Cysylltu â ni

diwylliant

Kourou: porth Ewrop i'r galaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140513PHT46964_originalMae'r ganolfan lle yn Kourou © ESA 2013

Saif rhwng Brasil a Suriname gorwedd French Guiana, Ewrop porth i'r alaeth. Gallai fod yn ymfalchïo mewn fforest law mawreddog, ond fel tiriogaeth Ffrainc, mae'n dal i fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd a hyd yn oed yn defnyddio'r ewro fel ei arian cyfred. Mae canolfan gofod wedi'i lleoli ger Kourou yn fwy na blynyddoedd 50 yn ôl i fanteisio ar leoliad Giana Ffrengig yn agos at y cyhydedd, sy'n golygu rocedi gofod lansio oddi yma elwa o gyflymder ychwanegol o fetrau 460 yr eiliad pan fyddant yn cael eu lansio tua'r dwyrain.

Mae'r Guiana Space Center (CSG) yn Kourou, 7,300 cilomedr i ffwrdd o Frwsel, yn cynrychioli ffenestr i'r gofod. Gyda hanner dwsin yn lansio bob blwyddyn, y ddinas gyfan yn dibynnu ar weithgareddau sy'n gysylltiedig â gofod. Technegwyr o bob cwr o'r byd yn dod i Korou, yn dibynnu ar cenedligrwydd y lloerennau cyfathrebu dynghedu i herio disgyrchiant ar fwrdd y roced Ariane 5 Ewrop.
“I'r dde yma, gallwch chi redeg i mewn i Almaenwyr, Eidalwyr neu Sbaenwyr,” meddai Emmanuel Toko, Prif Swyddog Gweithredol clwb y wasg Kourou. “Diolch i CSG, mae Kourou yn edrych fel dinas Ewropeaidd nodweddiadol.” Ychwanegodd: “Rydyn ni’n ystyried ein hunain yn bobl frodorol Amasonaidd, Guyanese, Ffrangeg, ac yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, Ewropeaidd. Mae pobl ifanc yn deall ac yn teimlo hyn heddiw. A phan rydych chi'n teimlo'n Ewropeaidd, does dim rheswm pam na allwch chi goncro'r byd. ”

Am y tair blynedd diwethaf, mae'r ganolfan gofod hefyd wedi gweithio gyda rocedi Soyuz Rwsieg ac Eidaleg rocedi Vega, sy'n atgyfnerthu'r presenoldeb Ewrop. A'r prosiectau yn niferus.
"Roeddem yn arfer ofni y gyda lansiwr unigol, gallai datblygiadau gofod yn dod i ben," meddai Jacquy Pierre-Marie, is-lywydd siambr Guiana o ddiwydiant a masnach, yn gyfrifol am gysylltiadau rhyngwladol. "Heddiw, gallwn fod yn llawer mwy optimistaidd fel yr ydym yn awr wedi tri lanswyr gwahanol."

hysbyseb

Mae lloerennau Galileo, a ddatblygwyd fel rhan o raglen Ewropeaidd gwerth € 5 biliwn, hefyd yn cael eu lansio o Kourou. Byddant yn caniatáu i Ewrop gael ei system llywio fyd-eang ei hun, heb ddibynnu mwyach ar system GPS yr UD. Gyda chyfanswm o 28 lloeren ar fin cael eu lansio, dylai'r system leoli newydd hon gynnig lleoliad manwl gywirdeb o fewn un metr. Mae mentrau Ewropeaidd eraill, megis Copernicus, yn cynnwys olrhain malurion gofod, gwella rhagolygon y tywydd a monitro'r amgylchedd gyda lloerennau wedi'u targedu. Gall y Sentinel-1A, yr un olaf i fynd i orbit, weld y Ddaear ddydd a nos, waeth beth fo'r cymylau, gan ddarparu rhybuddion o dywydd eithafol yn ogystal â materion diogelwch.
"Ni fyddai dim yr un fath heb yr holl y gweithgaredd yn Ewrop," meddai Pierre-Marie. "Mae'r rhain yn cwmnïau pwerus, cadarn sy'n buddsoddi a chreu swyddi lleol ac yn caniatáu i siopau lleol i aros mewn busnes."

Mae'r Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) hefyd yn falch o gael sylfaen lansio yn Giana Ffrengig ac nid yn unig am resymau ymarferol. "O safbwynt symbolaidd, mae'n bwysig iawn i ni gael gosod troed ar dir De America," esboniodd Fernando Doblas, pennaeth ESA o gyfathrebu. "Wrth edrych i lawr o'r sêr nad ydym yn gweld ffiniau."

hysbyseb

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd