Cysylltu â ni

hawliau Defnyddwyr

Siopa ar-lein ac am eich arian yn ôl? Cynnig y Comisiwn ar Hawliadau Bychain yn helpu defnyddwyr a busnesau bach a chanolig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

dg_justice-contract_lawWedi prynu teledu sgrin fflat 3D newydd a byth ei gael? Neu a wnaethoch chi dalu'ch cyflenwr dramor a chyflwynodd gynnyrch diffygiol? Peidiwch â phoeni, mae ffordd rad o hawlio'ch arian yn ôl. Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig cryfhau sefyllfa defnyddwyr a busnesau mewn anghydfodau trawsffiniol gwerth isel. Er 2007, mae gan yr UE weithdrefn i ddatrys anghydfodau sifil a masnachol bach mewn ffordd ddi-drafferth: y Gweithdrefn Hawliadau Bychain Ewropeaidd. Chwe blynedd yn is, mae'r Comisiwn yn tynnu ar y profiad a gafwyd i wneud Gweithdrefn Hawliadau Bach Ewrop hyd yn oed yn symlach, yn rhatach ac yn fwy perthnasol i ddefnyddwyr a busnesau. Byddai'r newid allweddol a gynigiwyd heddiw yn codi'r nenfwd ar gyfer ffeilio hawliad o dan y weithdrefn i € 10,000, i fyny o € 2,000 heddiw. Busnesau bach fydd enillwyr mawr y newid hwn - oherwydd ar hyn o bryd dim ond 20% o hawliadau busnes sy'n disgyn yn is na'r trothwy € 2,000.

“Nid oes unrhyw hawliad defnyddiwr na busnes yn rhy fach i gyfiawnder gael ei wasanaethu,” meddai’r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Ar ôl gwrando ar ddefnyddwyr a busnesau, heddiw mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau a fydd yn gwneud gweithdrefn wirioneddol Ewropeaidd yn fwy effeithiol a pherthnasol i fywyd bob dydd. Ar adeg pan mae'r Undeb Ewropeaidd yn wynebu heriau economaidd mawr, gan wella effeithlonrwydd cyfiawnder yn yr UE. yn allweddol i adfer twf a hybu masnach. Heddiw, rydym yn gweithredu i symleiddio'r weithdrefn ar gyfer datrys anghydfodau gwerth isel yn ein Marchnad Sengl. Dylai defnyddwyr a busnesau bach a chanolig deimlo'n gartrefol pan fyddant yn prynu trawsffiniol. "

Mae'r Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd, a fabwysiadwyd yn 2007 ac a gymhwyswyd er 2009, yn offeryn defnyddiol sydd wedi profi ei werth. Mae wedi lleihau cost ymgyfreitha hawliadau bach trawsffiniol hyd at 40% a hyd yr ymgyfreitha o 2 flynedd a 5 mis i lawr i 5 mis ar gyfartaledd. Fodd bynnag, mae lle i wella. Mae adroddiad gan y Comisiwn ar y Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd a gyhoeddwyd heddiw, yn canfod bod y terfyn uchaf o € 2 000 ar gyfer ffeilio hawliad yn eithrio gormod o anghydfodau gwerth isel, yn enwedig anghydfodau sy'n ymwneud â busnesau bach a chanolig eu maint. Mae nifer fawr o anghydfodau hefyd wedi'u heithrio gan y diffiniad cul o beth yw anghydfod 'trawsffiniol' mewn gwirionedd, sy'n golygu, er enghraifft, nad yw damwain car mewn rhanbarth ar y ffin o aelod-wladwriaeth arall neu gontract prydles ar gyfer eiddo gwyliau. a gwmpesir ar hyn o bryd gan y Weithdrefn.

hysbyseb

Felly mae'r Comisiwn yn gweithredu i wella defnyddioldeb y weithdrefn, trwy gyflwyno set wedi'i thargedu o newidiadau ymarferol i'r ffordd y mae'r weithdrefn yn gweithredu. Bydd cynnig y Comisiwn i ddiwygio'r Rheoliad Hawliadau Bach yn nodedig:

  • Codi'r trothwy ar gyfer ffeilio 'hawliad bach' o € 2,000 hyd at € 10,000. Bydd hyn o fudd arbennig i fusnesau bach a chanolig, gan wneud y weithdrefn yn berthnasol i 50% o hawliadau busnes (i fyny o 20% heddiw). Mae defnyddwyr hefyd yn debygol o elwa gan fod tua un rhan o bump o'u hawliadau yn fwy na € 2,000.
  • Ehangu'r diffiniad o'r hyn sy'n achos 'trawsffiniol' er mwyn helpu mwy o ddefnyddwyr a busnesau i ddatrys eu hanghydfodau trawsffiniol.
  • Ffioedd llys cap: O dan y weithdrefn hawliadau bach presennol gall ffioedd llys fod yn anghymesur, mewn rhai achosion hyd yn oed yn fwy na gwerth yr hawliad ei hun. Bydd y cynnig heddiw yn sicrhau nad yw ffioedd llys yn fwy na 10% o werth yr hawliad, ac ni all yr isafswm ffi fod yn uwch na € 35. Bydd hefyd yn mynnu bod modd talu ffioedd llys ar-lein gyda cherdyn credyd.
  • Torri costau gwaith papur a theithio: Bydd y rheolau newydd yn galluogi hawlwyr i lansio'r weithdrefn ar-lein: bydd e-bost yn dod yn ddull cyfathrebu dilys yn gyfreithiol rhwng y partïon dan sylw, a bydd telegynadledda neu fideogynadledda yn dod yn offer naturiol mewn gwrandawiadau llafar, lle bynnag y bo angen.

Gyda chynnig heddiw mae'r Comisiwn yn hwyluso mynediad effeithiol at gyfiawnder i ddefnyddwyr a busnesau, felly mae ganddyn nhw'r hyder i ecsbloetio'r Farchnad Sengl yn well. O'r herwydd, mae'n cyflawni un o 12 o gamau pendant a amlinellwyd yn gynharach eleni yn yr ail Adroddiad Dinasyddiaeth yr UE gyda'r nod o helpu dinasyddion i wneud gwell defnydd o'u hawliau wrth, er enghraifft, siopa ar draws ffiniau. Tynnwyd sylw hefyd at yr angen i weithredu yn Agenda Defnyddwyr Ewrop (IP / 12 / 491).

Mae'r Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd well yn ateb pryderon gwirioneddol dinasyddion: yn ddiweddar Ewrofaromedr er enghraifft, dywedodd traean o'r ymatebwyr y byddent yn fwy tueddol o ffeilio hawliad pe bai modd cyflawni'r gweithdrefnau yn ysgrifenedig yn unig, heb yr angen i fynd i'r llys yn gorfforol. Mae'r weithdrefn well hefyd yn mynd i'r afael â phryderon busnes: mewn a ymgynghoriad cyhoeddus ac yn arolwg yr Eurobarometer dywedodd 45% o fusnesau nad ydyn nhw'n mynd i'r llys oherwydd y byddai cost achos llys yn anghymesur â'r hawliad. Yn olaf, mae'r cynnig hefyd yn ymateb i alwadau am weithredu gan y Senedd Ewrop sicrhau bod defnyddwyr a busnesau yn gwneud defnydd gwell o'r weithdrefn hawliadau bach.

hysbyseb

Cefndir

Y Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd (Rheoliad (EC) Rhif 861 / 2007) yn anelu at wella mynediad at gyfiawnder trwy symleiddio ymgyfreitha hawliadau bach trawsffiniol mewn materion sifil a masnachol a lleihau costau. Fe'i lluniwyd yn arbennig i helpu defnyddwyr i orfodi eu hawliau a sicrhau mynediad at gyfiawnder mewn achosion trawsffiniol. Dechreuodd y mecanwaith ei gymhwyso gyntaf ar 1 Ionawr 2009.

O dan y weithdrefn gyfredol, mae "hawliadau bach" yn achosion sy'n ymwneud â symiau o € 2,000 neu lai, ac eithrio llog, treuliau a thaliadau (ar yr adeg pan fydd y llys cymwys yn derbyn y ffurflen hawlio). Rhoddir y dyfarniad yng ngwlad breswyl y defnyddiwr, neu yng ngwlad y cwmni amddiffyn pe bai'r defnyddiwr yn dewis hynny. Mae hawliau gweithdrefnol y ddwy ochr yn cael eu diogelu, ac mae'r dyfarniad ar ôl ei roi yn dod yn orfodadwy yn uniongyrchol yng ngwlad y blaid sy'n colli ac mewn unrhyw wlad arall yn yr UE. Mae'r weithdrefn yn cael ei chynnal yn ysgrifenedig yn bennaf gan ddefnyddio ffurflenni a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Nid oes angen cynrychiolaeth gan gyfreithiwr.

A ymgynghoriad cyhoeddus ar y Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd a gynhaliwyd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin eleni (IP / 13 / 240).

Stori lwyddiant yn dangos sut mae'r weithdrefn hawliadau bach yn gweithio

Enghraifft defnyddiwr: Archebodd defnyddiwr o Awstria offer sgïo o wefan yn yr Almaen. Talodd € 1,800 ymlaen llaw trwy drosglwyddiad banc. Ni chyflwynodd y masnachwr yr offer erioed ac ni ad-dalodd y pris prynu. Felly cychwynnodd y defnyddiwr Weithdrefn Hawliadau Bach Ewropeaidd. Cyhoeddodd llys Awstria yn Linz ddyfarniad o blaid y defnyddiwr, a orfodwyd gan awdurdodau’r Almaen yn Charlottenburg. Yna derbyniodd y defnyddiwr ad-daliad o'r pris prynu.

Enghraifft o fusnesau bach a chanolig: Roedd manwerthwr colur ym Mhortiwgal yn adnewyddu ei siop ac yn archebu teils gwerth € 8,000 gan gynhyrchydd o Sbaen. Ar ôl eu danfon, mae'r busnes bach a chanolig yn talu'r anfoneb, ond pan fydd yr adnewyddiad yn dechrau maent yn sylwi bod tua hanner y teils a ddanfonir yn grwm, ac felly na ellir eu defnyddio.

Mae'r manwerthwr o Bortiwgal yn mynnu cyfnewid y teils ond mae'r cwmni o Sbaen yn gwrthod, a hefyd yn gwrthod rhoi ad-daliad. Mae'r manwerthwr o Bortiwgal yn ffeilio achos hawliadau bach, gan atodi'r anfoneb i'r cais i'w lys lleol (gan fod man cyflawni'r contract ym Mhortiwgal) ac yn gofyn am iawndal o € 3,000. Mae'r llys yn cyflwyno'r cais i'r cwmni o Sbaen, sy'n gwrthwynebu'r honiad gan nodi bod y teils o ansawdd da. Mae'r llys yn gofyn am farn arbenigwr, sy'n cadarnhau bod y teils o ansawdd gwael.

Mae'r llys yn rheoli bod y dystiolaeth hon yn ddigonol ac yn ddigonol, ac yn gorchymyn i'r cwmni o Sbaen dalu iawndal o € 3,000 ynghyd â chostau.

Mwy o wybodaeth

Gweler MEMO / 13 / 1007

Comisiwn Ewropeaidd - Gweithdrefn Hawliadau Bach

Porth e-Gyfiawnder - Ffurflenni hawliadau bach

Taflen Ffeithiau Dinasyddion

Adroddiad Canolfan Defnyddwyr Ewrop

Arolwg Eurobaromedr ar y Weithdrefn Hawliadau Bach

Tudalen Gartref y Comisiynydd Cyfiawnder Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

10000000000003180000046019EB986F

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Band Eang

Amser i'r #EuropeanUnion gau bylchau #digital hirsefydlog

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd yr Undeb Ewropeaidd ei Agenda Sgiliau Ewropeaidd, cynllun uchelgeisiol i uwchsgilio ac ailsgilio gweithlu'r bloc. Mae'r hawl i ddysgu gydol oes, sydd wedi'i hymgorffori yn y Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd, wedi cymryd pwysigrwydd newydd yn sgil y pandemig coronafirws. Fel yr esboniodd Nicolas Schmit, y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol: “Mae sgiliau ein gweithluoedd yn un o'n hymatebion canolog i'r adferiad, ac mae rhoi cyfle i bobl adeiladu'r setiau sgiliau sydd eu hangen arnynt yn allweddol i baratoi ar gyfer y gwyrdd a'r digidol. trawsnewidiadau ”.

Yn wir, er bod y bloc Ewropeaidd yn aml wedi gwneud penawdau ar gyfer ei fentrau amgylcheddol - yn enwedig canolbwynt Comisiwn Von der Leyen, Bargen Werdd Ewrop - mae wedi caniatáu i ddigideiddio ddisgyn rhywfaint ar ochr y ffordd. Awgrymodd un amcangyfrif mai dim ond 12% o'i botensial digidol y mae Ewrop yn ei ddefnyddio. Er mwyn manteisio ar y maes hwn a esgeuluswyd, rhaid i'r UE fynd i'r afael yn gyntaf â'r anghydraddoldebau digidol yn 27 aelod-wladwriaeth y bloc.

Mae Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2020 (DESI), asesiad cyfansawdd blynyddol sy'n crynhoi perfformiad digidol a chystadleurwydd Ewrop, yn ategu'r honiad hwn. Mae adroddiad diweddaraf DESI, a ryddhawyd ym mis Mehefin, yn dangos yr anghydbwysedd sydd wedi gadael yr UE yn wynebu dyfodol digidol clytwaith. Mae'r rhaniadau amlwg a ddatgelwyd gan ddata DESI - yn rhannu rhwng un aelod-wladwriaeth a'r nesaf, rhwng ardaloedd gwledig a threfol, rhwng cwmnïau bach a mawr neu rhwng dynion a menywod - yn ei gwneud yn gwbl eglur, er bod rhai rhannau o'r UE yn barod ar gyfer y nesaf cenhedlaeth o dechnoleg, mae eraill ar ei hôl hi yn sylweddol.

Rhaniad digidol dylyfu?

Mae DESI yn gwerthuso pum prif gydran digideiddio - cysylltedd, cyfalaf dynol, y defnydd o wasanaethau Rhyngrwyd, integreiddiad cwmnïau o dechnoleg ddigidol, ac argaeledd gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ar draws y pum categori hyn, mae rhwyg clir yn agor rhwng y gwledydd sy'n perfformio orau a'r rhai sy'n gwanhau ar waelod y pecyn. Mae'r Ffindir, Malta, Iwerddon a'r Iseldiroedd yn sefyll allan fel perfformwyr sêr gydag economïau digidol datblygedig iawn, tra bod gan yr Eidal, Rwmania, Gwlad Groeg a Bwlgaria lawer o dir i wneud iawn.

Mae'r darlun cyffredinol hwn o fwlch sy'n ehangu o ran digideiddio yn cael ei gadarnhau gan adrannau manwl yr adroddiad ar bob un o'r pum categori hyn. Mae agweddau fel sylw band eang, cyflymderau rhyngrwyd, a gallu mynediad cenhedlaeth nesaf, er enghraifft, i gyd yn hanfodol ar gyfer defnydd digidol personol a phroffesiynol - ac eto mae rhannau o Ewrop yn brin o bob un o'r meysydd hyn.

Mynediad gwyllt amrywiol i fand eang

Mae sylw band eang mewn ardaloedd gwledig yn parhau i fod yn her benodol - nid yw 10% o aelwydydd ym mharthau gwledig Ewrop yn dal i gael eu cynnwys gan unrhyw rwydwaith sefydlog, tra nad yw 41% o gartrefi gwledig yn dod o dan dechnoleg mynediad y genhedlaeth nesaf. Nid yw'n syndod, felly, bod gan lawer llai o Ewropeaid sy'n byw mewn ardaloedd gwledig y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen arnynt, o'u cymharu â'u cydwladwyr mewn dinasoedd a threfi mwy.

Er bod y bylchau cysylltedd hyn mewn ardaloedd gwledig yn peri pryder, yn enwedig o ystyried pa mor bwysig fydd atebion digidol fel ffermio manwl ar gyfer gwneud sector amaethyddol Ewrop yn fwy cynaliadwy, nid yw'r problemau'n gyfyngedig i barthau gwledig. Roedd yr UE wedi gosod nod i o leiaf 50% o aelwydydd gael tanysgrifiadau band eang cyflym iawn (100 Mbps neu gyflymach) erbyn diwedd 2020. Yn ôl Mynegai DESI 2020, fodd bynnag, mae'r UE ymhell ar y blaen: dim ond 26 Mae% o aelwydydd Ewropeaidd wedi tanysgrifio i wasanaethau band eang cyflym o'r fath. Mae hon yn broblem gyda manteisio, yn hytrach na seilwaith - mae 66.5% o aelwydydd Ewropeaidd yn dod o dan rwydwaith sy'n gallu darparu o leiaf band eang 100 Mbps.

Unwaith eto, mae gwahaniaeth radical rhwng y rhedwyr blaen a'r laggards yn ras ddigidol y cyfandir. Yn Sweden, mae mwy na 60% o aelwydydd wedi tanysgrifio i fand eang cyflym iawn - tra yng Ngwlad Groeg, Cyprus a Croatia mae gan lai na 10% o aelwydydd wasanaeth mor gyflym.

Busnesau bach a chanolig ar ei hôl hi

Mae stori debyg yn plagio mentrau bach a chanolig Ewrop (BBaChau), sy'n cynrychioli 99% o'r holl fusnesau yn yr UE. Dim ond 17% o'r cwmnïau hyn sy'n defnyddio gwasanaethau cwmwl a dim ond 12% sy'n defnyddio dadansoddeg data mawr. Gyda chyfradd fabwysiadu mor isel ar gyfer yr offer digidol pwysig hyn, mae risg i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd syrthio y tu ôl nid yn unig i gwmnïau mewn gwledydd eraill - mae 74% o fusnesau bach a chanolig yn Singapore, er enghraifft, wedi nodi cyfrifiadura cwmwl fel un o'r buddsoddiadau sy'n cael yr effaith fwyaf mesuradwy ar eu busnes - ond colli tir yn erbyn cwmnïau mwy yr UE.

Mae mentrau mwy yn llethol busnesau bach a chanolig ar eu hintegreiddio o dechnoleg ddigidol - mae tua 38.5% o gwmnïau mawr eisoes yn elwa ar wasanaethau cwmwl datblygedig, tra bod 32.7% yn dibynnu ar ddadansoddeg data fawr. Gan fod busnesau bach a chanolig yn cael eu hystyried yn asgwrn cefn economi Ewrop, mae'n amhosibl dychmygu trawsnewidiad digidol llwyddiannus yn Ewrop heb i gwmnïau llai gyflymu.

Rhaniad digidol rhwng dinasyddion

Hyd yn oed os yw Ewrop yn llwyddo i gau'r bylchau hyn yn y seilwaith digidol, serch hynny, nid yw'n golygu fawr ddim
heb y cyfalaf dynol i'w gefnogi. Mae gan ryw 61% o Ewropeaid sgiliau digidol sylfaenol o leiaf, er bod y ffigur hwn yn cwympo'n ddychrynllyd o isel mewn rhai aelod-wladwriaethau - ym Mwlgaria, er enghraifft, dim ond 31% o ddinasyddion sydd â'r sgiliau meddalwedd mwyaf sylfaenol hyd yn oed.

Mae'r UE yn dal i gael trafferth pellach i arfogi ei ddinasyddion â'r sgiliau uchod sy'n dod yn rhagofyniad cynyddol ar gyfer ystod eang o rolau swyddi. Ar hyn o bryd, dim ond 33% o bobl Ewrop sydd â sgiliau digidol mwy datblygedig. Yn y cyfamser, mae arbenigwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gyfystyr â 3.4% o gyfanswm gweithlu'r UE - a dim ond 1 o bob 6 sy'n fenywod. Nid yw'n syndod bod hyn wedi creu anawsterau i fusnesau bach a chanolig sy'n ei chael hi'n anodd recriwtio'r arbenigwyr galw mawr hyn. Nododd tua 80% o gwmnïau yn Rwmania a Tsiecia broblemau wrth geisio llenwi swyddi ar gyfer arbenigwyr TGCh, snag a fydd, heb os, yn arafu trawsnewidiadau digidol y gwledydd hyn.

Mae adroddiad diweddaraf DESI yn nodi mewn rhyddhad llwyr y gwahaniaethau eithafol a fydd yn parhau i rwystro dyfodol digidol Ewrop nes eu bod yn cael sylw. Mae'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a rhaglenni eraill y bwriedir iddynt baratoi'r UE ar gyfer ei ddatblygiad digidol yn gamau i'w croesawu i'r cyfeiriad cywir, ond dylai llunwyr polisi Ewropeaidd nodi cynllun cynhwysfawr i sicrhau bod y bloc cyfan yn gyflym. Mae ganddyn nhw gyfle perffaith i wneud hynny hefyd - y gronfa adfer € 750 biliwn a gynigiwyd i helpu'r bloc Ewropeaidd i fynd yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig coronafirws. Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, eisoes wedi pwysleisio bod yn rhaid i’r buddsoddiad digynsail hwn gynnwys darpariaethau ar gyfer digideiddio Ewrop: mae adroddiad DESI wedi ei gwneud yn glir pa fylchau digidol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy yn gyntaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd