Cysylltu â ni

diwylliant

Barn: Gallwn i gyd ddysgu iaith arall!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

llofnodBy Andrew Weiler

Mae llawer o bobl ar ryw adeg yn ystyried dysgu iaith arall. Fodd bynnag, o ystyried y cyfraddau llwyddiant yn isel, mae'n rhaid dadlau mai un o'r sgiliau dysgu a ddysgir / y gwaethaf sy'n mynd rhagddynt. Er gwaethaf y ffaith bod pawb ohonom yn llwyddiannus wrth ddysgu ein hiaith gyntaf, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael trafferth i ddysgu ail. Felly beth sy'n ein rhoi i ffwrdd o'n gêm a sut allwn ni droi hynny?

Fel yr ydym wedi profi y gallwn ddysgu ieithoedd trwy ei wneud yn ystod ein blynyddoedd cyntaf, pam yn y blynyddoedd diweddarach ydyn ni'n cael cymaint o drafferth? Wel mae yna ychydig o resymau ond wrth wraidd y cyfan yw'r ffaith ein bod ni'n cael ein haddysgu ieithoedd mewn ysgolion sydd â dulliau aneffeithiol, fel y model cyfieithu gramadeg, sy'n dal i gael ei ddefnyddio er ei fod wedi'i orchuddio â siwgr â gweithgareddau cyfathrebol.

hysbyseb

Mewn oed y gellir eu hargyhoeddi, rydym yn dysgu ieithoedd trwy ddulliau gwael o'r fath, gyda'r canlyniadau amlwg, ac felly am weddill ein bywydau, rydym yn tueddu i gredu mai dyma'r ffordd i ddysgu ieithoedd, er ein bod wedi bod yn anodd. Pan nad yw'n gweithio, gan ei bod yn annhebygol yn achos y mwyafrif helaeth, mae'r rhan fwyaf yn dod i gredu mai'r rheswm dros hynny yw ein aneffeithlonrwydd, ein diffyg cuddio a / neu ein cof gwael.

Y gwir amdani yw ein bod i gyd wedi datblygu'r gallu i ddysgu ieithoedd trwy ddysgu ein cyntaf. Wrth gwrs, mae ffactorau eraill sy'n dod i mewn wrth i ni dyfu i fyny, ond yn sylfaenol nid yw'r galluoedd hynny wedi diflannu rywsut. Maen nhw yno i unrhyw un sydd am gael mynediad atynt. Y rhai sy'n llwyddiannus, ar y cyfan yw'r rhai sy'n taro'r pwerau hynny.

Felly beth yw'r mathau o ddysgu ieithyddol a ddefnyddiasom ac y gallwn ei weithredu a'i ddefnyddio yn y blynyddoedd diweddarach? Cyn i mi restru ychydig, mae angen inni gydnabod hynny, fel oedolion, mae angen inni fod o leiaf yn barod i ymgymryd â'r gred bod gennym y gallu i ddysgu ieithoedd i lefelau uchel! Heb gymaint o gred, rydym yn sabotage ein hymdrechion. Fel y dywedodd Henry Ford: "P'un a ydym yn credu y gallwn, neu a ydym yn credu na allwn ni, yr ydym yn iawn."

hysbyseb
  • Dealltwriaeth bwysig y mae angen inni ddod ato yw bod angen i'r dysgu fod wedi'i yrru gan ddysgwyr. Mae addysgu neu destunau sy'n pennu'r hyn a wnawn yn barhaus ac ni wnânt yn ddiffygiol, gan fod dysgwyr yn tueddu i fod yn gynhwysfawr i'r cyfarwyddyd, yn hytrach na chwilio am yr hyn a fydd yn eu symud ymlaen.
    Mae angen i ddysgwyr fod yn weithgar wrth benderfynu ar wahanol agweddau ar eu dysgu, a dysgu canfod a ydynt yn dysgu, neu wedi dysgu unrhyw beth.
  • Mae iaith yn fynegiant o realiti canfyddedig. Felly wrth ddysgu iaith, mae angen i'r realiti fod yn glir, nid lluniad deallusol. Felly mae ymarferion gramadeg, fel enghraifft, nad oes ganddyn nhw sylfaen mewn gwirionedd y mae rhywun yn ceisio'i fynegi yn ffyrdd lletchwith o ddysgu iaith. Fel dewis arall, ystyriwch gerdded o amgylch eich tŷ, gan ddisgrifio'r hyn rydych chi'n ei wneud. “Rwy’n cerdded i mewn i fy ystafell wely i newid”. Mae hon yn ffordd wych o ymarfer y presennol parhaus.
  • Mae cyfieithu yn offeryn angenrheidiol a defnyddiol pan rydych chi'n dysgu iaith newydd OND pan fydd yn cael ei ddefnyddio'n ormodol yn atal datblygiad sgiliau dysgu iaith fel dyfalu rhesymegol. Mae'r math hwn o sgil yn dibynnu ar sylw ffocws a pharhaus ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas neu beth rydych chi'n ei ddarllen. Mae'n sgil angenrheidiol sydd gennym i gyd i gyd ond gallwn ni ei osod yn sleidiau. Os byddwn yn cadw rhuthro i geiriadur dwyieithog, neu yn wir unrhyw eiriadur.
  • Mae gwrando yn allu ALLWEDDOL os ydych chi am ddysgu siarad mewn iaith arall. Heb ddatblygu'r gallu hwnnw yn weithredol ymhob maes, gan gynnwys gwrando ar ramadeg, ynganiad ac ystyr, bydd eich gallu i feistroli'r iaith honno yn cael ei rhwystro'n ddifrifol. Dyma lle gall materion cymeriad personol wahardd. Os nad ydych yn wrandäwr da yn eich iaith gyntaf, oherwydd eich bod chi'n hoffi cael eich clywed, bydd eich gallu i feistroli iaith arall yn gyfyngedig oni bai eich bod chi'n dysgu bod yn fwy atodol i'r hyn y mae eraill yn ei ddweud, yn ogystal â'r hyn a ddywedwch.

Felly, os ydych chi ar y pwynt o osod allan i ddysgu iaith neu os ydych chi'n rhywle ar hyd y llwybr, fe fyddech chi'n gwneud ffafr eich hun trwy gymryd ychydig o amser i ddewis yn ofalus sut rydych chi'n dymuno dysgu, gan wybod eich bod chi i gyd yn mynd i fynd yno, dim ond i chi ddod o hyd i'r offer a'r strategaethau cywir.

Parhau Darllen
hysbyseb

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd