Cysylltu â ni

Gwlad Belg

#Koezio ar gyfer antur dan do

cyhoeddwyd

on

Maen nhw'n dweud bod newyddion da yn teithio'n bell ac mae newyddion am un o'r atyniadau ymwelwyr newydd a mwy cyffrous ym Mrwsel wedi ymestyn ymhell - cyn belled â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r parc antur dan do Koezio, sydd wedi'i leoli yng nghanolfan siopa a hamdden Docks Bruxel, yn gweld tua 150,000 o ymwelwyr yn mynd trwy ei ddrysau bob blwyddyn.

Mae rhai cyfranogwyr, yn gweithredu ar argymhellion gan westai, Trip Advisor a Visit Brussels (ac yn awyddus i gael y profiad drostynt eu hunain) hyd yn oed wedi dod o mor bell â Chanada a Gwlad Thai.

Mae'r ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddi ddod yn Koezio gyntaf i agor y tu allan i'w chalon yn Ffrainc.

Gyda'i bencadlys yn Lille, yng ngogledd Ffrainc, canolfan Brwsel oedd y pedwerydd i agor (mae dau ym Mharis hefyd) ac mae bellach yn denu cyfranogwyr - a elwir yn “asiantau” - o bob rhan o Wlad Belg.

Yn gyntaf, eglurhad i ymwelwyr am y tro cyntaf. Mae Koezio (mae'n cael ei ynganu fel Ko-wa-ze-o) yn lle hollol wahanol i unrhyw un arall yr ydych wedi ymweld â hwy fwy na thebyg. Mae'n cynnig “hyfforddiant fel asiant arbennig” mewn gofod 3,200 metr sgwâr wedi'i drawsnewid.

Am ddwy awr, caiff eich dygnwch, eich deallusrwydd, eich dewrder a'ch ysbryd tîm eu herio i gwblhau'r “daith” drwy'r hyn a elwir yn bedair ardal: labyrinth dirgel, ystafell beiriannau gyda modiwlau enfawr, ystafell ddianc ac yn olaf llwybr benysgafn yn metr 12 tyrru.

Dyma'r math o brawf y gallai awdur James Bond, Ian Fleming ei hun, fod wedi'i werthfawrogi.

Nid oes angen bod yn ofnus serch hynny: yr hyn sy'n bwysig yma yw 'bod gyda'n gilydd' a chynyddu cydlyniant - mae'r gair dyfeisgar Koezio yn deillio o gydlyniant - o fewn grŵp. Mae Koezio yn hygyrch i bobl ifanc a hen ac o 2 chwaraewr i fyny. Am resymau diogelwch mae'n rhaid i chi fod yn 1 metr 40cm o uchder a rhaid i unrhyw un o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae'n werth nodi nad oes rhaid i chi fod yn ffit iawn nac yn athletwr.

Mae'r hwyl yn dechrau ar ôl cyrraedd gyda'r is-danfor “asiant cudd”. Dyma pryd y cewch eich “cod cyfrinachol” eich hun sy'n caniatáu mynediad i'r parc. Ar ôl cyrraedd, rhowch eich manylion “cod cyfrinachol” ar fonitor sgrin gyffwrdd cyn newid i oferôls sydd wedi'u golchi'n ffres, sef pan fyddwch yn cael eich gosod yn rhydd ar y cwrs am yr ychydig oriau nesaf.

Mae saith tîm o hyd at chwaraewyr 5 yn cael mynediad bob munud 15, gyda'r syniad nad yw'r parc yn orlawn.

Y syniad yw cloi cymaint o bwyntiau ag y gallwch. Gall “asiantau elitaidd” felly sgorio hyd at bwyntiau 600,000 ond mae'r cyfartaledd fesul ymweliad tua 330,000.

Yn wahanol i gemau dianc eraill ym Mrwsel ac mewn mannau eraill, mae'r syniad yma yn ymwneud â gweithio fel tîm, nid yn erbyn ei gilydd. Mae'r pwyslais ar y “asiantau cudd” ar waith tîm a chydweithrediad. Ar y diwedd, mae pob cyfranogwr / tîm yn rhoi print manwl o'u sgôr a'u perfformiad.

Am atodiad bach, gallwch hefyd fynd â chamera arbennig i mewn i'r parc i ffilmio'r antur gyfan (gellir lawrlwytho'r delweddau yn ddiweddarach i ffon USB). Mae Koezio yn wych ar gyfer ymweliad teuluol ond mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer ymarferion adeiladu tîm.

Mae Kjell Materman, ei reolwr cyfathrebu, yn dweud bod safle Brwsel wedi dod yn boblogaidd iawn i gwmnïau y gall eu haelodau gyfarfod mewn ystafell breifat i gael sgwrs “darganfod fy nhîm” cyn i'r antur ddechrau. Mae'r ganolfan, sydd wedi'i hadeiladu ar yr hyn a arferai fod yn ffatri ffabrigau yn dyddio o ganol y 1800s, hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod, ystafell fwyta a lolfa ar gyfer aperitif neu bryd neu ddiod ar ôl eich “cenhadaeth”.

Dywedodd Kjell, a arferai weithio yn y Parlamentarium ym Mrwsel: “Rydym hefyd yn gweld mwy a mwy o dwristiaid a allai fod wedi cael eu hanfon ar argymhelliad pobl eraill.”

Mae gostyngiadau arbennig os ydych yn archebu ar-lein ac yn lleihau ysgolion a chlybiau ieuenctid. Ceisiwch hefyd roi cynnig ar y gêm realiti rhithwir wrth y fynedfa.

Nid yw canolfan Brwsel mor fawr ag yn Lille (sydd â dau “daith”) ond, oherwydd dylunio clyfar, mae ganddi gynllun tebyg.

Agorodd y Koezio cyntaf yn Lille yn 2006 ac felly mae'r cysyniad wedi profi y bydd pumed un yn agor yn Lyon yr haf hwn gyda chynlluniau ar gyfer eraill yn Llundain, yr Iseldiroedd a Sbaen.

Mae'r cwmni hwn sydd wedi mynd ymlaen wedi buddsoddi llawer yn lledaenu'r gair am Koezio ac, fel y ffigurau ymwelwyr, mae'r polisi hwn yn talu ar ei ganfed. Cofiwch fod y penwythnosau'n arbennig o boblogaidd felly mae'n well cadw lle.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn wych gan fod y safle wedi'i leoli ar ddwy dramffordd sy'n eich chwifio i ganol Brwsel mewn dim ond 10 munud. Mae maes parcio mawr gerllaw ac, o'r haf, mae yna hefyd deithiau afon ar Gamlas Brwsel gerllaw.

Rheswm gwych arall dros ymweld yn awr yw bod y Tai Gwydr Brenhinol yn Laeken ar hyn o bryd ar agor i'r cyhoedd tan 10 Mai.

Pa bynnag amser o'r flwyddyn rydych chi'n dod yma, fodd bynnag, rydych chi'n siwr o gael hwyl.

Bwytewch eich calon allan James Bond!

Koezio
Dociau Bruxel
T. (0) 2 319 5454

 

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

35 mlynedd - ac yn dal i fynd yn gryf!

cyhoeddwyd

on

Cafodd y flwyddyn 1986 ei nodi gan ddatblygiadau a rhwystrau. Fe wnaeth datblygiadau technoleg helpu'r Undeb Sofietaidd i lansio'r Orsaf Mir Space a chael y DU a Ffrainc yn adeiladu'r Chunnel. Yn anffodus, gwelodd y Wennol Ofod hefyd Challenger trychineb a ffrwydrad un o'r adweithyddion niwclear yn Chernobyl.

Yng Ngwlad Belg, daeth pêl-droedwyr y wlad adref i groeso arwr ar ôl gorffen yn 4ydd yng Nghwpan y Byd Mecsico.

Roedd y flwyddyn hefyd yn nodedig am un digwyddiad arall: agoriad L'Orchidee Blanche ym Mrwsel, sydd bellach yn un o'r bwytai Fietnamaidd gorau yn y wlad.

Yn ôl ym 1986, pan ddaeth Katia Nguyen (llun) agor y bwyty yn yr hyn a oedd ar y pryd yn gymdogaeth dawel ym Mrwsel, ni allai fod wedi sylweddoli beth fyddai llwyddiant ysgubol.

Eleni, mae'r bwyty'n nodi ei ben-blwydd yn 35 oed, carreg filltir go iawn, ac mae wedi dod yn hir yn y blynyddoedd rhwng hynny, cymaint fel ei fod bellach yn byword ar gyfer bwyd Asiaidd coeth, nid yn unig yn yr ardal hon sydd bellach yn brysur ym Mrwsel ond ymhellach i ffwrdd.

Yn wir, roedd y gair wedi lledaenu hyd yma am ansawdd y bwyd Fietnamaidd rhagorol sydd ar gael yma nes iddo, ychydig flynyddoedd yn ôl, ennill y teitl bri “Bwyty Asiaidd Gorau yng Ngwlad Belg” gan y tywysydd bwyd enwog, Gault a Millau.

Katia yw'r cyntaf i dderbyn bod ei llwyddiant hefyd yn ddyledus iawn i'w thîm, sydd ddim ond yn digwydd bod yn fenywaidd i gyd (mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu'r rôl draddodiadol y mae menywod yn ei meddiannu yng nghegin Fietnam).

Y mwyaf hirhoedlog yn eu plith yw Trinh, sydd wedi bod yn gweini prydau bwyd rhyfeddol o Fietnam yn y gegin fach, cynllun agored iddi ers cwpl o ddegawdau bellach, tra bod aelodau eraill o staff “cyn-filwr” yn cynnwys Huong, sydd wedi bod yma 15 mlynedd a Linh , newydd-ddyfodiad cymharol wedi gweithio yma am bedair blynedd!

Maen nhw, ynghyd â'u cydweithwyr, wedi'u gwisgo'n hyfryd mewn gwisgoedd Fietnamaidd dilys, rhywbeth arall y mae'r resto yn enwog amdano. Mae dal gafael ar staff cyhyd hefyd yn adlewyrchu'n dda ar arddull reoli ragorol Katia.

Mae'r cyfan yn bell o'r dyddiau, yn ôl yn y 1970au, pan gyrhaeddodd Katia y wlad hon gyntaf ar gyfer ei hastudiaethau. Fel cymaint o’i chydwladwyr roedd hi wedi ffoi rhag rhyfel Fietnam i chwilio am fywyd gwell yn y Gorllewin ac aeth ati i ddechrau bywyd newydd yn ei chartref “newydd” - Gwlad Belg.

Ar gyfer connoisseurs o fwyd gwych o Fietnam a oedd, wel, yn newyddion da.

Mae'r safon a osodwyd pan agorodd Katia, sy'n dal i gyrraedd Gwlad Belg yn gymharol ffres o Saigon, y bwyty yn ôl ym 1986 yr un mor uchel heddiw ag yr oedd bryd hynny.

Er gwaethaf y pandemig iechyd ofnadwy sydd wedi achosi hafoc yn y sector lletygarwch yma, mae “byddin” Katia o gwsmeriaid ffyddlon bellach yn gorlifo yn ôl i flasu’r danteithion rhyfeddol a gafodd eu concocio gan ei thîm hynod dalentog, a anwyd yn Fietnam.

Mae'r bwyty wedi'i leoli'n agos at brifysgol ULB ac mae popeth yma wedi'i baratoi'n fewnol. Mae'r seigiau'n seiliedig ar ryseitiau traddodiadol neu fwy cyfoes ond yn debyg i'r gorau y gallech chi ddod o hyd iddo yn Fietnam ei hun. Mae llawer o bobl fwyta yma yn ystyried rholiau'r gwanwyn y gorau yng Ngwlad Belg ond os ydyn nhw'n suddlon, mae cyfoeth gourmet y tŷ hwn yn mynd â chi ar daith goginiol, yn ymestyn o'r Gogledd i Dde Fietnam a phob un yn stopio rhyngddynt.

Ni chaeodd y bwyty erioed yn ystod y cloeon wrth iddo barhau i wasanaethu gwasanaeth tecawê sionc. Bellach wedi ailagor yn llawn, mae siopau tecawê yn cyfrif am oddeutu 30 y cant o'r busnes. Gall cwsmeriaid naill ai gasglu eu harcheb neu ei dosbarthu i'w cartref / swyddfa.

Gyda'r haf wedi cyrraedd, mae'n dda gwybod bod teras bellach yn eistedd hyd at 20 o bobl ar y stryd y tu allan tra, yn y cefn, mae'n ardal ddymunol y tu allan gyda lle i tua 30 ac ar agor tan fis Hydref.

Y tu mewn, mae'r bwyty yn eistedd 38 o bobl i lawr y grisiau a 32 i fyny'r grisiau. Mae yna hefyd fwydlen cinio gwerth dau arian, dau gwrs, sy'n costio dim ond € 13, sy'n arbennig o boblogaidd.

Mae'r dewis a la carte yn enfawr ac mae'n cynnwys amrywiaeth o seigiau cig, pysgod a dofednod - mae pob un yn wych ac yn flasus iawn. Mae yna hefyd restr diodydd a gwin gwych ac edrychwch hefyd am fwydlen awgrymiadau hyfryd sy'n newid yn wythnosol.

Mae'r Katia swynol a chroesawgar iawn wedi dod yn bell iawn ers iddi droedio gyntaf yng Ngwlad Belg. Mae bwyty sy'n dal i fod yn ffynnu 35 mlynedd ar ôl iddo agor yn gyflawniad enfawr, yn enwedig yn yr oes “ôl-bandemig” hon ond i'r un lle hwnnw fod o dan yr un berchnogaeth trwy'r amser hwnnw mae'n eithaf rhyfeddol ... sydd, mewn gwirionedd, hefyd yn disgrifio'n gywir y bwyd a'r gwasanaeth yma.

Pen-blwydd hapus yn 35 oed L'Orchidee Blanche!

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Trigolion y DU ymhlith y rhai o 24 gwlad sydd wedi'u gwahardd rhag teithio i Wlad Belg

cyhoeddwyd

on

O ddydd Sadwrn 26 Mehefin, mae pobl sy'n teithio o gyfanswm o 24 gwlad wedi cael eu gwahardd rhag dod i Wlad Belg ym mhob amgylchiad eithriadol ond ychydig. Ymhlith y gwledydd ar y rhestr gwaharddiadau teithio mae'r Deyrnas Unedig. Mae'r gwaharddiad ar bobl o'r 24 gwlad ar y rhestr rhag dod i mewn i Wlad Belg yn ymgais i atal neu o leiaf arafu lledaeniad mathau mwy ffyrnig o coronafirws fel yr amrywiad Delta. Sad 26 Mehefin 11:01 Ymhlith y gwledydd eraill ar y rhestr mae De Affrica, Brasil ac India. Maent wedi bod ar y rhestr gwaharddiadau teithio ers diwedd mis Ebrill. Mae'r DU bellach wedi ymuno â nhw, lle mae nifer yr amrywiadau Delta wedi gweld nifer yr heintiau coronafirws newydd yn cynyddu'n sydyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Ar 25 Mehefin, cofnodwyd 15,810 o heintiau newydd yn y DU, ar 24 Mehefin roedd hyn yn 16,703. Mae poblogaeth y DU tua 6 gwaith poblogaeth Gwlad Belg. Mae llawer o'r gwledydd ar y rhestr yn America Ladin (Brasil, yr Ariannin, Bolivia, Chili, Colombia, Paraguay, Periw, Uruguay, Suriname a Trinidad a Tobago). Y gwledydd yn Affrica ar y rhestr yw De Affrica, Botswana, Congo, Swaziland, Lesotho, Namibia Mozambique, Uganda, Zimbabwe a Tunisia. Nid oes croeso hefyd i deithwyr o Bangladesh, Georgia, Nepal, India a Phacistan, ac nid yw pobl sy'n teithio i Wlad Belg o Bahrein ychwaith.

Gwneir eithriad i'r gwaharddiad ar bobl o'r gwledydd hyn sy'n dod i mewn i Wlad Belg ar gyfer gwladolion Gwlad Belg a phobl sy'n preswylio'n swyddogol yno. Mae yna eithriadau hefyd ar gyfer diplomyddion, pobl sy'n gweithio i rai sefydliadau rhyngwladol a phobl sydd angen dod yma ar sail ddyngarol. Nid yw'r gwaharddiad yn ymdrin â theithwyr sy'n cludo trwy Faes Awyr Brwsel.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd