Cysylltu â ni

Cudd-wybodaeth artiffisial

AI: 'Mae angen i ni weithredu'n gyflym i wireddu potensial yr UE'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gallai’r UE osod safonau byd-eang ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), ond er mwyn medi ei fuddion rhaid i’r rheolau ddod yn gyflym a bod yn hyblyg, meddai Axel Voss (Yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol am adroddiad ar AI, Cymdeithas.

"Rhaid i ni fod yn ymwybodol bod AI o berthnasedd strategol dros ben," meddai Axel Voss (EPP, yr Almaen) yn hyn o Cyfweliad byw Facebook. Mae'r ASE yn arwain yr adroddiad o'r pwyllgor arbennig ar ddeallusrwydd artiffisial mewn oes ddigidol trwy Senedd Ewrop.

Gan gydnabod pwysigrwydd y dechnoleg, sefydlodd y Senedd y pwyllgor i ganolbwyntio ar AI, dysgu sut y gallai ddylanwadu ar economi'r UE, darganfod am ddulliau gwahanol wledydd a llunio awgrymiadau ar gyfer deddfwriaeth yn y dyfodol.

Yr adroddiad drafft, a gyflwynwyd i'r pwyllgor ar 9 Tachwedd 2021, meddai, dylai'r UE ganolbwyntio ar botensial enfawr AI. Dywedodd awdur yr adroddiad, Voss, y gallai'r dechnoleg hon chwarae rhan allweddol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd, y sector iechyd a chystadleurwydd yr UE.

hysbyseb

Dysgwch fwy am beth yw AI a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

A all yr UE ddod yn chwaraewr AI mwy?

Mae'r UE ar ei hôl hi yn y ras dechnoleg fyd-eang ac os yw am aros yn bŵer economaidd a byd-eang, dywed yr adroddiad, dylai ddod yn bŵer byd-eang yn AI. Os na fydd yr UE yn gweithredu'n gyflym ac yn ddewr, bydd yn dod yn "drefedigaeth ddigidol" yn Tsieina, yr UD a gwladwriaethau eraill ac yn peryglu colli ei sefydlogrwydd gwleidyddol, nawdd cymdeithasol a rhyddid unigol, meddai'r adroddiad. Yn ogystal, gallai technolegau sy'n dod i'r amlwg arwain at newid pŵer byd-eang i ffwrdd o'r byd Gorllewinol.

hysbyseb

Mae methiant yr UE i fasnacheiddio arloesiadau technolegol yn golygu bod "ein syniadau, ein talent a'n cwmnïau gorau" yn mynd i rywle arall, yn ôl yr adroddiad. Rhybuddiodd Voss fod y ffenestr cyfle yn cau, gan ddweud bod angen i’r UE “ganolbwyntio, blaenoriaethu, buddsoddi”.

Dylai Ewrop ganolbwyntio mwy ar fodelau busnes a fyddai’n galluogi trawsnewid ymchwil i gynhyrchion, sicrhau amgylchedd cystadleuol i gwmnïau ac atal draen ymennydd. Dim ond 8 o'r 200 cwmni digidol gorau sydd wedi'u lleoli yn yr UE.

Pwysigrwydd data

Mae data yn hanfodol ar gyfer datblygu AI. "Os ydyn ni'n credu y gallwn ni gystadlu yn y byd heb ddarparu data, yna rydyn ni allan," meddai Voss. "Fe ddylen ni fod yn canolbwyntio mwy ar sut gallwn ni ddarparu data, gan gynnwys data personol."

"Mae gormod o bobl yn meddwl na allwn agor GDPR ar hyn o bryd," sy'n golygu diffyg data ar gyfer diwydiant yr UE, meddai. Mae GDPR yn gosod safon fyd-eang, meddai Voss, "ond nid gyda'r meddylfryd, os ydym wedi cyrraedd safon euraidd ni allwn ei newid mwyach: dim ond os ydych chi bob amser yn gwella y byddwch chi'n aros yn y lle cyntaf."

"Mae'r casglwyr mawr o ddata yn Tsieina neu'r UD. Os ydym am wneud rhywbeth am hyn, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn gyflym iawn oherwydd mae cyflymder yn gwestiwn o gystadleuaeth yn y maes hwn."

Pryderon democratiaeth a hawliau dynol

Mae'r UE "wedi arfer gosod safonau a'u cyfuno â hawliau sylfaenol, gyda gwerthoedd Ewropeaidd craidd. Dyma'r hyn y gallwn ei gyflawni a byddwn hefyd yn dweud bod hyn yn rhywbeth sydd ei angen ar y byd hefyd," meddai.

Mae Voss yn credu y gall yr UE liniaru'r risgiau y gall AI eu peri i hawliau dynol a democratiaeth wrth gael ei gamddefnyddio, fel mewn rhai taleithiau awdurdodaidd, "os gwnawn hyn yn bragmataidd".

Mae'n rhybuddio yn erbyn dull ideolegol. “Os ydym yn canolbwyntio ar gyfuno’r dechnoleg hon â’n gwerthoedd Ewropeaidd craidd a pheidio â gorlwytho ein diwydiant a’n cwmnïau, mae gennym siawns dda o lwyddo."

Dysgwch fwy am beth mae'r Senedd ei eisiau ynglŷn â rheolau AI.

Rhannwch yr erthygl hon:

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae'r Comisiwn yn casglu barn ar wneud rheolau atebolrwydd yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, Deallusrwydd Artiffisial a'r economi gylchol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y rheolau ar iawndal am ddifrod a achosir gan gynhyrchion diffygiol. Bydd ffocws penodol ar ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) mewn cynhyrchion a gwasanaethau. Mae'r Comisiwn yn gwahodd partïon â diddordeb i fynegi eu barn ar adolygu'r Cyfarwyddeb Atebolrwydd Cynnyrch ac a yw rheolau atebolrwydd cenedlaethol eraill yn dal i ddarparu sicrwydd cyfreithiol a diogelwch defnyddwyr mewn oes o gynhyrchion a gwasanaethau craff ac wedi'u seilio ar AI. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan nad yw diogelwch y cynhyrchion a'r gwasanaethau hyn yn dibynnu nid yn unig ar eu dyluniad a'u cynhyrchiad, ond hefyd ar ddiweddariadau meddalwedd, llif data ac algorithmau. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus yn ymdrin â chwestiynau fel pa weithredwr economaidd ddylai fod yn atebol am niwed. Agwedd bwysig arall yw uwchraddio ac adnewyddu cynhyrchion a chydrannau, rhywbeth sy'n dod yn fwy a mwy pwysig wrth inni drosglwyddo i economi gylchol.

Mae'r rheolau atebolrwydd cyfredol yn seiliedig ar ddwy biler: y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Cynnyrch a rheolau atebolrwydd cenedlaethol heb eu cysoni. Mae'r Gyfarwyddeb Atebolrwydd Cynnyrch yn amddiffyn defnyddwyr sy'n dioddef anaf neu ddifrod i eiddo rhag cynhyrchion diffygiol ac mae'n cynnwys cynhyrchion sy'n amrywio o gadeiriau gardd i feddyginiaethau, ceir a chynhyrchion sy'n cael eu gyrru gan AI. Mae'r rheolau atebolrwydd cenedlaethol heb eu cysoni yn cynnwys amryw o reolau atebolrwydd gwahanol, sy'n ymwneud â gwahanol fathau o ddifrod a hawliadau yn erbyn unrhyw berson atebol. Mae'r ymgynghori ar agor am 12 wythnos a bydd yn rhedeg tan 10 Ionawr. Am fwy o wybodaeth ar reolau atebolrwydd, gweler yma, yma a yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Arweinwyr nodedig o ranbarthau Boston a'r Balcanau i gydweithio ar gyfer Cyfraith Fyd-eang ar AI a Hawliau Digidol

cyhoeddwyd

on

Mae dau sefydliad o fri o Ogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau a’r Balcanau, Boston Global Forum (BGF) a Chanolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) wedi cyhoeddi cydweithrediad i hyrwyddo mentrau arloesol sy’n gysylltiedig â Chynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol. Roedd y fenter, a oedd yn destun derbyniadt Polisi Lab fforwm ar-lein, hefyd yn cynnwys Menter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig, Cymdeithas y Byd AI (AIWS) a'r Club de Madrid.

Mae'r cyhoeddiad ar y cyd yn nodi y bydd BGF yn cefnogi Rhaglen Addysg Goleuadau Byd-eang NGIC yn Baku, yn ogystal â nifer o fentrau eraill.

Bydd BGF a NGIC yn cyfnewid adnoddau i ddatblygu mentrau i ddatrys materion cymhleth a dadleuol yn y byd heddiw a siapio’r dyfodol ar gyfer “Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.”

O dan y cytundeb, bydd y BGF a NGIC yn ymuno i hyrwyddo'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol (GADG), a bydd NGIC yn cysylltu llywodraethau cenhedloedd y Balcanau a'r Dwyrain Canol i gefnogi'r Gynghrair. Bydd y ddau sefydliad yn argymell siaradwyr, yn hyrwyddo cynadleddau a fforymau, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau ar y cyd.

hysbyseb

Nododd Nguyen Anh Tuan, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol y BGF, y cytundeb a nodi ei effaith ar ehangu'r Gynghrair: “Bydd NGIC yn dod â lefel uchel o ymgysylltiad ac arweinwyr nodedig y Balcanau, gan gyfrannu at greu Deddf Fyd-eang a Cytunwch ar AI a Hawliau Digidol, a thrafodwch y Cytundeb mewn cynadleddau arwyddocaol y mae NGIC yn aml yn eu trefnu mewn llawer o ddinasoedd fel Efrog Newydd, Beijing, Riga, Athen, Andorra, Cairo, Sarajevo, Sofia, Brwsel, Cenadaethau yn Kiev,

Tel-Aviv, Aman, Istanbul, Bucharest, y mae llawer o benaethiaid gwladwriaethau ac arweinwyr y llywodraeth yn eu mynychu. ”

 Am Fforwm Byd-eang Boston

hysbyseb

Mae'r Fforwm Byd-eang Boston (BGF) yn cynnig lleoliad i arweinwyr, strategwyr, meddylwyr ac arloeswyr gyfrannu at Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.

Yn 2019, y Fforwm Byd-eang Boston, mewn cydweithrediad ag Effaith Academaidd y Cenhedloedd Unedig, lansiodd Fenter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig. Dechreuodd gyda rhyddhau gwaith mawr o'r enw “Remaking the World - Toward an Age of Global Enlightenment”. Mae mwy nag ugain o arweinwyr, meddylwyr, strategwyr ac arloeswyr o fri yn cyflwyno dulliau digynsail o'r heriau sydd gerbron y byd. Mae'r cyfranwyr hyn yn cynnwys Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, y Llywodraethwr Michael Dukakis, Tad Rhyngrwyd Vint Cerf, Cyn Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau Ash Carter, Athrawon Prifysgol Harvard Joseph Nye a Thomas Patterson, Athrawon MIT Nazli Choucri ac Alex 'Sandy' Pentland , ac ASE Eva Kaili.

Cyflwynodd y BGF gysyniadau craidd sy'n siapio mentrau rhyngwladol arloesol, yn fwyaf arbennig, y Contract Cymdeithasol ar gyfer Oes AI, Cyfraith a Chytundeb Rhyngwladol AI, y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol, Ecosystem Cymdeithas y Byd AI (AIWS), a Dinas AIWS.

 Am y Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi

Sefydliad rhyngwladol, anwleidyddol yw Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) sy'n ymroddedig i gof y bardd mawr o Aserbaijan, Nizami Ganjavi ac i astudio a lledaenu ei weithiau gyda chenhadaeth i adeiladu deialog, dealltwriaeth, parch at ei gilydd, goddefgarwch rhwng diwylliannau a phobloedd ar gyfer adeiladu cymdeithasau swyddogaethol a chynhwysol. Prif genhadaeth Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi yw hyrwyddo Cymdeithasau Dysgu, Goddefgarwch, Deialog, Deall a Rhannu mewn byd mewn sawl ffordd heddiw sy'n wynebu heriau digynsail.

Mae aelodau bwrdd NGIC yn cynnwys cyn-lywyddion a phrif weinidogion ardal y Balcanau ac arweinwyr Gogledd Ewrop o'r Ffindir, Latfia, Gwlad Belg, y Cenhedloedd Unedig, a ffigurau nodedig o'r UD.

I gael gwybodaeth am y Fforwm Polisi diweddar, ewch i

· Pecyn cyfryngau ar gyfer Polisi Lab

· Cofrestru ar gyfer Lab Polisi

· Am Fforwm Byd-eang Boston

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd