Cysylltu â ni

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb

Cudd-wybodaeth artiffisial

Dywed EIT Health fod AI yn hanfodol i amddiffyn systemau iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mercher (23 Ebrill) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd reolau a chamau gweithredu newydd gyda'r nod o droi Ewrop yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial dibynadwy (AI). Nod y fframwaith cyfreithiol cyntaf erioed ar AI yw gwarantu diogelwch a hawliau sylfaenol pobl a busnesau, wrth gryfhau defnydd AI, buddsoddiad ac arloesedd ledled yr UE. 

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “O ran deallusrwydd artiffisial, mae ymddiriedaeth yn hanfodol, mae’r UE yn arwain datblygiad normau byd-eang newydd i sicrhau y gellir ymddiried yn AI. Trwy osod y safonau, gallwn baratoi'r ffordd i dechnoleg foesegol ledled y byd a sicrhau bod yr UE yn parhau i fod yn gystadleuol ar hyd y ffordd. Yn ddiogel i'r dyfodol ac yn gyfeillgar i arloesi, bydd ein rheolau yn ymyrryd lle bo angen yn llwyr: pan fydd diogelwch a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE yn y fantol. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae AI yn fodd, nid yn ddiwedd. Mae wedi bod o gwmpas ers degawdau ond mae wedi cyrraedd galluoedd newydd sy'n cael eu hysgogi gan bŵer cyfrifiadurol. Nod cynigion heddiw yw cryfhau safle Ewrop fel canolbwynt rhagoriaeth byd-eang mewn AI o'r labordy i'r farchnad, sicrhau bod AI yn Ewrop yn parchu ein gwerthoedd a'n rheolau, a harneisio potensial AI at ddefnydd diwydiannol. ” 

hysbyseb

Gwnaethom siarad â Jan-Philipp Beck, Prif Swyddog Gweithredol EIT Health, 'cymuned wybodaeth ac arloesi' (KIC) y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT). Mae EIT Health wedi annog darparwyr gofal iechyd Ewropeaidd i gofleidio AI a thechnoleg ar ôl i'r pandemig dynnu sylw at freuder systemau gofal iechyd.

Mae pandemig COVID-19 wedi cyflymu mabwysiadu AI mewn rhai ardaloedd, ond mae'r effaith eang yn parhau i fod yn brin. Dadleua EIT Health y gall datblygiadau mewn AI a thechnoleg fod o fudd aruthrol i systemau gofal iechyd cyfredol a chaniatáu i weithwyr rheng flaen dreulio mwy o amser ar ofal cleifion. EIT Health ar y cyd a McKinsey adrodd yn dadlau y gallai awtomeiddio AI helpu i leddfu prinder gweithlu, cyflymu ymchwil a datblygiadau triniaethau achub bywyd, a helpu i leihau’r amser a dreulir ar dasgau gweinyddol. Gellid symleiddio neu hyd yn oed ddileu gweithgareddau sy'n defnyddio rhwng 20-80% o amser meddyg a nyrs trwy ddefnyddio AI.

Mae EIT Health wedi lansio adroddiad AI newydd, yn amlinellu'r angen dybryd am chwyldro technolegol ôl-bandemig i atal systemau iechyd yr UE rhag ei ​​chael hi'n anodd dros y degawd nesaf.

hysbyseb

Dywedodd Jan-Philipp Beck: “Mae canlyniadau adroddiad melin drafod AI wedi rhoi negeseuon clir a chyson inni ar sut i yrru AI a thechnoleg ymlaen o fewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd. Rydym eisoes yn gwybod bod gan AI y potensial i drawsnewid gofal iechyd, ond mae angen i ni weithio'n gyflym ac ar y cyd i'w ymgorffori yn strwythurau gofal iechyd Ewropeaidd cyfredol.

“Heb os, mae her y pandemig wedi helpu i gyflymu twf, mabwysiadu a graddio AI, gan fod rhanddeiliaid wedi brwydro i ddarparu gofal yn gyflym ac o bell. Fodd bynnag, mae angen cynnal y momentwm hwn i sicrhau bod buddion i systemau gofal iechyd yn cael eu hymgorffori yn y tymor hir a'u helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol - rhywbeth a fydd o fudd i bob un ohonom. "

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau a chamau gweithredu newydd ar gyfer rhagoriaeth ac ymddiriedaeth mewn Deallusrwydd Artiffisial

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau a chamau gweithredu newydd gyda'r nod o droi Ewrop yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial dibynadwy (AI). Y cyfuniad o'r cyntaf erioed fframwaith cyfreithiol ar AI ac mae newydd Cynllun Cydlynol gyda'r Aelod-wladwriaethau bydd yn gwarantu diogelwch a hawliau sylfaenol pobl a busnesau, gan gryfhau defnydd AI, buddsoddiad ac arloesedd ledled yr UE. Rheolau newydd ar Peiriannau yn ategu'r dull hwn trwy addasu rheolau diogelwch i gynyddu ymddiriedaeth defnyddwyr yn y genhedlaeth newydd, amlbwrpas o gynhyrchion. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestager: “O ran Deallusrwydd Artiffisial, mae ymddiriedaeth yn hanfodol, nid yn braf ei chael. Gyda'r rheolau pwysig hyn, mae'r UE yn arwain datblygiad normau byd-eang newydd i sicrhau y gellir ymddiried yn AI. Trwy osod y safonau, gallwn baratoi'r ffordd i dechnoleg foesegol ledled y byd a sicrhau bod yr UE yn parhau i fod yn gystadleuol ar hyd y ffordd. Yn ddiogel i'r dyfodol ac yn gyfeillgar i arloesi, bydd ein rheolau yn ymyrryd lle bo angen yn llwyr: pan fydd diogelwch a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE yn y fantol. " Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae AI yn fodd, nid yn ddiwedd. Mae wedi bod o gwmpas ers degawdau ond mae wedi cyrraedd galluoedd newydd sy'n cael eu hysgogi gan bŵer cyfrifiadurol. Mae hyn yn cynnig potensial aruthrol mewn meysydd mor amrywiol ag iechyd, trafnidiaeth, ynni, amaethyddiaeth, twristiaeth neu seiberddiogelwch. Mae hefyd yn cyflwyno nifer o risgiau. Nod cynigion heddiw yw cryfhau safle Ewrop fel canolbwynt rhagoriaeth byd-eang mewn AI o'r labordy i'r farchnad, sicrhau bod AI yn Ewrop yn parchu ein gwerthoedd a'n rheolau, a harneisio potensial AI at ddefnydd diwydiannol. ” Am flynyddoedd, mae'r Comisiwn wedi bod yn hwyluso ac yn gwella cydweithredu ar AI ledled yr UE i hybu ei gystadleurwydd a sicrhau ymddiriedaeth yn seiliedig ar werthoedd yr UE. Bydd y rheoliad AI newydd yn sicrhau y gall Ewropeaid ymddiried yn yr hyn sydd gan AI i'w gynnig. Bydd rheolau cymesur a hyblyg yn mynd i'r afael â'r risgiau penodol a berir gan systemau AI ac yn gosod y safon uchaf ledled y byd. Mae'r Cynllun Cydgysylltiedig yn amlinellu'r newidiadau polisi a'r buddsoddiad angenrheidiol ar lefel aelod-wladwriaethau i gryfhau safle blaenllaw Ewrop yn natblygiad AI dynol-ganolog, cynaliadwy, diogel, cynhwysol a dibynadwy. Fe welwch ragor o wybodaeth am y Datganiad i'r wasg, Dogfen Holi ac Ateb a tudalen ffeithiau, Neu drwy gofyn i'r chatbot.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data: Beth mae'r Senedd ei eisiau

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae ASEau eisiau llunio rheolau'r UE ar gyfer rhannu data nad yw'n bersonol er mwyn hybu arloesedd a'r economi wrth amddiffyn preifatrwydd. Mae data wrth wraidd trawsnewidiad digidol yr UE sy'n dylanwadu ar bob agwedd ar gymdeithas a'r economi. Mae'n angenrheidiol ar gyfer datblygu deallusrwydd artiffisial, sy'n un o flaenoriaethau'r UE, ac sy'n cyflwyno cyfleoedd sylweddol ar gyfer arloesi, adferiad ar ôl argyfwng a thwf Covid-19, er enghraifft mewn iechyd a thechnolegau gwyrdd.

Darllenwch fwy am cyfleoedd a heriau data mawr.

Ymateb i Gomisiwn y Comisiwn Ewropeaidd Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Data, galwodd y Senedd am ddeddfwriaeth a oedd yn canolbwyntio ar bobl yn seiliedig ar werthoedd preifatrwydd a thryloywder Ewropeaidd a fydd yn galluogi Ewropeaid a chwmnïau yn yr UE i elwa o botensial data diwydiannol a chyhoeddus mewn a adroddiad wedi'i fabwysiadu ar 25 Mawrth.

hysbyseb

Buddion economi data'r UE

Dywedodd ASEau bod yr argyfwng wedi dangos yr angen am ddeddfwriaeth ddata effeithlon a fydd yn cefnogi ymchwil ac arloesi. Mae llawer iawn o ddata o ansawdd, yn arbennig nad yw'n bersonol - diwydiannol, cyhoeddus a masnachol - eisoes yn bodoli yn yr UE ac nid yw eu potensial llawn wedi'i archwilio eto. Yn y blynyddoedd i ddod, cynhyrchir llawer mwy o ddata. Mae ASEau yn disgwyl i ddeddfwriaeth data helpu i fanteisio ar y potensial hwn a sicrhau bod data ar gael i gwmnïau Ewropeaidd, gan gynnwys busnesau bach a chanolig eu maint, ac ymchwilwyr.

Bydd galluogi llif data rhwng sectorau a gwledydd yn helpu busnesau Ewropeaidd o bob maint i arloesi a ffynnu yn Ewrop a thu hwnt a helpu i sefydlu'r UE fel arweinydd yn yr economi ddata.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn rhagamcanu y gallai'r economi ddata yn yr UE dyfu o € 301 biliwn yn 2018 i € 829 biliwn yn 2025, gyda nifer y gweithwyr proffesiynol data yn codi o 5.7 i 10.9 miliwn.

Mae cystadleuwyr byd-eang Ewrop, fel yr Unol Daleithiau a China, yn arloesi’n gyflym ac yn defnyddio eu ffyrdd o gyrchu a defnyddio data. Er mwyn dod yn arweinydd yn yr economi ddata, dylai'r UE ddod o hyd i ffordd Ewropeaidd i ryddhau potensial a gosod safonau.

Rheolau i amddiffyn preifatrwydd, tryloywder a hawliau sylfaenol

Dywedodd ASEau y dylai rheolau fod yn seiliedig ar breifatrwydd, tryloywder a pharch at hawliau sylfaenol. Rhaid i rannu data yn frree gael ei gyfyngu i ddata nad yw'n bersonol neu ddata anhysbys yn anadferadwy. Rhaid i unigolion fod â rheolaeth lawn dros eu data a chael eu gwarchod gan reolau diogelu data'r UE, yn benodol y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Galwodd y Senedd ar y Comisiwn a gwledydd yr UE i weithio gyda gwledydd eraill ar safonau byd-eang i hyrwyddo gwerthoedd ac egwyddorion yr UE a sicrhau bod marchnad yr Undeb yn parhau i fod yn gystadleuol.

Gofodau data Ewropeaidd a seilwaith data mawr

Gan alw am i lif rhydd data fod yn egwyddor arweiniol, anogodd ASEau’r Comisiwn a gwledydd yr UE i greu gofodau data sectoraidd a fydd yn galluogi rhannu data wrth ddilyn canllawiau cyffredin, gofynion cyfreithiol a phrotocolau. Yng ngoleuni'r pandemig, dywedodd ASEau y dylid rhoi sylw arbennig i'r Gofod Data Iechyd Cyffredin Ewropeaidd.

Gan fod llwyddiant y strategaeth ddata yn dibynnu i raddau helaeth ar seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, galwodd ASEau am gyflymu datblygiadau technolegol yn yr UE, megis technoleg seiberddiogelwch, ffibrau optegol, 5G a 6G, a chroesawu cynigion i hyrwyddo rôl Ewrop mewn uwchgyfrifiadura a chyfrifiadura cwantwm. . Rhybuddion nhw y dylid mynd i’r afael â’r rhaniad digidol rhwng rhanbarthau er mwyn sicrhau posibiliadau cyfartal, yn enwedig yng ngoleuni’r adferiad ôl-COVID.

Ôl-troed amgylcheddol data mawr

Er bod gan ddata'r potensial i gefnogi technolegau gwyrdd a'r Nod yr UE i ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, mae'r sector digidol yn gyfrifol am fwy na 2% o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang. Wrth iddo dyfu, rhaid iddo ganolbwyntio ar ostwng ei ôl troed carbon a lleihau E-wastraff, Dywedodd ASEau.

Deddfwriaeth rhannu data'r UE

Cyflwynodd y Comisiwn strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data ym mis Chwefror 2020. Y strategaeth a'r papur Gwyn ar ddeallusrwydd artiffisial yw pileri cyntaf strategaeth ddigidol y Comisiwn.

Darllenwch fwy am cyfleoedd deallusrwydd artiffisial a'r hyn y mae'r Senedd ei eisiau.

Mae'r Seneddau yn disgwyl i'r adroddiad gael ei ystyried yn y Ddeddf Data newydd y bydd y Comisiwn yn ei chyflwyno yn ail hanner 2021.

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar adroddiad ar y Deddf Llywodraethu Data bod y Comisiwn wedi cyflwyno ym mis Rhagfyr 2020 fel rhan o'r strategaeth ar gyfer data. Ei nod yw cynyddu argaeledd data a chryfhau ymddiriedaeth mewn rhannu data ac mewn cyfryngwyr.

Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data 

Deddf Llywodraethu Data: Llywodraethu data Ewropeaidd 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd