Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

'Remix Europe': Cystadleuaeth gerddoriaeth wedi'i threfnu gan PES Group

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ydych chi'n caru cerddoriaeth? Ydych chi'n treulio'ch amser yn ei chwarae, ei ysgrifennu a'i aildrefnu? Hoffech chi roi cyffyrddiad personol i'r Anthem Ewropeaidd?

Mae'r Grŵp PES ym Mhwyllgor y Rhanbarthau (CoR) yn chwilio am gerddorion i gymryd rhan yn Remix Europe, ei gystadleuaeth gerddoriaeth ledled yr UE a drefnir yn fframwaith Blwyddyn Dinasyddion Ewropeaidd 2013 ac yn etholiadau Ewropeaidd 2014 sydd ar ddod.

Cyfansoddwch eich fersiwn eich hun o'r Anthem Ewropeaidd, yn seiliedig ar rai Ludwig van Beethoven Awdl i Lawenydd, a cheisiwch ennill y wobr syfrdanol o bedwar tocyn VIP llawn ar gyfer Gŵyl Sziget Awst 2014 gyda thocynnau awyren i Budapest, a thaith i seremoni wobrwyo’r gystadleuaeth, a gynhelir ym Mrwsel ym mis Ebrill 2014.

hysbyseb

Byddwch yn greadigol! Ei wneud yn glun neu'n swanky! Y prif syniad yw rhoi hen dda Awdl i Lawenydd troelli newydd sbon, eich troelli!

Mae'r gystadleuaeth yn rhedeg o 15 Tachwedd 2013 tan 15 Chwefror 2014 ac mae'n agored i holl drigolion Ewrop 18 a hŷn. Bydd y fersiwn newydd orau o'r Anthem Ewropeaidd yn cael ei dewis gan reithgor sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol cymwys iawn sy'n cynrychioli gwahanol ymadroddion o'r byd cerddoriaeth Ewropeaidd.

I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a deunydd hyrwyddo, cliciwch yma.

hysbyseb

etholiadau Ewropeaidd

Enillydd pleidlais Norwy i ddechrau trafodaethau clymblaid gyda ffocws ar yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

By

Dechreuodd gwrthbleidiau chwith canol Norwy sgyrsiau clymblaid ddydd Mawrth (14 Medi) i geisio ffurfio llywodraeth fwyafrifol ar ôl ennill a parlia pendantbuddugoliaeth etholiad mentora, a disgwylir i newid yn yr hinsawdd fod yn ganolog mewn trafodaethau, ysgrifennu Nora Buli a Gwladys Fouche.

Rhaid i arweinydd Llafur, Jonas Gahr Stoere, fynd i’r afael â phryderon pleidleiswyr ynghylch cynhesu byd-eang a bwlch cyfoeth sy’n ehangu, wrth sicrhau bod unrhyw newid i ffwrdd o gynhyrchu olew - a’r swyddi y mae’n eu creu - yn raddol.

Nod Stoere yw argyhoeddi'r Blaid Ganolfan wledig a'r Chwith Sosialaidd drefol yn bennaf i ymuno ag ef, a fyddai'n rhoi 89 sedd i'w gabinet, pedair yn fwy na'r hyn sydd ei angen ar gyfer mwyafrif yn y cynulliad 169 sedd.

hysbyseb

"Rwy'n credu ei bod yn werth ceisio ffurfio llywodraeth fwyafrifol," meddai Stoere wrth gohebwyr ar ôl i bleidleisiau gael eu cyfrif yn hwyr ddydd Llun (13 Medi). Darllen mwy

Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Rhaid iddo berswadio'r Ganolfan a'r Sosialwyr i cyfaddawdu ar bolisïau yn amrywio o berchnogaeth olew a phreifat i Undeb Ewropeaidd (UE) y tu allan i Norwy cysylltiadau â'r bloc.

Yn benodol, rhaid i Stoere eu perswadio i gyfaddawdu ar bolisi ynni, gan gynnwys ble i adael i gwmnïau olew archwilio am hydrocarbonau tra hefyd yn torri allyriadau hinsawdd Norwy yn unol â Chytundeb Paris. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae'n rhaid i'r cyfaddawd tebygol ei wneud â chyfyngu ar archwilio, ac mae'r ardaloedd llai archwiliedig ac aeddfed yn haws stopio archwilio ynddynt," meddai Baard Lahn, ymchwilydd yn melin drafod hinsawdd CICERO yn Oslo.

"Hefyd mae'r diwydiant wedi nodi bod ganddyn nhw lai o ddiddordeb yn y meysydd hynny ar hyn o bryd. Mae hynny'n ganlyniad posib, ond yn union sut olwg fydd ar hynny, mae yna lawer o bosibiliadau."

Mae Norwy yn cynhyrchu tua 4 miliwn casgen o gyfwerth ag olew y dydd, gan gyfrif am dros 40% o refeniw allforio.

Ond mae'r mwyafrif o brif bleidiau hefyd yn credu y bydd olew yn chwarae rhan lai dros amser, ac yn gobeithio y gellir trosglwyddo gwybodaeth beirianyddol cwmnïau olew i ynni adnewyddadwy, gan gynnwys gwynt ar y môr.

"Rwy'n credu y bydd y glymblaid newydd yn cynyddu'r gwaith ar fater hinsawdd wrth i adroddiad IEA (Asiantaeth Ynni Rhyngwladol) ac IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) danlinellu'r ymdeimlad o argyfwng y mae'r byd yn ei wynebu, gan nodi cod yn goch," meddai Thina Margrethe Saltvedt, prif ddadansoddwr Nordea Bank ar gyfer cyllid cynaliadwy.

Dywedodd Prif Weinidog y Ceidwadwyr, Erna Solberg, y byddai'n camu i lawr cyn gynted ag y bydd llywodraeth newydd yn barod, gyda chabinet dan arweiniad Stoere o bosib yn dechrau yn ei swydd ganol mis Hydref.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Buddugoliaethau gwrthblaid asgell chwith Norwy yn yr etholiad cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yng ngwylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021.
Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yn wylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021. © Javad Parsa, NTB trwy Reuters

Enillodd gwrthwynebiad asgell chwith Norwy dan arweiniad arweinydd y Blaid Lafur, Jonas Gahr Store, yr etholiad cyffredinol ddydd Llun ar ôl ymgyrch a ddominyddwyd gan gwestiynau am ddyfodol y diwydiant olew allweddol yng nghynhyrchydd mwyaf Gorllewin Ewrop.

Daeth adain-chwith unseated clymblaid dde-dde dan arweiniad y Prif Weinidog Ceidwadol Erna Solberg ers 2013.

"Fe wnaethon ni aros, roedden ni'n gobeithio, ac rydyn ni wedi gweithio mor galed, a nawr gallwn ni ei ddweud o'r diwedd: Fe wnaethon ni hynny!" Dywedodd Store, yn ôl pob tebyg, y prif weinidog nesaf, wrth gefnogwyr bloeddio ar ôl i Solberg gyfaddef trechu.

hysbyseb

Rhagwelwyd y byddai'r pum gwrthblaid asgell chwith yn ennill 100 o'r 169 sedd yn y senedd.

Roedd disgwyl i Lafur hyd yn oed ennill mwyafrif absoliwt gyda'i chynghreiriaid dewisol, y Blaid Ganolog a'r Chwith Sosialaidd, dangosodd canlyniadau rhagarweiniol gyda mwy na 95 y cant o'r pleidleisiau'n cael eu cyfrif.

Fe wnaeth hynny ddileu pryderon ynghylch gorfod dibynnu ar gefnogaeth dwy wrthblaid arall, y Gwyrddion a’r Blaid Goch gomiwnyddol.

hysbyseb

"Norwy wedi anfon signal clir: mae’r etholiad yn dangos bod pobl Norwy eisiau cymdeithas decach, ”meddai’r miliwnydd 61 oed a ymgyrchodd yn erbyn anghydraddoldebau cymdeithasol.

Ysgub chwith 

Felly bydd y pum gwlad yn y rhanbarth Nordig - sylfaen o ddemocratiaeth gymdeithasol - i gyd yn cael eu llywodraethu gan lywodraethau asgell chwith yn fuan.

"Mae gwaith y llywodraeth Geidwadol wedi'i orffen am y tro hwn," meddai Solberg wrth gefnogwyr.

"Rwyf am longyfarch Jonas Gahr Store, sydd bellach fel petai â mwyafrif clir am newid llywodraeth," meddai'r Solberg, 60 oed, sydd wedi llywio'r wlad trwy argyfyngau lluosog, gan gynnwys ymfudo, gostwng prisiau olew a'r Covid pandemig dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Roedd y Gwyrddion wedi dweud na fyddent yn cefnogi llywodraeth asgell chwith oni bai ei bod yn addo rhoi diwedd ar archwilio olew yn Norwy ar unwaith, roedd Siop ultimatwm wedi gwrthod.

Mae Store fel y Ceidwadwyr, wedi galw am drosglwyddo'n raddol o'r economi olew.

Trafodaethau drain 

Adroddiad mis Awst "cod coch ar gyfer dynoliaeth" o'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd Rhoddodd (IPCC) y mater ar frig yr agenda ar gyfer yr ymgyrch etholiadol gan orfodi'r wlad i fyfyrio ar yr olew sydd wedi'i gwneud yn hynod gyfoethog. 

Fe wnaeth yr adroddiad fywiogi'r rhai sydd am gael gwared ag olew, ar y chwith ac, i raddau llai, ar y dde.

Mae'r sector olew yn cyfrif am 14% o gynnyrch mewnwladol crynswth Norwy, yn ogystal â 40 y cant o'i allforion a 160,000 o swyddi uniongyrchol.

Yn ogystal, mae'r fuwch arian parod wedi helpu'r wlad o 5.4 miliwn o bobl i gronni cronfa cyfoeth sofran fwyaf y byd, sydd werth heddiw yn agos at 12 triliwn o kroner (bron i 1.2 triliwn ewro, $ 1.4 triliwn). 

Yn gyn-weinidog yn llywodraethau Jens Stoltenberg rhwng 2005 a 2013, mae disgwyl i Store nawr ddechrau trafodaethau gyda’r Ganolfan, sy’n amddiffyn buddiannau ei sylfaen wledig yn bennaf, a’r Chwith Sosialaidd, sy’n eiriolwr cryf dros faterion amgylcheddol.

Yn aml mae gan y triawd, a oedd eisoes yn llywodraethu gyda'i gilydd yng nghlymbleidiau Stoltenberg, safleoedd amrywiol, yn enwedig ar ba mor gyflym y dylid gadael y diwydiant olew.

Mae'r Canolwyr hefyd wedi dweud na fydden nhw'n ffurfio clymblaid gyda'r Chwith Sosialaidd. 

Parhau Darllen

Afghanistan

I ddod: Dadl Cyflwr yr UE, Afghanistan, iechyd

cyhoeddwyd

on

Bydd y Senedd yn trafod gwaith y Comisiwn Ewropeaidd yn ystod dadl Cyflwr yr UE ac yn pleidleisio ar faterion yn amrywio o Afghanistan i iechyd yn ystod sesiwn lawn mis Medi, materion yr UE.

Bydd ASEau yn craffu ar waith y Comisiwn, gan sicrhau bod pryderon Ewropeaid yn cael sylw yn ystod dadl Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gydag Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ddydd Mercher. Byddant yn edrych ar waith y Comisiwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - gan gynnwys ymateb COVID-19 ac adferiad economaidd - a chynlluniau a gweledigaeth y CE ar gyfer y dyfodol. Dewch i wybod sut i ddilyn y ddadl.

Heddiw (14 Medi), bydd ASEau yn trafod y ffordd orau i ymateb i’r argyfwng dyngarol ac ymfudo yn Afghanistan, yn dilyn dychweliad y Taliban i rym ar ôl i filwyr yr Unol Daleithiau gael eu tynnu’n ôl, gyda’r Comisiynydd Polisi Tramor, Josep Borrell. Bydd ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ddydd Iau.

hysbyseb

Heddiw, bydd y Senedd yn trafod Senedd y Senedd argymhellion am ddyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia, gan alw am adolygiad o bolisïau'r UE yng ngoleuni tensiynau cynyddol.

Bydd ASEau yn pleidleisio ar ddiwygio'r Cerdyn Las Ewropeaidd ar gyfer gweithwyr cymwys iawn ddydd Mercher. Dylai'r rheolau newydd - gwella hawliau gweithwyr a chynyddu hyblygrwydd - ei gwneud hi'n haws i gyflogwyr yng ngwledydd yr UE logi pobl o wledydd eraill a denu ymfudwyr mwy medrus.

Bydd ASEau yn trafod ac yn pleidleisio ar gyfreithiau i gryfhau Canolfan Atal a Rheoli Clefydau Ewrop a mynd i’r afael yn well â bygythiadau iechyd rhyngwladol, trwy ehangu mandad y ganolfan ymhellach a gwella cydgysylltiad rhyngwladol a’r UE i atgyfnerthu atal argyfwng.

hysbyseb

Ddydd Mercher (15 Medi), mae ASEau ar fin mabwysiadu'r Cronfa Addasu Brexit - cronfa UE gwerth € 5 biliwn i helpu pobl, cwmnïau a gwledydd i liniaru effaith gymdeithasol ac economaidd tynnu'r DU allan o'r UE.

Bydd y Senedd hefyd yn pleidleisio ar benderfyniad i rhoi diwedd ar ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil a phrofi, dadld yn ystod sesiwn lawn mis Gorffennaf. Byddant yn cyflwyno ffyrdd i drosglwyddo i system ymchwil nad yw'n defnyddio anifeiliaid.

Ddydd Mercher, bydd ASEau yn asesu'r bygythiad i ryddid y cyfryngau yng Ngwlad Pwyl yn dilyn deddfwriaeth ddarlledu newydd a thorri rheolaeth barhaus y gyfraith.

Dilynwch y sesiwn lawn 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd