Cysylltu â ni

Tybaco

Newid o sigaréts: sut mae'r frwydr i fynd yn ddi-fwg yn cael ei hennill

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r unig wneuthurwr sigaréts sydd wedi ymrwymo'n glir i adael ei gynnyrch traddodiadol ar ôl wedi cyhoeddi y bydd y rhan fwyaf o'i refeniw erbyn y flwyddyn nesaf yn dod o gynhyrchu dewisiadau di-fwg. Bellach mae gan PMI uchelgais newydd i wneud sigaréts yn ffynhonnell dim mwy na thraean o'i refeniw erbyn diwedd y degawd, yn ôl Nick Powell.

Mae’r uchelgais strategol i wneud PMI yn gwmni di-fwg yn mynd yn ôl i 2008, pan gydnabu’r cwmni fod ganddo ddyletswydd a gallu i helpu ysmygwyr i roi’r gorau iddi. Cynhyrchion sy'n bodloni chwant ysmygwyr am nicotin ond sy'n dileu'r mwg sy'n achosi'r rhan fwyaf o glefydau sy'n gysylltiedig â sigaréts yw'r ffordd fwyaf effeithiol o bell ffordd o fynd i'r afael â her iechyd cyhoeddus tybaco.

Lansiwyd ystod newydd o gynhyrchion gan PMI yn 2016, gydag addewid i roi'r gorau i gynhyrchu sigaréts yn llwyr yn y pen draw. Wrth gwrs, refeniw o sigaréts a ariannodd ymchwil a datblygiad y dewisiadau amgen newydd. Byddai ysmygwyr yn syml wedi newid i frandiau eraill o sigaréts pe bai PMI wedi rhoi'r gorau i'w cynhyrchu ar unwaith.

Y dull oedd cydnabod effaith sigaréts ar iechyd a bod gan fusnes, fel gyda llawer o broblemau cymdeithasol, rôl hanfodol fel rhan o'r ateb. Nid oedd yn weithred elusennol ond yn hytrach yn achos o gwmni yn cydnabod ei rwymedigaethau i'w holl randdeiliaid, .

Mewn gwirionedd, mae'n ethos sy'n ymestyn i effaith sut mae'r cwmni'n cynhyrchu ei gynhyrchion yn ogystal ag effaith yr hyn y mae'n ei gynhyrchu. Pennir 30% o iawndal swyddogion gweithredol gan berfformiad cynaliadwyedd PMI.

Mewn cyflwyniad ym Mharis o'i adroddiad integredig ar ei berfformiad y llynedd, nododd Miguel Coleta, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Byd-eang PMI, ei fod yn ofyniad gan yr UE i gwmni asesu ei effaith ar gymdeithas.

Yn Ewrop mae hynny wedi golygu mesurau sy’n amrywio o raglenni dychwelyd diwedd oes ar gyfer cynhyrchion di-fwg, ac ardystiad eco-ddylunio 100% i gamau cadarnhaol i gynyddu nifer y menywod mewn rolau uwch i fwy na thraean o’r cyfanswm. .

hysbyseb

Yn fyd-eang, mae pwyslais ar wella ansawdd bywyd pobl yn y gadwyn gyflenwi. Mae 10 asesiad o’r effaith ar hawliau dynol wedi’u cynnal ers 2018, a rhoddwyd sylw i’r canfyddiadau. Mae PMI yn gofyn am ddim defnydd o lafur plant gan ei ffermwyr tybaco dan gontract - a bod 100% o'r ffermwyr yn derbyn incwm byw.

Mae lleihau allyriadau carbon i sero hefyd yn flaenoriaeth, yn ogystal â lleihau'r defnydd o ddŵr gan ffermydd tybaco. Nid yw 100% o'r tybaco a brynir yn peri unrhyw risg o ddatgoedwigo coetir naturiol a reolir a dim risg o drawsnewid ecosystemau naturiol. 

Fodd bynnag, roedd Miguel Coleta yn glir nad oes gan PMI unrhyw amheuaeth mai allanoldeb mwyaf y cwmni yw effaith iechyd ei gynhyrchion, sy'n gynyddol gadarnhaol.

Mae Tommaso Di Giovanni, Is-lywydd Cyfathrebu Rhyngwladol PMI, wedi bod gyda'r cwmni ers dros 20 mlynedd ac yn ymwneud â'i drawsnewid o'r dechrau. Dywedodd wrthyf, gyda’i darged o sigaréts yn dod yn ffynhonnell o lai na hanner ei refeniw erbyn y flwyddyn nesaf, “rydym hyd yn oed yn edrych y tu hwnt i 2025 eisoes, i mewn i 2030, oherwydd rydym yn cyrraedd yno’n gyflym.

“Rydyn ni’n gweld ein bod ni’n symud ymlaen yn ôl ein cynllun, felly rydyn ni wedi penderfynu symud y pyst gôl fel ein bod ni am gael dwy ran o dair o’n refeniw erbyn 2030, nid 50% ond dwy ran o dair o’n refeniw, yn dod o fwg- cynhyrchion am ddim. Ac rydym eisiau o leiaf 60 o farchnadoedd lle mae refeniw o'r cynhyrchion hynny yn cynrychioli o leiaf 50%”.

Mae buddsoddiad enfawr mewn datblygu cynhyrchu a marchnata wedi bod yn hollbwysig, esboniodd. “I ni, y buddsoddiad mwyaf ac arloesol ers y dechrau yw Iqos, ein cynnyrch tybaco wedi’i gynhesu. Yn ddiweddar rydym wedi lansio'r iteriad diweddaraf, y gorau erioed, Iqos Iluma, gyda thechnoleg newydd sy'n caniatáu i'r gwresogi o'r tu allan y ffon dybaco, yr ydym yn ei enwi Terea, yn hytrach nag o'r tu mewn. Mae dyluniad newydd y cynnyrch, gan ystyried mewnbynnau defnyddwyr, yn gwella profiad cyffredinol y defnyddiwr, sydd, yn ein barn ni, yn hollbwysig er mwyn atal defnyddwyr tybaco wedi'u gwresogi rhag mynd yn ôl i ysmygu.

“Gydag Iqos, rydyn ni eisoes wedi cyrraedd y pwynt lle mae 28 miliwn o ysmygwyr wedi ei fabwysiadu a 73% ohonyn nhw wedi cefnu ar sigaréts, felly mae cynnydd yn wych. Ond yn ddiweddar rydym wedi ychwanegu dau gynnyrch di-fwg arall at ein portffolio, pan gawsom Swedish Match. 

“Roedd gennym ni e-sigaréts yn barod a nawr mae gennym ni snus a codenni. Mae codenni, yn enwedig gyda chynnyrch blaenllaw o'r enw Zyn, yn gwneud yn arbennig o dda yn yr UD. Mae Zyn yn cynrychioli 60% o'r farchnad nicotin, y farchnad codenni, yn yr Unol Daleithiau a Sweden Match 60% o'r farchnad honno yn fyd-eang.

Pwysleisiodd Tommaso Di Giovanni bwysigrwydd anelu'r cynhyrchion yn sgwâr at ysmygwyr sigaréts i'w galluogi i roi'r gorau iddi ac nid fel ffordd o gyflwyno nicotin i bobl ifanc. Tynnodd sylw at ganfyddiadau asiantaeth iechyd cyhoeddus America, y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau.

“Un peth sydd wir yn ein hannog ni hefyd yw gweld y data diweddaraf a gyhoeddwyd gan y CDC, yn yr UD, sy'n nodi bod canran y defnydd ieuenctid mor isel ag oddeutu 1.5%, oherwydd nid ydym am i bobl ifanc ysmygu, nac i defnyddio tybaco o gwbl”.

Er bod cynlluniau ehangu PMI yn seiliedig yn bennaf ar Iqos a Zyn, nod y cwmni yw cael portffolio cyflawn yn yr arena ddi-fwg. Mae'n bwysig cynnig llwybr amrywiol i ddefnyddwyr oddi wrth sigaréts, fel bod ysmygwyr yn gallu dewis yr un sy'n gweithio iddyn nhw. Gofynnais i Tommaso Di Giovanni am anweddu, nad yw wedi bod yn faes buddsoddi mawr i PMI. 

“Nid yw’n fuddsoddiad mor fawr … ond mae’n rhan o’n hagenda ni. Rydym yn credu mewn e-sigaréts oherwydd bod e-sigaréts yn well dewis amgen na sigaréts ac mae'n well gan ddefnyddwyr ledled y byd e-sigaréts na chynhyrchion eraill.

“Yn y DU mae’r mwyafrif helaeth o’r rhai sydd wedi cefnu ar sigaréts wedi gwneud hynny diolch i e-sigaréts oherwydd mae’n well gan y wlad honno am e-sigaréts. Felly yn amlwg, rydym yn cynnig e-sigaréts i'r ysmygwyr hynny os ydych am eu darbwyllo i roi'r gorau i sigaréts”.

Mae’n farchnad y mae rheoleiddio iechyd y cyhoedd yn effeithio arni wrth gwrs. Mewn rhai gwledydd yn yr UE, cafwyd barn eithafol y dylid gwahardd pob dewis di-fwg, neu sicrhau bod eu fframwaith rheoleiddio yn cyfateb i fframwaith sigaréts. Mae gwledydd eraill yn dibynnu ar drethiant uchel i orfodi ysmygwyr i roi’r gorau i sigaréts, er yn ymarferol mae dull o’r fath yn sicr o greu marchnad ddu ffyniannus mewn sigaréts anghyfreithlon.

Nid yw Tommaso Di Giovanni yn rhagweld y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn dilyn y llwybr hwnnw. “Nid wyf yn gobeithio oherwydd byddai’n gamgymeriad, gan fod y dewisiadau amgen hynny i gyd yn llawer gwell na sigaréts ar gyfer iechyd pobl sy’n ysmygu. 

“Mae’r awdurdodau Ewropeaidd mewn gwirionedd wedi gosod cynsail cadarnhaol, arloesol gyda chyfarwyddeb TPD2… i reoleiddio e-sigaréts a chynhyrchion tybaco newydd, fel y maen nhw’n eu galw, hyd yn oed caniatáu i aelod-wladwriaethau osod gweithdrefn awdurdodi.

“Rwy’n gobeithio y byddant yn adeiladu ar sail dda cyfarwyddeb 2014 a gallwn drosoli potensial iechyd cyhoeddus y cynhyrchion newydd ar gyfer iechyd y cyhoedd ymhlith yr oddeutu 100 miliwn o oedolion Ewropeaidd sy’n ysmygu ar draws yr aelod-wladwriaethau. Ar yr un pryd, mae angen i ni barhau i sicrhau bod y rhai nad ydynt yn ysmygu yn cael mynediad cyfyngedig at y cynhyrchion hynny oherwydd ni ddylent eu defnyddio”.

Mae'n credu'n gryf bod PMI yn ennill y ddadl ynglŷn â sut i symud tuag at yr amcan eithaf o fyd heb sigaréts. “Mae’r grŵp hwnnw o bobl, sydd ar sail ideoleg, yn seiliedig ar amheuaeth, ddim yn cymryd rhan mewn deialog yn lleihau dros amser. Os edrychaf yn ôl ar ddechrau ein taith, cyn inni gychwyn ar ein huchelgeisiau di-fwg, ni fyddai mwyafrif helaeth iechyd y cyhoedd yn ymgysylltu â ni.

“Ar hyn o bryd, byddwn yn dweud bod y byd o leiaf yn rhanedig. Mae nifer cynyddol o eiriolwyr iechyd y cyhoedd, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, aelodau o'r broses gwneud penderfyniadau, sydd mewn gwirionedd yn ymgysylltu â ni oherwydd eu bod yn gweld gwerth yr hyn yr ydym yn ei wneud. 

“Dyma duedd sy’n mynd i’r cyfeiriad cywir, yn syml drwy edrych ar y gwledydd sydd wedi gwrthdroi hen ddeddfwriaeth a gweithredu deddfau newydd i annog defnydd o’r cynhyrchion hynny. Fe ddechreuon ni gydag un yn y bôn, yr Unol Daleithiau, nawr mae'n debyg y gallaf enwi ugain o wledydd sydd wedi newid eu deddfwriaeth i gyfeiriad cynyddol. 

“Mae'n duedd a fydd yn parhau am un rheswm syml, mae'r dewisiadau amgen hynny'n amlwg yn well ac yn y pen draw mae angen i reswm fod yn drech”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd