Cysylltu â ni

Tybaco

Arweinwyr gwleidyddol a chymdeithas sifil yn ymuno i wrthsefyll lobïo Tybaco Mawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn erbyn cefndir o graffu cynyddol ar ddylanwad y sefydliadau Ewropeaidd ar ôl Quatargate a brwydr barhaus Ewrop i fynd i’r afael â’r fasnach dybaco anghyfreithlon sy’n ffynnu, mae gweithgor Senedd Ewrop ar adolygu polisi’r UE. Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco yn cynnal bord gron ar 19 Ebrill i fynd i’r afael ag ymdrechion lobïo Big Tobacco ym Mrwsel – diwydiant sydd wedi bod yn hir tanwydd y farchnad ddu a thanseilio ymdrechion i'w ffrwyno.

Wedi’i gynnal gan yr ASEau o Ffrainc, Michèle Rivasi ac Anne-Sophie Pelletier, mae disgwyl i’r digwyddiad, o’r enw “Strategaethau dylanwad lobïo tybaco o fewn sefydliadau Ewropeaidd”, gynnwys cynrychiolwyr o gynghreiriau anllywodraethol rheoli tybaco blaenllaw yn ogystal ag ymchwilwyr o enwogion Prifysgol Caerfaddon. Grŵp Ymchwil Rheoli Tybaco (TCRG). Bydd y cyfranogwyr yn trafod y gwahanol offer lobïo a “phŵer meddal” yn arsenal dylanwad y diwydiant y mae wedi'i ddefnyddio'n ymosodol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Troseddau lobïo UE agored

Yn 2020, cyhoeddodd y TCRG a astudio datgelu ymdrechion lobïo eang Tybaco Mawr yn ystod cyfnodau ymgynghori system olrhain ac olrhain yr UE, a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2019 fel rhan o'i frwydr yn erbyn y fasnach tybaco anghyfreithlon. Tra bod Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC) yn ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau olrhain ac olrhain fod yn ddiwydiant-annibynnol, ymchwilwyr yr astudiaeth dod o hyd bod agorawdau diwydiant wedi arwain at yr UE yn rhoi “gweithgynhyrchwyr tybaco gryn dipyn o ddylanwad dros elfennau allweddol o’r system.”

Prosiect Adrodd am Droseddau Cyfundrefnol a Llygredd (OCCRP) ymchwiliad o 2020 ymlaen datgelwyd diffygion difrifol yn y system tracio ac olrhain a fabwysiadwyd gan yr UE, o ganlyniad i'r blynyddoedd hyn o dactegau ceffylau trojan Big Tobacco. O etifeddu elfennau o'r Philip Morris Rhyngwladol-ddatblygu Codentify system, a gafodd ei bla gan ddiogelwch cynhenid ​​​​a gwendidau ffugio, i osod ataliadau ariannol gwan ar gyfer troseddau twyll, mae'r OCCRP yn dod i'r casgliad bod gwrthdaro'r UE ar y fasnach tybaco anghyfreithlon yn amlwg wedi'i siapio gan fuddiannau'r diwydiant. Yn fwy diweddar, mae ASEau gan gynnwys Michèle Rivasi hefyd cwestiynau a godwyd dros wrthdaro buddiannau posibl yn ymwneud â chyn swyddog y Comisiwn Jan Hoffman yn derbyn swydd yn Dentsu – sy'n berchen ar gwmni, Blue Infinity, hynny helpu i ddatblygu Codentify – ar ôl chwarae rhan yn ei ddewis fel gweithredwr allweddol system trac ac olrhain yr UE. 

Ond sut y digwyddodd y sefyllfa hon? Yn ôl Arsyllfa Corfforaethol Ewrop (CEO) a Chynghrair Iechyd y Cyhoedd Ewropeaidd (EPHA), y diwydiant tybaco yn cyflogi llyfr chwarae lobïo eang, sy'n cynnwys gohirio a phrotestio yn erbyn rheoliadau Brwsel, ecsbloetio rhaniadau rhwng aelod-wladwriaethau a hyd yn oed lledaenu honiadau ffug amlwg ar effaith polisïau rheoli tybaco. Y tu hwnt i olrhain, mae'r dulliau hyn wedi ymdreiddio i'r broses datblygu polisi ar gyfer trethiant ecséis ar dybaco ac iechyd y cyhoedd, gyda'r Prif Swyddog Gweithredol ac EPHA pwysleisio tryloywder gwan o fewn sefydliadau'r UE fel galluogwr allweddol o ddramâu pŵer Tybaco Mawr.

Ac yn destun pryder, fel platfform gwrth-dybaco ar-lein Génération Sans Tabac yn XNUMX ac mae ganddi tynnu sylw at, mae'r diwydiant wedi cyflymu ei ymdrechion dylanwad yn ystod pandemig Covid-19, gan fanteisio ar y ffaith bod llywodraethau dan warchae wedi gostwng eu gwarchodwyr i'w hymosodiadau lobïo - realiti y gellid ei wrthdroi gan ôl-Qatargate diwygiadau tryloywder megis y rhai a gynigir gan Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymdrechion rheoli tybaco byd-eang

Yn sicr nid yw ymdrechion dylanwad y diwydiant tybaco yn gyfyngedig i Ewrop, gyda majors tybaco yn weithredol lobïo llywodraethau yn Affrica ac Asia - mannau poblogaidd newydd y byd o ran ysmygu - i fowldio systemau tracio ac olrhain i'w buddiannau masnachol.

Fel rhan o'r ymateb iechyd cyhoeddus byd-eang, mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cynnull y sefydliadau rheoli tybaco blaenllaw ar gyfer degfed sesiwn Cynhadledd y Partïon (COP10) i'r FCTC a thrydedd sesiwn Cyfarfod y Partïon (MOP3) i'r Protocol i Ddileu Masnach Anghyfreithlawn mewn Cynhyrchion Tybaco, a bydd y ddau cynnal yn Panama ym mis Tachwedd 2023. Bydd yr agenda yn cynnwys pwyslais arbennig ar insiwleiddio ymdrechion rheoli tybaco o strategaethau dylanwad Tybaco Mawr - a welir yn bennaf fel y bygythiad mwyaf arwyddocaol i weithrediad llwyddiannus FCTC WHO - yn ogystal â mynd i'r afael ag effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach defnyddio tybaco.

Ffederasiynau cyrff anllywodraethol gwrth-dybaco Ffrainc Alliance Contre le Tabac (ACT) ac Pwyllgor Cenedlaethol yn Erbyn Ysmygu (CNCT) ymhlith y sefydliadau sy'n sefyll i fyny i symud diwydiant. Trwy fentrau addysgol cyhoeddus ar y niwed eang o ddefnyddio tybaco ac ymgyrchoedd eiriolaeth sydd wedi'u hanelu at lunwyr polisi, mae eu gwaith yn adlewyrchu gweithred clymblaid fyd-eang gynyddol o gyrff anllywodraethol a gwleidyddion sy'n ceisio gwrthsefyll naratifau camarweiniol Big Tobacco a dylanwad cynyddol yn y neuaddau pŵer, gan sicrhau felly fod polisi cyhoeddus yn gosod iechyd a lles dinasyddion uwchlaw elw diwydiant.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd