Cysylltu â ni

Frontpage

Sinema Adolygiad Ffilm: Cyn Midnight (2013)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ethan-hawke-julie-delpy-cyn-hanner nos1Gan Tom Donley

Trasiedi Gwlad Groeg

Rydyn ni wedi gweld y dechrau. Ydyn ni'n gweld y diwedd? 18 mlynedd ar ôl i ni weld gyntaf Jesse (Ethan Hawke) a Celine (Julie Delpy) cwympo mewn cariad a naw mlynedd ar ôl iddynt ailgynnau eu hiraeth am ei gilydd, cawn gip arall ar fywydau'r cyfeillion enaid ifanc hyn mwyach Richard Linklaterrhandaliad diweddaraf yn y gyfres 'Cyn' (cyn Sunrise (1995) a Cyn Sunset (2004)).

hysbyseb

Fel yn y ddwy stori flaenorol, mae'r lleoliad yn gymeriad allweddol yn y plot. Yn cyn Sunrise, buont yn chwilio am ystyr trwy strydoedd Fienna. Yn Cyn Sunset, trafododd y ddau syniadau rhamantus yn ymwneud â'u bywydau, eu cariad, a'r hyn a allai fod wedi bod yn Paris. Nawr maen nhw ar wyliau teuluol mewn lle sy'n adnabyddus am drasiedi: Gwlad Groeg.

Mewn gwir debygrwydd i drasiedi yng Ngwlad Groeg, mae Jesse a Celine yn chwarae'r prif gymeriadau y mae eu cwymp yn y pen draw yn nodweddion personol na allant eu gwrthsefyll mwyach. Mae eu rhinweddau unigol o antur, digymelldeb a rhamantiaeth yn dal i fod yn rhan o'u bywydau, ond erbyn hyn mae gan eu penderfyniadau rhamantus ganlyniadau real iawn.

Dros y naw mlynedd diwethaf, mae'r cwpl ifanc wedi colli'r amser a'r gallu i gyfathrebu. Mae ganddyn nhw feddyliau rhamantus, delfrydol o hyd, ond nid ydyn nhw bellach yn eu lleisio i'w gilydd. Mae Celine yn teimlo'n gaeth fel mam, tra bod Jesse yn dal i deithio, ysgrifennu, a cherdded am oriau. Mae Celine yn adnabod ei hun yn rhy dda ac nid oedd erioed eisiau mynd i Wlad Groeg o ystyried hanes torcalon y wlad. Gwelodd yr ymladd hwn yn dod ac nid oedd am iddo ddigwydd. Roedd hi'n gwybod y byddent yn cael amser ar eu pennau eu hunain unwaith eto, dim ond y tro hwn y byddai'r ddau yn cyfnewid drwgdeimlad dros ddrwgdeimlad eu bywyd presennol yn hytrach na'u hadlewyrchiad dirfodol arferol.

hysbyseb

Mae'r gwahaniaethau rhwng y ddwy ffilm gyntaf a'r ddiweddaraf yn eithaf amlwg. Ychydig iawn o gyfathrebu â phartïon allanol oedd y ffilmiau cyntaf. Am y tro cyntaf, mae ensemble bellach, gyda chyfran sylweddol o'r ffilm yn dangos y ddeuawd yn trafod eu syniadau a'u breuddwydion i eraill. Cyferbyniad arall yw'r rôl y mae technoleg yn ei chwarae yn eu bywydau beunyddiol a sut nad yw cael eu plygio i mewn yn barhaol wedi gadael unrhyw le i fod yn ddigymell. Mae ffonau symudol yn canu pan maen nhw yn nhro angerdd. Mae cyplau ifanc yn gallu Skype yn ddyddiol.

Y gwahaniaeth mwyaf amlwg rhwng y ddwy ffilm gyntaf, a'r ddiweddaraf, yw'r hyn rydych chi'n ei deimlo drwyddo draw. Ym mhob un o'r tri rydych chi'n meddwl tybed a fyddant yn dod at ei gilydd ar y diwedd. Yn y ddau gyntaf, tybed a fydd realiti yn caniatáu i gwpl trawiadol sy'n archwilio dinasoedd, syniadau, a'i gilydd aros gyda'i gilydd. Yn y ffilm hon, tybed a fydd cariad yn dewr y realiti sydd wedi dod yn amserlennu, carcharu a gwyngalchu. Yn hwyr mewn ffilm, mae'r ddau wedi'u cyfyngu i ystafell westy fach yn unig. Mae'r ddau yn pasio'r amser yn datgelu, yn ystumio ac yn ymosod ar ei gilydd. Mae'n frwydr heb arfau, ond yn dal i dorri ar eich enaid.

Maen nhw wedi sylweddoli eu diffygion yn unigol - roedd Celine yn gwybod na fyddai hi'n fam dda; Ni fyddai Jesse byth yn tyfu i fyny - ac eto rydym yn cael ein cadarnhau'n gadarn y gall eu cariad a'u hanes goncro eu cwympiadau. Fel yn y ddau gyntaf, rydyn ni'n cael ein gadael heb atebion. Yn dibynnu ar ba mor lliw rhosyn fydd eich sbectol fydd yn penderfynu a yw Jesse a Celine yn datrys popeth.

Fy ymateb cyntaf ar ôl y ffilm oedd pa mor negyddol y portreadwyd Celine dro ar ôl tro yn ystod eu poeri geiriol. Fodd bynnag, ar ôl myfyrio ymhellach, rwy'n teimlo y dylid caniatáu cymaint o elyniaeth i Celine i'w sefyllfa bresennol. Nid yw hi bellach yn gallu ymdopi â'i bywyd arferol. Mae rhan ager, mwyaf gwefreiddiol ei bywyd yn cael ei goffáu am byth yn ysgrifen Jesse ac yn cael ei hatgoffa ohoni bob tro y mae ffan yn llifo i Jesse ar y stryd. Mae'n gwneud iddi deimlo fel nad oes ganddi ddyfodol - dim pwrpas.

Ar y cyfan, Cyn hanner nos yn aros yn driw i'w ddeunydd. Bellach mae gennym gadarnhad bod eu hangerdd cynharach am fywyd a'i gilydd mor bur. Yn Cyn hanner nos, mae'r gynulleidfa'n gweld bod eu perthynas yn farwol. Mae p'un a yw eu cariad a'u hoffter tuag at ei gilydd yn eu gwthio tuag at eu hantur nesaf mewn bywyd yn stori arall, gobeithio y bydd stori yn cael ei hadrodd mewn naw mlynedd arall.

109 munud.

I wylio'r trelar, cliciwch yma.

I gael mwy o adolygiadau ffilm o ansawdd, ewch i Picturenose.com

newlogo

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd