Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r UE yn erlyn AstraZeneca am dorri contract cyflenwi brechlyn COVID-19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Llun (26 Ebrill) ei fod wedi lansio achos cyfreithiol yn erbyn AstraZeneca (AZN.L) am beidio â pharchu ei gontract ar gyfer cyflenwi brechlynnau COVID-19 ac am beidio â chael cynllun "dibynadwy" i sicrhau danfoniadau amserol, ysgrifennu Francesco Guarascio a Giselda Vagnoni.

AstraZeneca (AZN.L) dywedodd mewn ymateb bod y camau cyfreithiol gan yr UE heb rinwedd ac addawodd amddiffyn ei hun yn gryf yn y llys.

O dan y contract, roedd y cwmni Eingl-Sweden wedi ymrwymo i wneud ei "ymdrechion rhesymol gorau" i ddosbarthu 180 miliwn o ddosau brechlyn i'r UE yn ail chwarter eleni, am gyfanswm o 300 miliwn yn y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a mis Mehefin.

hysbyseb

Ond dywedodd AstraZeneca mewn datganiad ar Fawrth 12 y byddai'n anelu at gyflawni dim ond un rhan o dair o hynny erbyn diwedd mis Mehefin, a byddai tua 70 miliwn ohono yn yr ail chwarter. Wythnos ar ôl hynny, anfonodd y Comisiwn lythyr cyfreithiol at y cwmni yng ngham cyntaf gweithdrefn ffurfiol i ddatrys anghydfodau. Darllen mwy

Mae oedi AstraZeneca wedi cyfrannu at rwystro gyriant brechu'r bloc, gan fod y brechlyn a ddatblygwyd gan Brifysgol Rhydychen i fod i fod y prif un yn y broses o gyflwyno'r UE yn ystod hanner cyntaf eleni. Ar ôl torri cyflenwadau dro ar ôl tro, newidiodd y bloc ei gynlluniau ac erbyn hyn mae'n dibynnu'n bennaf ar y Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE) brechu.

"Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ddydd Gwener diwethaf achos cyfreithiol yn erbyn AstraZeneca," meddai llefarydd ar ran yr UE wrth gynhadledd newyddion, gan nodi bod pob un o 27 talaith yr UE wedi cefnogi'r symudiad.

"Nid yw rhai o delerau'r contract wedi cael eu parchu ac nid yw'r cwmni wedi bod mewn sefyllfa i lunio strategaeth ddibynadwy i sicrhau bod dosau'n cael eu danfon yn amserol," meddai'r llefarydd, gan egluro beth a ysgogodd y symud.

"Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio'n llawn â'r Cytundeb Prynu Ymlaen Llaw gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a bydd yn amddiffyn ei hun yn gryf yn y llys. Credwn fod unrhyw ymgyfreitha heb rinwedd ac rydym yn croesawu'r cyfle hwn i ddatrys yr anghydfod hwn cyn gynted â phosibl," meddai AstraZeneca.

O dan y contract, bydd angen i achos gael ei ddatrys gan lysoedd Gwlad Belg.

"Rydyn ni am sicrhau bod nifer ddigonol o ddosau y mae gan ddinasyddion Ewropeaidd hawl i'w cael yn gyflym ac sydd wedi'u haddo ar sail y contract," meddai'r llefarydd.

Gwelir y ffiol wedi'i labelu "Brechlyn clefyd coronafirws AstraZeneca (COVID-19)" a osodir ar faner yr UE wedi'i harddangos yn y llun darlun hwn a dynnwyd Mawrth 24, 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Cadarnhaodd swyddogion yr UE mai pwrpas y camau cyfreithiol oedd sicrhau mwy o gyflenwadau na'r hyn y mae'r cwmni wedi dweud y byddai'n anelu at ei gyflawni.

Mae'r symudiad yn dilyn misoedd o resi gyda'r cwmni ynghylch materion cyflenwi ac ynghanol pryderon ynghylch effeithiolrwydd a diogelwch y brechlyn. Yn dal i fod, er bod yr ergyd wedi'i chysylltu ag achosion prin iawn o geuladau gwaed, mae rheoleiddiwr cyffuriau'r UE wedi argymell ei defnyddio i gynnwys lledaeniad COVID-19.

"Roedd yn rhaid i ni anfon neges at (Pascal) Soriot," meddai swyddog o'r UE, gan gyfeirio at brif weithredwr AstraZeneca.

Roedd yr Almaen, Ffrainc a Hwngari ymhlith taleithiau’r UE a oedd yn dawedog i siwio’r cwmni i ddechrau, yn bennaf ar y sail efallai na fyddai’r symud yn cyflymu danfoniadau, meddai diplomyddion, ond yn y pen draw fe wnaethant ei gefnogi.

Ar ôl cyhoeddi'r achos cyfreithiol, dywedodd AstraZeneca ei fod yn y broses o ddarparu bron i 50 miliwn dos erbyn diwedd mis Ebrill, nod sy'n unol â'r targed diwygiedig i lawr o gyflenwi dim ond 100 miliwn o ergydion erbyn diwedd y chwarter.

Mae'r UE eisiau i AstraZeneca gyflawni cymaint â phosibl o'r 300 miliwn dos a addawyd, ond byddai'n setlo am 130 miliwn o ergydion erbyn diwedd mis Mehefin, dywedodd un ffynhonnell o'r UE sy'n gyfarwydd â'r trafodaethau wrth Reuters, gan ychwanegu bod yr UE wedi lansio gweithdrefn gyfreithiol frys a yn galw cosbau ariannol rhag ofn na chydymffurfir.

Mewn arwydd pellach o’i lid tuag at y cwmni, mae eisoes wedi anghofio 100 miliwn o ergydion eraill fod ganddo opsiwn i’w brynu o dan y contract a lofnodwyd ym mis Awst.

Mae'r poer gydag AstraZeneca hefyd wedi dwyn anghydfod ynghylch cyflenwadau gyda chyn-aelod o'r UE, Prydain. Dywedodd AstraZeneca ei fod wedi’i atal rhag allforio dosau o ffatrïoedd y DU i wneud iawn am rai o’r diffygion yn yr UE, meddai swyddogion yr UE. Nawr mae'r UE yn gwrthwynebu allforio ergydion AstraZeneca i Brydain o ffatri yn yr Iseldiroedd.

Tsieina

Dywed adroddiad Gweriniaethol fod coronafirws wedi gollwng o labordy China - gwyddonwyr yn dal i archwilio gwreiddiau

cyhoeddwyd

on

By

Mae delwedd gyfrifiadurol a grëwyd gan Nexu Science Communication ynghyd â Choleg y Drindod yn Nulyn, yn dangos model sy'n cynrychioli strwythur betacoronafirws sef y math o firws sy'n gysylltiedig â COVID-19, a rennir â Reuters ar 18 Chwefror 2020. Cyfathrebu Gwyddoniaeth NEXU / trwy REUTERS

Mae goruchafiaeth tystiolaeth yn profi’r firws a achosodd i’r pandemig COVID-19 ollwng o gyfleuster ymchwil Tsieineaidd, meddai adroddiad gan Weriniaethwyr yr Unol Daleithiau a ryddhawyd ddydd Llun (2 Awst), casgliad nad yw asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi cyrraedd, ysgrifennu Jonathan Landay a Mark Hosenball, Reuters.

Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at "ddigon o dystiolaeth" bod gwyddonwyr Sefydliad firoleg Wuhan (WIV) - gyda chymorth arbenigwyr yr UD a chronfeydd llywodraeth Tsieineaidd a'r UD - yn gweithio i addasu coronafirysau i heintio bodau dynol a gallai triniaeth o'r fath gael ei chuddio.

hysbyseb

Rhyddhaodd y cynrychiolydd Mike McCaul, y Gweriniaethwr gorau ar Bwyllgor Materion Tramor y Tŷ, yr adroddiad gan staff Gweriniaethol y panel. Anogodd ymchwiliad dwybleidiol i darddiad y pandemig coronafirws COVID-19 sydd wedi lladd 4.4 miliwn o bobl ledled y byd. (Graffig ar achosion a marwolaethau byd-eang).

Mae China yn gwadu coronafirws a addaswyd yn enetig a ollyngwyd o’r cyfleuster yn Wuhan - lle canfuwyd yr achosion COVID-19 cyntaf yn 2019 - theori flaenllaw ond heb ei phrofi ymhlith rhai arbenigwyr. Mae Beijing hefyd yn gwadu cyhuddiadau o orchudd.

Mae arbenigwyr eraill yn amau ​​bod y pandemig wedi'i achosi gan firws anifail sy'n debygol o gael ei drosglwyddo i fodau dynol mewn marchnad bwyd môr ger y WIV.

"Rydyn ni nawr yn credu ei bod hi'n bryd diswyddo'r farchnad wlyb yn llwyr fel y ffynhonnell," meddai'r adroddiad. "Credwn hefyd fod goruchafiaeth y dystiolaeth yn profi bod y firws wedi gollwng o'r WIV a'i fod wedi gwneud hynny rywbryd cyn 12 Medi, 2019."

Cyfeiriodd yr adroddiad at yr hyn a alwodd yn wybodaeth newydd a than-adrodd am brotocolau diogelwch yn y labordy, gan gynnwys cais ym mis Gorffennaf 2019 am ailwampio $ 1.5 miliwn o system trin gwastraff peryglus ar gyfer y cyfleuster, a oedd yn llai na dwy flwydd oed.

Ym mis Ebrill, dywedodd asiantaeth wybodaeth orau'r UD ei bod yn cytuno â'r consensws gwyddonol nad oedd y firws wedi'i wneud gan ddyn nac wedi'i addasu'n enetig. Darllen mwy.

Gorchmynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ym mis Mai i asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau gyflymu eu helfa am darddiad y firws ac adrodd yn ôl mewn 90 diwrnod. Darllen mwy.

Dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd ag asesiadau cudd-wybodaeth cyfredol nad yw cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi dod i unrhyw gasgliad a ddaeth y firws o anifeiliaid neu’r WIV.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae amrywiad Delta COVID-19 yn ennill mynychder yn yr Eidal - sefydliad iechyd

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn gorffwys heb wisgo masgiau wrth i'r Eidal godi masgiau gorfodol yn yr awyr agored diolch i ddirywiad yn yr achosion clefyd coronafirws (COVID-19) ac ysbytai, ym Matera, yr Eidal, 28 Mehefin. REUTERS / Yara Nardi

Mae amrywiad Delta heintus iawn y coronafirws wedi ennill goruchafiaeth yn yr Eidal, meddai’r Sefydliad Iechyd Gwladol (ISS) ddydd Gwener (30 Gorffennaf), gan ryddhau data yn dangos ei fod yn cyfrif am 94.8% o achosion ar 20 Gorffennaf, yn ysgrifennu Emilio Parodi, Reuters.

Mae'r amrywiad, a nodwyd gyntaf yn India ym mis Rhagfyr 2020, bellach yn drech ledled y byd ac mae wedi arwain at gynnydd mewn cyfraddau heintiau sydd wedi ennyn pryderon ynghylch yr adferiad economaidd byd-eang.

hysbyseb

Yn yr arolwg blaenorol yn seiliedig ar ddata o 22 Mehefin, dim ond 22.7% o achosion oedd yr amrywiad Delta. Mewn cyferbyniad, roedd yr amrywiad Alpha yn cyfrif am 3.2% o achosion o Orffennaf 20 yn erbyn mynychder blaenorol o 57.8%.

"Mae'n hanfodol parhau i olrhain achosion yn systematig a chwblhau'r cylch brechu cyn gynted â phosib", meddai Llywydd ISS Silvio Brusaferro mewn datganiad.

Dywedodd yr ISS nad oedd ei arolwg yn cynnwys pob achos amrywiol ond dim ond y rhai a ganfuwyd y diwrnod y cafodd ei gynnal. Ychwanegodd fod yr amrywiad Gama, a nodwyd gyntaf ym Mrasil, wedi cwympo i 1.4% o achosion o 11.8% yn arolwg y gorffennol.

Tynnodd y sefydliad sylw hefyd at "gynnydd bach iawn" mewn achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, y dywed ei fod yn cael ei nodweddu gan osgoi imiwnedd rhannol.

Mae'r Eidal wedi cofrestru 128,029 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ers i'w achos ddod i'r amlwg ym mis Chwefror y llynedd, y doll ail-uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r wythfed uchaf yn y byd. Mae wedi adrodd am 4.34 miliwn o achosion hyd yma.

Roedd bron i 59% o Eidalwyr dros 12 mlynedd wedi'u brechu'n llawn ddydd Gwener, tra bod tua 10% yn aros am eu hail ddos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae miloedd yn protestio yn erbyn pas iechyd COVID-19 yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Protestiodd miloedd o bobl ym Mharis a dinasoedd eraill yn Ffrainc ddydd Sadwrn (31 Gorffennaf) yn erbyn tocyn iechyd gorfodol ar gyfer mynediad i amrywiaeth eang o leoliadau cyhoeddus, a gyflwynwyd gan y llywodraeth wrth iddi frwydro yn erbyn pedwaredd don o heintiau, ysgrifennu Lea Guedj a Yiming Woo.

Fe anafodd protestwyr dri heddwas ym Mharis, meddai llefarydd ar ran yr heddlu. Dywedodd y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin ar Twitter bod 19 o wrthdystwyr wedi’u harestio, gan gynnwys 10 ym Mharis.

Hwn oedd y trydydd penwythnos yn olynol i bobl sy'n gwrthwynebu mesurau COVID-19 newydd yr Arlywydd Emmanuel Macron fynd i'r strydoedd, sioe anarferol o benderfyniad ar adeg o'r flwyddyn pan mae llawer o bobl yn canolbwyntio ar gymryd eu gwyliau haf.

hysbyseb

Mae nifer yr arddangoswyr wedi tyfu'n gyson ers dechrau'r protestiadau, gan adleisio'r mudiad "fest felen", a ddechreuodd ddiwedd 2018 yn erbyn trethi tanwydd a chostau byw.

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol fod 204,090 wedi arddangos ledled Ffrainc, gan gynnwys 14,250 ym Mharis yn unig. Mae hyn tua 40,000 yn fwy na'r wythnos ddiwethaf.

"Rydyn ni'n creu cymdeithas ar wahân ac rwy'n credu ei bod hi'n anghredadwy bod yn gwneud hyn yng ngwlad hawliau dynol," meddai Anne, athrawes a oedd yn arddangos ym Mharis. Gwrthododd roi ei henw olaf.

Mae gwrthdystiwr yn dal arwydd yn darllen "Brechiedig i ryddid", yn ystod gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), yn Paris, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier
Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Felly es i ar y strydoedd; nid wyf erioed wedi protestio o'r blaen yn fy mywyd. Rwy'n credu bod ein rhyddid mewn perygl."

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu'r tocyn iechyd gan ddangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar.

Cymeradwyodd y Senedd gyfraith newydd yr wythnos hon a fydd yn gwneud brechiadau yn orfodol i weithwyr iechyd ac yn ymestyn y gofyniad pasio iechyd i fariau, bwytai, sioeau masnach, trenau ac ysbytai.

Defnyddiwyd tua 3,000 o heddweision yn y brifddinas, gyda swyddogion gwrth-derfysg yn ymdrechu i gadw arddangoswyr ar lwybrau awdurdodedig.

Ceisiodd awdurdodau osgoi ailadrodd digwyddiadau yr wythnos diwethaf, pan dorrodd scuffles rhwng yr heddlu ac arddangoswyr allan ar y Champs-Elysees. Darllen mwy.

Roedd protestwyr allan hefyd mewn dinasoedd eraill fel Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes a Toulouse, yn gweiddi "Rhyddid!" a "Na i'r tocyn iechyd!".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd