Cysylltu â ni

Frontpage

CELFYDDYDAU: Mario Dilitz ym Mrwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd BrwselLIFEDILITZ

Mae ffigurau pren realistig yn sefyll yn bwyllog, wedi'u talgrynnu'n ysgafn yn amgylchedd y stiwdio
yr artist a anwyd yn Awstria, Mario Dilitz.
Maent yn aros yn fuan i gael eu hedmygu mewn oriel. Eu pren ysgafn
gleams bron yn dryloyw, gan ein temtio ar unwaith i gyffwrdd ag ef,
i gael ein bysedd i deimlo'r gwead a'r cromliniau.
Nid yw'r pryder y gallai rhywun ystyried cymaint o banal realaeth, yn peri trafferth
Dilitz. «Gall rhywun gyrraedd dyfnder trwy harddwch», meddai'r artist.
«Nid wyf am wneud pethau hyll».

Y prif edau ym mharciau Mario Dilitz yw perffeithrwydd. Mwy na thebyg,
mae ei berffeithrwydd oherwydd ei ieuenctid sy'n ymroddedig i sgïo perfformiad uchel.
Cyn dod yn gerflunydd, dawnsiodd fel sgïo Freestyler
acrobat, gan gymryd rhan yn llwyddiannus yng nghystadlaethau Cwpan Ewrop a'r Byd. «Roeddwn bob amser yn hyfforddi'n iawn
caled », meddai'r artist wrth iddo glirio ei ddesg yn ei stiwdio ym Munich. Wrth siarad nid yn unig am y
chwaraeon cystadleuol, a roddodd y gorau iddi yn y cyfamser, ond hefyd am gerflunwaith.

hysbyseb

Mae gan Dilitz y gallu i roi mynegiant i'r ffurf ddynol, i drosglwyddo a chyfieithu ei iaith.
Mae'n cyfuno gwybodaeth gerfluniol draddodiadol a sgiliau technegol â materion cyfoes a
a thrwy hynny yn llwyddo i greu cerfluniau o ddwyster ac apêl fawr. Mae ei waith yn polareiddio. Mae yna
cyferbyniad cryf rhwng harddwch esthetig ei gerfluniau a chynnwys y rhifynnau, ble
mae gwrthdaro dwys â mympwyon bodolaeth ddynol yn digwydd. Yn «Er, Sie, Es»,
mae menyw noethlymun oesol yn arsylwi ar y deiliad wrth amddiffyn ei agosatrwydd â menig trwm,

fel petai trwy ei gwylio, roedd yn ymwthio yn anghwrtais. A ddylai celf ganiatáu ymyrraeth o'r fath? Mae ffigurau Dilitz eraill yn glynu
i briodoledd (hy: «Pysgod Mawr») neu gwisgwch hetiau rhyfedd (hy: «Cap Cŵl»), a adewir yn agored i'w ddehongli.
Ar y naill law mae Mario Dilitz yn amlygu'r gwrthddywediadau sy'n digwydd yn y natur ddynol. Ar y
llaw arall, mae'n llwyddo i'w huno yn ei waith. Mae hyd yn oed ei ddewis o ddeunydd yn datgelu'r rhain
Mae ei gerfluniau, y mwyafrif ohonyn nhw'n oesoli, yn cael eu creu allan o bren wedi'i lamineiddio o ansawdd uchel.

Ar ôl proses o ddinistrio ac yna ei ailadeiladu mae'r pren wedi cyrraedd math newydd o sefydlogrwydd,
na fyddai wedi bod yn bosibl yn ei gyflwr naturiol.
Mae cymalau glud llygredig coch yn gwneud y broses hon
i'w weld trwy'r pren wedi'i lamineiddio. Mae Mario Dilitz a thrwy hynny yn arwyddo ei greadigaethau yn ddigamsyniol.
Ganed Dilitz ym 1973 yn Axams yn Tyrol. Roedd ei dad yn gerflunydd addurn, llun wedi'i addurno
fframiau, meinciau eglwys, fframweithiau ffenestri, waliau parapet balconi ... Hyd at ei ben-blwydd yn ddeuddeg oed,
Byddai Dilitz yn aml yn eistedd yn ei weithdy, lle roedd hefyd yn tinkered ac yn cerfio ychydig.

hysbyseb

Mae «pren yn golygu Cartref i mi», efallai hefyd, oherwydd roedd ei dad bob amser yn cario arogl pren.
Mae Dilitz bellach yn gweithio ac yn byw yn Axams ac ym Munich.

Prosiectau Celf a Cherflunwaith LKFF, rue Blanche 15, Brwsel

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd