Cysylltu â ni

Tybaco

Mae newidiadau arfaethedig i reolau tybaco yn tanseilio deddfau’r UE ac yn bygwth peryglu bywydau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Pan fydd gweinidogion iechyd yr UE yn cyfarfod ar 21 Mehefin, bydd cynnig munud olaf Gweinidog Iechyd Denmarc yn cael ei ychwanegu at eu hagenda sy'n ceisio amharu ar y rhwystrau a'r balansau sydd i fod i nodweddu dull yr Undeb Ewropeaidd o basio deddfau a gwneud rheoliadau. Mae’n effeithio ar gwestiwn dadleuol bob amser ynghylch rheoleiddio tybaco a nicotin, lle gall y penderfyniad anghywir wrthod y dewisiadau amgen mwy diogel y mae eu hangen ar smygwyr yn aml i roi’r gorau i sigaréts, sy’n parhau i niweidio iechyd ac yn y pen draw yn costio bywydau gormod o ddinasyddion Ewropeaidd.

Codwyd y larwm gan yr ASE o Sweden sydd newydd ei ail-ethol, Charlie Weimers, ar ei ddiwrnod cyntaf yn ôl ym Mrwsel. “Yn ôl pob tebyg, mae Denmarc wedi agor i waharddiad ar gyflasyn cynhyrchion nicotin newydd, gan gynnwys codenni nicotin”, trydarodd. “Mae Denmarc yn ceisio achub y blaen ar yr Adolygiad o’r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco a ddisgwylir yn ystod y tymor hwn”.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi methu â chyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco newydd (TPD 2), ar ôl i’r Arlywydd Ursula von der Leyen atal mesurau a allai fod yn ddadleuol cyn etholiadau Senedd Ewrop a’r broses o benodi Comisiwn newydd.

Ond rhoddwyd sicrwydd cyhoeddus yn gynharach eleni y bydd yr adolygiad posibl o'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco a'r hyn y bydd yn ei gwmpasu yn dibynnu ar ganfyddiadau gwerthusiad gwyddonol a'r ymgynghoriad cyhoeddus, yn ogystal ag asesiad effaith trylwyr.

“Bydd y penderfyniadau gwleidyddol yn hyn o beth yn cael eu cymryd gan y Comisiwn nesaf, yng ngoleuni’r camau paratoadol uchod”, meddai llefarydd. Ond yn awr mae ymgais i gael polisi newydd drwodd cyn i'r Comisiwn presennol ddod i ben a chyn i'r cyrff sy'n gyfrifol am ddeddfwriaeth Ewropeaidd - y Cyngor a'r Senedd - allu rhoi eu barn.

Nid dyma fyddai'r tro cyntaf i'r Comisiwn geisio byrhau'r broses ddemocrataidd. Mae llysoedd mewn aelod-wladwriaethau wedi cadarnhau heriau i ddeddfwriaeth ddomestig a drosodd gyfarwyddebau Ewropeaidd. Canfu'r barnwyr eu bod yn mynd y tu hwnt i gyfraith yr UE o ran rheoleiddio cynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi a dewisiadau amgen mwy diogel yn lle sigaréts.

Ond hyd yn oed os bydd y Comisiwn ar ei golled pan fydd yr achosion hyn yn cyrraedd Llys Cyfiawnder Ewrop yn y pen draw, bydd y difrod wedi’i wneud. Bydd gormod o ysmygwyr yn parhau i ddefnyddio sigaréts yn lle newid i ddyfeisiau, fel vapes ac e-sigaréts sy'n rhoi'r nicotin y maent yn ei ddymuno iddynt heb anadlu'r mwg sy'n achosi canser.

hysbyseb

Mae'n amhosibl peidio â gweld olion bysedd Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Diogelwch Bwyd y Comisiwn, DG SANTE, ar gais a anfonwyd gan Weinidog Iechyd Denmarc at ei gymheiriaid yn yr UE, yn gofyn am gefnogaeth i gynigion radical a fyddai'n osgoi gwerthusiad parhaus TPD i bob pwrpas. proses, Denmarc sydd â'r record waethaf o leihau ysmygu sigaréts o unrhyw wlad Nordig, gyda chanran y boblogaeth sy'n ysmygu deirgwaith yn uwch nag yn Sweden gyfagos.

Mae gan Sweden gynnyrch amgen traddodiadol i sigaréts, snus, sy'n caniatáu i nicotin gael ei amsugno heb i'r tybaco gael ei losgi. Mae’n peri risg llawer is o ganser ac mae llywodraeth Sweden wedi symud i annog ysmygwyr i wneud y newid drwy dorri’r dreth ar snus a’i chynyddu ar sigaréts. Mae Snus wedi'i wahardd yng ngweddill yr UE ond cafodd Sweden eithriad pan ymunodd â'r Undeb Ewropeaidd. 

Un eironi yw bod gan y Comisiwn Ewropeaidd fesur, yn diweddaru'r Gyfarwyddeb Ecséis Tybaco, y gallai ei gyflwyno cyn rhoi proses briodol ar waith ar gyfer adolygiad ehangach o ddeddfwriaeth tybaco a nicotin. Mae'r TED newydd arfaethedig, sy'n anelu at gysoni polisi treth ar draws aelod-wladwriaethau i wella gweithrediad y farchnad sengl, yn ymgorffori'r gwahaniaeth rhwng sigaréts a gwahanol fathau o gynhyrchion amgen mwy diogel.

Cafodd ei atal pan ddatgelodd gollyngiad i bapur newydd y byddai snus yn drethus iawn, gan ysgogi gwrthwynebiadau cryf gan lywodraeth Sweden. Ond dylai dringo i lawr gan y Comisiwn ar y pwynt hwnnw ei alluogi i fynd yn ei flaen.

Yn lle hynny, mae gennym gynnig munud olaf o Ddenmarc. Mae'n ymddangos ei fod yn adeiladu ar alwad i gyfyngu ar neu wahardd cynhyrchion tybaco a nicotin newydd a wnaed gan sawl aelod-wladwriaeth, a oedd i fod i gael ei godi o dan 'unrhyw fusnes arall' yng nghyfarfod y gweinidogion iechyd.

Mae ymgynghorydd annibynnol ar iechyd y cyhoedd a chynaliadwyedd a chyn-gyfarwyddwr Action on Smoking and Health (ASH) yn y DU, Clive Bates, yn ei weld fel ymgais gan rai gweinidogion iechyd i osod mesurau polisi tybaco na all aelod-wladwriaethau gytuno arnynt yn eu awdurdodaethau eu hunain. 

“Os ydyn nhw'n meddwl bod cyfiawnhad dros fwy o gyfyngiadau, fe ddylen nhw fod yn gwneud achos ar sail tystiolaeth”, meddai wrthyf. “Dylai hynny gymryd i ystyriaeth yr effeithiau ar oedolion, yr effeithiau ar bobl ifanc sydd fel arall yn ysmygu, yr effeithiau ar bobl ifanc nad ydynt yn ysmygu ac effeithiau canlyniadau anfwriadol fel masnach anghyfreithlon, pobl yn cymysgu eu cynnyrch eu hunain, pobl yn mynd yn ôl. i ysmygu …. Mae'n ddarlun llawer mwy cymhleth nag y maent yn ei wneud.

“Maen nhw'n honni effeithiau porth, pan fydd yr holl dystiolaeth yn pwyntio i'r cyfeiriad arall - bod y cynhyrchion anwedd hyn a chynhyrchion nicotin eraill yn ataliad rhag ysmygu. Os ydych chi'n mynd i gyfiawnhau ymyrryd yn ymddygiad personol miliynau o bobl Ewropeaidd, rydych chi'n cyflwyno achos gwell dros hynny.

“Ni ddylech fod yn rheoleiddio ar frys gyda'r math hwn o beth, gan wneud ystumiau rhad, poblogaidd, pan fo bywydau ar y lein mewn gwirionedd. Mater bywyd neu farwolaeth yw bod hyn yn cael ei wneud yn iawn, ac maen nhw'n ei drin â rhyw fath o fflipancy. Mae angen proses drafod gref arnom sy’n arwain at fesurau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus i gyflawni ar gyfer iechyd a’r farchnad fewnol yn yr UE, nid gwaharddiadau sy’n niweidio mewn gwirionedd”.

Roedd Clive Bates yn siarad â mi yn y Fforwm Byd-eang ar Nicotin yn Warsaw, lle’r oedd ofn eisoes - fel y dywedodd y trefnwyr - y bydd biwrocratiaid yr UE yn anfon miliynau yn ôl i ysmygu, gyda’r canlyniad nad yw Cynllun Curo Canser yr UE yn debygol o fodloni ei nod o leihau canser.

Mae cyfyngiadau beichus ar gynhyrchion nicotin newydd a nodir yn y cynllun yn cynnwys gwaharddiadau blas, gwaharddiadau ar ddefnyddio mannau cyhoeddus, pecynnu plaen a threthiant uchel ar anwedd a chynhyrchion nicotin mwy diogel eraill, i gyd ar adeg pan fo cyfraddau ysmygu eisoes yn cynyddu mewn rhai gwledydd Ewropeaidd.

“Gallai Ewrop fod fel Awstralia lle, yn wrthnysig, dim ond os yw am ysmygu y gallwch chi brynu tybaco yn gyfreithlon”, meddai Dr Colin Mendelsohn, Cadeirydd Sefydlu elusen Cymdeithas Lleihau Niwed Tybaco Awstralia. “Mae e-sigaréts mor anodd eu cael fel y gallent hefyd gael eu gwahardd”.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r sefyllfa yr un mor enbyd, gyda rheoliadau mor feichus fel na all opsiynau cyfreithiol gystadlu â'r farchnad ddu, tra yn Seland Newydd a Japan, gostyngodd cyfraddau ysmygu gan hanner a thraean, yn y drefn honno, ar ôl y cyflwyniad. o gynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi.  

“Nid ei gwneud hi’n anoddach rhoi’r gorau i ysmygu trwy brisio pobl neu wneud cynhyrchion amgen mor anneniadol fel nad oes neb eisiau eu defnyddio, yw’r ateb”, meddai Dr Garett McGovern, Cyfarwyddwr Meddygol y Priority Medical Clinic yn Nulyn, Iwerddon.

Clywodd y Fforwm hefyd fod lleihau cynnwys nicotin mewn cynhyrchion yn wrthgynhyrchiol, oherwydd bod pobl yn ysmygu mwy, yn ogystal â bygwth bywoliaeth ffermwyr tybaco Ewrop. Dim ond trwy ffermio gan ddefnyddio cnydau a addaswyd yn enetig (GM) y gall tybaco nicotin isel ond mae'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau'r UE yn gwahardd neu'n cyfyngu ar y cnydau hyn. Ni fydd ffermwyr yn gallu eu ffermio, a bydd ffermio tybaco yn cael ei effeithio'n negyddol.

Dyna un enghraifft yn unig o ganlyniadau anfwriadol a allai fod yn drychinebus o ganlyniad i ddeddfwriaeth anfeddwl. Felly beth ddylid ei wneud? Roedd arbenigwyr yn y Fforwm Byd-eang ar Nicotin yn unfrydol na ddylai cynhyrchion tybaco a nicotin newydd fod yn nwylo plant dan oed. Ond mae'n naïf i gredu y bydd gwaharddiadau neu fesurau eithafol yn llwyddo i dynnu cynhyrchion o wledydd. Mewn llawer o achosion mae rhai o'r cynhyrchion sy'n cael eu codi gan blant dan oed eisoes yn fewnforion anghyfreithlon. Gorfodaeth ac addysg yw'r mater, nid rheoleiddio annigonol.

Aelod-wladwriaethau'r UE a ddylai ddefnyddio eu cymhwysedd unigryw ym maes iechyd y cyhoedd i fynd i'r afael â'r defnydd o'r cynhyrchion hyn gan bobl dan oed pan fo angen. Mae hyn yn cynnwys rheoleiddio blasau a phecynnu e-sigaréts a chodenni nicotin yn ogystal â chyflwyno treth ecséis i osgoi prisiau rhy isel sy'n fforddiadwy i blant dan oed, trwyddedu manwerthwyr a chryfhau gorfodi mesurau atal mynediad ieuenctid.

Mae casglu profiad gwerthfawr ar lefel aelod-wladwriaeth o reoleiddio tybaco newydd a chynhyrchion sy'n cynnwys nicotin yn rhagofyniad hanfodol ar gyfer gweithredu ar lefel yr UE. Yn lle hynny, mae'r Comisiwn yn ceisio anwybyddu profiad aelod-wladwriaethau ac mewn rhai achosion llwyddiant i leihau nifer yr achosion o smygu drwy drosoli cynhyrchion arloesol, tra ar yr un pryd yn atal plant dan oed rhag cael gafael ar y cynhyrchion hyn.

Er enghraifft, mae’r Ffindir, Denmarc, Latfia, Lithwania ac Estonia wedi cyflwyno neu yn y broses o gyflwyno cyfyngiadau ar flasau e-sigaréts a/neu godenni tra’n caniatáu blasau penodol fel tybaco - ac mewn rhai achosion hefyd mintys a menthol-i sicrhau bod y cynhyrchion hyn yn parhau i fod yn ddewis arall derbyniol ar gyfer oedolion sy'n ysmygu.

Yn y pen draw, mae angen sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng potensial tybaco newydd a chynhyrchion nicotin i leihau’r niwed a achosir gan ysmygu ac amddiffyn plant dan oed. Mae angen rheoleiddio'r cynhyrchion hyn i barhau i fod yn dderbyniol fel dewis amgen gwell i ysmygu i oedolion sy'n ysmygu heb ddod yn arbennig o ddeniadol i blant dan oed.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd