Cysylltu â ni

Frontpage

Barn: Gwyrdroi erydu safonau byw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

jsmw_Kazakhstan Llywodraeth - ORE INCUBATOR 5 DIWYGIEDIGPam mae ein safonau byw yn erydu'n gyson a beth y gellir ac y dylid ei wneud i wyrdroi'r duedd hon? Mae'r ateb yn gorwedd yn y bobl eu hunain ac mae'n rhaid iddynt fod yn rhan annatod o'r broses ailadeiladu.

Rhyw 18 mlynedd yn ôl dechreuodd gwyddonwyr a pheirianwyr blaenllaw o bob cwr o'r byd ddod ynghyd i ddarparu'r modd i ddynoliaeth newid ei gyfeiriad a datblygu mewn ffordd a fyddai'n gwarantu ei fodolaeth heddychlon yn y dyfodol. Roedd y meddylwyr gwych hyn yn cynnwys y Llawryfog Nobel Glenn Seaborg (Elfen 106 Seaborgium ar y Tabl Cyfnodol a enwir er anrhydedd iddo a gwobr fwy ym meddyliau rhai pobl na gwobr Nobel), John Argyris (dyfeisiwr y FEM ac a roddwyd iddo gan yr UDA y peiriannydd strwythurol mwyaf Ray Clough yn ei gyhoeddiad yn y 1960au fel dyfeisiwr y FEM) a Jerome Karle, Awdur Llawryfog Nobel.

Nid er mwyn cyfoeth personol y ffigurau gwyddonol blaenllaw hyn yr oedd y dod at ei gilydd, ond ar gyfer cyfoeth generig holl ddynolryw yn y dyfodol. Roedd yn ffordd newydd i ailddosbarthu cyfoeth y byd yn fwy cyfartal ac atal rhyfeloedd trwy anfantais economaidd sef sylfaen sylfaenol pob rhyfel, gan gynnwys rhyfeloedd y byd yn ôl yr holl brif haneswyr. Roedd hyd yn oed Seaborg yn gwybod fel un o'r prif wyddonwyr a oedd yn gweithio ar 'Brosiect Manhattan' bod yn rhaid i bethau newid; oherwydd os na, mae'n debyg y byddai WW3 yn y pen draw.

hysbyseb

Ers dechrau'r 1990au mae'r gwahaniaeth cyfoeth rhwng cronni cyfoeth helaeth gan nifer fach o boblogaeth y byd a mwyafrif llethol y bobl wedi ehangu. Am yr hyn sydd gennym nawr yw system lle mae dim ond 2,000 o gwmnïau'n rheoli 51% o gyfanswm trosiant economaidd y byd yn ôl Forbes, gan adael dim ond 49% i bawb arall. Ond yn anffodus mae pethau'n mynd i fynd yn llawer mwy dwys fel y bydd pobl yn darganfod unwaith y bydd cytundeb masnach yr UE-UDA yn dod yn realiti a lle yn groes i'r hyn y mae gwleidyddion yn ei ddweud, bydd prisiau'n bendant yn codi ac nid i lawr. Y rheswm a lle mae'r diafol yn fanwl fel arfer, ni fydd corfforaethau'n gallu gwneud colled ar eu gwerthiant ac os gwnânt hynny, bydd yn rhaid i lywodraethau sofran godi unrhyw ran o'r llac. Felly mae'n ymddangos ein bod yn gorymdeithio'n gyson tuag at fyd lle mae busnes mawr yn rheoli popeth, hyd yn oed gefynnau â llaw fel eu bod yn analluog i weithredu mewn sawl ffordd yn erbyn nerth economaidd ac ariannol y corfforaethau.

Yn anffodus mae'r system economaidd hon sy'n rhoi cyfoeth mawr yn nwylo'r ychydig iawn yn cael yr sgil-effaith o greu ffactor negyddol iawn wrth gynyddu'r niferoedd yn y tlawd ledled y byd yn sylweddol. Yn hyn o beth, dim ond un pastai economaidd sydd i fwydo ohono ac os yw'r ychydig iawn yn cael ei gymryd gan yr ychydig iawn, bydd y mwyafrif yn dioddef yn y pen draw. Yn wir mae pob rhyfel mewn un ffordd neu'r llall wedi cael ei gefnogi'n bennaf gan fusnesau mawr er eu budd economaidd a lle mae'r rhyfeloedd byd cyntaf a'r ail yn enghreifftiau blaenllaw.

Felly roedd yr amgylchedd dynol dirywiol hwn sydd gennym heddiw ac ni fydd byth yn ffafriol i atal rhyfeloedd yn y pen draw a lle roedd dyfodiad y gwyddonwyr, peirianwyr, technolegwyr, mathemategwyr ac economegwyr blaenllaw hyn at ei gilydd er mwyn ceisio creu plwraliaeth newydd ac yn gyfartal model twf economaidd dosbarthedig. Yn anffodus ac ar hyn o bryd i 99% o boblogaethau'r byd, mae'r gostyngiad parhaus hwn mewn safonau byw yn parhau heb ei ostwng a lle mae'r ychydig yn cyfoethogi erbyn y dydd ac mae'r mwyafrif yn mynd yn dlotach.

hysbyseb

Y weledigaeth newydd

Beth oedd y weledigaeth newydd hon yr oedd yr 'Eminent Minds' hyn yn ei rhagweld?

Yn amlwg, roedd yn rhaid iddo fod yn rhywbeth a oedd â mecanwaith dosbarthu lle byddai pobl yn elwa yn gyffredinol, nid fel yn achos rhaniad Gogledd-De yn y DU er enghraifft lle mae cyfoeth wedi'i ddosbarthu'n llwyr yn anwastad.

Felly eu gweledigaeth oedd bod llywodraethau a etholwyd gan y bobl yn cael modd i gymryd yn ôl y pwerau economaidd a gymerwyd oddi wrthynt gan fusnes mawr. Yr ateb a resymwyd ganddynt yn y pen draw oedd bod yr holl gyfoeth 'newydd' a gafodd ei greu wedi gwreiddio mewn un ffordd neu'r llall, gan greu technoleg newydd. Felly ysgogodd yr ymresymiad hwn y ffordd y gallai llywodraethau ailgysylltu â'u pobl ac yn y dyfodol, ailddosbarthu pob cyfoeth 'newydd'? Yn y pen draw ac er ei fod yn benderfyniad syml, roedd yn rhaid i lywodraethau ddal hadau cychwynnol deinameg economaidd yn y dyfodol a rheoli sut roedd busnes yn gweithredu. Y meddwl oedd, os yw un yn cyfleu'r cam syniadau cychwynnol, chi sy'n rheoli'r canlyniad terfynol. Felly prif ran yr ateb oedd darparu modd i wneud hyn a lle nad oedd problem ganfyddedig wrth gysylltu â busnes mawr a'n prifysgolion yn y dyfodol pe byddech chi'n rheoli'r ffynhonnell.

Meddylfryd yn y Gorllewin a'r DU

Un o'r rhwystrau mawr a benderfynwyd oedd bod gan economïau'r gorllewin system 'elitaidd' a lle mai dim ond yr ychydig iawn a allai bennu dyfodol pobl cenedl. Roedd y system gyfredol hon wedi'i seilio'n llwyr ar rif dethol a ofynnwyd i'r bwrdd ac a ddewiswyd fel arfer gan y llywodraeth neu fusnes mawr i gefnogi'r amcanion elitaidd hyn, i aros mewn grym gwleidyddol a hyrwyddo elw yn y drefn honno. Anfantais fawr y meddylfryd cul hwn oedd nad oedd ac nad yw'n caniatáu i rym creadigol mwy y ddynoliaeth ffynnu gan fod y lleiafrif bob amser yn rhedeg y sioe.

Yn wir, rhaid gofyn i chi'ch hun a yw'r system elitaidd bresennol hon cystal pam mae'r Gorllewin a'r DU mewn cyflwr economaidd mor enbyd a lle mae pethau mewn termau economaidd mewn gwirionedd yn gwaethygu llawer erbyn y flwyddyn. Oherwydd yn hyn o beth mae'n rhaid edrych ar y 'ddinas' lle cafodd yr hyn a elwir yn 'fwyaf disglair' y mwyaf disglair 'eu cyflogi o Oxbridge et al ond lle mai'r cyfan a ddigwyddodd oedd cwymp y system ariannol a lle daeth rhai unigolion banc yn gyfoethog dros ben eu breuddwydion gwylltaf mewn mater o ychydig flynyddoedd yn unig. Roedd yn rhaid i'r gweddill ohonom ni, wrth gwrs, ddioddef a chodi'r bil. Yn wir yn ôl y prif economegydd yn PwC yn 2009 a lle roedd ei wybodaeth yn seiliedig ar ragamcanion economaidd llawer gwell nag sydd gennym ni heddiw, bydd gan y DU yn unig gyfanswm dyled prosiect erbyn 2015 o $ 16.4 triliwn. Roedd y ffigur hwn yn cynnwys popeth ac nid dim ond yr hyn y mae pobl yn ei feddwl a'r hyn y mae'r llywodraeth am i'r bobl ei gredu.

Felly, yr hyn a benderfynodd y gwyddonwyr gwych hyn oedd bod angen system luosog o gyfranogiad a lle y gellid harneisio a rhyddhau holl feddwl creadigol pobl cenedl ar yr ochr atebion. O ystyried y ffaith hon, trafodwyd sut y gellid dod ag ymrwymiad cydweithredol o'r fath i fodolaeth? Yr ateb yn y pen draw oedd sefydlu'r hyn y gellir ei alw'n rhwydwaith o ddeoryddion ymchwil cenedlaethol i'r bobl a'u meddwl unigryw.

Y llun cenedlaethol

Rhagwelodd y meddylfryd hwn gan y gwyddonwyr blaenllaw hyn greu un cymhleth deorfa ar gyfer pob 6 miliwn o bobl a lle gallent ddod â'u syniadau i'r cyfadeiladau deori i'w dadansoddi a'u datblygu i ddechrau pe bai potensial economaidd. Yn hyn o beth mae'r mewnbwn hwn wedi bod ac yn gwbl ddiffygiol yn y system 'elitaidd' gyfredol a lle mae'r gronfa helaeth hon o feddwl creadigol digyffwrdd cenedl ar goll yn llwyr. Yn wir cwestiwn arall y mae'n rhaid ei ofyn i chi'ch hun yw, os yw'r model busnes prifysgol elitaidd yn y gorffennol a'r presennol cystal, pam ydyn ni yn y cyflwr economaidd ofnadwy ein bod ni i gyd yn cael ein hunain heddiw?

Byddai'r canolfannau cenedlaethol creadigol hyn felly yn unigryw ac yn wahanol i unrhyw rai eraill a gafodd eu creu yn y gorffennol neu sy'n bodoli ar hyn o bryd. Roedd yr unigrywiaeth hon yn ddeublyg. Yn gyntaf nid oedd deoryddion creadigol yn bodoli i ddal meddylfryd cenedlaethol y bobl. Yn ail, byddai dros 3,500 o feddyliau blaenllaw'r byd yn eu maes arbenigol eu hunain o ymdrech wyddonol o bob rhan o'r byd yn gweithredu fel ymgynghorwyr 'annibynnol', gan 'ddidoli' meddwl creadigol y bobl am syniadau a fyddai'n darparu'r genhedlaeth nesaf o wyrthiau technolegol, cynhyrchion, gwasanaethau a diwydiannau byd-eang. Felly nid oedd gan yr ymgynghorwyr amlwg hyn unrhyw fuddiant breintiedig yn wahanol i'r llywodraeth arferol a chynghorwyr busnes mawr. Yn wir, gallent nodi datblygiadau mawr heb ddiystyru rhagfarn yn eu proses benderfynu. Ar y cyfan byddem yn ei gael yn iawn y tro hwn gan na allai busnes mawr rwystro'r syniadau hyn trwy ddiffyndollaeth!

Yn achos y DU byddai'n golygu sefydlu wyth cyfadeilad deorfa rhyng-gysylltiedig cenedlaethol a lle mae'r ffigur hwn yn seiliedig ar y grŵp oedran lle mae meddyliau creadigol yn dod yn gwbl wybyddol. Yn y DU mae'r nifer oddeutu 48 miliwn a lle byddai'r canolfannau 'didoli' blaenllaw hyn yn cael eu datblygu'n strategol ledled y wlad. Yn wir, o ystyried dadansoddi canlyniadau, dim ond un budd tymor hir yn unig dros amser fyddai na fyddai rhaniad economaidd Gogledd-De yn y DU trwy ailddosbarthu cyfoeth rhanbarthol newydd. Y rheswm, byddai'r system greadigol flaenllaw hon yn ail-leoli cyfoeth yn gyffredinol ledled y wlad a lle byddai er budd economaidd pobl i ddod yn rhan o'r broses ddeori.

Ond mae yna lawer o resymau pam y dylai hyn ddigwydd hefyd yn y DU a lle mae prif awgrym i hyn yw, yn ôl ymchwil a wnaed gan lywodraeth Japan yn yr 1980au a'r Almaen yn y 1990au, mai'r DU yw'r genedl fwyaf arloesol a dyfeisgar yn y byd o bell ffordd a lle yn ôl yr astudiaethau hyn roedd dros 53% o'r meddwl sylfaenol sydd wedi creu'r byd modern yn deillio o Brydain. Yn wir, os yw pobl yn cynnal astudiaeth fanwl o arloesi byd-eang o'r teledu i'r injan jet a thrydan i'r WWW, fe welwch fod y meddwl sylfaenol wedi dod o'r meddwl Prydeinig. Ond hefyd ac nad yw'n hysbys yn gyffredinol, fe welwch fod hyd at 75% o'r unigolion a gafodd y foment eureka sylfaenol gychwynnol yn bobl y tu allan i gyfyngiadau ein hymdrech ymchwil a datblygu corfforaethol a phrifysgol. Dyna pam unwaith eto mae'r deoryddion hyn mor bwysig ar gyfer dyfodol y DU a lle nad yw'r system elitiaeth bresennol yn caniatáu i'r cyhoedd nodi eu mewnbwn. Ni all hyn fod yn iawn a hyd yn oed deddfau tebygolrwydd yn nodi po fwyaf sy'n ymwneud â menter, y mwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd llwyddiant.

Y darlun mawr

Gwelodd y gwyddonwyr amlwg hyn hefyd y 'darlun mawr' a lle y gallai'r deoryddion cenedlaethol hyn ddod yn rhyngwladol yn y pen draw a lle gallai pob gwlad yn y byd gael y seilwaith creadigol hwn ar waith a fyddai yn y pen draw yn cysylltu ledled y byd â systemau cenedlaethol eraill trwy gyfathrebu, cydweithredu a chydweithio. Yn debyg iawn i'r WWW.

Hyd yma nid oes yr un economi orllewinol wedi manteisio ar y datblygiad sylfaenol hwn ar gyfer datblygiad economaidd eu cenedl yn y dyfodol ond lle mae cenhedloedd yn y 'Dwyrain' bellach yn ystyried y rhwydweithiau deori hyn o ddifrif fel blaenoriaeth genedlaethol ac ar gyfer eu diogelwch economaidd hirdymor cenedlaethol. Felly gallai hanes ysgrifennu yn y pen draw mai dim ond enghraifft arall oedd hon o ddyfeisio ym Mhrydain ond y cafodd ei hecsbloetio gan weddill y byd. Yn anffodus os bydd hyn yn digwydd, ychydig o ymateb fydd gan y Gorllewin a'r DU yn erbyn pŵer meddwl yn greadigol byd-eang pan gaiff ei ryddhau'n llawn!

Dr David Hill
Prif Weithredwr
Sefydliad Arloesedd y Byd

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd