Cysylltu â ni

Celfyddydau

Yng nghadair y cyfarwyddwr: Rowndiau terfynol Lux Film ar yr hyn a ysbrydolodd eu ffilmiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141029PHT76504_original(O'r chwith) Céline Sciamma, Paweł Pawlikowski a Rok Biček

O baradocsau i gwestiynau hunaniaeth, gall unrhyw beth ysbrydoli antur sinematig. Er na fydd enillydd Gwobr Ffilm Lux eleni yn cael ei gyhoeddi tan 17 Rhagfyr, rydym eisoes wedi siarad â chyfarwyddwyr y tair ffilm ar y rhestr fer i ddarganfod mwy am eu gwaith. Darllenwch ymlaen i gael golwg y tu ôl i'r llenni.

Céline Sciamma, phlentyndod (Ffrainc)

hysbyseb

"Mae fy ffilmiau yn siarad am hunaniaeth, sut rydych chi'n aml yn cael hunaniaeth gan eich diwylliant, gan eich teulu, gan y ddinas rydych chi'n byw ynddi, lliw eich croen, eich cyfeiriadedd rhywiol, a sut y gallwch chi ailddyfeisio'ch hun ac ailbennu'ch hun gyda lluosog. hunaniaethau. "

Paweł Pawlikowski, Mynd (Gwlad Pwyl, Denmarc)
"Ida yw un o'r straeon hynny na allai ddigwydd yn rhywle arall mae'n debyg. Mae'n llawn o'r paradocsau a'r amwysedd sy'n gyffredin yn hanes Ewrop.

"Yn Ewrop rydyn ni'n gwybod pa mor gymhleth yw pethau, sut y gall yr un peth edrych yn hollol wahanol i ddwy ochr y ffin, dwy ochr pentref neu ddwy gwm gwahanol. Mae'r ymdeimlad hwnnw o baradocs yn brin iawn ac yn Ewropeaidd iawn."
Rok Biček, dosbarth Enemy (Slofenia)

hysbyseb

"Hanes dosbarth Enemy yw stori pob cenedl Ewropeaidd. Fe allai ddigwydd ym mhob ysgol uwchradd ym mhob gwlad yn Ewrop. "

Celfyddydau

Mae ASEau yn galw am safonau cymdeithasol gofynnol cyffredin ar gyfer artistiaid a gweithwyr diwylliannol

cyhoeddwyd

on

Galwodd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg y Senedd am greu fframwaith ledled yr UE ar amodau gwaith a safonau gofynnol i bob artist, DIWYLLIANT.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Llun (27 Medi) gan 26 pleidlais o blaid, dim un yn erbyn a thri yn ymatal, mae’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg yn galw ar y Comisiwn i gynnig “Statws Ewropeaidd yr Artist”, gan nodi fframwaith cyffredin ar gyfer amodau gwaith a safonau gofynnol ar gyfer holl wledydd yr UE, gan barchu cymwyseddau aelod-wladwriaethau yn llawn ar eu marchnad lafur a'u polisi diwylliannol.

Symudedd trawsffiniol

hysbyseb

Mae'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth genedlaethol ar statws cyfreithiol artist a'i gydnabyddiaeth drawsffiniol yn rhwystro cydweithredu a symudedd. Yn y testun cymeradwy, mae ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn i gael gwared ar yr holl rwystrau i symudedd trawsffiniol, gan ddiwygio, os oes angen, ofynion gweinyddol ar fisâu, trethiant a nawdd cymdeithasol, yn ogystal ag ar gydnabod addysg yn y celfyddydau. graddau.

Mae ASEau hefyd yn galw am raglenni penodol ar gyfer symudedd crewyr ac arloeswyr ifanc.

"Gyda'r adroddiad hwn, rydym wedi anfon neges gref i wella symudedd trawsffiniol i artistiaid, awduron, crewyr diwylliannol a gweithwyr diwylliannol. Bydd yn helpu i roi bywoliaeth well a mwy diogel i artistiaid trwy egluro eu statws a symleiddio mynediad at nawdd cymdeithasol. . A byddwn yn ymladd i ddatrys y problemau y mae artistiaid yn eu hwynebu heddiw, boed hynny ar wahaniaethu ar sail rhyw, hil, tarddiad neu gyfeiriadedd rhywiol neu boed yn ormes gwleidyddol, yr ydym i gyd yn gwybod ei fod yn llawer rhy amlwg yn yr UE y dyddiau hyn, "meddai'r rapporteur Monica Semedo (Adnewyddu, LU).

hysbyseb

Llwyfan incwm a ffrydio hawlfraint

Mae artistiaid yn agored i arferion annheg gan lwyfannau ffrydio digidol dominyddol, megis cymalau prynu allan sy'n amddifadu awduron neu eu breindaliadau. I unioni hynny, mae ASEau eisiau i'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau sicrhau bod artistiaid a gweithwyr diwylliannol yn gallu cyd-fargeinio ac i orfodi amddiffyniad ar gyfer gweithiau a'u crewyr yn gryf mewn deddfwriaeth hawlfraint genedlaethol.

Amddiffyn rhyddid artistig

Mae ASEau yn annog Aelod-wladwriaethau i feithrin ac amddiffyn rhyddid artistig er mwyn cynnal yr hawl i ryddid mynegiant a sicrhau y gall dinasyddion yr UE fwynhau creadigaethau artistig yn rhydd. Maent yn annog y Comisiwn i gosbi gwledydd yr UE sy'n methu â chynnal y rhyddid hyn.

Y camau nesaf

Dylai'r Senedd bleidleisio ar y penderfyniad yn ail sesiwn lawn mis Hydref.

Cefndir

Mae'r pandemig wedi datgelu gwendidau llafur artistiaid a gweithwyr diwylliannol sydd eisoes yn bodoli: mae'r celfyddydau yn faes cyflogaeth a nodweddir gan ysbeidioldeb, bywoliaethau bregus, nawdd cymdeithasol gwan neu absennol, dywed ASEau. Mae gwahaniaethau enfawr yn parhau rhwng Aelod-wladwriaethau o ran cefnogaeth, buddion cymdeithasol a diffiniadau artist.

Yn 2020, profodd y sector diwylliannol a chreadigol yn yr UE golledion mewn trosiant o dros 30%, colled gronnus o EUR 199 biliwn - gyda'r sectorau cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio yn profi colledion o 75% a 90% yn y drefn honno.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd