Cysylltu â ni

Tybaco

Mae arbenigwyr economeg iechyd a pholisi byd-eang yn tynnu sylw at fanteision cyhoeddus amnewid sigaréts gyda dewisiadau amgen gwell

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae annog ysmygwyr i newid o sigaréts i gynhyrchion amgen fel e-sigaréts a thybaco wedi'i gynhesu nid yn unig yn dda i iechyd unigolion ond yn arbed symiau enfawr o arian i systemau iechyd gwledydd. Mae'r buddion yn deillio o dynnu ar brofiad y byd go iawn, cael y negeseuon yn gywir a gosod y cymhellion treth yn gywir, yn ôl rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Cynhaliwyd Fforwm Economeg a Pholisi Iechyd Blynyddol Brunel First yn Llundain, a drefnwyd ar y cyd gan Ysgol Fusnes Prifysgol Brunel ac Adran Gwasanaethau Iechyd Gofal Sylfaenol Nuffield ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn ei sylwadau agoriadol, rhoddodd yr Athro Francesco Moscone, arweinydd Brunel ym maes rheolaeth gofal iechyd a lles, ganfyddiadau ei ymchwil yn y Deyrnas Unedig a’r Eidal.

Pe bai hanner yr holl ysmygwyr sigaréts yn newid i e-sigaréts a thybaco gwresogi, byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloegr yn arbed £500 miliwn y flwyddyn mewn costau uniongyrchol, y ffigur cyfatebol yn yr Eidal fyddai €600 miliwn. “Gallwch dorri derbyniadau i’r ysbyty, costau triniaeth a dioddefaint cleifion a’u teuluoedd”, meddai’r Athro Moscone.

hysbyseb

“Nid mater o gynyddu nifer y meddygon a nyrsys yn unig” yw gwella gofal iechyd, ychwanegodd, “mae hefyd yn ymwneud ag ochr y galw”. Byddai arbedion anuniongyrchol pellach i bwrs y wlad hefyd, gan y byddai llai o gleifion difrifol wael yn methu gweithio.

Mae gosod nodau a gwaharddiadau amhosibl yn dieithrio ysmygwyr ac nid yw'n gwneud dim i wella cynaliadwyedd gwasanaethau iechyd, tra bydd dulliau pragmatig a chymedrol yn gwneud hynny. Gellid cyflawni arbedion pellach, yn ogystal â buddion iechyd cyhoeddus, trwy dorri ar y defnydd o alcohol a chynyddu gweithgaredd corfforol, gan ddod â chyfanswm yr arbediad uniongyrchol yn yr Eidal i €1 biliwn o bosibl. Ond rhybuddiodd yr Athro Moscone “Dydw i ddim yn credu mewn gwahardd unrhyw beth”.

Mewn cyflwyniad a arweiniwyd gan yr Athro Ae Sun Shin, Athro mewn Meddygaeth Ataliol ym Mhrifysgol Genedlaethol Seoul, archwiliwyd anfanteision gwaharddiadau a dull gorfodol. Mae hi wedi astudio effeithiau posibl lleihau ymddygiadau peryglus ar achosion o glefydau anhrosglwyddadwy yn Ne Korea.

Pe bai modd rhoi’r gorau i ysmygu ac yfed yn drwm dros nos, byddai 116,600 yn llai o gleifion i’w trin y flwyddyn honno. Ond “rydym yn sylwi ar yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd”. Mae gan Sefydliad Iechyd y Byd “nodau llym, difrifol iawn, lle maen nhw eisiau gwahardd cynhyrchion niweidiol”.

Pe bai agwedd o’r fath yn gweithio, byddai’n cael “effaith enfawr ond ni fydd pobl yn dilyn cyfarwyddiadau yn y ffordd honno”. Dull mwy cymedrol - un a weithiodd mewn gwirionedd - yw annog pobl i newid i ddewisiadau amgen llai niweidiol, fel diodydd alcohol isel a chynhyrchion tybaco amgen fel e-sigaréts a thybaco wedi'i gynhesu. Byddai hynny'n gadael system iechyd De Corea gyda 73,400 yn llai o achosion i'w trin mewn blwyddyn.

Mae'n bwysig cofio bod y ffigur uwch ar gyfer gwaharddiad damcaniaethol sy'n gweithio'n llwyr. Yn ymarferol, byddai’n rhaid i ysbytai ymdrin â chanlyniadau pobl yn yfed alcohol a sigaréts anghyfreithlon, sy’n aml yn cynnwys cynhwysion niweidiol ychwanegol a hefyd yn osgoi treth.

Mae buddion cyhoeddus ehangach dull gweithredu realistig hefyd yn drawiadol. Byddai dros 60% o'r achosion hyn y gellid eu hatal wedi bod ymhlith De Koreaid 20-64 oed - y boblogaeth oedran gweithio sy'n gyrru injan economaidd y genedl. Gyda'r wlad yn wynebu gweithlu sy'n dirywio oherwydd cyfraddau geni isel a pholisïau mewnfudo cyfyngol, mae diogelu iechyd y ddemograffeg hon yn hollbwysig.

Mae dadansoddiad yr Athro Shin yn amlygu'r rheidrwydd economaidd sy'n sail i bolisïau iechyd cyhoeddus. Gyda chymdeithas sy’n heneiddio a gostyngiad rhagamcanol yn y gweithlu o 350,000 rhwng 2021 a 2022 yn unig, gallai lliniaru clefydau y gellir eu hatal trwy leihau niwed helpu i bontio dros 20% o’r bwlch hwn.

Un her bwysig i bob gwlad yw cael y polisi treth yn gywir, fel bod pobl yn cael eu cymell i wneud dewisiadau synhwyrol ac na roddir cymhellion gwrthnysig iddynt droi at droseddwyr, fel y rhai sy’n smyglo neu’n ffugio sigaréts. Disgrifiodd yr Athro Catia Nicodemo, Athro mewn Economeg Iechyd ym Mhrifysgol Rhydychen, y pwynt tyngedfennol ar gyfer yr hyn a elwir yn drethi pechod fel pan ddaw polisi rhesymol yn “orgymorth tadol”. Os nad yw’r rhai sy’n gosod trethi o’r fath eisiau wynebu “uffern”, fel y dywedodd hi, rhaid iddyn nhw ddioddef “purgator risg”, mewn geiriau eraill dyfeisio system o drethiant cymesur â risg.

Siaradodd Dr Zafira Kastrinaki, o'i phrofiad fel aelod o'r Cyngor Economeg Arbenigwyr yn y Weinyddiaeth Economi a Chyllid yng Ngwlad Groeg, sydd eisoes yn cymhwyso trethiant gwahaniaethol o blaid cynhyrchion tybaco nad ydynt yn hylosg, o'i gymharu â rhai hylosg. “Rhaid i ni gytuno ar beth yw’r dewisiadau amgen mwy diogel yn lle sigaréts”, meddai. Y tric oedd dod o hyd i “gydbwysedd da o drethi i wrthsefyll yr effeithiau negyddol”.

Roedd trafodaeth y diwrnod yn nodedig am ei hagwedd agored, ryngddisgyblaethol at yr heriau mawr sy'n wynebu iechyd y cyhoedd a mynd i'r afael â chlefydau anhrosglwyddadwy. Nid oedd unrhyw feddylfryd buches sydd weithiau'n nodweddu trafodaethau academaidd am sigaréts a'r dewisiadau amgen mwy diogel.

Yn hytrach, roedd ffocws gwirioneddol ar sefydlu beth sy'n gweithio mewn gwirionedd a beth sy'n gyraeddadwy. Efallai bod cynnal y fforwm mewn ysgol fusnes wedi dod â rhywfaint o’r ymagwedd a yrrir gan ganlyniadau sy’n gysylltiedig yn amlach â mentrau marchnad rydd, sydd wedi gwneud cymaint i ddatblygu cynhyrchion amgen sy’n cynnig canlyniadau iechyd cyhoeddus gwell yn aruthrol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd