalen allan o y ddadl gordewdra archebu a chynhyrchu momentwm tuag at dorri cyfraddau ysmygu yn eu tiriogaethau. Er ei bod yn ymddangos bod y momentwm hwnnw'n ennill tir, yn anffodus nid yw'n ymddangos ei fod wedi dianc rhag dylanwad treiddiol a niweidiol y diwydiant ei hun, sy'n tanseilio'r broses gyfan.

Mae stratagemau Big Tobacco yn wedi'i ddogfennu'n eang ac yn ddealladwy - ond nid yw'n ymddangos bod y wybodaeth hon yn gallu atal eu llwyddiant yr un peth. Yn ogystal â brechlyn ar gyfer y coronafirws marwol newydd hwn, mae'n ymddangos y dylai'r imiwnedd yn erbyn ymyrraeth diwydiant hefyd fod ar restr flaenoriaeth yr UE.

Parhau Darllen

sigaréts electronig

Mae cynhadledd Berlin yn olrhain y ffordd ymlaen ar gyfer rheolaeth #tobacco Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'n ddealladwy bod sylw llunwyr polisi Ewropeaidd wedi cael ei fonopoleiddio gan argyfwng y coronafirws. Serch hynny, mae Brwsel yn ceisio cadw ei bys ar y myrdd o faterion eraill sy'n effeithio ar y bloc. Ar Fawrth 24th, er enghraifft, gweinidogion hwyliog y golau gwyrdd a roddir i drafodaethau derbyn gydag Albania a Gogledd Macedonia fel arwydd calonogol bod y sefydliadau Ewropeaidd yn dal i allu symud ymlaen ar faterion polisi pwysig yn ystod y pandemig.

Mae hyn yn wir hyd yn oed yn y sector iechyd cyhoeddus. O Chwefror 19th i 22nd, yr 8fed Gynhadledd Ewropeaidd ar Dybaco ac Iechyd (ECToH) cymryd lle yn Berlin. Casglodd y digwyddiad gymdeithasau gwrth-dybaco Ewropeaidd, gweithwyr iechyd proffesiynol ynghyd â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd a labordai fferyllol o dan ymbarél Cynghrair Canser Ewrop, dan arweiniad y czar gwrth-dybaco enwog Luk Joossens.

Y casgliad hwn o gynghreiriaid yn y frwydr yn erbyn defnyddio tybaco - y mwyaf arwyddocaol achosi marwolaeth gynamserol yn yr UE - wedi defnyddio'r achlysur i lansio Graddfa Rheoli Tybaco newydd sy'n meintioli ymdrechion rheoli tybaco rhyw 36 o wledydd Ewrop.

Mae'r system raddio yn cynnwys ychwanegu meini prawf newydd ar gyfer barnu polisïau rheoli tybaco Ewropeaidd: eu hymdrechion i fynd i'r afael â'r fasnach dybaco anghyfreithlon, sydd costau yr UE oddeutu € 10 biliwn y flwyddyn ac yn tanseilio ei fentrau iechyd cyhoeddus.

Er bod llawer o wledydd Ewropeaidd wedi sgorio pwyntiau yn y categori hwn diolch i'w cadarnhad o Brotocol WHO i Ddileu Masnach anghyfreithlon mewn Cynhyrchion Tybaco, roeddent yn brin mewn meysydd eraill. Er enghraifft, ni dderbyniodd yr un ohonynt gredyd am iddynt weithredu system i olrhain ac olrhain cynhyrchion tybaco sy'n dilyn y canllawiau a nodir ym Mhrotocol Sefydliad Iechyd y Byd. Felly nid yw system olrhain ac olrhain yr UE yn cael ei hystyried yn cydymffurfio â rheoleiddio iechyd cyhoeddus rhyngwladol, sefyllfa sydd sbardunwyd ASEau i baratoi addasiad o'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco.

 

Yn cadw at flaenoriaethau iechyd cyhoeddus neu fuddiannau diwydiannol?

Y prif ddiffyg yn system olrhain ac olrhain y bloc Ewropeaidd yw nad yw wedi'i ddiogelu'n ddigonol yn erbyn ymdrechion gwastadol y diwydiant tybaco i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus.

Yn ehangach, mae Ewrop wedi methu â chysgodi ei phenderfyniadau iechyd cyhoeddus o ymdrechion Big Tobacco i hyrwyddo ei fuddiannau ei hun. ECToH gwlad letya hanes hir yr Almaen o dynn cysylltiadau i'r diwydiant tybaco yn rhannol egluro ei safle ar waelod y raddfa Rheoli Tybaco Ewropeaidd.

Er i'r gynhadledd gael ei chynnal yn Berlin, lle mae'r diwydiant tybaco yn dal i fod yn fawr - un arbenigwr iechyd cyhoeddus enwog Yr Almaen yn “wlad sy'n datblygu” o ran rheoleiddio tybaco - beirniadodd cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol a oedd yn bresennol yr oedi y mae'r Almaen yn defnyddio polisïau rheoli tybaco effeithiol ynddo. Cafodd rhai o gamgymeriadau Berlin eu nodi am feirniadaeth benodol; yn syfrdanol, yr Almaen yw'r unig wlad yn yr UE sy'n dal i fod yn caniatáu i hysbysebu tybaco ar hysbysfyrddau ac mewn sinemâu.

Mae'r oedi cyson y mae'r Almaen wedi gweithredu mesurau rheoli tybaco - roedd hefyd yn un o wledydd olaf yr UE i fabwysiadu gwaharddiad ysmygu mewn bwytai - wedi ei gwneud yn glir bod gwlad frodorol llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula Von der Leyen, ymhell o fod yn flaenllaw ar weithredu Ewrop ar Ewrop. pryderon iechyd cyhoeddus blaenllaw.

 

Mae tybaco yn ysbio mewn cuddwisg

Roedd y darnau y mae'r diwydiant tybaco yn barod i fynd iddynt i wyrdroi agenda iechyd cyhoeddus Ewrop yn cael eu harddangos yn llawn yn y cyfarfod diweddar yn Berlin. Yn wir, darfu i drefnydd y gynhadledd gyflwyniadau gan gynrychiolwyr cyrff anllywodraethol i wadu presenoldeb cenhadon o'r diwydiant tybaco yn yr ystafell lawn. Mae'n debyg bod y cynrychiolwyr diwydiant hyn wedi llwyddo i fynd i mewn i leoliad y gynhadledd o dan ymbarél y Sefydliad fel y'i gelwir ar gyfer Byd Heb Fwg.

Mae enw'r sefydliad hwn wedi'i grefftio'n ofalus er mwyn gwneud iddo swnio fel croesgadwr gwrth-dybaco. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae'r Sefydliad ar gyfer Byd Heb Fwg wedi bod Dadlennwyd fel grŵp blaen ar gyfer cawr y diwydiant tybaco, Philip Morris. Mae'r sylfaen, y mae WHO wedi rhybuddio llywodraethau i beidio â phartneru â hi, yn ceisio dylanwadu ar reoleiddio er budd y diwydiant tybaco. Mae'n canolbwyntio ar ddau brif amcan: casglu gwybodaeth am ymdrechion rheoli tybaco ac adeiladu marchnad ar gyfer cynhyrchion tybaco newydd, fel sigaréts electronig a dyfeisiau tybaco wedi'u cynhesu.

Mae'r Sefydliad ar gyfer Byd Heb Fwg yn cystadlu yn erbyn y cyhuddiadau.

 

Alinio rheoleiddio cynhyrchion tybaco newydd â rhai traddodiadol

Roedd y diwydiant tybaco byd-eang cyfrif ar y cynhyrchion cenhedlaeth nesaf hyn, fel IQOS Philip Morris neu Glo Tybaco Americanaidd Prydain, i ehangu'r gronfa o ddefnyddwyr nicotin gan fod mentrau iechyd cyhoeddus o'r diwedd yn dwyn ffrwyth ar ffurf sy'n dod o cyfraddau ysmygu. I ddechrau, roedd awdurdodau Ewropeaidd wedi ymddangos yn barod i dderbyn dadleuon y diwydiant. Fe wnaeth Iechyd Cyhoeddus Lloegr hyd yn oed gyflwyno ymgyrchoedd - o'r newydd Datgelodd i gael ei gynhyrchu ar y cyd â grŵp lobïo sy'n gysylltiedig â Philip Morris—dadlau bod anweddu “95% yn llai niweidiol nag ysmygu”.

Yn dilyn llifeiriant o anafiadau ysgyfaint difrifol cysylltiedig ag anwedd, sydd Dechreuodd yn yr Unol Daleithiau yn haf 2019, fodd bynnag, mae'r gymuned iechyd cyhoeddus wedi dod yn fwyfwy argyhoeddedig bod angen trin y cynhyrchion tybaco newydd hyn o ddifrif.

Mae gan y WHO Rhybuddiodd bod y cynhyrchion hyn yn cynyddu'r risg o gyflyrau'r galon a'r ysgyfaint, ac wedi argymell eu bod yn cael eu rheoleiddio yn yr un modd â sigaréts traddodiadol. Byddai gwneud hynny yn arwain at ganlyniadau pwysig o ran sut mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu trethu, pa fath o rybuddion iechyd y dylent eu harddangos, a sut y cânt eu tracio a'u holrhain ledled eu cadwyni cyflenwi. Mae angen gweld a fydd yr UE yn dilyn ymlaen ar ail-gydio mewn goruchwyliaeth ar e-sigaréts. Mae rhwystrau'r bloc ar fesurau fel trac-ac-olrhain, beth bynnag, yn awgrymu ffordd anodd o'i blaen.

 

Y ffordd ymlaen ar ôl Berlin?

Caeodd cynhadledd ddiweddar ECToH ei drysau trwy fabwysiadu a datganiad gosod y llwyfan ar gyfer dyfodol polisi gwrth-dybaco Ewropeaidd. Ymrwymodd y cynrychiolwyr yn benodol i alinio pob rheoliad newydd o gynhyrchion tybaco (sigaréts electronig yn ogystal â thybaco wedi'i gynhesu) â rheoliadau ar gynhyrchion tybaco traddodiadol, gyda chyfeiriadau penodol at drethi tollau, rhybuddion iechyd, a chyfyngiadau hysbysebu.

Ynghanol lledaeniad y pandemig coronafirws a data cynnar gan nodi bod mwg tybaco (o gynyrchiadau tybaco traddodiadol neu wedi'u cynhesu) ac e-sigaréts yn gwneud pobl yn fwy tebygol o ddioddef cymhlethdodau difrifol o COVID-19, ni allai'r brys am oruchwyliaeth wedi'i hatgyfnerthu o'r fath fod yn gliriach.

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd