Cysylltu â ni

Busnes

Ysgogiad newydd yn natblygiad Freedom Holding Corp

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Freedom Holding Corp o Kazakhstan ehangu ei fwrdd cyfarwyddwyr. Mae'r daliad yn datblygu'n weithredol mewn awdurdodaethau newydd, ac yn hyn o beth, mae wedi ychwanegu at y Bwrdd Cyfarwyddwyr unigolion sydd â phrofiad o reoli cwmnïau rhyngwladol sydd â gwybodaeth am weithrediadau byd-eang. Byddant yn canolbwyntio ar wella systemau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg. Ymhlith yr aelodau newydd mae Kairat Kelimbetov, Andrew Gamble a Philippe Vogeler. Yn ogystal, mae cyn-aelod o’r bwrdd, Jason Kerr, wedi’i benodi i swydd y Prif Swyddog Cyfreithiol. Bydd yn adeiladu strwythur cyfreithiol unedig ar gyfer Freedom Holding Corp. a bydd yn gyfrifol am gydymffurfio rheoleiddiol yn y gwledydd lle mae'r cwmni daliannol yn gweithredu.

Mae ehangu'r Byrddau cyfarwyddwyr yn dangos agwedd newydd y cwmni. Yn ddiweddar, siaradodd Timur Turlov, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Freedom Holding Corp., am sut mae trosglwyddiadau arian yn gweithio. Gan ddefnyddio banc y cwmni fel enghraifft, eglurodd pam fod y broses hon mor gymhleth ac yn gofyn am adnoddau. “Yn ein banc, rydym wedi gwneud ein gorau i gynnig pob senario posibl o drosglwyddiadau i gleientiaid, er bod y broses hon yn mynd yn fwy cymhleth bob blwyddyn. Rydym yn gweithredu trosglwyddiadau arian mewn tenge ar ein pen ein hunain; mewn yuan trwy Fanc Tsieina; yn dirham trwy Mashreq Bank; mewn ewro trwy Rietumu Banka ac mewn rubles trwy Cifra Bank. Gallwn hefyd anfon doleri i Tsieina diolch i'n system o gysylltiadau cyfatebol uniongyrchol â banciau eraill, ond mae hyn yn bosibl yn unig o fewn y gyfres o wasanaethau sydd ar gael i gleientiaid corfforaethol o Kazakhstan, ”ysgrifennodd yn ei flog.

Y Bydysawd Rhyddid

Ar hyn o bryd mae Freedom Bank yn negodi gyda sefydliadau ariannol mawr yr Unol Daleithiau a all brosesu trafodion doler ar gyfer cleientiaid unigol.

Er na fydd gan y gwasanaeth hwn unrhyw bwysigrwydd ymarferol i'r banc Kazakhstani, gan nad yw'r trafodion hyn yn broffidiol, bydd yn cyfrannu at ddelwedd gyffredinol Freedom Bank. Er mwyn cynnal taliadau o'r fath, rhaid i'r cwmni logi byddin o arbenigwyr cydymffurfio sy'n gorfod dadansoddi proffil cleient a'i ffynonellau incwm i sicrhau nad yw trafodiad yn torri cyfraith ryngwladol sy'n atal gwyngalchu arian yn anghyfreithlon. Serch hynny, mae swyddogion gweithredol Freedom Bank yn credu y dylai ei gleientiaid gael y cyfle i anfon a derbyn trosglwyddiadau arian mewn USD nid yn unig yn Kazakhstan ond hefyd mewn gwledydd eraill hefyd. Dyna pam mae'r Banc yn barod ar gyfer costau ychwanegol.

Os edrychwch ar hyn o ecosystem gwasanaethau ariannol Freedom, fe welwch resymeg glir yn y symudiad. Mae Freedom Bank yn rhan o system sydd â'r nod allweddol o ehangu, nid culhau, ffiniau ariannol ar gyfer ei fwy na phum miliwn o gwsmeriaid. Ym mis Mawrth, lansiodd y Banc ei SuperApp lle mae holl wasanaethau Freedom Holding Corp. ar gyfer cwsmeriaid manwerthu wedi'u casglu ynghyd. Ynghyd â gwasanaethau bancio, bydd defnyddwyr yr ap yn cael mynediad at wahanol gynhyrchion yswiriant a chyfrif broceriaeth ar gyfer masnachu ar farchnad stoc Kazakhstani a chyfnewidfeydd rhyngwladol blaenllaw, ymhlith gwasanaethau eraill. Yn ôl yr adroddiad ariannol diweddaraf (ar gyfer y cyfnod rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2023), enillodd yr ecosystem $359 miliwn, gan gynnwys $140.2 miliwn gan Freedom Bank, $94.07 miliwn gan Freedom Life and Freedom Insurance a $96 miliwn gan Freedom Finance Global, cwmni broceriaeth rhyngwladol .

Mae disgwyl i un busnes mwy addawol ymuno â'r busnesau uchod ymhen sawl blwyddyn. Ym mis Rhagfyr 2023, llwyddodd y cwmni i osod bondiau aeddfedrwydd pum mlynedd gyda chyfraddau cwpon o 12% (a dalwyd o fewn y ddwy flynedd gyntaf). Ar y pryd, cododd y cwmni $200 miliwn sydd wedi'i ddyrannu ar gyfer datblygu seilwaith Freedom Telecom, gweithredwr telathrebu newydd y disgwylir iddo ddod yn arweinydd ym maes cyfathrebu, mynediad rhyngrwyd band eang, a storio data cwmwl. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'r cwmni'n gosod cebl ffibr optig (hyd at 300,000 cilomedr), gosod gorsafoedd sylfaen mewn dinasoedd mawr, a phrynu canolfannau prosesu data.

hysbyseb

n chiCyllid heb ffiniau

Mae Freedom Holding Corp. yn ehangu ei bresenoldeb nid yn unig yng Nghanolbarth Asia ond hefyd yn yr Hen Fyd a'r Byd Newydd. Yn yr Unol Daleithiau mae is-gwmni sy'n eiddo llwyr i'r cwmni, Freedom Capital Markets, yn gweithredu fel tanysgrifennwr ac yn cynghori busnesau Americanaidd ar fynediad i farchnadoedd cyfalaf trwy offrymau cyhoeddus cychwynnol ac offrymau eilaidd. Mae adran Ewropeaidd y cwmni yn darparu gwasanaethau i ddegau o filoedd o fuddsoddwyr manwerthu. Yn gyffredinol, mae gan y cwmni fwy na 100 o swyddfeydd cynrychioliadol ledled y byd.

Mae Freedom Holding Corp. yn gwmni sy'n cael ei fasnachu'n gyhoeddus ac mae ei gyfranddaliadau, sy'n cael eu masnachu dan y symbol ticker FRHC, ar gael ar y Nasdaq i bob buddsoddwr. Aeth y cwmni'n gyhoeddus yng nghwymp 2019 ac ers hynny mae pris ei gyfranddaliadau wedi codi mwy na chwe gwaith. Mae Wall Street yn gwerthfawrogi'r cwmni o Kazakhstani ar $4.5 biliwn, sy'n ei wneud yn un o'r cwmnïau ariannol mwyaf yn y CIS, a'i sylfaenydd, Timur Turlov, un o'r bobl gyfoethocaf yn y byd.

Fodd bynnag, mae agwedd yr ariannwr at ei gyfoeth yn eithaf digynnwrf. Mae'n ystyried ei ffortiwn fel arf yn unig i wneud y byd o'i gwmpas yn lle gwell. “Rwy’n mynd i fyw fy mywyd mewn ffordd lle byddwn yn gallu dweud, ‘Rwyf wedi gwneud popeth posibl i wneud fy ngwlad yn lle gwell,’” meddai mewn cyfweliad â’r Exclusive Magazine ar YouTube. Ar wahân i fusnes, mae Turlov hefyd yn llywydd Ffederasiwn Gwyddbwyll Kazakhstan a sylfaenydd Qalam, y prosiect ar-lein sy'n canolbwyntio ar hanes Kazakhstan a Chanolbarth Asia. Ym mis Mawrth, adroddodd y cyfryngau y byddai Freedom Holding Corp yn cefnogi adeiladu adeilad addysgol newydd ar gyfer Prifysgol SDU, sef un yn unig o lawer o fentrau sydd wedi'u hanelu at ddatblygiad cynaliadwy Kazakhstan a hyrwyddo potensial ei dinasyddion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd