Cysylltu â ni

Tybaco

Gorymdaith Hir Wcráin yn Erbyn Masnach Tybaco Anghyfreithlon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Mynegai Canfyddiad Llygredd 2022 o Transparency International, corff anllywodraethol sy'n gweithio mewn dros 100 o wledydd i ddod ag anghyfiawnder llygredd i ben, yr Wcrain yw un o'r ychydig wledydd a draciwyd a ddaeth yn llai llygredig y llynedd - yn ysgrifennu Tetiana Koshchuk, Ph. D. (Economeg ), arbenigwr ar drethiant yn Sefydliad Growford.

Am y tro cyntaf, mae Kyiv yn elwa o'i frwydr yn erbyn llygredd endemig. O'i gymharu â deng mlynedd yn ôl, mae Wcráin bellach yn sgorio 8 pwynt yn fwy. Daw hynny â’r cyfanswm i 33, uchafbwynt hanesyddol i wlad sy’n ymladd rhyfel amddiffynnol.

Mae gan y wlad draddodiad hir a hanes gwael o lygredd. Mae arferion llygredd a throseddau trefniadol wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn y gymdeithas Wcreineg, lle mae'r oligarchs wrth y llyw. Mae gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith enw drwg iawn. Yn draddodiadol mae ffin y wlad gyda'r Undeb Ewropeaidd sy'n ymestyn dros 1 500 cilomedr wedi bod yn ymgyrch werdd ar gyfer masnach anghyfreithlon, gyda sigaréts - ar frig y rhestr o nwyddau o ran proffidioldeb a rhwyddineb cludo. Mae pethau'n newid yn gyflym heddiw. 

Ers 2019, mae llywodraeth yr Arlywydd Zelensky wedi bod yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r fasnach tybaco anghyfreithlon. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau clodwiw ac ar yr un pryd uchelgeisiol i fynd i'r afael â'r arferion hynny. 

Nid yw agenda ddiwygio Zelensky yn gadael fawr o amheuaeth ynghylch ei fwriad i ddileu arferion anghyfreithlon a chynyddu'r frwydr yn erbyn llygredd. Yn ddiweddar taniodd arlywydd yr Wcrain ddwsin o gynghorwyr, dirprwy weinidogion, erlynwyr a gweinyddwyr rhanbarthol a oedd yn ymwneud â sgandalau amrywiol. 

Ers cymryd ei swydd, mae Zelensky wedi pwysleisio i'r gymuned ryngwladol y bydd yn gwneud ymladd llygredd yn ei wlad yn flaenoriaeth polisi mawr. Rhan hanfodol o bolisi gwrth-lygredd Zelensky yw'r frwydr yn erbyn y fasnach tybaco anghyfreithlon oherwydd ei chysylltiadau agos â gweithgareddau troseddol, troseddau trefniadol a masnach y farchnad ddu.  

Mae cau ffatrïoedd tybaco anghyfreithlon ac atafaelu eu hoffer a'u cynhyrchion, arestiadau swyddogion llygredig, yn dangos nad mater o wisgo ffenestr yn unig yw'r frwydr yn erbyn llygredd, mae'n cerdded y sgwrs. 

hysbyseb

Er mwyn mynd i'r afael â'r frwydr honno, mae Zelensky yn mwynhau llawer o glod ymhlith ei bobl. Cododd ei boblogrwydd i 84 y cant ddiwedd y llynedd. 

Mae Zelensky yn gwybod bod ei bolisïau gwrth-lygredd yn bendant ar gyfer cefnogaeth ryngwladol barhaus y wlad. Adlewyrchwyd hyn yn ei araith ar 24 Ionawr, a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar y mater hwn. 

Ni chollodd ei araith ei heffaith, gan fod yr Almaen a'r Unol Daleithiau bron yn syth wedi cyhoeddi y byddent yn anfon tanciau ymladd i'r Wcráin. 

Roedd Wcráin wedi bod yn brif wlad cludo sigaréts anghyfreithlon i Ewrop ers amser maith. Ond yn y blynyddoedd diwethaf, mae cynhyrchu anghyfreithlon ar gyfer y farchnad ddomestig wedi cynyddu'n ddramatig. O ganlyniad, mae’r fasnach tybaco anghyfreithlon wedi cyrraedd ei chyfran uchaf ers i’r wlad ennill annibyniaeth yn 1991.

Byddai rhywun yn meddwl bod goresgyniad Rwsia yn rhoi polisïau gwrth-lygredd ar saib. Serch hynny, mae ymladd llygredd, troseddau trefniadol a masnach tybaco anghyfreithlon yn chwarae rhan wrth ddatrys y rhyfel presennol. Mae hefyd yn pennu pa mor gyflym y gall Wcráin gael tocyn i aelodaeth o'r UE.

Mae cyflwyno cynllun saith mlynedd Kyiv yn 2018, a oedd yn cynnwys cynyddu tollau ecséis ar dybaco 20 y cant bob blwyddyn tan 2025 - i gyrraedd yr isafswm cyfradd ecséis sy'n bodoli yn yr UE - yn ddiamau wedi cyflymu masnach sigaréts anghyfreithlon yr Wcrain i uchafbwynt digynsail. .  

Ym mlwyddyn gyntaf y cytundeb, cynyddodd tollau ecséis ar unwaith 30 y cant. O ganlyniad, erbyn 2021, cyrhaeddodd cyfran y farchnad tybaco anghyfreithlon 20.4 y cant. Roedd hynny ddwywaith o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 

Yn 2017, dim ond 2 y cant o gyfanswm y defnydd o dybaco oedd tybaco anghyfreithlon. Yn 2022, cododd y ganran hon ymhellach i 21.9 y cant. 

Mae cysylltiad diymwad rhwng y ffyniant mewn masnach anghyfreithlon a'r cynnydd cyson mewn trethi ecséis. Yn hanesyddol, roedd gan yr Wcrain brisiau tybaco isel bob amser, a olygai nad oedd cyfle i fasnachu anghyfreithlon. Yn 2016, amcangyfrifwyd mai dim ond 1.1 y cant oedd y farchnad sigaréts anghyfreithlon.

Byddai’n drasiedi pe bai’r Wcráin yn cael ei gorfodi i oddef y straen ariannol y mae’r un mesurau drwg-feddwl wedi’i chynhyrchu er enghraifft yn Ffrainc, lle yn dilyn cynnydd cyflym a gorliwiedig mewn tollau tybaco bron i dreblu cyfran anghyfreithlon y farchnad ag ef, yn ôl niferoedd KPMG, golygu colled gyffredinol o 6 biliwn € i dalaith Ffrainc.

Ar ôl dechrau'r rhyfel ym mis Chwefror 2022, gwaethygodd y sefyllfa a chyrhaeddodd y fasnach tybaco anghyfreithlon y lefelau uchaf erioed. Ymhlith ffactorau eraill, mae'r sefyllfa economaidd sy'n gwaethygu, tarfu ar sianeli logistaidd, pŵer prynu is oherwydd chwyddiant (bron i 24 y cant ym mis Awst 2022) a chynnydd ar yr un pryd mewn tollau ecséis ar gynhyrchion tybaco wedi gyrru mwy a mwy o bobl, wrth iddynt chwilio am rhatach. dewisiadau eraill, i freichiau cynhyrchwyr tybaco anghyfreithlon.

Roedd yr effaith ar drysorlys Wcráin yn amlwg. Collodd Kyiv fwy na 375 miliwn ewro mewn refeniw treth wedi'i drosi yn 2021 oherwydd y fasnach sigaréts anghyfreithlon. Yn 2022, amcangyfrifwyd y byddai'r golled refeniw yn cyrraedd bron i hanner biliwn ewro. Refeniw y mae dirfawr ei angen ar y wlad i ariannu'r rhyfel yn erbyn Rwsia. 

Ni ddaeth cyflwyno’r codiadau tollau â mwy o refeniw i’r trysorlys, ond ychydig yn llai, a daeth y fasnach tybaco anghyfreithlon yn fwy deniadol wrth i brisiau yn y farchnad dybaco godi’n rheolaidd. 

Nid yw gweinyddiaeth Zelensky wedi bod yn wyliwr segur yn gwylio masnach anghyfreithlon yn tyfu. I'r gwrthwyneb. Gwthiodd y weinyddiaeth orfodi'r gyfraith i fynd i'r afael ag o leiaf chwe safle lle roedd sigaréts a oedd i fod i farchnadoedd domestig a rhyngwladol yn cael eu cynhyrchu. Ac os ydych chi'n delweddu “rholio llaw mewn garej” - rydych chi'n anghywir! Roedd y rhain yn fentrau â chyfarpar da gyda pheiriannau gweddus. Honnir bod swyddogion a hyd yn oed gorfodi'r gyfraith leol yn sefyll ar ei hôl hi i'w hamddiffyn rhag cau.

Mae cau'r safleoedd cynhyrchu yn gam cyntaf hanfodol. Gan fynd ymhellach, os yw'r Wcráin am wrthdroi'r sefyllfa honno ac ennill y rhyfel yn erbyn y fasnach anghyfreithlon ffyniannus, bydd yn rhaid iddi barhau a dwysáu ei hymdrechion. Fodd bynnag, mae canfod bod cydbwysedd rhwng treth ar dybaco yn cynyddu ar y naill law - a’r frwydr yn erbyn y fasnach sigaréts anghyfreithlon ar y llall yn ymarfer heriol a chymhleth sy’n gofyn am fesurau ac ymdrechion angenrheidiol. 

Er enghraifft, cydgysylltu canolog ar y lefel weinyddol uchaf, cydweithredu dwysach ag aelod-wladwriaethau'r UE, cryfhau cydweithredu rhanbarthol a rhyngwladol, fetio'r gwasanaeth sifil, rheoli arolygwyr tollau a ffiniau, cryfhau heddluoedd a deddfwriaeth, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, ac ati. 

O ganlyniad i'r rhyfel a'r sefyllfa economaidd sy'n gwaethygu, ynghyd â chynnydd blynyddol yn y dreth ecséis ar sigaréts, mae polisi gwrth-lygredd Zelensky yn gosod y llwyfan ar gyfer gorymdaith hir a pharhaus yn y frwydr yn erbyn y fasnach tybaco anghyfreithlon.

Mae Tetiana Koshchuk, Ph. D. (Economeg), yn arbenigwr ar drethiant yn Sefydliad Growford

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd