Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Stopiwch ffrydio chwaraeon byw yn anghyfreithlon, anogwch ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darganfyddwch sut mae ASEau am atal môr-ladron trosglwyddiadau chwaraeon byw.

Beth yw'r broblem gyda ffrydio chwaraeon anghyfreithlon?

Mae darlledu chwaraeon byw yn chwarae rhan bwysig yn yr economi, gan ddarparu ffynhonnell refeniw fawr i drefnwyr digwyddiadau. Fodd bynnag, mae darllediadau chwaraeon byw yn aml yn cael eu trosglwyddo'n anghyfreithlon ar-lein gan wefannau proffesiynol pwrpasol, y mae eu model busnes yn seiliedig ar ffioedd tanysgrifio neu hysbysebu.

hysbyseb

80%  ; Daw refeniw perchnogion hawliau o hawliau darlledu

Mae hyn yn torri hawliau eiddo deallusol a gallai fod yn risg diogelwch i ddefnyddwyr, a allai fod yn agored i ddrwgwedd neu ladrad data, gan gynnwys twyll cardiau credyd.

Digwyddiad chwaraeon a hawlfraint

hysbyseb

Nid yw digwyddiadau chwaraeon fel y cyfryw yn gymwys i gael eu gwarchod gan hawlfraint, gan nad ydynt yn “waith” fel y’i diffinnir gan gyfraith hawlfraint yr UE, er bod recordio digwyddiad chwaraeon yn cael ei warchod. Mae rhai gwledydd wedi cyflwyno rheolau penodol sy'n ymwneud â darllediadau byw, ond nid ydynt yn cael eu cysoni ar lefel yr UE.

Yr angen am iawn yn gyflym

Mae gan ddarllediadau chwaraeon byw werth economaidd â therfyn amser - hyd y digwyddiad - sy'n golygu bod y ffenestr ar gyfer gweithredu yn erbyn môr-ladrad yn fach.

Mae'r gweithdrefnau cyfredol yn erbyn môr-ladrad ffrydio byw yn hir ac nid ydynt yn berthnasol ar unwaith, felly diffyg effeithiolrwydd. Dywed ASEau ar y pwyllgor materion cyfreithiol mai'r ateb gorau yw terfynu darllediad anawdurdodedig ar unwaith.

Y nod yw "taclo'r miloedd ar filoedd hynny o ddarlledwyr anghyfreithlon [sy'n] cael y signal o wahanol ddigwyddiadau chwaraeon ledled Ewrop a'i ddarlledu'n anghyfreithlon," meddai Adrián Vázquez Lázara (Renew, Sbaen), cadeirydd y pwyllgor materion cyfreithiol. Gan na all clybiau chwaraeon werthu tocynnau ar hyn o bryd "mae'n rhaid i ni amddiffyn yr unig incwm sydd ganddyn nhw ar ôl, sef yr hawliau teledu".

Sut mae ASEau am fynd i'r afael â ffrydio chwaraeon anghyfreithlon

Mae'r adroddiad, a gymeradwywyd gan y pwyllgor ar 13 Ebrill, yn galw am ymestyn yr hawliau presennol i ddarllediadau byw. Mae'n annog y Comisiwn Ewropeaidd i gynnig mesurau pendant sydd wedi'u haddasu'n benodol ar gyfer digwyddiadau chwaraeon byw, gan ganiatáu ar gyfer tynnu cynnwys, neu anablu mynediad at, ar unwaith heb rwystro'r darllediad byw cyfreithiol.

Dylid symud cynnwys anghyfreithlon yn syth ar ôl derbyn yr hysbysiad a dim hwyrach na 30 munud ar ôl dechrau'r digwyddiad. Dylai'r rheolau newydd dargedu darlledwyr anghyfreithlon proffesiynol, nid gwylwyr nad ydyn nhw'n ymwybodol yn aml eu bod nhw'n defnyddio cynnwys anghyfreithlon.

Ni ddylai'r rheolau fod yn berthnasol i gynnwys neu luniau byw yn y lleoliad gan y gynulleidfa gan nad yw hyn yn torri unrhyw hawliau ac mae'n rhan annatod o ddiwylliant ffan.

Y camau nesaf

Bydd pob ASE yn pleidleisio ar yr adroddiad yn ystod sesiwn lawn mis Mai.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Cerdyn Glas yr UE: Rheolau newydd i ddenu gweithwyr mwy medrus

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at gynyddu atyniad y Cerdyn Glas Ewropeaidd ar gyfer ymfudwyr medrus iawn, materion yr UE.

Disgwylir i ASEau roi eu cymeradwyaeth derfynol i ddiwygio menter Cerdyn Glas yr UE i'w gwneud hi'n haws denu gweithwyr cymwys iawn o'r tu allan i Ewrop.

Ym mis Mai 2021, Cytunodd trafodwyr y Senedd a'r Cyngor ar adolygiad o gyfarwyddeb Cerdyn Glas 2009 i'w gwneud hi'n haws i gyflogwyr yng ngwledydd yr UE logi pobl o fannau eraill. Cynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2016, hwn fydd yr unig newid deddfwriaethol ar lefel yr UE ym maes mudo llafur cyfreithiol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

hysbyseb

Mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig ar amodau mynediad a phreswylio yn rhagweld meini prawf mwy hyblyg, gan gynnwys trothwy is ar gyfer yr isafswm cyflog y mae'n rhaid i ymgeiswyr ei ennill er mwyn bod yn gymwys. Mae hefyd yn ehangu hawliau buddiolwyr i'w gwneud hi'n haws symud o fewn yr UE a chael eu haduno gyda'r teulu'n gyflymach. 

Gyda'r UE poblogaeth o oedran gweithio ar fin gostwng o 333 miliwn yn 2016 i 292 miliwn erbyn 2070, bydd goblygiadau sylweddol i'w weithlu. Bydd y Senedd pleidleisio ar ddiwygio'r system cardiau glas i hwyluso cyflogi gweithwyr medrus iawn o'r tu allan i'r UE yn ystod y sesiwn lawn ym mis Medi.

Darllenwch mwy am y Polisi'r UE ar fudo.

hysbyseb

Y diweddariad i'r Cerdyn Glas byddai'r system yn caniatáu i ymgeiswyr gyflwyno contract gwaith dilys o leiaf chwe mis yn lle'r 12. cyfredol Er mwyn ei wneud yn hygyrch i fwy o bobl, bydd trothwy cyflog y Cerdyn Glas yn cael ei ostwng i rhwng 1 ac 1.6 gwaith y cyflog blynyddol gros cyfartalog. .

Bydd deiliaid Cerdyn Glas yn gallu symud yn haws i wlad arall yn yr UE flwyddyn ar ôl gweithio yn y wlad y gwnaethant ymgartrefu ynddi gyntaf. Bydd eu teulu'n gallu mynd gyda nhw.

Ar yr un pryd, bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn caniatáu i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n byw yn yr UE ar hyn o bryd wneud cais am Gerdyn Glas yng ngwledydd eraill yr UE ac nid dim ond yr un lle maen nhw'n byw nawr, fel y mae'r rheol nawr.

Trwy ostwng y meini prawf ar gyfer derbyn a chryfhau hawliau deiliaid Cerdyn Glas a'u teuluoedd, mae'r Senedd yn gobeithio cynyddu atyniad Cerdyn Glas yr UE.

Gallai gwledydd yr UE wrthod neu wrthod adnewyddu ceisiadau am Gerdyn Glas lle mae bygythiad profedig i ddiogelwch y cyhoedd. Cyn rhoi cerdyn, byddai aelod-wladwriaethau hefyd yn gallu ystyried amodau yn eu marchnad lafur ddomestig, er enghraifft diweithdra uchel.

Mae'r Cerdyn Glas yn rhoi hawl i weithwyr medrus o'r tu allan i'r UE fyw a gweithio mewn unrhyw wlad yn yr UE ac eithrio Denmarc ac Iwerddon.

Darllenwch fwy am fudo yn yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Ni fydd Weber yn sefyll i ddod yn arlywydd nesaf Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Manfred Weber heddiw (8 Medi) na fydd yn sefyll fel ymgeisydd i ddod yn arlywydd nesaf Senedd Ewrop ym mis Ionawr. Yn lle, bydd yn ymgyrchu i gael ei ailethol yn Gadeirydd y Grŵp EPP yn Senedd Ewrop. 

Cyhoeddodd ei benderfyniad mewn neges drydar:

Mae EPP yn galw ar grwpiau eraill i barchu cytundeb 2019

Y bore yma, mae Grŵp yr EPP ar fin cytuno ar benderfyniad yn galw ar y Grwpiau S&D ac Adnewyddu i barchu’r cytundeb y daethpwyd iddo ar 3 Gorffennaf 2019 i ddyfarnu llywyddiaeth Senedd Ewrop yn ail hanner y mandad cyfredol i ymgeisydd EPP. 

Cyhoeddodd y grŵp EPP y byddant nawr yn cychwyn ar broses fewnol i ddynodi eu hymgeisydd ar gyfer swydd llywydd Senedd Ewrop. Bydd y broses enwebu wedi'i chwblhau erbyn mis Tachwedd.  

hysbyseb

Mae Tusk yn dychwelyd i Wlad Pwyl

Cyhoeddodd Weber fod y grŵp EPP yn cefnogi ac yn edmygu penderfyniad Donald Tusk i ddychwelyd i Wlad Pwyl i “ymladd am ddyfodol gwell i’w wlad”. 

Dywed Weber y byddai’n anrhydedd mawr llwyddo yn Tusk ac adeiladu plaid fwy unedig a llwyddiannus cyn etholiadau nesaf Senedd Ewrop yn 2024. Dywedodd Weber: “Nid yw ein cenhadaeth i adfywio democratiaeth Gristnogol a phleidiau canol-dde yn Ewrop drosodd. O ganlyniad, ni fyddaf yn rhedeg am lywydd Senedd Ewrop. ”

Mae rôl cadeirydd y Grŵp EPP yn y senedd a llywydd yr EPP wedi bod yn rolau gwahanol, bydd y grŵp yn penderfynu ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf a ydyn nhw am barhau â'r trefniant hwn.

Rhedwyr EPP

Mae yna lawer o ymgeiswyr addas ac ymhlith yr enwau sydd wedi'u bandio o gwmpas mae: Roberta Metsola (MT), Esteba Gonzalez Pons (ES), Esther de Lange (NL), Siegfried Muresan (RO). Mae'r arian craff ar Gonzalez Pons ar hyn o bryd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd