Cysylltu â ni

Ffordd o Fyw

Marwolaeth Stigma Canu Ar-lein

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Am gyfnod hir ar ôl ei sefydlu fel diwydiant, roedd y syniad o ddyddio ar-lein yn destun gwarth. Er bod y rhai a oedd yn cymryd rhan yn yr ar drywydd yn gwybod fel arall, canfyddiad y cyhoedd oedd ei fod yn ddull gwirion a oedd yn siglo traddodiadau yn ddiangen. Yn y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae'r agwedd hon wedi'i herio'n ddigon cyson i gael ei gwyrdroi'n llwyr. Gyda chenedlaethau iau yn troi at systemau ar-lein i gwrdd â phartneriaid, mae'r amgylchedd wedi esblygu, felly sut wnaethon ni gyrraedd yma?

Bod yn Barod

Er y gall dyddio ar-lein gael canlyniadau cadarnhaol iawn, fel unrhyw beth ar-lein, mae'n well bod yn barod yn gyntaf ar gyfer actorion drwg. Fel y mae llawer ohonom wedi dysgu, gall yr anhysbysrwydd a roddir ar-lein yrru sgamwyr, ac fel y crybwyllwyd yn yr erthygl hon ar sgamiau gan ExpressVPN, gall yr amrywiaeth dyddio ar-lein fod ar sawl ffurf. Ymhlith y dulliau twyllo ar-lein poblogaidd a gwmpesir yn yr erthygl hon mae'r sgam gofyn am help, lle mae person yn ffugio agosatrwydd i ennill ymddiriedaeth a chymryd arian rhywun arall. Dull poblogaidd arall yw cysylltu dyddiadau â meddalwedd faleisus, er mwyn ennill rheolaeth dros ddyfeisiau person i ddwyn gwybodaeth adnabod neu ariannol. Peidiwch â gadael i hyn eich digalonni, fodd bynnag, fel hefyd fel unrhyw ran arall o'r profiad gwe, mae'n hawdd aros yn ddiogel os ydych chi'n mabwysiadu ymagwedd ragweithiol.

Brwydro dros y Traddodiadol

Nid yw'r ateb i'r rheswm pam y mae traddodiadolwyr yn gwthio am ffurfiau hŷn o ddêt bob amser yn gymhleth, yn syml iawn gall ddod o'r meddwl bod dulliau hŷn yr un mor dda, a bod pethau newydd yn golygu drwg. Gallai hyn ymddangos yn safbwynt gostyngol, ond fel y mae hanes wedi'i ddangos gyda ffrydio, gemau fideo, darllenwyr eLyfrau, a ffonau smart, mae'n aml yn wir i gyd yr un peth. Fel a nodwyd gan Bentley, mae newydd yn cynrychioli ofn o golled, newid i fyd-olwg y gall fod yn anodd ei wynebu. Daw'r gwahaniaeth heddiw o'r ffordd y mae digon o bobl yn ymgysylltu'n wirioneddol â systemau newydd, gyda phrofiad yn araf yn gorfodi newid ym marn y cyhoedd ers tro.

Symudiad Tuag at y Byd Newydd

O ran poblogrwydd systemau dyddio ar-lein newydd, mae'n rhaid i ni ystyried pam mae pobl yn troi at y systemau hyn, ac ystadegau go iawn ar ba mor aml y cânt eu defnyddio bellach. Mae'r pam braidd yn syml, gan fod bywyd modern oedolion bob amser wedi ei gwneud hi'n anodd dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer dyddiadau. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y rhai nad ydyn nhw'n hoffi bariau neu nad ydyn nhw'n poeni am fynd at eraill ar hap i ddarganfod a ydyn nhw'n ddiddorol neu'n sengl. Ar wefan neu ap sy'n dyddio, rydych chi'n gwybod beth ydych chi ar ei gyfer ac mae gennych chi gyrhaeddiad llawer ehangach, gan arbed amser, ymdrech, lletchwithdod, a theimladau sy'n brifo.

Mae cyfraddau mabwysiadu dyddiadau ar-lein bob amser yn newid, fel yr ymdrinnir ag ef yn yr arolwg hwn gan Statista. Mewn arolwg rhwng 1995 a 2017, wrth i’r rhyngrwyd fynd o newydd i hollbresennol, aeth cyfradd y cyplau heterorywiol a gyfarfu ar-lein o 2% i 39%. Gyda astudiaeth arall gan Statista yn manylu ar bron a gan ddyblu'r refeniw o ar-lein a delir ledled y byd yn dyddio o 2017 i 2023, mae ehangu'r math hwn o gysylltiad yn parhau heb ei leihau.

Wrth i gyfryngau cymdeithasol ac apiau symudol barhau i gymryd drosodd, dim ond mater o amser oedd twf dyddio ar-lein yn y byd hwn. Efallai ei bod wedi cymryd rhai degawdau i gael gwared ar stigma cynnar a dod o hyd i’w thraed, ond i ddefnyddwyr heddiw o bob oed, mae dulliau ar-lein o ddod yn hoff ddewis yn gyflym iawn. Mae llawer i'w ennill fel hyn, a fawr ddim i'w golli, peidiwch â synnu gweld y math hwn o gyswllt yn cynrychioli'r status quo yn gynyddol dros y degawd nesaf.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd