Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Gwlad Pwyl yn taro bargen i gynhyrchu brechlyn Novavax COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae cwmni biotechnoleg o Wlad Pwyl, Mabion, wedi arwyddo cytundeb rhagarweiniol i gynhyrchu brechlyn COVID-19 Novavax gyda chefnogaeth ariannol gan gronfa a redir gan y wladwriaeth, wrth i’r llywodraeth ymdrechu i gyflymu ei rhaglen frechu, ysgrifennu Agnieszka Barteczko ac Anna Koper.

Mae gwledydd yr Undeb Ewropeaidd fel Gwlad Pwyl wedi brwydro i sicrhau cyflenwadau o frechlynnau COVID-19 a gafwyd gan Frwsel, gan arwain rhai i gynyddu eu hymdrechion eu hunain.

Dywedodd Mabion ddydd Mercher ei fod wedi arwyddo cytundeb fframwaith gyda Novavax ar gyfer trosglwyddo technoleg brechu COVID-19 cwmni’r UD.

Bydd PFR a redir gan y wladwriaeth yn darparu 40 miliwn o zlotys ($ 11 miliwn) i Mabion mewn benthyciadau ac ecwiti fel y gall y cwmni ddyblu ei allu cynhyrchu yng nghanol Gwlad Pwyl.

“Yr her fwyaf o ran argaeledd brechiadau yw’r gallu cynhyrchu. Dyma beth mae pob cynhyrchydd brechlyn yn cael trafferth ag ef a dyma achos oedi. Mae’r buddsoddiad hwn yn ymateb uniongyrchol i’r problemau hyn, ”meddai Prif Weithredwr PFR, Pawel Borys, wrth gynhadledd.

Fe adroddodd Gwlad Pwyl naid mewn achosion coronafirws newydd ddydd Mercher. Gyda phoblogaeth o oddeutu 38 miliwn, hyd yma mae wedi brechu dros dair miliwn o bobl, yn bennaf gyda brechlynnau gan Pfizer, Moderna ac AstraZeneca.

Mae hefyd wedi sicrhau wyth miliwn dos o frechlyn Novavax fel rhan o gyd-bryniannau'r UE. Nid yw'r brechlyn wedi'i gymeradwyo eto gan reoleiddwyr yr UE.

“Rydym yn edrych ymlaen at gydweithrediad agos â Novavax, a allai baratoi’r ffordd ar gyfer cynhyrchu ar raddfa fasnachol, ar yr amod bod trosglwyddo technoleg a swp technegol yn cael ei gwblhau’n llwyddiannus”, meddai Prif Weithredwr Mabion, Dirk Kreder, mewn datganiad.

Dywedodd Mabion ei fod yn disgwyl i'r gwaith o drosglwyddo a gwirio technoleg gael ei gwblhau erbyn canol 2021.

Am 1046 GMT, roedd cyfranddaliadau Mabion i fyny 56% ar 48.7 zlotys, gan brisio'r cwmni ar oddeutu 669 miliwn o zlotys.

Dywedodd Borys y byddai PFR yn debygol o ddarparu mwy o gymorth ariannol i Mabion pe bai angen a buddsoddi mewn cwmnïau tebyg.

“Dyma un o’r prosiectau mwyaf diddorol ac un o’r cyfleoedd mwyaf i Wlad Pwyl ddechrau cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn realistig,” meddai Borys.

($ 1 = 3.7526 zlotys)

coronafirws

Arwyddion rhybuddio am adferiad byd-eang wrth i Delta edrych ymlaen

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn cario bagiau siopa Primark ar ôl i gyfyngiadau manwerthu oherwydd clefyd coronafirws (COVID-19) leddfu, yn Belfast, Gogledd Iwerddon, Mai 4, 2021. REUTERS / Clodagh Kilcoyne / File Photo

Mae deffro ym marchnadoedd ecwiti’r byd a hediad enfawr i ddiogelwch i Drysorau’r UD yr wythnos hon yn awgrymu bod buddsoddwyr bellach yn amau ​​bod dychweliad mawr-ddisgwyliedig i normalrwydd ôl-COVID yn ymarferol unrhyw bryd yn fuan, ysgrifennu Saikat Chatterjee a Ritvik Carvalho.

Mae data o’r Unol Daleithiau a China, sy’n cyfrif am fwy na hanner twf y byd, yn awgrymu arafu yng nghyflymder pothellu diweddar yr economi fyd-eang ochr yn ochr â phrisiau cynyddol am nwyddau a deunyddiau crai o bob math.

Yn cyd-fynd ag adfywiad yn yr amrywiad Delta o COVID-19, gall marchnadoedd fod yn anfon signalau larwm am y rhagolygon economaidd byd-eang, dywedodd prif strategydd FX Deutsche Bank, George Saravelos, wrth gleientiaid.

"Wrth i brisiau godi, mae'r defnyddiwr wedi bod yn torri'r galw yn ôl yn hytrach na dod â defnydd ymlaen. Mae hyn i'r gwrthwyneb i'r hyn y byddai rhywun yn ei ddisgwyl pe bai'r amgylchedd yn wirioneddol chwyddiant ac mae'n dangos bod gan yr economi fyd-eang derfyn cyflymder isel iawn," ysgrifennodd Saravelos .

Roedd y teimlad hwnnw'n amlwg yn y data llif diweddaraf hefyd. Tynnodd Banc America Merill Lynch sylw at bryderon "marweidd-dra" ar gyfer ail hanner 2021, gan nodi arafu mewnlifiadau i stociau ac all-lifoedd o asedau cynnyrch uchel.

Data ar leoli arian cyfred wythnosol cronfeydd gwrych yw'r dangosydd amser real agosaf sydd ar gael o feddwl buddsoddwyr am y marchnadoedd cyfnewid tramor $ 6.6 triliwn y dydd.

Gyda'r ddoler ar ei huchaf ers diwedd mis Mawrth, mae data diweddaraf y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn dangos mai safleoedd hir net ar y ddoler yn erbyn basged o arian mawr yw'r mwyaf ers mis Mawrth 2020. Roedd y lleoliad wedi gostwng i bet fer net mor ddiweddar â dechrau mis Mehefin. .

Nid yw gwerthfawrogiad doler yn erbyn yr ewro ac arian sy'n dod i'r amlwg yn y farchnad yn syndod o ystyried ansicrwydd economaidd, meddai Ludovic Colin, uwch reolwr portffolio yn Vontobel Asset Management.

"Pryd bynnag mae Americanwyr yn poeni am dwf gartref neu'n fyd-eang, maen nhw'n dychwelyd arian ac yn prynu doleri," ychwanegodd.

Yn ystod y misoedd diwethaf, anfonodd buddsoddwyr optimistaidd ynghylch adferiad economaidd lif o arian i sectorau cylchol fel y'u gelwir fel banciau, hamdden ac ynni. Mae'r rhain, yn fyr, yn gwmnïau sy'n elwa o adferiad economaidd.

Efallai bod y llanw nawr yn mynd allan.

Yn lle mae stociau "twf", yn enwedig technoleg, wedi perfformio'n well na'i gymheiriaid gwerth mwy na 3 phwynt canran ers dechrau mis Gorffennaf. Mae llawer o gleientiaid Goldman Sachs yn credu bod y cylchdro cylchol yn ffenomen byrhoedlog a ysgogwyd gan adferiad o ddirwasgiad anarferol, meddai’r banc.

Mae stociau amddiffynnol fel cyfleustodau yn ôl o blaid hefyd. Mae basged o stociau gwerth a luniwyd gan MSCI yn profi ei lefelau isaf eleni yn erbyn cyfoedion amddiffynnol, ar ôl codi 11% yn ystod chwe mis cyntaf 2021.

Yn gynnar eleni, pennwyd taflwybr y ddoler gan y gwahaniaethau cyfradd llog a fwynhawyd gan ddyled yr UD dros ei gystadleuwyr, gyda chydberthynas yn cyrraedd uchafbwynt ym mis Mai.

Er bod cynnyrch yr Unol Daleithiau go iawn neu wedi'i addasu gan chwyddiant yn dal yn uwch na'u cymheiriaid yn yr Almaen, mae'r gostyngiad yng nghynnyrch enwol yr UD o dan 1.2% yr wythnos hon wedi codi pryder ynghylch y rhagolygon twf byd-eang.

Dywedodd Ulrich Leuchtmann, pennaeth FX yn Commerzbank, pe na bai cynhyrchu a defnyddio byd-eang yn dychwelyd i lefelau 2019 yn fuan, yna mae'n rhaid tybio llwybr CMC sy'n is yn barhaol. Adlewyrchir hyn i raddau mewn marchnadoedd bond.

Mae teimladau buddsoddwyr wedi dod yn fwy gofalus, yn ôl arolygon wythnosol gan Gymdeithas Buddsoddwyr Unigol America. Torrodd BlackRock, rheolwr buddsoddi mwyaf y byd, ecwiti yr Unol Daleithiau i niwtral yn ei ragolwg canol blwyddyn.

Nododd Stephen Jen, sy'n rhedeg cronfa wrychoedd Eurizon SLJ Capital, oherwydd bod cylch busnes Tsieina o flaen cylchred yr Unol Daleithiau neu Ewrop, bod data gwannach yn cael ei hidlo drwodd i deimladau buddsoddwyr yn y Gorllewin.

Mae crefftau reflation poblogaidd yn y marchnadoedd nwyddau hefyd wedi mynd yn ôl. Mae cymhareb prisiau aur / copr wedi gostwng 10% ar ôl codi i fwy na huchafbwyntiau 6-1 / 2 flynedd ym mis Mai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae gwthio i frechu Rwsiaid gwyliadwrus yn gadael rhai clinigau COVID yn fyr

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ymuno i dderbyn brechlyn yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yng nghlwb ZZZed yn Vladimir, Rwsia Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Polina Nikolskaya

Fe geisiodd Alexander deirgwaith dros 10 diwrnod i gael ei ddos ​​gyntaf o frechlyn coronafirws Sputnik V Rwsia yn ei dref enedigol, Vladimir. Ddwywaith, roedd y cyflenwadau'n rhedeg allan gan ei fod yn sefyll yn y ciw, yn ysgrifennu Polina Nikolskaya.

"Mae pobl yn ymuno o 4 y bore er bod y ganolfan yn agor am 10 am," meddai'r dyn 33 oed, wrth iddo fynd i mewn i'r ystafell frechu cerdded i mewn o'r dref o'r diwedd, lle mae eglwysi canoloesol cromennog aur yn denu torfeydd o dwristiaid yn normal mlynedd.

Mae trydedd don o heintiau COVID-19 wedi codi marwolaethau dyddiol yr adroddwyd amdanynt yn Rwsia i gofnodi uchafbwyntiau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac o’r diwedd mae’r galw swrth am frechlynnau gan boblogaeth wyliadwrus wedi dechrau tyfu gyda gwthiad swyddogol mawr i roi hwb i’r nifer sy’n eu derbyn.

Mae'r switsh yn her i Rwsia, sydd wedi llofnodi contractau i gyflenwi Sputnik V i wledydd ledled y byd.

Gyda brechu bellach yn orfodol mewn rhai rhanbarthau yn Rwseg ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn swyddi sy'n cynnwys cyswllt agos â'r cyhoedd fel gweinyddwyr a gyrwyr tacsi, mae prinder wedi ymddangos.

"Ar y funud olaf fe wnaethon ni i gyd benderfynu cael ein brechu ar yr un pryd," meddai Maria Koltunova, cynrychiolydd corff gwarchod iechyd rhanbarthol Vladimir, Rospotrebnadzor, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16. "Mae hyn wedi achosi problem."

Yn hwyr y mis diwethaf, ar ôl i sawl rhanbarth yn Rwseg adrodd am brinder y brechlyn, fe wnaeth y Kremlin eu beio ar y galw cynyddol ac anawsterau storio y dywedodd y byddai'n cael eu datrys yn y dyddiau nesaf. Darllen mwy.

Wrth ddesgiau apwyntiad pedwar clinig mewn gwahanol drefi yn rhanbarth ehangach Vladimir yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrth Reuters nad oedd unrhyw ergydion ar gael ar hyn o bryd. Roedd yr apwyntiadau cynharaf a oedd ar gael y mis nesaf, a dywedodd pob un na allent roi dyddiad.

Dywedodd gweinidogaeth y diwydiant ei bod yn gweithio gyda’r weinidogaeth iechyd i gau’r bwlch galw mewn lleoedd lle roedd wedi neidio. Ni ymatebodd y weinidogaeth iechyd i gais am sylw.

Mae Rwsia yn cynhyrchu 30 miliwn set o ddosau bob mis, meddai gweinidogaeth y diwydiant, a gallant raddfa hynny yn raddol hyd at ffigur misol o 45-40 miliwn dos dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Ar y cyfan, mae bron i 44 miliwn dos llawn o’r holl frechlynnau wedi’u rhyddhau ar gyfer brechu 144 miliwn o bobl yn Rwsia, meddai gweinidog y diwydiant yr wythnos diwethaf.

Gorchmynnodd Prif Weinidog Rwseg, Mikhail Mishustin, i'r llywodraeth ddydd Llun wirio pa frechlynnau oedd ar gael.

Nid yw'r wlad yn darparu data ar gyfer allforion brechlyn a gwrthododd Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), sy'n gyfrifol am farchnata'r brechlyn dramor, wneud sylw.

Dywedodd labordy yn India yr wythnos diwethaf y byddai'n rhaid gohirio cyflwyno'r wlad yn llawn nes bod cynhyrchydd Rwsia yn darparu meintiau cyfartal o'i dau ddos, sydd o wahanol feintiau. Darllen more.

Mae'r Ariannin a Guatemala hefyd wedi nodi oedi wrth gyflenwadau a addawyd. Darllen mwy.

Er gwaethaf lansio ei brechlyn ym mis Ionawr a chymeradwyo pedwar brechlyn cartref ar gyfer defnydd domestig, dim ond un ergyd a roddodd Rwsia tua 21% o’i phoblogaeth gyfan erbyn Gorffennaf 9, yn ôl data a ddarparwyd gan y gweinidog iechyd Mikhail Murashko, er ei fod yn cyfrif oedolion yn unig, byddai hynny byddwch yn uwch.

Cyfeiriodd y Kremlin yn gynharach at 'nihiliaeth' ymhlith y boblogaeth; mae rhai Rwsiaid wedi nodi diffyg ymddiriedaeth, o ran cyffuriau newydd a rhaglenni'r llywodraeth.

DAN PWYSAU

Roedd tua 12% o’r 1.4 miliwn o bobl yn rhanbarth Vladimir 200 km (125 milltir) i’r dwyrain o Moscow wedi cael eu brechu erbyn Gorffennaf 12, dangosodd data a ddarparwyd gan swyddogion lleol. Dywedodd rhai pobl fod y cynnydd sydyn yn y galw am ergydion yn ganlyniad i nifer o bolisïau'r llywodraeth.

Roedd y rhain yn cynnwys gofyniad rhanbarthol wythnos o hyd i brofi brechu yn erbyn, neu adferiad diweddar o, COVID-19 gyda chodau QR i fynd i mewn i gaffis a lleoliadau eraill. Cafodd y polisi ei ganslo yng nghanol gwrthdaro gan fusnes a phrinder brechlyn. darllen mwy

Gorchmynnodd y rhanbarth hefyd i rai busnesau sector cyhoeddus a sector gwasanaeth frechu o leiaf 60% o’u gweithwyr gydag un dos erbyn Awst 15. Dywedodd perchnogion caffi Dmitry Bolshakov ac Alexander Yuriev fod argymhellion llafar yn dod yn gynharach.

Dywedodd Alexander, a dderbyniodd y brechlyn lwcus am y trydydd tro, a roddodd ei enw cyntaf yn unig oherwydd sensitifrwydd y mater, ei fod wedi ciwio am yr ergyd ei hun ar ôl i'w glinig lleol ddweud na allai gynnig un tan ddiwedd mis Awst.

Ond dywedodd naw o bob 12 o bobl y daeth Reuters atynt yng nghanolfannau brechu’r ddinas nad oeddent am gael eu brechu ond eu bod dan bwysau gan eu cyflogwyr. Ni wnaeth swyddfa'r llywodraethwr lleol na'r adran iechyd ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau.

Mewn un caffi Vladimir o’r enw ZZZed, roedd y perchennog Yuriev, ynghyd â swyddogion, wedi sefydlu canolfan ar gyfer brechiadau, gan ddechrau gyda gweithwyr bwyty’r ddinas. Llenwodd pobl eu ffurflenni caniatâd yn eistedd wrth y bar, o dan bêl disgo.

"Mae gennym ni giw nawr o tua 1,000 o bobl," meddai Yuriev. Gyda'r galw i fyny, prinder ergydion yw'r rhwystr nesaf. "Rydyn ni'n gyfyngedig oherwydd diffyg brechlynnau yn y rhanbarth," meddai.

Dywedodd pennaeth dros dro y corff gwarchod iechyd lleol, Yulia Potselueva, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16 y byddai problem cyflenwi brechlyn yn cael ei datrys yn y dyfodol agos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE yn cychwyn adolygiad amser real o frechlyn Sanofi-GSK COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo Sanofi yn ystod cynhadledd newyddion canlyniadau flynyddol y cwmni ym Mharis, Ffrainc, Chwefror 6, 2020. REUTERS / Benoit Tessier
Gwelir logo GlaxoSmithKline (GSK) yng nghanolfan ymchwil GSK yn Stevenage, Prydain Tachwedd 26, 2019. REUTERS / Peter Nicholls

Dywedodd rheoleiddiwr cyffuriau Ewrop ddydd Mawrth (20 Gorffennaf) ei fod wedi cychwyn adolygiad amser real o’r brechlyn COVID-19 a ddatblygwyd gan y gwneuthurwr cyffuriau o Ffrainc, Sanofi (SASY.PA) a GlaxoSmithKline Prydain (GSK.L), y pumed ergyd sydd o dan adolygiad o'r fath ar hyn o bryd, ysgrifennu Pushkala Aripaka yn Bengaluru a Matthias Blamont ym Mharis, Reuters.

Roedd y penderfyniad i gychwyn "adolygiad treigl" y brechlyn, Vidprevtyn, yn seiliedig ar ganlyniadau rhagarweiniol o astudiaethau labordy a threialon clinigol cam cynnar mewn oedolion, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) Dywedodd.

Dechreuodd treialon byd-eang cam hwyr ar gyfer ymgeisydd y brechlyn coronafirws sy'n seiliedig ar brotein ym mis Mai.

Mae Sanofi a GSK yn gobeithio cael cymeradwyaeth erbyn diwedd 2021 ar ôl i ganlyniadau cam cynnar ddangos bod y brechlyn yn cynhyrchu ymateb imiwnedd cadarn. darllen mwy

"Bydd EMA yn asesu cydymffurfiad Vidprevtyn â safonau arferol yr UE ar gyfer effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd," meddai'r rheolydd, heb roi manylion am ddata yr oedd wedi'i dderbyn hyd yn hyn a llinell amser ddisgwyliedig i'w gymeradwyo.

Nod adolygiadau treigl EMA yw cyflymu'r broses gymeradwyo trwy ganiatáu i ymchwilwyr gyflwyno canfyddiadau mewn amser real cyn bod data terfynol y treial ar gael.

Dywedodd Sanofi fod adolygiadau treigl eraill o’i frechlyn hefyd ar fin cychwyn ym Mhrydain, Canada a Singapore, yn ogystal â gyda Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae Vidprevtyn yn defnyddio'r un dechnoleg ag un o frechlynnau ffliw tymhorol Sanofi. Bydd yn cael ei gyplysu â chynorthwyol, sylwedd sy'n gweithredu fel hwb i'r ergyd, a wneir gan GSK.

Ymgeiswyr eraill brechlyn COVID-19 yn adolygiad treigl yr UE yw'r rhai o CureVac (5CV.DE), Novavax (NVAX.O), Sinovac (SVA.O) a Sputnik Rwsia V.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd