Cysylltu â ni

coronafirws

Rhuthro am frechlynnau COVID wrth i lywodraeth Ffrainc dynhau sgriwiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae menywod yn cerdded heibio canolfan frechu clefyd coronafirws (COVID-19) wedi'i gosod o flaen neuadd tref Paris, Ffrainc, 7 Gorffennaf 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

Rhuthrodd cannoedd o filoedd o bobl yn Ffrainc i sefydlu apwyntiadau i gael eu brechu yn erbyn y coronafirws ar ôl i’r arlywydd rybuddio y byddai’r rhai sydd heb eu brechu yn wynebu cyfyngiadau gyda’r nod o ffrwyno lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta, ysgrifennu John Irish, Jean-Stephane Brosse a Benoit van Overstraeten, Reuters.

Wrth ddadorchuddio mesurau ysgubol i frwydro yn erbyn ymchwydd mewn heintiau, dywedodd Emmanuel Macron nos Lun (12 Gorffennaf) na fyddai brechu yn orfodol i’r cyhoedd am y tro ond pwysleisiodd y byddai cyfyngiadau’n canolbwyntio ar y rhai nad ydyn nhw wedi’u brechu.

hysbyseb

Dywedodd yr arlywydd fod yn rhaid i weithwyr iechyd gael eu brechu erbyn Medi 15 neu wynebu canlyniadau.

Dywedodd Stanislas Niox-Chateau, sy’n bennaeth Doctolib, un o wefannau ar-lein mwyaf y wlad a ddefnyddir i drefnu apwyntiadau brechlyn, wrth radio RMC bod y nifer uchaf erioed yn ceisio brechlynnau ar ôl cyhoeddiad yr arlywydd.

“Mae bron i filiwn o apwyntiadau brechlyn wedi’u harchebu, sy’n golygu bod miloedd o fywydau wedi’u hachub”, meddai’r Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, ar BFM TV.

hysbyseb

Dywedodd Macron ddydd Llun y byddai tocyn iechyd sy'n ofynnol i fynd i ddigwyddiadau ar raddfa fawr bellach yn cael ei ddefnyddio'n llawer ehangach, gan gynnwys mynd i mewn i fwytai, sinemâu a theatrau.

Bydd hefyd yn ofynnol iddo fynd ar drenau ac awyrennau pellter hir o ddechrau mis Awst, gan roi cymhelliant pellach i bobl gael yr ergyd wrth i dymor gwyliau'r haf ddechrau.

Mae arafu cyfraddau brechu a chynnydd sydyn mewn heintiau newydd oherwydd yr amrywiad Delta heintus iawn, sydd bellach yn drech, wedi gorfodi'r llywodraeth i ailfeddwl am ei strategaeth.

"Mae Medi 15 yn rhy hwyr, mae'r firws yn dyblu bob pum niwrnod. Rydyn ni'n siarad am ffigurau isel sy'n dod yn uchel yn gyflym. Yr hyn rydyn ni ei eisiau yw osgoi ton epidemig a (chael) amddiffyniad i bawb. Nid ydym yn gwneud y penderfyniad hwn. yn ysgafn. "

Ar ôl cwympo o fwy na 42,000 y dydd yng nghanol mis Ebrill i lai na 2,000 y dydd ddiwedd mis Mehefin, mae nifer cyfartalog yr heintiau newydd y dydd yn Ffrainc wedi crebachu yn ôl i fyny eto, gan sefyll bellach ar bron i 4,000 y dydd.

Rhybuddiodd y Gweinidog Cyllid, Bruno Le Maire, ar radio Franceinfo mai'r unig rwystr i Ffrainc sicrhau twf economaidd o 6% yn 2021 fyddai cynnydd yn COVID-19 oherwydd yr amrywiad Delta.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd