Cysylltu â ni

Tybaco

Mae gadael gwyddoniaeth ac arloesedd o reoleiddio nicotin yn parhau i ysmygu, yn rhybuddio Fforwm Byd-eang ar Nicotin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Nick Powell

“Beth pe baen ni'n dod o hyd i fydysawd cyfochrog lle roedd pobl yn cael eu nicotin mewn ffyrdd di-hylosgi ond eu bod nhw'n cael eu caffein trwy ysmygu dail te? Pe bai rhywun eisiau dysgu pobl i fragu te yn lle, a fyddech chi'n dweud 'O fy Nuw, meddyliwch am y plant? Beth os yw plentyn yn cael ei ddenu i yfed te? Beth os bydd rhywun a fyddai wedi rhoi'r gorau i ysmygu dail te yn llwyr, yn dechrau yfed te? Beth petai blasau ar gyfer y te hynny a bod pobl yn gweld y te hwnnw'n fwy derbyniol? Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn yfed mwy!' Byddem yn chwerthin am y math yna o beth a dylem fod yn chwerthin ar y bobl sy'n gwneud y ddadl honno nawr am nicotin”.

Mae’r ddadl drawiadol honno’n enghraifft o’r meddylfryd gwreiddiol a’r parodrwydd i herio confensiwn a oedd yn nodweddu Fforwm Byd-eang 2024 ar Nicotin, a gynhaliwyd yn Warsaw. Daeth gan yr Athro David Sweanor, cadeirydd bwrdd cynghori Canolfan Cyfraith, Polisi a Moeseg Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Ottawa yng Nghanada. Mae wedi bod yn ymwneud yn weithredol â materion polisi tybaco ac iechyd ers dechrau'r 1980au.

Mae’n un o’r gweithwyr iechyd a chyfreithiol niferus ac arbenigwyr eraill a gymerodd ran yn y dadleuon a’r trafodaethau ar sut y gellid dileu’r ffrewyll o ysmygu sigaréts pe bai dim ond gwleidyddion a rheoleiddwyr yn barod i wrando ar wyddoniaeth – a gwrando ar oedolion sydd eisiau gwneud hynny. rhoi’r gorau i gymryd y risgiau iechyd echrydus sy’n gysylltiedig ag ysmygu tybaco.

Roedd y cyfranogwyr yn y fforwm yn teimlo eu bod yn cael eu gadael yn rhy aml yn teimlo mai'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â gwledydd eraill ledled y byd, sydd wedi mynd i mewn i fydysawd cyfochrog. Mae cynhyrchion lleihau niwed, a ddatblygwyd i helpu ysmygwyr i gael eu nicotin mewn ffyrdd llawer mwy diogel, yn cael eu gwahardd, eu trethu neu eu cyfyngu, gan adael sigaréts fel yr un cynnyrch sydd ar gael yn gyson.

Ond mae David Sweanor yn cael ei galonogi gan y ffordd y mae defnyddwyr yn ymladd yn ôl. “Byddwn yn gweld y newid yn rhannol oherwydd ni ellir ei atal”, meddai wrthyf. “Arloesi, technoleg aflonyddgar, does dim gallu i’w atal nawr oherwydd mae’r rhyngrwyd ar gyfer cael gwybodaeth, cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ei rannu a masnach ryngwladol i gael y cynnyrch, ni allwch atal defnyddwyr rhag symud. Gallwch chi siapio'r farchnad honno ond ni allwch ei hatal”.

hysbyseb

Nid oes unman yn teimlo awydd i siapio'r farchnad yn gryfach nag yn yr Undeb Ewropeaidd, un o'r rhannau cyntaf o'r byd i reoleiddio cynhyrchion lleihau niwed tybaco, yn benodol sigaréts electronig gan nad oedd llawer o gynhyrchion eraill ar gael pan wnaed y rheoliadau yn 2014. Nawr mae gweinidogion iechyd yn trafod a ddylid cyfyngu neu wahardd cynhyrchion tybaco a nicotin mwy newydd, fel anwedd â blas, ledled yr UE.

Mae Konstantinos Farsalinos, sy'n feddyg ac yn uwch ymchwilydd sy'n arbenigo mewn iechyd y cyhoedd ym Mhrifysgol Patras a West Attica yng Ngwlad Groeg, wedi cynnal ymchwil helaeth ar ysmygu, lleihau niwed tybaco ac anwedd. Dywedodd wrthyf fod llawer o aelod-wladwriaethau unigol wedi bod yn cyflwyno cyfyngiadau pellach eisoes, gan anwybyddu’r dystiolaeth o’r gwledydd sydd wedi mynd yn groes i’r duedd honno.

Yr enghraifft fwyaf nodedig yw Sweden, sydd wedi gweld ysmygu sigaréts yn gostwng i 5.6% o oedolion gwrywaidd, yn ôl y data diweddaraf. Dyma'r wlad yn yr UE sydd agosaf o bell ffordd at fodloni diffiniad Sefydliad Iechyd y Byd ar 'ddi-fwg', sef mynd yn is na 5%.

I lawer o gyn-ysmygwyr Sweden, yr ateb fu snus, sef cynnyrch tybaco anhylosg traddodiadol sy'n cael ei roi o dan y wefus. “Snus yw’r unig gynnyrch lleihau niwed sydd â thystiolaeth epidemiolegol hirdymor diamheuol sy’n dangos ei fod bron yn ddiniwed”, meddai Konstantinos Farsalinos.

Ond mae wedi’i wahardd yn yr Undeb Ewropeaidd, ac eithrio Sweden, er bod yr UE “yn rhanbarth lle mae gwerthu’r cynnyrch mwyaf angheuol sy’n cynnwys nicotin, sigaréts tybaco, yn gwbl gyfreithiol, maen nhw ar gael ym mhobman”. Roedd y gwaharddiad ar snus, y sicrhaodd Sweden optio allan ohono, yn ganlyniad i ymgyrch dychryn iechyd, gan honni bod rhai astudiaethau gwyddonol wedi canfod bod y cynnyrch yn gysylltiedig â chanserau'r geg a'r deintgig.

Nid oes data o'r fath yn bodoli ond nid yw rheoleiddwyr DG SANTE y Comisiwn Ewropeaidd erioed wedi tynnu'r honiad yn ôl. Nid ydynt ychwaith wedi dysgu o'u camgymeriad. “Maen nhw'n ceisio ychwanegu cyfyngiadau newydd, maen nhw'n meddwl er enghraifft, os ydyn ni'n gwahardd blasau, na fydd plant yn defnyddio sigaréts electronig” meddai Konstantinos Farsalinos, a ddadleuodd fod hanes a phrofiad pob gwlad a gyflwynodd waharddiadau wedi bod yn drychineb llwyr.

Cyfeiriodd at enghraifft ryfeddol India, lle “roedd e-sigaréts mor brin fel na allech ddod o hyd iddynt; ni allech weld unrhyw bobl yn anweddu. Ond roedden nhw eisiau dilyn rheolau ac argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd, felly fe ddywedon nhw 'rydyn ni'n eu gwahardd nhw'.

“Fe ffrwydrodd y farchnad. Rydych chi nawr yn dod o hyd i gynhyrchion ym mhob stryd, ym mhob cornel, ym mhob dinas fawr. Mae popeth yn farchnad ddu, yn anghyfreithlon, yn mynd i mewn i'r wlad yn anghyfreithlon. Does neb yn gwybod o ble maen nhw’n dod, beth maen nhw’n ei gynnwys… ac wrth gwrs mae’r farchnad ddu yn mynd i ddenu’r boblogaeth fwyaf bregus, sef ieuenctid.

“Dyna niwed uniongyrchol i iechyd y cyhoedd a nawr mae llywodraethau ledled Ewrop yn dod yn obsesiwn â blasau. Mae cymaint o dystiolaeth ymchwil bod blasau yn cael eu marchnata i oedolion. Mae blasau yn gwella'r siawns o roi'r gorau iddi i ysmygwyr sy'n oedolion, ond mae awdurdodau'n mynnu mai dim ond i ddenu plant y mae blasau yno.

“Wrth gwrs, yn ddelfrydol, dylai pob ysmygwr roi’r gorau iddi ar ei ben ei hun ond mae gennym ni 1.2 biliwn o ysmygwyr ledled y byd ac wyth miliwn o farwolaethau’r flwyddyn. Rydym yn osgoi esiampl Sweden. Weithiau rydych chi mor ddigalon gan hynny, rydych chi'n teimlo nad oes synnwyr cyffredin. Nid yw'n ymwneud â gwyddoniaeth yn unig, mae fel nad oes synnwyr cyffredin yn bodoli. Beth bynnag, gadewch i ni fod yn optimistaidd!”

Roedd optimistiaeth yn helaeth yn y Fforwm Byd-eang ar Nicotin. Dadleuodd David Sweanor ein bod yn gweld newid sylfaenol. “Yn hytrach na chael eu llethu gan reoleiddwyr, mae defnyddwyr yn dod o hyd i bethau drostynt eu hunain ... yn aml yn defnyddio cynhyrchion nad yw llywodraethau wedi'u hawdurdodi, nad ydynt wedi'u hannog, yn sicr y mae grwpiau gwrth-dybaco wedi'u digalonni.

“Nid yw’n bell yn ôl mai’r unig wlad y gallech chi bwyntio ati oedd Sweden ond nawr gallwn bwyntio at Norwy, Gwlad yr Iâ, Japan, Seland Newydd a hyd yn oed gwledydd sydd wedi gweithio’n galed iawn i atal hyn rhag digwydd, fel yr Unol Daleithiau sydd wedi gwahardd bron. pob dewis arall yn lle sigaréts… mae cynhyrchion di-hylosgi wedi mynd am 20% i 40% o'r farchnad nicotin mewn dim ond pum mlynedd.

“Yn Japan, mae gwerthiant sigaréts wedi gostwng o hanner mewn dim ond saith mlynedd. Yn Seland Newydd, maen nhw wedi haneru cyfraddau ysmygu mewn pum mlynedd. Felly, rydym yn gweld y newid mawr hwn yn digwydd er gwaethaf yr wrthblaid. Pa mor gyflym y gallem gael gwared ar ysmygu sigaréts pe baem yn ceisio mewn gwirionedd?”

Mae pris peidio â cheisio yn cael ei dalu yn gyntaf ac yn bennaf gan ysmygwyr nad ydynt yn rhoi’r gorau i sigaréts, gyda chanlyniadau trychinebus iddynt hwy eu hunain a’u teuluoedd. Ond mae David Sweanor hefyd yn rhybuddio am “leihad o ymddiriedaeth yn y llywodraeth, y llai o ymddiriedaeth mewn awdurdod sy’n broblem enfawr yn fyd-eang, yn cael ei ddwysáu gan y math hwn o gamau i atal defnyddwyr rhag cael gwybodaeth gywir, i’w hatal rhag cael mynediad at y cynhyrchion, atal rhag cael eu grymuso i ddelio â'u hiechyd eu hunain”.

Siaradwr arall yn Warsaw oedd Clive Bates, cyn Gyfarwyddwr Action on Smoking and Health (ASH) yn y DU. Nododd ddiffyg sylfaenol yn llawer o'r dull rheoleiddio presennol. “Ni allwch gymryd yn ganiataol - neu ni ddylech gymryd yn ganiataol - bod y rheoliad yn gynhenid ​​​​gyfiawnhad. Mae'n cyfyngu ar yr hyn y gall pobl ei wneud. Mae'n cyfyngu ar bopeth.

“Mae’n rhaid cyfiawnhau rheoleiddio yn ôl ei rinweddau ei hun. Ac weithiau rhith yw’r rheini weithiau… defnyddir plant i greu ymgyrchoedd emosiynol, i greu rhyw fath o banig moesol ac i gyfiawnhau pethau na fyddai modd eu cyfiawnhau pe baent yn cael eu gwneud i oedolion. Mae 18 gwaith cymaint o oedolion yn defnyddio cynhyrchion nicotin ag sydd o bobl ifanc yn y DU, ond mae’r ffocws gwleidyddol i gyd ar y nifer fach o bobl ifanc sy’n anweddu”.

Dywedodd Michael Landl, o Gynghrair Vapers y Byd, ei fod hefyd wedi nodi'r un achos i lawer o'r broblem. “I orliwio ychydig yn unig, byddwn yn dweud pe na bai un plentyn yn anweddu yn y byd i gyd, byddai gennym broblem anweddu ieuenctid o hyd oherwydd bod canfyddiad yn bwysicach na realiti wrth lunio polisi a rheoleiddio yn y sector hwn.

“Rydyn ni'n byw yn yr amser rhyfedd iawn hwn lle mai'r cwmnïau tybaco mewn gwirionedd sy'n fwy cadarnhaol tuag at helpu pobl i roi'r gorau iddi neu newid i gynnyrch llai niweidiol na'r sefydliadau iechyd cyhoeddus a Sefydliad Iechyd y Byd”.

Gallai ymddangos yn rhyfedd ond efallai na ddylai neb synnu mai’r diwydiant sydd yn y sefyllfa orau i drawsnewid sut mae pobl yn defnyddio nicotin. Dros y deng mlynedd diwethaf, bu toreth o gynhyrchion anhylosg newydd sy'n ddewisiadau gwell yn lle ysmygu.

Dyma'r farchnad sy'n darparu'r atebion, wrth i ddefnyddwyr chwilio am gynhyrchion lleihau niwed tybaco ac wrth i gwmnïau fuddsoddi yn yr arloesedd sy'n rhoi gobaith o fyd heb sigaréts. Gall atebion sy’n cael eu gyrru gan y farchnad fod yn anodd i reoleiddwyr eu derbyn ond mae angen i wleidyddion gamu i fyny, osgoi panig moesol a mynnu bod gan ddinasyddion yr hawl i ddewis atebion sy’n gweithio iddyn nhw, yn enwedig pan fo eu hiechyd yn y fantol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd