Cysylltu â ni

Iechyd

Cyfweliad ag Eric Bossan, Pennaeth Ewrop Viatris

cyhoeddwyd

on

Martin Banks yn siarad ag Eric Bossan.

A allwch chi ddweud rhywbeth wrthym am Viatris, eich rôl bersonol eich hun a hefyd yr hyn y mae'r cwmni'n ei wneud, ac y bydd yn ei wneud, o ran cynaliadwyedd amgylcheddol?

Mae Viatris yn gwmni gofal iechyd byd-eang a ffurfiwyd ym mis Tachwedd 2020 gyda gweithlu o fwy na 40,000. Nod Viatris yw sicrhau mwy o fynediad at feddyginiaethau fforddiadwy o ansawdd i gleifion ledled y byd, waeth beth fo'u daearyddiaeth neu eu hamgylchiad.

Rwy'n goruchwylio ein gweithrediadau masnachol. Yn Ewrop, rydym yn un o'r cwmnïau fferyllol mwyaf blaenllaw. Mae gennym ni bresenoldeb mewn 38 o wledydd ac rydyn ni'n cyflogi tua. 11,000 o unigolion. Rydym, er enghraifft, yn chwaraewr allweddol ym maes thrombosis, ac wrth yrru mynediad at biosimilars, a all gynnig dewisiadau amgen triniaeth bwysig, a mwy fforddiadwy yn aml - gydag un o bortffolios bios tebyg mwyaf a mwyaf amrywiol y diwydiant.

Mae cynaliadwyedd i ni yn cyfeirio at wydnwch tymor hir ein perfformiad cyffredinol, wedi'i bweru gan ein cenhadaeth a'n model gweithredu. Mae hyn yn rhagdybio parch at yr adnoddau naturiol rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw a'r cyfraniadau cymdeithasol rydyn ni'n eu gwneud trwy ein gwaith.

Llygredd yw un o themâu Wythnos Werdd yr UE eleni. Pa mor fawr yw problem iechyd a llygredd a beth ydych chi'n gobeithio y bydd y digwyddiad yn ei gyflawni o ran mynd i'r afael â'r mater byd-eang hwn?

Fel y nodwyd hefyd yn y cynllun gweithredu Dim Llygredd a lansiwyd gan y CE ganol mis Mai, llygredd yw achos amgylcheddol mwyaf afiechydon meddyliol a chorfforol lluosog a marwolaethau cynamserol.

Fel rhan o'n hymrwymiad, rydym yn cynnal gweithrediadau cynaliadwy a chyfrifol, ac yn gweithio'n ddiwyd i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Mae gennym ddull integredig sy'n canolbwyntio ar reoli ein defnydd o ddŵr, allyriadau aer, gwastraff, newid yn yr hinsawdd ac effaith ynni; rhai enghreifftiau o'n hymdrechion yw: tyfwyd y defnydd o ynni adnewyddadwy 485% yn y pum mlynedd diwethaf ac mae pob safle gan ein cwmni etifeddiaeth Mylan yn Iwerddon - gwlad lle mae gennym y nifer uchaf o safleoedd yn Ewrop - yn defnyddio 100% ynni adnewyddadwy.

Wedi dweud hynny, mae Wythnos Werdd 2021 yr UE wedi bod ac yn parhau i fod yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a dinasyddion sydd â diddordeb ar sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i wireddu'r uchelgais ar gyfer amgylchedd di-lygredd a di-wenwyn.

Ni allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain - felly, rydym yn partneru â diwydiant a'r byd academaidd i hyrwyddo polisïau ac arferion sy'n seiliedig ar risg a gwyddoniaeth.

Er enghraifft, rydym yn eirioli mentrau diwydiant sefydledig ar arferion amgylcheddol da gan gynnwys gweithgynhyrchu cyfrifol a rheoli elifiant, yn ogystal â phartneru gyda'r diwydiant fferyllol i gynyddu cymhwysiad.

Beth yn benodol yw ymgysylltiad eich cwmni ag Wythnos Werdd 2021 ac, yn fwy cyffredinol, â'r UE? Pa mor realistig yw Uchelgais Dim Llygredd yr UE? A allai'r UE fod yn gwneud mwy yn y maes hwn?

Gan ei bod yn wythnos graff iawn, fy ngalwad yw defnyddio ynni EUGreenWeek i ymgymryd â'r heriau amgylcheddol sydd o'n blaenau a chael fy ysbrydoli gan y penderfyniad a'r ymrwymiad y mae'r diwydiant fferyllol wedi'u rhoi y tu ôl i COVID-19. Mae angen i'r diwydiant fferyllol chwarae rhan wrth arwain yr ymdrechion hyn, wrth i ni geisio sicrhau cyflenwad o feddyginiaeth o ansawdd uchel a chynnal ymddygiad amgylcheddol cyfrifol.

Mae ein gwaith ar lefel Brwsel yn cyfuno eirioli dros arferion da sefydledig gan gynnwys gweithgynhyrchu cyfrifol a rheoli elifiant. Credwn mai dyma'r ffordd orau i raddfa cymhwysiad arferion amgylcheddol da ac i hwyluso effeithiolrwydd ar draws y gadwyn werth, i helpu i leihau baich gweinyddol a chynnwys cost - mae pob un ohonynt yn gwasanaethu'r ddau amcan trosfwaol sef mynediad sefydlog ac amserol i ansawdd uchel a meddygaeth fforddiadwy ac ymddygiad cyfrifol.

Er enghraifft, rydym yn cydweithio â chymdeithasau diwydiant fferyllol Ewrop - Meddyginiaethau ar gyfer Ewrop, Cymdeithas Diwydiant Hunanofal Ewrop (AESGP) a Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA) - a datblygwyd fframwaith cyfannol ar gyfer darogan. a blaenoriaethu fferyllol i gefnogi gwerthusiadau o'u risgiau posibl mewn systemau dŵr ac offeryn amlygiad amgylcheddol gofodol sy'n galluogi defnyddwyr i ragfynegi crynodiadau API (cynhwysyn fferyllol gweithredol) mewn systemau dŵr. Bydd y prosiect dilynol, PREMIER, partneriaeth cyhoeddus-preifat, a gyd-ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd ac a ddechreuodd ym mis Medi 2020, yn gwneud y data amgylcheddol sydd ar gael yn fwy gweladwy a hygyrch i'r holl randdeiliaid.

A allwch chi egluro, yn fyr, sut mae'ch cwmni'n ceisio cydbwyso rhwng mynd i'r afael ag anghenion iechyd dybryd a mynd i'r afael â heriau amgylcheddol?

Mae iechyd yr amgylchedd a phobl yn rhyng-gysylltiedig, perthynas sydd wedi'i thanlinellu gan newid yn yr hinsawdd, llygredd a straen dŵr. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targedau uchelgeisiol yng Nghyfraith Hinsawdd Ewrop - i gynnwys targed lleihau allyriadau 2030 o 55% o leiaf fel cam tuag at nod niwtraliaeth hinsawdd 2050; bydd yn sicr yn helpu i yrru Ewrop wyrddach a chyfrannu at wella iechyd y cyhoedd.

O ran fferyllol, nod y Cynllun Gweithredu Llygredd Dim uchelgeisiol yw datrys llygredd o fferyllol mewn dŵr, yn ogystal ag un Cynllun Gweithredu Iechyd yr UE yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR). Yn ogystal, mae dinasyddion yr UE, a'n cwsmeriaid a'n partneriaid busnes, yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd ac yn mynnu bod cwmnïau'n cymryd safle ac yn dangos ymrwymiad i'r pwnc hwn.

Gan fod fferyllol yn ddiwydiant rheoledig iawn, dim ond ychydig bach y mae elifiant gweithgynhyrchu yn cyfrannu at bresenoldeb fferyllol yn yr amgylchedd. Daw'r rhan fwyaf o'r effaith o ysgarthiad dynol. I gael canlyniadau effeithiol, dylai bwrdeistrefi fod yn rhoi gweithfeydd trin dŵr gwastraff ar waith.

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein rhan wrth i ni weithio i gyflawni ein cenhadaeth o fynd i'r afael ag effaith amgylcheddol ein diwydiant wrth ddarparu mynediad i gleifion waeth beth fo'u daearyddiaeth neu eu hamgylchiad.

Mae cadw dŵr a rheoli dŵr gwastraff yn rhagweithiol yn gydrannau craidd i reoli gweithrediadau cynaliadwy yn ogystal ag wrth hyrwyddo mynediad at feddygaeth ac iechyd da. Er enghraifft, yn 2020, gwnaethom weithredu mesurau mewn sawl un o'n safleoedd yn India i leihau ein defnydd o ddŵr, gwella effeithlonrwydd a sicrhau nad oes unrhyw ddŵr gwastraff heb ei drin yn dod i mewn i'r amgylchedd. Mae'r mentrau hyn yn tystio i'n hymrwymiad i warchod dŵr a rheoli dŵr gwastraff yn rhagweithiol yn fyd-eang.

Maes arall yr ydym yn ei ystyried yn hanfodol i fod yn bartner arno yw ymladd ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR), sy'n digwydd pan fydd bacteria'n esblygu i wrthsefyll effeithiau gwrthfiotigau. Mae llawer o ffactorau'n cyfrannu at AMB, gan gynnwys rheoli heintiau'n wael, gor-ragnodi gwrthfiotigau a gwrthfiotigau yn yr amgylchedd. Mae'r rhan fwyaf o wrthfiotigau yn yr amgylchedd yn ganlyniad ysgarthion dynol ac anifeiliaid tra bod swm sylweddol llai o weithgynhyrchu cynhwysion fferyllol gweithredol (API) a'u llunio i mewn i gyffuriau. Rydym yn llofnodwr Datganiad Davos ar frwydro yn erbyn AMR ac yn aelod o fwrdd sefydlu Cynghrair Diwydiant AMR. Rydym wedi mabwysiadu Fframwaith Gweithgynhyrchu Gwrthfiotig Cyffredin Cynghrair y Diwydiant AMR ac rydym yn aelod gweithgar o'i weithgor gweithgynhyrchu. Mae'r Fframwaith Gweithgynhyrchu Gwrthfiotig Cyffredin yn darparu methodoleg gyffredin i asesu risg bosibl o ollyngiadau gwrthfiotig ac i gymryd camau priodol pan fo angen.

Fel cwmni sydd newydd ei ffurfio, rydym yn edrych ymlaen at osod targedau perfformiad yn seiliedig ar wyddoniaeth, gan ganolbwyntio i ddechrau ar yr hinsawdd, dŵr a gwastraff. Hefyd, mae Viatris wedi cymeradwyo Mandad Dŵr Prif Swyddog Gweithredol Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig yn ddiweddar. Mae'n fenter fyd-eang bwysig sydd wedi ymrwymo i leihau straen dŵr trwy nodi a lleihau risgiau dŵr critigol, bachu cyfleoedd sy'n gysylltiedig â dŵr, a chyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Beth, os o gwbl, yw'r gwersi i'w dysgu o'r pandemig o ran cynaliadwyedd amgylcheddol a mynd i'r afael â llygredd? A fydd y byd mewn gwell sefyllfa i fynd i'r afael â phandemig arall fel hyn?

Mae'r pandemig wedi tanlinellu materion brys undod iechyd byd-eang, diogelwch a thegwch, a bydd effeithiau economaidd yn arwain at oblygiadau hirhoedlog. Fel cwmni, yn 2020, gwnaethom ganolbwyntio ein hymdrechion polisi yn ymwneud â COVID-19 ar sicrhau parhad mynediad at feddyginiaethau i gleifion ledled y byd, gan oresgyn tirwedd sy'n newid yn barhaus o gyfyngiadau ffiniau, gofynion y llywodraeth ac aflonyddwch i'r system iechyd.

Ni ellir tanlinellu ymdrechion cannoedd ar filoedd o weithwyr gofal iechyd ledled y byd. Mae eu hymdrechion diflino a’r cydweithredu rhwng partneriaid cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys y diwydiant fferyllol byd-eang, yn profi y gallwn wneud iddo ddigwydd wrth alinio ar amcan cyffredin.

Gan edrych i'r dyfodol, beth yn eich barn chi yw'r prif faterion / heriau sydd i ddod i lunwyr polisi a'ch sector?

Er mwyn goresgyn unrhyw heriau neu faterion, rhaid i ni gadw deialog agored ac adeiladol gyda rhanddeiliaid ledled Ewrop, anelu at ddod o hyd i atebion sy'n gwarantu mynediad at feddyginiaethau ac ymateb i'r heriau iechyd ac amgylcheddol. Credaf yn gryf y gall busnes fod yn rym er daioni. Rydym yn barod i fod yn bartner ar gyfer Ewrop wyrddach a mwy cyfiawn.

Parhau Darllen

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE - 'Cam mawr tuag at adferiad diogel'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Mehefin), mynychodd Llywyddion Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa: “Heddiw, rydyn ni’n cymryd cam mawr tuag at adferiad diogel, i adfer ein rhyddid i symud ac i hybu adferiad economaidd. Mae'r dystysgrif ddigidol yn offeryn cynhwysol. Mae'n cynnwys pobl sydd wedi gwella o COVID, pobl â phrofion negyddol a phobl sydd wedi'u brechu. Heddiw rydym yn anfon ymdeimlad newydd o hyder at ein dinasyddion y byddwn gyda'n gilydd yn goresgyn y pandemig hwn ac i fwynhau teithio eto, yn ddiogel ac yn rhydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. ”

Dywedodd llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Ar y diwrnod hwn 36 mlynedd yn ôl, llofnodwyd Cytundeb Schengen, penderfynodd pum aelod-wladwriaeth bryd hynny agor eu ffiniau i’w gilydd a dyma ddechrau’r hyn sydd heddiw i lawer, llawer dinasyddion, un o lwyddiannau mwyaf Ewrop, y posibilrwydd i deithio'n rhydd o fewn ein hundeb. Mae'r dystysgrif COVID ddigidol Ewropeaidd yn ein sicrhau o ysbryd Ewrop agored, Ewrop heb rwystrau, ond hefyd Ewrop sy'n agor yn araf ond yn sicr ar ôl yr amser anoddaf, mae'r dystysgrif yn symbol o Ewrop agored a digidol. ”

Mae tri ar ddeg o aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE, erbyn 1 Gorffennaf bydd y rheolau newydd yn berthnasol yn holl daleithiau'r UE. Mae'r Comisiwn wedi sefydlu porth a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau wirio bod y tystysgrifau'n ddilys. Dywedodd Von der Leyen hefyd fod y dystysgrif i'w phriodoli i lwyddiant strategaeth frechu Ewrop. 

Bydd gwledydd yr UE yn dal i allu gosod cyfyngiadau os ydynt yn angenrheidiol ac yn gymesur i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond gofynnir i bob gwladwriaeth ymatal rhag gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Nod Tystysgrif COVID Digidol yr UE yw hwyluso symudiad diogel a rhydd y tu mewn i'r UE yn ystod pandemig COVID-19. Mae gan bob Ewropeaidd hawl i symud yn rhydd, hefyd heb y dystysgrif, ond bydd y dystysgrif yn hwyluso teithio, gan eithrio deiliaid rhag cyfyngiadau fel cwarantîn.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hygyrch i bawb a bydd yn:

  • ymdrin â brechu, profi ac adfer COVID-19
  • bod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn holl ieithoedd yr UE
  • bod ar gael mewn fformat digidol a phapur
  • bod yn ddiogel a chynnwys cod QR wedi'i lofnodi'n ddigidol

Yn ogystal, ymrwymodd y Comisiwn i symud € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i ddarparu profion fforddiadwy.

Bydd y Rheoliad yn berthnasol am 12 mis ar 1 Gorffennaf 2021.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen

EU

EAPM: 2il Gynhadledd Llywyddiaeth Pontio ar 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth': Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Bore da, cydweithwyr iechyd, a chroeso cynnes i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Mae gennym newyddion cyffrous y bore yma gan y bydd 2il gynhadledd Llywyddiaeth Pontio sydd ar ddod yn ystod Llywyddiaeth Slofenia’r UE yn cael ei chynnal ar 1 Gorffennaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Pontio: Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd - Cofrestru'n Agored

Thema 2 EAPMnd Cynhadledd Llywyddiaeth Pontio, a gynhelir ddydd Iau, 1 Gorffennaf, yn nawdd Llywyddiaeth Slofenia'r UE, fydd 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i Bersonoli mewn Gofal Iechyd '

Rhennir y gynhadledd yn bum sesiwn sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol: 

  • Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Ymddiriedolaeth Dinasyddion
  • Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio
  • Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig
  •  Sesiwn 4: Diogelu Mynediad i Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru, yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Felly, beth sydd ymhlith y pynciau ar y bwrdd?

Mae argyfwng presennol COVID-19 wedi taflu rhyddhad difrifol i lawer o faterion gofal iechyd Ewropeaidd, ac yn wir byd-eang. Mae hefyd wedi codi cwestiynau pwysig, nid rhai newydd o reidrwydd, ond rhai sydd wedi symud mwy i ffocws yn ystod y pandemig.

Un cwestiwn o'r fath yw a ddylai'r UE gael rôl fwy yn iechyd y cyhoedd - ac yn enwedig wrth ddarparu technoleg iechyd. Byddai hyn, wrth gwrs, yn amharu ar gymhwysedd yr aelod-wladwriaeth sy'n cael ei warchod yn ofalus mewn gofal iechyd felly, pe bai hyn yn digwydd, sut fyddai hynny?

Cwestiwn arall yw sut y gellir pontio'r bylchau amlwg iawn bellach er mwyn amddiffyn iechyd Ewrop yn well cyn argyfwng arall a sut mae nodi darpar gleifion? Beth yw'r blaenoriaethau? A ddylai'r UE ddatblygu Canllawiau Sgrinio Canser yr Ysgyfaint a'r Prostad? Y cwestiwn ehangach, fel y soniwyd uchod, yw a yw'n bryd rhoi rôl fwy i'r UE ym maes amddiffyn iechyd Ewrop.

Yn y cyfamser, wrth wraidd meddygaeth wedi'i bersonoli, mae'r defnydd aruthrol o ddata iechyd. Mae hwn yn bwnc sensitif. Yn sicr mae angen i'r gymuned gwyddor iechyd siarad yn fwy agored am ddefnyddio data iechyd personol mewn ymchwil i wella iechyd pobl a dileu afiechydon fel canser ac mae'n rhaid i'r cyhoedd fod yng nghanol unrhyw drafodaeth.

Mae llawer o fentrau cenedlaethol a rhyngwladol yn dibynnu ar ddadansoddeg data gynhwysfawr i yrru atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella canlyniadau iechyd.

Ochr yn ochr â'n nifer o siaradwyr gwych, bydd mynychwyr yn dod o arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli - gan gynnwys cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ynghyd â diwydiant, gwyddoniaeth, y byd academaidd a'r maes ymchwil. Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod.

Gallwch gofrestru, yma, a dadlwythwch ein hagenda yma!

Mewn newyddion arall…

Dosau 500miliwn BioNTech / Pfizer wedi'u gosod i'w dosbarthu'n fyd-eang o'r UD

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu prynu 500 miliwn dos o frechlyn Pfizer coronavirus i'w ddosbarthu i genhedloedd eraill, gan ychwanegu'n sylweddol at ei hymdrechion parhaus i frechu poblogaethau ledled y byd, yn ôl tri pherson sy'n gyfarwydd â'r cynlluniau. Fe allai’r symudiad gan lywodraeth yr UD arwain at anfon 200 miliwn o ddosau Pfizer ledled y byd eleni, ac yna 300 miliwn arall ar draws hanner cyntaf 2022, yn ôl yr unigolion sy’n gyfarwydd â’r cynllun. Bydd yr Arlywydd Joe Biden yn cyhoeddi’r cynllun cyn cyfarfod G-7 yn y Deyrnas Unedig. 

Mae Pfizer a'i bartner datblygu BioNTech wedi brolio yn ystod yr wythnosau diwethaf eu bod yn ehangu galluoedd gweithgynhyrchu yn aruthrol ac yn disgwyl darparu biliynau o ddosau o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Mae ASEau yn gweld Tystysgrif COVID Digidol yr UE fel offeryn i adfer rhyddid ac annog gwledydd yr UE i'w weithredu erbyn 1 Gorffennaf. Nod y dystysgrif yw galluogi teithio haws a mwy diogel trwy brofi bod rhywun wedi cael ei frechu, cael prawf COVID negyddol neu ei adfer o'r afiechyd. Mae'r isadeiledd ar ei gyfer ac mae 23 gwlad yn dechnegol barod, gyda naw eisoes yn cyhoeddi ac yn gwirio o leiaf un math o dystysgrif. 

Mewn dadl lawn ar 8 Mehefin, dywedodd Juan Fernando López Aguilar (S&D, Sbaen), yr ASE arweiniol ynglŷn â’r dystysgrif, fod rhyddid symud yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan ddinasyddion yr UE a bod y trafodaethau ar Dystysgrif COVID “wedi’u cwblhau yn y cofnod. amser ”. 

“Rydyn ni am anfon y neges at ddinasyddion Ewropeaidd ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i adfer rhyddid i symud.” 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: "Bydd y dystysgrif, a fydd yn rhad ac am ddim, yn cael ei chyhoeddi gan yr holl aelod-wladwriaethau a bydd yn rhaid ei derbyn ledled Ewrop. Bydd yn cyfrannu at godi cyfyngiadau yn raddol." Rhaid i aelod-wladwriaethau gymhwyso'r rheolau Tystysgrif COVID yw'r “cam cyntaf tuag at gael gwared ar gyfyngiadau ac mae hynny'n newyddion da i lawer o bobl yn Ewrop - pobl sy'n teithio am waith, teuluoedd sy'n byw mewn ardaloedd ar y ffin, ac ar gyfer twristiaeth,” meddai ASE Birgit Sippel (S&D, yr Almaen). 

Dywedodd mai mater i wledydd yr UE bellach yw cysoni’r rheolau ar deithio. “Mae pob dinesydd yn yr Undeb Ewropeaidd yn iawn yn disgwyl gallu defnyddio’r system hon erbyn dechrau’r haf a rhaid i aelod-wladwriaethau gyflawni,” meddai Jeroen Lenaers (EPP, yr Iseldiroedd). Dywedodd fod hyn yn golygu nid yn unig weithrediad technegol y dystysgrif, ond llawer mwy: “Mae dinasyddion Ewropeaidd eisiau cael rhywfaint o gydlynu a rhagweladwyedd ar ein ffiniau mewnol o’r diwedd.”

Pleidlais lawn ar hepgor

Heddiw (10 Mehefin) bydd ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ar y trafodaethau hepgor TRIPS - cymeradwyodd Senedd Ewrop benderfyniad ddydd Mercher (9 Mehefin) yn galw am hepgor patentau brechlyn COVID-19 dros dro, tra bod y Comisiwn yn parhau i fod yn gadarn yn ei wrthwynebiad i mesurau o'r fath a dywedodd fod ganddo gynlluniau gwahanol i gyflymu'r broses o gyflwyno brechlyn yn fyd-eang. 

Pleidleisiodd y Senedd o blaid ildio hawliau eiddo deallusol (IP) brechlyn COVID-19 gyda 355 i 263 a 71 yn ymatal. Daeth y bleidlais ar ôl dadl ynghylch a ddylai’r UE ymuno â gwledydd eraill fel De Affrica ac India i fynnu hepgor hawliau IP yng nghyd-destun Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Rhannwyd ASEau i raddau helaeth: er bod rhai wedi galw ar y Comisiwn i gefnogi’r hepgoriad, dadleuodd eraill, yn enwedig gan Blaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) ar y dde, na fyddai hyn yn cyflymu’r broses o ddarparu brechlynnau ac y byddai’n niweidio arloesedd. 

Mynegodd deddfwyr ym mhwyllgor masnach Senedd Ewrop eu safbwynt o blaid ildio ar 25 Mai, ar ôl mabwysiadu adroddiad ar agweddau a goblygiadau cysylltiedig â masnach COVID-19. Anogodd yr adroddiad yr UE i gymryd rhan mewn trafodaethau adeiladol gyda'r WTO i hepgor dros dro o'r amddiffyniad IPR ar frechlynnau COVID-19, er mwyn sicrhau nad yw gwledydd yn wynebu dial dros droseddau patent sy'n gysylltiedig â COVID-19. Yn ôl arweinydd y Gwyrddion, un offeryn i ddod â hyn ymlaen a hybu cynhyrchu brechlyn byd-eang yw hepgor y Cytundeb ar Agweddau Cysylltiedig â Masnach ar Hawliau Eiddo Deallusol (TRIPS), yn ogystal â thrwyddedu gorfodol a rhannu gwybodaeth ar gyfer gwledydd y de. o'r byd.

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon gan EAPM - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer Llywyddiaeth yr UE EAPM / Slofenia sydd ar ddod yma a gweld yr agenda yma, a chael penwythnos diogel a difyr iawn.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd