Cysylltu â ni

Frontpage

Cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth gegin y DU 'bywyd go iawn'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

373_IndianTrailsDrive_Angle1Mae'r astudiaeth dair blynedd gyntaf i'r defnydd o geginau ar aelwydydd go iawn yn y DU wedi'i chwblhau, a bydd y canfyddiadau allweddol, sy'n berthnasol iawn i ddiwydiant ceginau'r DU, yn cael eu cyflwyno mewn seminar ym mis Medi.

Nod y prosiect oedd sefydlu sut mae droriau, drysau a systemau lifft mewn ceginau yn y DU yn cael eu defnyddio dros amser trwy osod monitorau a synwyryddion mewn 20 cartref. Bydd canlyniadau'r astudiaeth yn dylanwadu ar ddylunio, cynhyrchu a gosod ffitiadau dodrefn cegin yn y dyfodol.

Dywedodd Dr. Peter Beele, Rheolwr Datblygu Technegol Rhyngwladol Cymdeithas Ymchwil y Diwydiant Dodrefn (FIRA): “Yr astudiaeth hon yw'r astudiaeth dair blynedd gyntaf o'i math yn y DU a bydd yn ein helpu i gael dealltwriaeth fanwl o sut mae ceginau'n cael eu defnyddio. o'i gymharu â gweddill Ewrop. Mae gwybodaeth am sut mae teulu'n trin cegin yn hanfodol bwysig i ddylunio, cynhyrchu a gosod. Bydd y data hwn yn helpu i nodi tueddiadau yn y ffordd y mae bywyd teuluol yn newid ac yn ein galluogi i edrych ar feysydd a fyddai’n elwa o wella ac arloesi. ”

hysbyseb

Ariannwyd y prosiect gan FIRA a'i gynnal mewn cydweithrediad â Blum UK, gwneuthurwr ffitiadau o Awstria, sydd wedi bod yn cynnal astudiaethau byd-eang o geginau am y pum mlynedd ar hugain diwethaf.

Bydd canfyddiadau’r prosiect yn cael eu cyflwyno gan Gymdeithas Ymchwil y Diwydiant Dodrefn mewn seminar ar 12 Medi yng Nghynhadledd Cegin kbbreview, yr unig ddigwyddiad rhwydweithio a seminar sydd wedi’i neilltuo’n benodol i ddiwydiant cegin y DU.

Ychwanegodd Beele: “Bydd canlyniadau’r astudiaeth o ddiddordeb arbennig i ddylunwyr a gweithgynhyrchwyr cydrannau cegin a chegin. Rydym yn gyffrous iawn i ddarganfod pa effaith y bydd hyn yn ei chael ar gynllunio a gweithgynhyrchu ceginau yn y dyfodol. ”

hysbyseb

Dewiswyd gwasgariad daearyddol o geginau sy'n ymgorffori pob rhan o'r DU. Technegwyr Gwasanaeth FIRA, wedi'u hyfforddi gan Blum, gosod offer monitro ar y ceginau dynodedig, gan gynnwys synwyryddion a chownteri 6 digid i benderfynu:

  • Llwythi wedi'u gosod ar ddrysau a droriau
  • Cylchoedd o ddrysau, droriau a systemau lifft trwy gydol oes cegin
  • Newidiadau mewn defnydd dros amser (hy symud tuag at estyniad llawn, newid opsiynau storio ac ati)

Bydd y canlyniadau'n canolbwyntio'n bennaf ar y rhannau cabinet canlynol o'r ceginau:

1. Cyllyll a ffyrc - prif

2. Llestri a ddefnyddir bob dydd

3. Llestri gwydr a ddefnyddir bob dydd

4. Mwgiau / cwpanau a ddefnyddir bob dydd

5. Potiau a sosbenni

6. Gwaredu gwastraff (os yw wedi'i osod)

7. Nwyddau traul - tuniau / jariau / pecynnau

8. Offer - sbatwla / chwisgiau / sleiswyr pysgod / agorwyr can ac ati.

9. Cling ffilm, ffoil, bagiau ac ati

10. Bwyd anifeiliaid anwes

Yr astudiaeth yw canlyniad y Gystadleuaeth Dylunio ac Arloesi 60 Mlwyddiant a gynhaliwyd yn 2009 gan Gymdeithas Ymchwil y Diwydiant Dodrefn. Enillodd Blum UK y gystadleuaeth a derbyniodd gefnogaeth i brosiect gwerth £ 20,000, a byddai ei ganlyniadau yn gwella cystadleurwydd y diwydiant cyfan.

Wedi'i sefydlu 64 mlynedd yn ôl, mae'r Cymdeithas Ymchwil y Diwydiant Dodrefn ei osod gan y diwydiant ar gyfer y diwydiant. Mae'n darparu cefnogaeth dechnegol amhrisiadwy i'r gadwyn gyflenwi dodrefn gyfan ac yn ariannu prosiectau er budd y diwydiant.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd