Cysylltu â ni

Cyber ​​Security

Pam y dylai seiberddiogelwch yn yr UE fod o bwys i chi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

O ddata wedi'i ddwyn i systemau ysbytai sydd wedi'u blocio: gall cyberattacks arwain at ganlyniadau peryglus. Dysgu mwy am seiberddiogelwch a'i bwysigrwydd, Cymdeithas.

Mae'r pandemig coronafirws wedi cyflymu trawsnewid digidol yr economi a'r gymdeithas, creu cyfleoedd yn ogystal â heriau. Erbyn 2030, Gallai 125 biliwn o ddyfeisiau gael eu cysylltu â'r rhyngrwyd, i fyny o 27 biliwn yn 2021 tra bod disgwyl i 90% o bobl dros chwech oed fod ar-lein. Gan fod seiberofod trwy ddyluniad yn rhyng-gysylltiedig ac mae digidol a chorfforol yn cydblethu fwyfwy, daw peryglon newydd i'r amlwg.

Diffiniadau

  • Mae cyberattacks yn ymdrechion i gamddefnyddio gwybodaeth, trwy ei dwyn, ei dinistrio neu ei datgelu ac maent yn anelu at darfu neu ddinistrio systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol
  • Mae cybersecurity yn cynnwys diogelwch gwybodaeth a chyfathrebu, technoleg weithredol a'r llwyfannau TG sy'n ofynnol i sicrhau diogelwch systemau digidol
  • Mae seibdeffence yn cynnwys dadansoddiadau seiber-ddiogelwch a bygythiadau a strategaethau i amddiffyn rhag bygythiadau sydd wedi'u cyfeirio at ddinasyddion, sefydliadau a llywodraethau

Bygythiadau seiber yn yr UE: costau personol a chymdeithasol

Mae'r defnydd o atebion digidol wedi bod ar gynnydd ers amser maith ac mae teleweithio, siopa ar-lein a chadw mewn cysylltiad ar-lein wedi codi'n sydyn yn ystod y broses gloi. Gall yr atebion hyn fod o fudd i ddefnyddwyr a chefnogi'r economi a yr adferiad ôl-Covid. Fodd bynnag, bu cyfatebiaeth cynnydd mewn gweithgareddau seiber maleisus.

hysbyseb

Gall ymosodwyr ddefnyddio gwefannau gwe-rwydo ac e-byst gyda chysylltiadau maleisus ac atodiadau i ddwyn gwybodaeth bancio neu sefydliadau blacmel ar ôl blocio eu systemau a'u data TG.

Seiberofod diogel yw'r sylfaen ar gyfer marchnad sengl ddigidol yr UE: galluogi datrysiadau a datgloi ei lawn botensial trwy wneud pobl yn hyderus ar-lein. Mae'r Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2019 dangosodd bod pryderon diogelwch yn cyfyngu neu'n atal 50% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yr UE rhag perfformio gweithgareddau ar-lein. Mae'r Mynegai 2020 nododd fod 39% o ddinasyddion yr UE a ddefnyddiodd y rhyngrwyd yn profi problemau cysylltiedig â diogelwch.

Dysgwch fwy am sut i amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddu.

hysbyseb

Mae'r difrod a achosir gan seibrattaciau yn mynd y tu hwnt i'r economi a chyllid, gan effeithio ar yr union iawn sylfeini democrataidd yr UE a bygwth gweithrediad sylfaenol cymdeithas.

Gwasanaethau hanfodol a sectorau beirniadol megis trafnidiaeth, ynni, iechyd a chyllid, wedi dod yn fwyfwy dibynnol ar dechnolegau digidol. Gall hyn, ynghyd â'r cynnydd mewn gwrthrychau corfforol sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd o bethau, arwain at ganlyniadau uniongyrchol, gan gynnwys gwneud seiberddiogelwch yn fater o fywyd a marwolaeth.

O cyberattacks ymlaen ysbytai, gan beri iddynt ohirio gweithdrefnau meddygol brys, ymosodiadau ar gridiau pŵer a chyflenwad dŵr - mae ymosodwyr yn bygwth cyflenwi gwasanaethau hanfodol. Ac wrth i geir a chartrefi ddod yn fwyfwy cysylltiedig, gallent gael eu bygwth neu eu hecsbloetio mewn ffyrdd annisgwyl.

Mae cyberattacks, a ddefnyddir er enghraifft dadffurfiad, pwysau economaidd ac ymosodiadau arfog confensiynol profi'r gwytnwch gwladwriaethau a sefydliadau democrataidd, gan dargedu heddwch a diogelwch yn uniongyrchol yn yr UE.

Cybersecurity yn yr UE

Mae busnesau a sefydliadau yn yr UE yn gwario 41% yn llai ar seiberddiogelwch na'u cymheiriaid yn yr UD. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i gryfhau seiberddiogelwch i ganiatáu i'r UE ddod yn chwaraewr seiber byd-eang. Galwodd ASEau yn ddiweddar galluoedd amddiffyn seiber cyffredin yr UE ac yn gweithio i sicrhau lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch yn yr UE.

Dysgwch fwy

Cyber ​​Security

Mis Cybersecurity Ewropeaidd: 'Meddyliwch Cyn U Clic'

cyhoeddwyd

on

Y nawfed rhifyn o'r Mis Cybersecurity Ewropeaidd Dechreuodd ar 1 Hydref a bydd yn rhedeg am fis cyfan mis Hydref o dan yr arwyddair 'Think Before U Click'. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol yw hon a drefnir gan y Comisiwn, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA) a dros 300 o bartneriaid yn yr aelod-wladwriaethau, gan gynnwys awdurdodau lleol, llywodraethau, prifysgolion, melinau trafod, cyrff anllywodraethol a chymdeithasau proffesiynol. Bydd cannoedd o weithgareddau, megis cynadleddau, gweithdai, sesiynau hyfforddi, cyflwyniadau, gweminarau ac ymgyrchoedd ar-lein, yn cael eu cynnal ledled Ewrop eleni i hyrwyddo seiberddiogelwch ymhlith dinasyddion a sefydliadau ac i ddarparu'r wybodaeth ddiogelwch ar-lein ddiweddaraf trwy godi ymwybyddiaeth a rhannu o arferion da.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Ni fyddwn yn defnyddio technoleg os nad ydym yn ymddiried ynddo; a daw ymddiriedaeth o deimlo'n ddiogel. Dyna pam mae cybersecurity yn wirioneddol ganolog i'n digideiddio, ac i'r defnydd o dechnoleg. Yn enwedig y dyddiau hyn pan oherwydd y pandemig rydym wedi bod yn gwneud cymaint o bethau ar-lein: gweithio, dysgu, siopa, a mwy. Trwy fabwysiadu arferion cybersecurity da, rydym yn adeiladu bywyd digidol diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae seiber-ymosodiadau yn peryglu ein busnesau, ein seilweithiau beirniadol, ein data, gweithrediad ein democratiaethau. Mae seiber-droseddwyr yn manteisio ar y bregusrwydd lleiaf yn ein hamgylchedd digidol. Nod ymgyrch Mis Cybersecurity Ewropeaidd yw helpu pawb i gaffael y sgiliau angenrheidiol i gysgodi ein hunain a'n ffordd o fyw yn erbyn bygythiadau seiber. Mae arwyddair yr ymgyrch 'Think Before U Click' yn arbennig eleni yn fwy perthnasol nag erioed. "

hysbyseb

Ymwybyddiaeth seiber yw un o onglau'r Strategaeth Cybersecurity yr UE a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr y llynedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ENISA. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar draws yr aelod-wladwriaethau ar gael yn y map rhyngweithiol hwn, ac mae deunydd codi ymwybyddiaeth ar gael ar gwefan bwrpasol. Dilynwch yr ymgyrch ar Twitter @CyberSecMonth gyda hashnodau #CyberSecMonth a # ThinkB4Uclick, ac ar Facebook @CyberSecMonthEU.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Is-lywydd Gweithredol Vestager, Is-lywydd Schinas a Chomisiynydd Llydaweg yn y Fforwm Cybersecurity Rhyngwladol yn Lille

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol Margrethe Vestager, ar gyfer ac yn Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas yn cymryd rhan yn y Fforwm Cybersecurity Rhyngwladol mae hynny'n digwydd tan 9 Medi yn Lille, Ffrainc. Mae'r fforwm yn un o'r digwyddiadau pwysicaf yn Ewrop ar seiberddiogelwch gan gasglu gweithwyr proffesiynol a rhanddeiliaid cybersecurity Ewropeaidd i adlewyrchu a chyfnewid barn.

Is Lywydd Schinas traddododd araith gyweirnod ar 8 Medi lle canolbwyntiodd ar effaith y nifer cynyddol o seiber-ymosodiadau soffistigedig ar fywydau beunyddiol dinasyddion a busnesau. Esboniodd hefyd bwysigrwydd seiberddiogelwch fel rhan o'r Undeb Diogelwch Ewrop.

Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Vestager yn cymryd rhan mewn sgwrs ochr tân ar 9 Medi lle bydd yn trafod seiberddiogelwch yn ogystal ag agweddau ehangach ar ymddiriedaeth yn y drawsnewid digidol a chymdeithas ddigidol, megis Deallusrwydd Artiffisial (AI), moeseg a hunaniaeth ddigidol. Yn olaf, bydd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton yn cau'r gynhadledd gyda neges fideo yn tynnu sylw at y Strategaeth Cybersecurity yr UE.

hysbyseb

Elfen allweddol o Llunio Dyfodol Digidol Ewrop,Cynllun Adferiad ar gyfer Ewrop  a'r Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE, nod Strategaeth Cybersecurity yr UE yw harneisio a chryfhau'r holl offer ac adnoddau sydd ar gael yn yr UE i sicrhau bod dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn cael eu diogelu'n dda, ar-lein ac oddi ar-lein, rhag bygythiadau a digwyddiadau seiber cynyddol. Fe’i cyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 gan y Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch. Ymhellach, ym mis Mehefin 2021, nododd y Comisiwn gamau ymarferol i adeiladu cynllun newydd Uned Seiber ar y Cyd, sy'n anelu at ddod â'r adnoddau a'r arbenigedd sydd ar gael i'r UE a'i aelod-wladwriaethau ynghyd i atal, atal ac ymateb yn effeithiol i ddigwyddiadau seiber torfol ac argyfyngau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi datblygiad platfform seiberddiogelwch y genhedlaeth nesaf

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido gwerth € 15 miliwn gyda’r cwmni cybersecurity o’r Iseldiroedd EclecticIQ, arweinydd ym maes technoleg a gwasanaethau cudd-wybodaeth bygythiad, hela ac ymateb. Cefnogir y prosiect gan warant gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Bydd y cytundeb yn rhoi mynediad i EclecticIQ i'r cyllid sydd ei angen arno i gyflymu datblygiad ei blatfform seiberddiogelwch ymhellach ac ehangu'n rhyngwladol mewn marchnad sy'n bwysig yn strategol ac sy'n tyfu'n gyflym.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Wrth i fwy a mwy o weithrediadau busnes symud ar-lein, mae cryfhau seiberddiogelwch yn dod yn bwysicach fyth. Bydd y gefnogaeth hon gan yr EIB, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn helpu EclecticIQ i dyfu ei weithgaredd ymhellach yn y sector hanfodol hwn, gan ddatblygu ei bortffolio cynnyrch a chynnig atebion addas i gleientiaid i wrthsefyll cyberthreatau yn effeithiol. "

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd