Cysylltu â ni

Frontpage

Amddiffyn Treftadaeth mewn Perygl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Agrigento

Heddiw mae sefydliad treftadaeth blaenllaw Ewrop, Europa Nostra, wedi lansio ei raglen flaenllaw newydd 'The 7 Most Endangered' gyda Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop, a gynrychiolir gan Sefydliad EIB, fel ei bartner sefydlu. Bydd y rhaglen hon yn nodi henebion a safleoedd sydd mewn perygl yn Ewrop ac yn ysgogi partneriaid cyhoeddus a phreifat ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd i ddod o hyd i ddyfodol cynaliadwy i'r safleoedd hynny.

“Treftadaeth Ddiwylliannol yw ased mwyaf Ewrop: ein olew crai, ein cronfa aur. Ein treftadaeth yw bara menyn Ewrop, cymaint â chalon ac enaid Ewrop. Ynghyd â Banc Buddsoddi Ewrop, mae Europa Nostra yn falch o lansio rhaglen 'The 7 Most Endangered'. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd, gallwn ysgogi gwir ddadeni o dreftadaeth ddiwylliannol unigryw Ewrop “meddai Plácido Domingo, yr Arlywydd Europa Nostra.

hysbyseb

“Mae gwarchod y dreftadaeth ddiwylliannol yn Ewrop yn dasg enfawr a heb unrhyw gyfrifoldeb cyffredin i bob un ohonom. Felly mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch o fod yn bartner sefydlu rhaglen newydd Europa Nostra o “Y 7 Mwyaf Mewn Perygl”. Ei gyfraniad i'r prosiect hwn trwy Sefydliad EIB fydd darparu dadansoddiad a chyngor ar sut y gellid sicrhau cyllid ar gyfer y prosiectau a ddewisir yn y rhaglen hon. " ychwanegodd Werner Hoyer, Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

Cyhoeddir y rhestr gyntaf o 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl' yn ystod Cyngres 50 mlwyddiant Europa Nostra yn Athen ar 16 Mehefin 2013. Bydd Panel Cynghori rhyngwladol yn paratoi'r rhestr fer o'r 14 safle sydd fwyaf mewn perygl a bydd y rhestr derfynol o 7 yn cael ei dewis gan Bwrdd Europa Nostra. Gellir enwebu'r mwyafrif o safleoedd sydd mewn perygl gan aelod neu sefydliadau cyswllt Europa Nostra neu sylwadau gwlad Europa Nostra, y mae eu rhestr lawn ar gael ar wefan Europa Nostra. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw 15 Mawrth 2013. (Am y ffurflen enwebu cliciwch yma.)

Ar ôl dewis 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl', bydd yr arbenigwyr a ddewiswyd gan Sefydliad EIB a'r partneriaid cysylltiedig eraill yn ymweld â phob un o'r 7 safle mewn ymgynghoriad agos â rhanddeiliaid lleol ac yn cynnig cynlluniau gweithredu realistig a chynaliadwy ar gyfer achub y safleoedd hynny. Bydd Banc Datblygu Cyngor Ewrop (CEB) ym Mharis yn un o'r partneriaid cysylltiedig ar gyfer y cam hwn o'r rhaglen. Byddai'r cynlluniau'n cynnwys cyngor ar sut y gellid sicrhau cyllid, ee trwy dynnu ar gronfeydd yr UE neu, mewn achosion priodol, ar fenthyciadau EIB neu CEB. Bydd rhwydwaith helaeth Europa Nostra o sefydliadau treftadaeth yn ysgogi cymunedau lleol a chyrff cyhoeddus neu breifat i gryfhau perchnogaeth ac ymrwymiad y 7 safle treftadaeth a ddewiswyd sydd mewn perygl.

hysbyseb

Mae 'The 7 Most Endangered' wedi'i ysbrydoli gan raglen lwyddiannus o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Hanesyddol yr UD, a leolir yn Washington. Bydd y rhaglen hon nid yn unig yn nodi rhestr flaenoriaeth o safleoedd treftadaeth sydd mewn perygl; bydd hefyd yn cynnig cynlluniau achub concrit sy'n nodi'r hyn y gellid ac y dylid ei wneud i achub y safleoedd hynny. Ar wahân i ennyn diddordeb a brwdfrydedd y cyhoedd, bydd y rhaglen yn dod â phobl ynghyd i greu atebion cynaliadwy trwy astudiaethau dichonoldeb, cyngor technegol, cymorth capasiti ac ariannu, cefnogaeth rheoli prosiect a chyhoeddusrwydd ar raddfa eang. Yn y modd hwn, bydd 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl' yn gweithio fel catalydd ar gyfer gweithredu.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd