Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

#Koezio ar gyfer antur dan do

cyhoeddwyd

on

Maen nhw'n dweud bod newyddion da yn teithio'n bell ac mae newyddion am un o'r atyniadau ymwelwyr newydd a mwy cyffrous ym Mrwsel wedi ymestyn ymhell - cyn belled â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r parc antur dan do Koezio, sydd wedi'i leoli yng nghanolfan siopa a hamdden Docks Bruxel, yn gweld tua 150,000 o ymwelwyr yn mynd trwy ei ddrysau bob blwyddyn.

Mae rhai cyfranogwyr, yn gweithredu ar argymhellion gan westai, Trip Advisor a Visit Brussels (ac yn awyddus i gael y profiad drostynt eu hunain) hyd yn oed wedi dod o mor bell â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddi ddod yn Koezio gyntaf i agor y tu allan i'w chalon yn Ffrainc.

Gyda'i bencadlys yn Lille, yng ngogledd Ffrainc, canolfan Brwsel oedd y pedwerydd i agor (mae dau ym Mharis hefyd) ac mae bellach yn denu cyfranogwyr - a elwir yn “asiantau” - o bob rhan o Wlad Belg.

Yn gyntaf, eglurhad i ymwelwyr am y tro cyntaf. Mae Koezio (mae'n cael ei ynganu fel Ko-wa-ze-o) yn lle hollol wahanol i unrhyw un arall yr ydych wedi ymweld â hwy fwy na thebyg. Mae'n cynnig “hyfforddiant fel asiant arbennig” mewn gofod 3,200 metr sgwâr wedi'i drawsnewid.

Am ddwy awr, caiff eich dygnwch, eich deallusrwydd, eich dewrder a'ch ysbryd tîm eu herio i gwblhau'r “daith” drwy'r hyn a elwir yn bedair ardal: labyrinth dirgel, ystafell beiriannau gyda modiwlau enfawr, ystafell ddianc ac yn olaf llwybr benysgafn yn metr 12 tyrru.

Dyma'r math o brawf y gallai Ian Fleming, awdur James Bond, fod wedi'i werthfawrogi.

Nid oes angen bod yn ofnus serch hynny: yr hyn sy'n bwysig yma yw 'bod gyda'n gilydd' a chynyddu cydlyniant - mae'r gair dyfeisgar Koezio yn deillio o gydlyniant - o fewn grŵp. Mae Koezio yn hygyrch i bobl ifanc a hen ac o 2 chwaraewr i fyny. Am resymau diogelwch mae'n rhaid i chi fod yn 1 metr 40cm o uchder a rhaid i unrhyw un o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae'n werth nodi nad oes rhaid i chi fod yn ffit iawn nac yn athletwr.

Mae'r hwyl yn dechrau ar ôl cyrraedd gyda'r is-danfor “asiant cudd”. Dyma pryd y cewch eich “cod cyfrinachol” eich hun sy'n caniatáu mynediad i'r parc. Ar ôl cyrraedd, rhowch eich manylion “cod cyfrinachol” ar fonitor sgrin gyffwrdd cyn newid i oferôls sydd wedi'u golchi'n ffres, sef pan fyddwch yn cael eich gosod yn rhydd ar y cwrs am yr ychydig oriau nesaf.

Mae saith tîm o hyd at chwaraewyr 5 yn cael mynediad bob munud 15, gyda'r syniad nad yw'r parc yn orlawn.

Y syniad yw cloi cymaint o bwyntiau ag y gallwch. Gall “asiantau elitaidd” felly sgorio hyd at bwyntiau 600,000 ond mae'r cyfartaledd fesul ymweliad tua 330,000.

Yn wahanol i gemau dianc eraill ym Mrwsel ac mewn mannau eraill, mae'r syniad yma yn ymwneud â gweithio fel tîm, nid yn erbyn ei gilydd. Mae'r pwyslais ar y “asiantau cudd” ar waith tîm a chydweithrediad. Ar y diwedd, mae pob cyfranogwr / tîm yn rhoi print manwl o'u sgôr a'u perfformiad.

Am atodiad bach, gallwch hefyd fynd â chamera arbennig i mewn i'r parc i ffilmio'r antur gyfan (gellir lawrlwytho'r delweddau yn ddiweddarach i ffon USB). Mae Koezio yn wych ar gyfer ymweliad teuluol ond mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer ymarferion adeiladu tîm.

Mae Kjell Materman, ei reolwr cyfathrebu, yn dweud bod safle Brwsel wedi dod yn boblogaidd iawn i gwmnïau y gall eu haelodau gyfarfod mewn ystafell breifat i gael sgwrs “darganfod fy nhîm” cyn i'r antur ddechrau. Mae'r ganolfan, sydd wedi'i hadeiladu ar yr hyn a arferai fod yn ffatri ffabrigau yn dyddio o ganol y 1800s, hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod, ystafell fwyta a lolfa ar gyfer aperitif neu bryd neu ddiod ar ôl eich “cenhadaeth”.

Dywedodd Kjell, a arferai weithio yn y Parlamentarium ym Mrwsel: “Rydym hefyd yn gweld mwy a mwy o dwristiaid a allai fod wedi cael eu hanfon ar argymhelliad pobl eraill.”

Mae gostyngiadau arbennig os ydych yn archebu ar-lein ac yn lleihau ysgolion a chlybiau ieuenctid. Ceisiwch hefyd roi cynnig ar y gêm realiti rhithwir wrth y fynedfa.

Nid yw canolfan Brwsel mor fawr ag yn Lille (sydd â dau “daith”) ond, oherwydd dylunio clyfar, mae ganddi gynllun tebyg.

Agorodd y Koezio cyntaf yn Lille yn 2006 ac felly mae'r cysyniad wedi profi y bydd pumed un yn agor yn Lyon yr haf hwn gyda chynlluniau ar gyfer eraill yn Llundain, yr Iseldiroedd a Sbaen.

Mae'r cwmni hwn sydd wedi mynd ymlaen wedi buddsoddi llawer yn lledaenu'r gair am Koezio ac, fel y ffigurau ymwelwyr, mae'r polisi hwn yn talu ar ei ganfed. Cofiwch fod y penwythnosau'n arbennig o boblogaidd felly mae'n well cadw lle.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn wych gan fod y safle wedi'i leoli ar ddwy dramffordd sy'n eich chwifio i ganol Brwsel mewn dim ond 10 munud. Mae maes parcio mawr gerllaw ac, o'r haf, mae yna hefyd deithiau afon ar Gamlas Brwsel gerllaw.

Rheswm gwych arall dros ymweld yn awr yw bod y Tai Gwydr Brenhinol yn Laeken ar hyn o bryd ar agor i'r cyhoedd tan 10 Mai.

Pa bynnag amser o'r flwyddyn rydych chi'n dod yma, fodd bynnag, rydych chi'n siwr o gael hwyl.

Bwytewch eich calon allan James Bond!

Koezio
Dociau Bruxel
T. (0) 2 319 5454

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Gwlad Belg o € 15.8 miliwn i gefnogi gwestai ac aparthotels ym Mrwsel yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun Gwlad Belg gwerth € 15.8 miliwn i gefnogi gwestai ac aparthotels yn Rhanbarth Prifddinas Brwsel yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol o € 20,000 o leiaf neu € 200,000 ar y mwyaf fesul gwesty neu aparthotel. Nod y grantiau yw darparu cefnogaeth i westai ac aparthotels yr effeithir arnynt ar gyfer incwm a gollir a chostau gweithredu parhaus, megis costau yswiriant, cynnal a chadw a diogelwch.

Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd y mesurau cyfyngol a osodir gan y llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y firws a sicrhau parhad eu gweithgaredd economaidd. Canfu'r Comisiwn fod mesur Gwlad Belg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2020 fan bellaf.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58763 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau cymorth Gwlad Belg € 2.2 miliwn i gefnogi meysydd awyr Fflandrys yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesurau cymorth Gwlad Belg € 2.2 miliwn i gefnogi gweithredwyr meysydd awyr Fflandrys (maes awyr Antwerp, maes awyr Ostend a maes awyr Kortrijk) yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesurau o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Mae'r mesurau'n cynnwys: (i) cynllun cymorth, lle bydd holl weithredwyr meysydd awyr Fflandrys yn derbyn cefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol; a (ii) cefnogaeth i weithredwyr meysydd awyr Antwerp ac Ostend ar ffurf gohirio talu rhai costau a ffioedd (sef iawndal blynyddol am ddefnyddio staff statudol y Rhanbarth Fflandrys a ffi consesiwn am ddefnyddio seilwaith y maes awyr sy'n ddyledus ar ei gyfer y flwyddyn 2020).

Pwrpas y mesurau cymorth yw helpu gweithredwyr meysydd awyr Fflandrys i liniaru'r prinder hylifedd y maent wedi bod yn ei wynebu oherwydd yr achosion o coronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn unol â'r amodau a nodwyd yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) dim ond tan ddiwedd y flwyddyn hon y gellir caniatáu’r mesurau; (ii) nad yw'r grantiau uniongyrchol yn fwy na € 800,000 y cwmni, fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (iii) bydd y gohiriadau talu yn cael eu caniatáu erbyn 31 Rhagfyr 2020, a bydd yn ddyledus erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf ac yn cynnwys isafswm tâl, yn unol â'r Fframwaith Dros Dro.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58299 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd