Cysylltu â ni

addysg

Gall pob un ohonom ddysgu iaith arall!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llawer o bobl ar ryw adeg yn ystyried dysgu iaith arall. Fodd bynnag, o ystyried y cyfraddau llwyddiant yn isel, mae'n rhaid dadlau mai un o'r sgiliau dysgu a ddysgir / y gwaethaf sy'n mynd rhagddynt. Er gwaethaf y ffaith bod pawb ohonom yn llwyddiannus wrth ddysgu ein hiaith gyntaf, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael trafferth i ddysgu ail. Felly beth sy'n ein rhoi i ffwrdd o'n gêm a sut allwn ni droi hynny?

Fel yr ydym wedi profi y gallwn ddysgu ieithoedd trwy ei wneud yn ystod ein blynyddoedd cyntaf, pam yn y blynyddoedd diweddarach ydyn ni'n cael cymaint o drafferth? Wel mae yna ychydig o resymau ond wrth wraidd y cyfan yw'r ffaith ein bod ni'n cael ein haddysgu ieithoedd mewn ysgolion sydd â dulliau aneffeithiol, fel y model cyfieithu gramadeg, sy'n dal i gael ei ddefnyddio er ei fod wedi'i orchuddio â siwgr â gweithgareddau cyfathrebol.

Mewn oed y gellir eu hargyhoeddi, rydym yn dysgu ieithoedd trwy ddulliau gwael o'r fath, gyda'r canlyniadau amlwg, ac felly am weddill ein bywydau, rydym yn tueddu i gredu mai dyma'r ffordd i ddysgu ieithoedd, er ein bod wedi bod yn anodd. Pan nad yw'n gweithio, gan ei bod yn annhebygol yn achos y mwyafrif helaeth, mae'r rhan fwyaf yn dod i gredu mai'r rheswm dros hynny yw ein aneffeithlonrwydd, ein diffyg cuddio a / neu ein cof gwael.

hysbyseb

Y gwir amdani yw ein bod i gyd wedi datblygu'r gallu i ddysgu ieithoedd trwy ddysgu ein cyntaf. Wrth gwrs, mae ffactorau eraill sy'n dod i mewn wrth i ni dyfu i fyny, ond yn sylfaenol nid yw'r galluoedd hynny wedi diflannu rywsut. Maen nhw yno i unrhyw un sydd am gael mynediad atynt. Y rhai sy'n llwyddiannus, ar y cyfan yw'r rhai sy'n taro'r pwerau hynny.

Felly beth yw'r mathau o ddysgu ieithyddol a ddefnyddiasom ac y gallwn ei weithredu a'i ddefnyddio yn y blynyddoedd diweddarach? Cyn i mi restru ychydig, mae angen inni gydnabod hynny, fel oedolion, mae angen inni fod o leiaf yn barod i ymgymryd â'r gred bod gennym y gallu i ddysgu ieithoedd i lefelau uchel! Heb gymaint o gred, rydym yn sabotage ein hymdrechion. Fel y dywedodd Henry Ford: "P'un a ydym yn credu y gallwn, neu a ydym yn credu na allwn ni, yr ydym yn iawn."

  • Dealltwriaeth bwysig y mae angen inni ddod ato yw bod angen i'r dysgu fod wedi'i yrru gan ddysgwyr. Mae addysgu neu destunau sy'n pennu'r hyn a wnawn yn barhaus ac ni wnânt yn ddiffygiol, gan fod dysgwyr yn tueddu i fod yn gynhwysfawr i'r cyfarwyddyd, yn hytrach na chwilio am yr hyn a fydd yn eu symud ymlaen.
    Mae angen i ddysgwyr fod yn weithgar wrth benderfynu ar wahanol agweddau ar eu dysgu, a dysgu canfod a ydynt yn dysgu, neu wedi dysgu unrhyw beth.
  • Mae iaith yn fynegiant o realiti canfyddedig. Felly wrth ddysgu iaith, mae angen i'r realiti fod yn glir, nid lluniad deallusol. Felly mae ymarferion gramadeg, fel enghraifft, nad oes ganddyn nhw sylfaen mewn gwirionedd y mae rhywun yn ceisio'i fynegi yn ffyrdd lletchwith o ddysgu iaith. Fel dewis arall, ystyriwch gerdded o amgylch eich tŷ, gan ddisgrifio'r hyn rydych chi'n ei wneud. “Rwy’n cerdded i mewn i fy ystafell wely i newid.” Mae hon yn ffordd wych o ymarfer y presennol parhaus.
  • Mae cyfieithu yn offeryn angenrheidiol a defnyddiol pan rydych chi'n dysgu iaith newydd OND pan fydd yn cael ei ddefnyddio'n ormodol yn atal datblygiad sgiliau dysgu iaith fel dyfalu rhesymegol. Mae'r math hwn o sgil yn dibynnu ar sylw ffocws a pharhaus ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas neu beth rydych chi'n ei ddarllen. Mae'n sgil angenrheidiol sydd gennym i gyd i gyd ond gallwn ni ei osod yn sleidiau. Os byddwn yn cadw rhuthro i geiriadur dwyieithog, neu yn wir unrhyw eiriadur.
  • Mae gwrando yn allu ALLWEDDOL os ydych chi am ddysgu siarad mewn iaith arall. Heb ddatblygu'r gallu hwnnw yn weithredol ymhob maes, gan gynnwys gwrando ar ramadeg, ynganiad ac ystyr, bydd eich gallu i feistroli'r iaith honno yn cael ei rhwystro'n ddifrifol. Dyma lle gall materion cymeriad personol wahardd. Os nad ydych yn wrandäwr da yn eich iaith gyntaf, oherwydd eich bod chi'n hoffi cael eich clywed, bydd eich gallu i feistroli iaith arall yn gyfyngedig oni bai eich bod chi'n dysgu bod yn fwy atodol i'r hyn y mae eraill yn ei ddweud, yn ogystal â'r hyn a ddywedwch.

Felly, os ydych chi ar y pwynt o osod allan i ddysgu iaith neu os ydych chi'n rhywle ar hyd y llwybr, fe fyddech chi'n gwneud ffafr eich hun trwy gymryd ychydig o amser i ddewis yn ofalus sut rydych chi'n dymuno dysgu, gan wybod eich bod chi i gyd yn mynd i fynd yno, dim ond i chi ddod o hyd i'r offer a'r strategaethau cywir.

hysbyseb

Andrew Weiler
Datgloi Dysgu Iaith (2013)

 

 

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd