Cysylltu â ni

coronafirws

Brechlynnau Ail Genhedlaeth: Cam nesaf adferiad coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth newyddion nad yw'r Undeb Ewropeaidd yn bwriadu adnewyddu ei gontract brechlyn COVID-19 gydag AstraZeneca yn peri cymaint o syndod i unrhyw un sydd wedi dilyn y llanast o wrthgyhuddiadau, lawsuits, oedi wrth gyflenwi ac yn ôl ac ymlaen ynghylch pryderon ynghylch diogelwch ac effeithlonrwydd sydd wedi plagio cyflwyno brechlyn y cwmni Eingl-Sweden, yn ysgrifennu Louis Auge.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd rheolydd meddyginiaethau Ewrop (EMA) ei fod adolygu adroddiadau o gyflwr nerf prin mewn pobl a oedd wedi derbyn y brechlyn; mae rheolydd meddyginiaethau'r DU eisoes addawyd brechlyn amgen i'r mwyafrif o oedolion o dan 40 oed, tra bod gan rai aelod-wladwriaethau'r UE, fel Denmarc wedi rhoi’r gorau iddi yn gyfan gwbl ar y pigiad AstraZeneca.

Ceisio osgoi ailadrodd ei gyflwyno brechlyn cam cynnar brwydrau, yr UE yn ddiweddar mewnked bargen enfawr gyda Pfizer i wneud yn glir na fydd gollwng AstraZeneca yn niweidio gallu'r bloc i ddarparu dosau atgyfnerthu yn ôl yr angen. Yn ôl y newydd cytundeb- Y fargen frechlyn COVID-19 fwyaf hyd yn hyn - bydd yr UE yn sicrhau hyd at 1.8 biliwn dos o'r pigiad Pfizer-BioNTech rhwng nawr a 2023.

hysbyseb

"Bydd [y contract] yn sicrhau'r dosau sy'n angenrheidiol i roi ergydion atgyfnerthu i gynyddu ein imiwnedd yn erbyn y firws. Bydd yn darparu brechlynnau wedi'u haddasu i ddianc rhag amrywiadau nad ydyn nhw bellach yn ymateb i'r brechlynnau," meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen Dywedodd o'r fargen. “Dylai ein galluogi i frechu plant a phobl ifanc yn eu harddegau, os oes angen ac yn ddiogel. A bydd yn cydgrynhoi arweinyddiaeth Ewrop mewn technolegau mRNA. ”

Y fargen gostus - mae gan adroddiadau Awgrymodd y bod cyfanswm y cytundeb yn werth € 35 biliwn, gyda phob dos unigol yn costio cymaint â € 4 yn uwch nag mewn cytundebau blaenorol gyda Pfizer - yn tanlinellu patrwm y cenhedloedd cyfoethog yn trochi i'w pocedi dwfn i sicrhau brechlynnau ar gyfer eu poblogaethau ar unrhyw gost.

Brechlyn mRNA Pfizer yw un o'r pigiadau COVID-19 mwyaf effeithiol sydd ar y farchnad ar hyn o bryd, ond mae hefyd yn un o'r rhai mwyaf ddrud ac yn logistaidd anodd ei reoli. Mae brechlynnau sy'n defnyddio technoleg mRNA fel arfer dair i bedair gwaith yn ddrytach na'r ergyd AstraZeneca, sy'n cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd ar sail ddielw, ac i ddechrau yn cael ei storio ar dymheredd isel. Am y rheswm hwn, mae dewisiadau amgen i'r brechlyn AstraZeneca wedi aros allan o gyrraedd i lawer o wledydd, yn enwedig cenhedloedd sy'n datblygu - gan sbarduno pryderon a dwy haen gall cymdeithas ddod i'r amlwg yn sgil y pandemig.

“Os yw gwledydd cyfoethog yn dweud mai dim ond gyda'r brechlynnau drutaf y byddan nhw'n cael 'safon aur',” esbonio Peter Drobac yn Ysgol Fusnes Rhydychen Saïd, “ac yna dywedwch nad yw AstraZeneca yn ddigon da i ni yn y gogledd byd-eang, ond ei fod yn ddigon da i'r de byd-eang, gallai leihau'r nifer sy'n derbyn y brechlyn a rhwystro ymdrechion i frechu'r byd. . ” Mae'n galonogol, felly, bod sawl cwmni eisoes yn gwneud cynnydd ar yr ail genhedlaeth mawr o frechlynnau Covid, y mae mawr eu hangen, datblygu nifer o ymgeiswyr addawol a allai oresgyn y rhwystrau ffyrdd cost a storio y mae llawer o wledydd sy'n datblygu yn eu hwynebu.

Er enghraifft, mae gan Akston Biosciences o Massachusetts cychwyn ar dreial clinigol Cam I / II o'i ymgeisydd brechlyn AKS-452 yn un o ysbytai mwyaf yr Iseldiroedd. Mae AKS-452 eisoes wedi dangos “amddiffyniad cadarn”Mewn treialon primatiaid, ac mae ganddo sawl mantais fawr: mae'r brechlyn yn cadw ei nerth am o leiaf bedwar mis ar 25 ° C, mae'n sefydlog ar y silff am gyfnodau byrrach ar 37 ° C, a gellir ei gynhyrchu'n gyflym gyda gweithgynhyrchu safonol, cost isel. technegau. Yn ôl Akston Biosciences, gallai un llinell gynhyrchu 2,000 litr gynhyrchu mwy na biliwn o ddosau mewn blwyddyn.

Mae Akston Biosciences yn gobeithio cael cymeradwyaeth AKS-452 yn yr UE yn gyntaf, ond gallai ymgeisydd y brechlyn ddod yn hwb hanfodol yn fuan i gyflwyno brechlyn yn y byd sy'n datblygu. Yn wir, mae'r ffaith nad oes angen rheweiddio na thrin arbennig ar AKS-452 yn ei gwneud yn ateb delfrydol i'r dros 1 biliwn o bobl sy'n byw yn Affrica Is-Sahara, lle gall trydan fod yn annibynadwy neu ddim ar gael yn llwyr.

Mae gobeithion hefyd yn codi ar ôl i Inovio o Pennsylvania ryddhau yn fawr iawn annog yn deillio o dreial clinigol canol cam ar gyfer ei ymgeisydd brechlyn, INO-4800, sef yr unig frechlyn niwclëig wedi'i seilio ar asid sy'n sefydlog ar dymheredd ystafell a thymheredd uwch fyth. Mae'r cwmni nawr yn bwriadu gwneud hynny file canlyniadau rhagarweiniol gyda'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA).

“Mae ein canlyniadau Cam dau yn dilysu ein canlyniadau Cam un Covid-19 cychwynnol mewn poblogaeth fwy, sy'n dangos bod INO-4800 yn parhau i fod yn ddiogel ar y cyfan, wedi'i oddef yn dda ac yn imiwnogenig ym mhob grŵp oedran a astudiwyd,” Dr. Laurent M. Humeau gan Inovio. cyhoeddodd yr wythnos hon.

Fel lluniau dirdynnol o India ail don yn dod â realiti’r dinistr y tu hwnt i’r byd cyntaf adref, gall anghyfiawnder patrymau dosbarthu brechlyn cyfredol deimlo fel cyllell i’r galon. Er y gallai fod gan wledydd cyfoethog fel y rhai yn yr UE yr arian i gloi biliynau o ddosau o frechlynnau Covid-19, llai na 10% Ar hyn o bryd mae poblogaeth India wedi'i brechu yn erbyn Covid-19— mae hyn er gwaethaf y ffaith bod pigiadau a gynhyrchir yn y cartref wedi'u hallforio yn eu miliynau y tu hwnt i lannau India.

Gyda'u rhwystrau sylweddol is i ddosbarthiad, mae'n bosibl mai'r ail genhedlaeth nesaf o frechlynnau yw'r foment drobwynt go iawn yn y frwydr fyd-eang yn erbyn COVID-19. Wedi'r cyfan, ni fydd unrhyw wlad yn wirioneddol ddiogel nes bod y firws yn cael ei drosglwyddo ledled y byd.

Tsieina

Dywed adroddiad Gweriniaethol fod coronafirws wedi gollwng o labordy China - gwyddonwyr yn dal i archwilio gwreiddiau

cyhoeddwyd

on

By

Mae delwedd gyfrifiadurol a grëwyd gan Nexu Science Communication ynghyd â Choleg y Drindod yn Nulyn, yn dangos model sy'n cynrychioli strwythur betacoronafirws sef y math o firws sy'n gysylltiedig â COVID-19, a rennir â Reuters ar 18 Chwefror 2020. Cyfathrebu Gwyddoniaeth NEXU / trwy REUTERS

Mae goruchafiaeth tystiolaeth yn profi’r firws a achosodd i’r pandemig COVID-19 ollwng o gyfleuster ymchwil Tsieineaidd, meddai adroddiad gan Weriniaethwyr yr Unol Daleithiau a ryddhawyd ddydd Llun (2 Awst), casgliad nad yw asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi cyrraedd, ysgrifennu Jonathan Landay a Mark Hosenball, Reuters.

Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at "ddigon o dystiolaeth" bod gwyddonwyr Sefydliad firoleg Wuhan (WIV) - gyda chymorth arbenigwyr yr UD a chronfeydd llywodraeth Tsieineaidd a'r UD - yn gweithio i addasu coronafirysau i heintio bodau dynol a gallai triniaeth o'r fath gael ei chuddio.

hysbyseb

Rhyddhaodd y cynrychiolydd Mike McCaul, y Gweriniaethwr gorau ar Bwyllgor Materion Tramor y Tŷ, yr adroddiad gan staff Gweriniaethol y panel. Anogodd ymchwiliad dwybleidiol i darddiad y pandemig coronafirws COVID-19 sydd wedi lladd 4.4 miliwn o bobl ledled y byd. (Graffig ar achosion a marwolaethau byd-eang).

Mae China yn gwadu coronafirws a addaswyd yn enetig a ollyngwyd o’r cyfleuster yn Wuhan - lle canfuwyd yr achosion COVID-19 cyntaf yn 2019 - theori flaenllaw ond heb ei phrofi ymhlith rhai arbenigwyr. Mae Beijing hefyd yn gwadu cyhuddiadau o orchudd.

Mae arbenigwyr eraill yn amau ​​bod y pandemig wedi'i achosi gan firws anifail sy'n debygol o gael ei drosglwyddo i fodau dynol mewn marchnad bwyd môr ger y WIV.

"Rydyn ni nawr yn credu ei bod hi'n bryd diswyddo'r farchnad wlyb yn llwyr fel y ffynhonnell," meddai'r adroddiad. "Credwn hefyd fod goruchafiaeth y dystiolaeth yn profi bod y firws wedi gollwng o'r WIV a'i fod wedi gwneud hynny rywbryd cyn 12 Medi, 2019."

Cyfeiriodd yr adroddiad at yr hyn a alwodd yn wybodaeth newydd a than-adrodd am brotocolau diogelwch yn y labordy, gan gynnwys cais ym mis Gorffennaf 2019 am ailwampio $ 1.5 miliwn o system trin gwastraff peryglus ar gyfer y cyfleuster, a oedd yn llai na dwy flwydd oed.

Ym mis Ebrill, dywedodd asiantaeth wybodaeth orau'r UD ei bod yn cytuno â'r consensws gwyddonol nad oedd y firws wedi'i wneud gan ddyn nac wedi'i addasu'n enetig. Darllen mwy.

Gorchmynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ym mis Mai i asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau gyflymu eu helfa am darddiad y firws ac adrodd yn ôl mewn 90 diwrnod. Darllen mwy.

Dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd ag asesiadau cudd-wybodaeth cyfredol nad yw cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi dod i unrhyw gasgliad a ddaeth y firws o anifeiliaid neu’r WIV.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae amrywiad Delta COVID-19 yn ennill mynychder yn yr Eidal - sefydliad iechyd

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn gorffwys heb wisgo masgiau wrth i'r Eidal godi masgiau gorfodol yn yr awyr agored diolch i ddirywiad yn yr achosion clefyd coronafirws (COVID-19) ac ysbytai, ym Matera, yr Eidal, 28 Mehefin. REUTERS / Yara Nardi

Mae amrywiad Delta heintus iawn y coronafirws wedi ennill goruchafiaeth yn yr Eidal, meddai’r Sefydliad Iechyd Gwladol (ISS) ddydd Gwener (30 Gorffennaf), gan ryddhau data yn dangos ei fod yn cyfrif am 94.8% o achosion ar 20 Gorffennaf, yn ysgrifennu Emilio Parodi, Reuters.

Mae'r amrywiad, a nodwyd gyntaf yn India ym mis Rhagfyr 2020, bellach yn drech ledled y byd ac mae wedi arwain at gynnydd mewn cyfraddau heintiau sydd wedi ennyn pryderon ynghylch yr adferiad economaidd byd-eang.

hysbyseb

Yn yr arolwg blaenorol yn seiliedig ar ddata o 22 Mehefin, dim ond 22.7% o achosion oedd yr amrywiad Delta. Mewn cyferbyniad, roedd yr amrywiad Alpha yn cyfrif am 3.2% o achosion o Orffennaf 20 yn erbyn mynychder blaenorol o 57.8%.

"Mae'n hanfodol parhau i olrhain achosion yn systematig a chwblhau'r cylch brechu cyn gynted â phosib", meddai Llywydd ISS Silvio Brusaferro mewn datganiad.

Dywedodd yr ISS nad oedd ei arolwg yn cynnwys pob achos amrywiol ond dim ond y rhai a ganfuwyd y diwrnod y cafodd ei gynnal. Ychwanegodd fod yr amrywiad Gama, a nodwyd gyntaf ym Mrasil, wedi cwympo i 1.4% o achosion o 11.8% yn arolwg y gorffennol.

Tynnodd y sefydliad sylw hefyd at "gynnydd bach iawn" mewn achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, y dywed ei fod yn cael ei nodweddu gan osgoi imiwnedd rhannol.

Mae'r Eidal wedi cofrestru 128,029 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ers i'w achos ddod i'r amlwg ym mis Chwefror y llynedd, y doll ail-uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r wythfed uchaf yn y byd. Mae wedi adrodd am 4.34 miliwn o achosion hyd yma.

Roedd bron i 59% o Eidalwyr dros 12 mlynedd wedi'u brechu'n llawn ddydd Gwener, tra bod tua 10% yn aros am eu hail ddos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae miloedd yn protestio yn erbyn pas iechyd COVID-19 yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Protestiodd miloedd o bobl ym Mharis a dinasoedd eraill yn Ffrainc ddydd Sadwrn (31 Gorffennaf) yn erbyn tocyn iechyd gorfodol ar gyfer mynediad i amrywiaeth eang o leoliadau cyhoeddus, a gyflwynwyd gan y llywodraeth wrth iddi frwydro yn erbyn pedwaredd don o heintiau, ysgrifennu Lea Guedj a Yiming Woo.

Fe anafodd protestwyr dri heddwas ym Mharis, meddai llefarydd ar ran yr heddlu. Dywedodd y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin ar Twitter bod 19 o wrthdystwyr wedi’u harestio, gan gynnwys 10 ym Mharis.

Hwn oedd y trydydd penwythnos yn olynol i bobl sy'n gwrthwynebu mesurau COVID-19 newydd yr Arlywydd Emmanuel Macron fynd i'r strydoedd, sioe anarferol o benderfyniad ar adeg o'r flwyddyn pan mae llawer o bobl yn canolbwyntio ar gymryd eu gwyliau haf.

hysbyseb

Mae nifer yr arddangoswyr wedi tyfu'n gyson ers dechrau'r protestiadau, gan adleisio'r mudiad "fest felen", a ddechreuodd ddiwedd 2018 yn erbyn trethi tanwydd a chostau byw.

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol fod 204,090 wedi arddangos ledled Ffrainc, gan gynnwys 14,250 ym Mharis yn unig. Mae hyn tua 40,000 yn fwy na'r wythnos ddiwethaf.

"Rydyn ni'n creu cymdeithas ar wahân ac rwy'n credu ei bod hi'n anghredadwy bod yn gwneud hyn yng ngwlad hawliau dynol," meddai Anne, athrawes a oedd yn arddangos ym Mharis. Gwrthododd roi ei henw olaf.

Mae gwrthdystiwr yn dal arwydd yn darllen "Brechiedig i ryddid", yn ystod gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), yn Paris, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier
Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Felly es i ar y strydoedd; nid wyf erioed wedi protestio o'r blaen yn fy mywyd. Rwy'n credu bod ein rhyddid mewn perygl."

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu'r tocyn iechyd gan ddangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar.

Cymeradwyodd y Senedd gyfraith newydd yr wythnos hon a fydd yn gwneud brechiadau yn orfodol i weithwyr iechyd ac yn ymestyn y gofyniad pasio iechyd i fariau, bwytai, sioeau masnach, trenau ac ysbytai.

Defnyddiwyd tua 3,000 o heddweision yn y brifddinas, gyda swyddogion gwrth-derfysg yn ymdrechu i gadw arddangoswyr ar lwybrau awdurdodedig.

Ceisiodd awdurdodau osgoi ailadrodd digwyddiadau yr wythnos diwethaf, pan dorrodd scuffles rhwng yr heddlu ac arddangoswyr allan ar y Champs-Elysees. Darllen mwy.

Roedd protestwyr allan hefyd mewn dinasoedd eraill fel Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes a Toulouse, yn gweiddi "Rhyddid!" a "Na i'r tocyn iechyd!".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd