Cysylltu â ni

Frontpage

Jeff Koons: Dynoliaeth Cyn Pawb

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

jeffkoons1Mae Jeff Koons wedi cael haf prysur. Mae troika o arddangosfeydd ail-gadarnhau gyrfa newydd fod yn digwydd ledled Ewrop: mae'r Fondation Beyeler yn Basel wedi cynhyrchu ôl-weithredol o'i weithiau wedi'i ganoli o amgylch tri phrif grŵp o weithiau (“Newydd,” “Banality,” a “Dathliad”); mae'r Schirn Kunsthalle a'r Liebieghaus Skulpturensammlung, y ddau yn Frankfurt, wedi bod yn canolbwyntio ar ddwy brif rydweli cynhyrchiad artistig Koons: roedd ei baentiad, a'i gerflun, yn cael eu harddangos ar yr un pryd, ond mewn dau leoliad ar wahân yn Frankfurt. Mae'r lleoliad olaf hwn, y Liebighaus, bob amser yn gartref i gasgliad eithriadol sy'n rhychwantu pum mileniwm o gerfluniau o'r safle a'r ansawdd uchaf. Gwelwyd gweithiau Koons yno, yn creu set syfrdanol o ddeialogau, yn angori ei arfer ei hun wrth wraidd traddodiad hinsoddol o gerflunwaith - (un o uchafbwyntiau'r deialogau hyn (neu'r deuawdau) oedd y cyfosodiad agos ac agos rhwng Menyw'r arlunydd mewn Twb, ac allor goffaol gan Della Robbia Rhagdybiaeth y Forwyn (“Madonna della Cintola”.)

Nawr, mae arddangosfa drawiadol arall o gelf Jeff Koons ar fin agor: yn Oriel Almine Rech ym Mrwsel. Mae hwn yn ddigwyddiad am lawer o resymau: dyma arddangosfa gyntaf Koons ym Mrwsel er 1992, pan ddatgelwyd Made in Heaven i'r cyhoedd yng Ngwlad Belg. Yn bwysicach fyth, mae'r arddangosfa bresennol yn coroni cynhaeaf yr haf hwn: mae'n gorffen, yn ail-ddal, ond hefyd yn ehangu eto, ar y tymor hynod gyfoethog a fecund hwn o arddangosfeydd o oeuvre Koons.jeffkoons2

Ni all Koons na'i gelf byth aros yn eu hunfan: mae ei oeuvre fel organeb grynu, yn fwrlwm o fywyd yn ddi-baid, gan gynhyrchu ffurfiau byw bythol newydd a mwy rhyfeddol. Yn Oriel Almine Rech, mae Jeff Koons yn cyflwyno detholiad o ddau ar bymtheg o weithiau o ddau ddegawd diwethaf ei gynhyrchiad; bydd gweithiau diweddar, a llai diweddar, yn cael eu cyflwyno ynghyd â gweithiau newydd sbon: bydd gweithiau o'r gyfres Celebration (1994-), Popeye (2002-), a chyfres Hulk Elvis (2005-), i'w gweld gydag ychydig o weithiau na welwyd eto yn gyhoeddus, fel pâr o baentiadau o gyfres ddiweddaraf yr artist Antiquity (2009-2012). Bydd yna hefyd weithiau newydd neu weithiau hybrid sy'n cyfuno elfennau o'r grwpiau blaenorol hyn. Mewn sawl ffordd, felly, mae'r arddangosfa hon yn Almine Rech yn cynnig detholiad creision a manwl gywir a chrynodeb o rai o'r paentiadau a'r cerfluniau eiconig sydd wedi dod allan o stiwdio Koons, ac, ar yr un pryd, mae'n cyflwyno 'newydd, newydd. , newydd 'Jeff Koons - un sydd, yn eironig, yn edrych tuag at wawr y ddynoliaeth: mae'r arddangosfa'n cynnig pwynt i ni rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, ond hefyd yn ein galluogi i dreiddio'n ddyfnach ym mydysawd mwy diddorol ac egnïol Koons.

hysbyseb

Mae llawer wedi cael ei ddweud yn ddiweddar am ddiddordeb Koons mewn, ac yn wir, wybodaeth helaeth am hanes celf: mae Koons yn tueddu i gael ei gyflwyno fel mab afradlon, ac ŵyr i Warhol, Duchamp (sef trwy ei ddiddordeb cyffredin ar gyfer y parod), a Michelangelo. Mae rhywun yn anghofio’n rhwydd nad yw diddordeb ac ymgysylltiad Koons yn hanes celf ond dull mynediad arbennig er mwyn cyflawni rhywbeth nad yw erioed wedi rhoi’r gorau i’w bwysleisio: ei ddiddordeb yn y ddynoliaeth - ac yn wir, ei fwriad dwfn i gyfathrebu â gweddill y ddynoliaeth. Fel y dywedodd unwaith wrth Peter-Klaus Schuster, “Rwy’n mwynhau celf, ac rwy’n teimlo fy mod yn gysylltiedig trwy hanes dyn.” Mae Koons yn golygu hynny. Trwy gelf, mae'n curo pwls dynoliaeth: mae Jeff Koons yn dathlu'r curiad esthetig hwn, ar bob lefel bosibl, ym mhob rhan o'n bodolaeth. Dyma pam, i Jeff Koons, mae harddwch yn gyfystyr â “derbyn”: yn llythrennol, y derbyniad bod pob emosiwn o flaen harddwch yn werth ei ddathlu - boed yn syndod cyffrous llygaid disglair plentyn o flaen ei degan chwyddadwy cyntaf, neu boed y defosiwn rhyfeddod y mae rhywun yn ei ddychmygu yng ngolwg ein cyndeidiau cynharaf, 27,000 o flynyddoedd yn ôl, o flaen Venus Willendorf (pwnc ysbrydoliaeth diweddar i Koons.)

Ond, gan ddechrau yn ôl gyda Dathliad (i'w weld yn Oriel Almine Rech), mae hon yn gyfres a oedd, ar gyfer Koons, eisoes, yn union, yn ymwneud â chyfathrebu. Deilliodd y gweithiau - diemwntau, anifeiliaid balŵn, calonnau wedi'u rendro mewn duroedd o arlliwiau disglair ynghyd â phaentiadau o wrthrychau tebyg - o awydd i gysylltu â'i fab - a thrwy ei fab, trwy ddynolryw, yn gyffredinol. Gan ddechrau ym 1994, ymroddodd Koons i greu'r delweddau gwych hyn, y mae wedi cyfeirio atynt fel archdeipiau newydd ar gyfer dynolryw gyfoes. Felly, mae'r delweddau hyn yn uno gwylwyr - gallwn weld ein hunain yn ffigurol, yn y gwrthrychau rhyfeddol hyn o'n plentyndod ar y cyd, ac yn llythrennol, wedi'u hadlewyrchu yn yr wyneb dur lluniaidd.

Mae cyfres Popeye, a ddechreuwyd yn 2002, yn cyflogi'r un eirfa o deganau plant â Dathliad ond yn ehangu'r cyfeiriadau hyn, gan fynd yn ôl at ei ragflaenwyr Pop - trwy Pop Eye Koons ei hun. Fel y gwnaeth Warhol o'i flaen, mae Koons yn defnyddio Popeye fel arwr Americanaidd, pob dyn y gellir ei adnabod ar unwaith sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn ymwybyddiaeth boblogaidd. Mae Koons hefyd yn archwilio tir y readymade Duchampian ymhellach, gan gastio offer gwynt - ac eithrio, wrth gwrs, nad oes unrhyw beth 'parod' yn unrhyw un o gerfluniau Koons: i'r gwrthwyneb, mae popeth yn 'ultra-made'. Mae nodweddion y cimychiaid Koons yn y gyfres hon hefyd yn ein hatgoffa o Dalí. Yn wir, yma, mae'r cyfluniadau, y cyfosodiadau, a'r cyfuniadau o elfennau cerfluniol neu ddarluniadol yn rhoi cyffyrddiad eironig a swrrealaidd i'r cyfansoddiadau hyn.

hysbyseb

Roedd cyfres Hulk Elvis, a ddechreuwyd yn 2005, yn canolbwyntio ar yr archarwr gwyrdd anhygoel hwn, yn cysylltu Dwyrain a Gorllewin. Meddai Koons, “I mi, mae'r Hulk yn gweithredu'n fyd-eang. Mae'n cynrychioli nid yn unig ffigwr gweithredu Gorllewinol ond hefyd duw gwarcheidwad Asiaidd. " Mae cerfluniau Hulk Elvis yn cymryd gofod coffaol, gyda’u presenoldeb ffyrnig, pugilistig: canonau, peli canon, ac, wrth gwrs, yr Hulk brawychus ei hun. Mae'r paentiadau yn haenau cymhleth o ddelweddau cywrain, yn aml yn heriol i'r llygad eu datrys. Ynghyd â delweddau o beiriannau stêm, geishas, ​​mwncïod chwyddadwy, Hulks, mae haenau o drawiadau brwsh ymddangosiadol argraffiadol (ond wedi'u rendro yn null manwl Koons), golygfeydd pornograffig wedi'u gweithredu gyda matrics dot, a sgriblo tebyg i blentyn, fel “Tarddiad y poblogaidd” Darlun World by Twombly ”, fel y mae Koons wedi cyfeirio ato. Mae'r haenau hyn yn cynhyrchu gwledd i'r llygaid, y gellir ei hadnabod ar unwaith ac eto'n amhosibl ei deall yn llawn.

Antiquity yw cyfres ddiweddaraf Koons, ac mae'n cysylltu'r artist â'r ffurfiau celf hynaf: dyma'i ddatganiad mwyaf mawreddog eto ar ei archwiliad hirsefydlog o hanes dynol / celf. Mae paentiadau o Antiquity, sy'n cael eu harddangos yn Oriel Almine Rech, yn dod â'r syniad hwn o dderbyn a dathlu'r holl emosiynau esthetig yn fyw: mae'r gweithiau hyn yn arddangos collage gweledol o gyfeiriadau gwahanol wedi'u lledaenu ar ben ei gilydd ar sawl awyren luniau, gan glymu haenau amrywiol o artistig at ei gilydd. soffistigedigrwydd. Mae'r Hynafiaeth ddiweddar iawn (Farnese Bull) (2009-2012), er enghraifft, yn cynnwys cynrychioliadau o weithiau gan artistiaid stryd anhysbys, sgriblo tebyg i blentyn, paentiad gan un o arwr personol Koons (a Duchamp), Louis Eilshemius, yn ogystal â rhai o'r gweithiau mwyaf o hynafiaeth glasurol. Mae'r teitl Farnese Bull yn meddiannu canol y paentiad; mae'r grŵp cerfluniol mawr hwn, a ddadorchuddiwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg yn ystod gwaith cloddio gan y Pab Paul III, o bob ochr i Priapus efydd ac Aphrodite. Ar flaen y ddelwedd mae eilun Geltaidd gynhanesyddol a brynodd Koons o'r Rhyngrwyd. Yn olaf, yn hofran ar yr holl haenau hyn, mae llun tebyg i blentyn o gwch hwylio sy'n dyblu fel entender dwbl gweledol erotig.

O'r un gyfres ANTIQUITY, Metallic Venus (2010-2012), mae cerflun rhyfeddol o ysbrydoledig gyda blodau ffres wrth ei hymyl, yn gyfystyr â gwir tour de force ac yn weithred ymadael o fewn cerflun cerfluniol yr artist. Mae'r cerflun hwn yn tynnu ar y gweithiau Dathlu dur gwrthstaen lliw, tra hefyd yn edrych yn ôl ar Praxiteles, cerflunydd Atig enwog y 4edd ganrif CC a chwyldroadodd y traddodiad o ddarlunio Aphrodite, trwy ei darlunio (mewn ffordd ryfedd fodern) fel menyw ar fin cael bath, yn hytrach na duwdod wedi'i rewi yn ei noethni. Mae Koons yn defnyddio technegau gweithgynhyrchu newydd i gynhyrchu gorffeniad hylif lle mae'n ymddangos bod y dur yn toddi o flaen ein llygaid, gan awgrymu'r llong hylif iawn y ganwyd Venus / Aphrodite ohoni, neu yr oedd hi'n ymolchi ohoni. Mae sicrhau hylifedd trwy ffurf gerfluniol yma yn gyflawniad diweddaraf a mwyaf trawiadol Koons. Mae Venus / Aphrodite yn codi ei ffrog uwch ei phen, gan ddatgelu tarddiad ei phŵer rhywiol a chefn hollol galipygiaidd - mae pob un yn cyfeirio'n ôl at ddechrau neu “Darddiad” y byd: y libido a chraidd ein dynoliaeth. Mae Koons wedi gweithio gyda blodau ffres o'r blaen, ar raddfa fawr iawn yn ei gerfluniau rhy fawr o Gŵn Bach a Hollt-Rocker. Yma mae'r blodau'n cynrychioli rhywioldeb sy'n blodeuo yn ogystal â gwneud datganiad am gyffredinolrwydd eros: er bod blodau fel arfer yn ymgymryd â rhinweddau dros dro sy'n gysylltiedig â marwolaeth, yma, yn tueddu i gael eu disodli a'u disodli'n gyson, maent mewn cyflwr parhaol o drallod.

Mae hanes dynol yn rhagori ac yn amsugno hanes celf: dyma mae Jeff Koons, un o'r artistiaid byw mwyaf heddiw, yn ei ddysgu inni. Nid yw celf ond yn gwneud inni ddod yn fwy ymwybodol ohonom ein hunain fel dynol, fel rhan o ddynoliaeth - ac fel rhan o'n cyd-ddynoliaeth. Neges na ellid croesawu mwy o effaith heddiw!

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd