Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn lansio ymgyrch 'CharactHer' i rymuso pob talent yn y diwydiannau ffilm a'r cyfryngau

cyhoeddwyd

on

Yn y Gŵyl Ffilm Cannes, mae'r Comisiwn yn lansio an ymgyrch ymwybyddiaeth gyda'r nod o feithrin amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiannau cyfryngau ffilm a newyddion ac at dynnu sylw at gydraddoldeb rhywiol a rôl menywod yn y sector. Mae'r ymgyrch, o'r enw 'Cymeriad', yw'r fenter gyntaf gyda ffocws clir ar amrywiaeth a chynhwysiant a lansiwyd o dan fframwaith y Cynllun Gweithredu'r Cyfryngau a Chlyweledol. Bydd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová, yn cymryd rhan yn y digwyddiad lansio ac yn ymuno â'r drafodaeth banel ar rwystrau y mae menywod yn eu hwynebu ar hyd eu gyrfaoedd.

Dywedodd yr Is-lywydd Jourová: “Wrth i ni oresgyn y pandemig mae’n rhaid i ni sicrhau bod menywod yn cymryd rhan ganolog yn ein hymdrechion adfer. Gyda’r ymgyrch hon, rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni ysbrydoli llawer o ferched fel y gall Ewrop wneud y gorau o’i holl ddoniau. ” Bydd ei haraith agoriadol ar gael yma.

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Pan wnaethom gyflwyno’r Cynllun Gweithredu Cyfryngau a Chlyweledol ym mis Rhagfyr, roedd ein blaenoriaeth yn glir iawn: rhaid rhoi amrywiaeth ar flaen ein hymdrechion wrth adfer a thrawsnewid y cyfryngau a sectorau clyweledol. Mae hyrwyddo cynhwysiant nid yn unig yn gyfrifoldeb cymdeithasol arnom, ond yn ddarn hanfodol yn ein llwybr tuag at ddiwydiant mwy gwydn a chystadleuol. ”

Daeth 'Mae ymgyrch CharactHer 'wedi'i gosod o fewn ymdrech bolisi ehangach gyda'r nod o gryfhau agenda'r Comisiwn o a Undeb Cydraddoldeb trwy Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw yr UE. Yr ymgyrch, a gynhelir mewn cydweithrediad â Collectif 50/50, yn cychwyn yn fframwaith Gŵyl Ffilm Cannes, lle 17 ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu am wobrau. Yng nghyd-destun Gŵyl Ffilm Marché du Gŵyl Ffilm Cannes, bydd y Comisiwn hefyd yn cymryd rhan sawl digwyddiad o fewn fframwaith y Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Yr amgylchedd

Rheoli dŵr: Mae'r Comisiwn yn ymgynghori i ddiweddaru rhestrau llygryddion sy'n effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ceisio barn ar yr adolygiad sydd ar ddod o'r rhestrau llygryddion sy'n digwydd mewn dyfroedd wyneb a daear, yn ogystal ag ar safonau rheoleiddio cyfatebol. Mae'r fenter hon yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithredu'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Cynllun Gweithredu Dim Llygredd fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac ymdrechion ehangach i sicrhau'r defnydd mwy effeithlon a mwy diogel o ddŵr.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Dylai pob Ewropeaidd elwa o ddŵr glân. Mae sicrhau dŵr wyneb a dŵr daear o ansawdd da yn Ewrop o'r pwys mwyaf i iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid osgoi llygredd a achosir gan blaladdwyr, cemegau artiffisial neu weddillion fferyllol gymaint â phosibl. Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. "

Canfuwyd gwerthusiad diweddar ('gwiriad ffitrwydd') ym mis Rhagfyr 2019 Deddfwriaeth dŵr yr UE i fod yn weddol addas at y diben. Fodd bynnag, mae angen gwella agweddau ar fuddsoddi, gweithredu rheolau, integreiddio amcanion dŵr i bolisïau eraill, symleiddio gweinyddol a digideiddio. Nod yr adolygiad hwn yw mynd i'r afael â rhai o'r diffygion mewn perthynas â llygredd cemegol a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i adolygu'r rhestrau llygryddion yn rheolaidd, yn ogystal â helpu i gyflymu'r broses o weithredu. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor i gael adborth tan 1 Tachwedd 2021. Mae mwy o wybodaeth yn hyn datganiad newyddion.

Parhau Darllen

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: Lansio'r map rhyngweithiol ar alluoedd cynhyrchu brechlyn yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi map rhyngweithiol gan arddangos galluoedd cynhyrchu brechlyn COVID-19 yn yr UE, ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae'r offeryn mapio yn seiliedig ar ddata a gafwyd trwy waith y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol cynhyrchu brechlyn COVID-19, ar ddata a gasglwyd yn ystod y digwyddiad paru a drefnwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth, yn ogystal â gwybodaeth a gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd a rennir. gan aelod-wladwriaethau. Bydd y data hwn yn cael ei ategu a'i ddiweddaru wrth i wybodaeth bellach ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg, sy’n gyfrifol am y Farchnad Fewnol a phennaeth y Tasglu: “Gyda mwy na biliwn o ddosau brechlyn wedi’u cynhyrchu, mae ein diwydiant wedi helpu’r UE i ddod yn gyfandir mwyaf brechiedig y byd ac yn allforiwr blaenllaw’r byd o frechlynnau COVID-19. Mae'r map rhyngweithiol hwn, sy'n cynnwys cannoedd o weithgynhyrchwyr, cyflenwyr a dosbarthwyr yn yr UE, yn dangos ehangder yr ecosystem ddiwydiannol, yn ogystal â'r potensial i bartneriaethau diwydiannol newydd hybu ein parodrwydd ar gyfer argyfwng iechyd ymhellach. "

Roedd y Tasglu yn categoreiddio'r cwmnïau ar sail eu prif faes gweithgaredd, felly mae'n bosibl y bydd gan gwmnïau fwy o alluoedd na'r rhai a adlewyrchir ar y map. Sefydlwyd y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol ar gynhyrchu brechlyn COVID-19 gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2021 i gynyddu capasiti cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn yr UE, gan weithredu fel siop un stop ar gyfer gweithgynhyrchwyr sy'n ceisio cefnogaeth, ac i nodi a mynd i'r afael â tagfeydd o ran gallu cynhyrchu a'r gadwyn gyflenwi. Mae'r map rhyngweithiol ar gael yma.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn buddsoddi € 122 miliwn mewn prosiectau arloesol i ddatgarboneiddio'r economi

cyhoeddwyd

on

Am y tro cyntaf ers creu'r Cronfa Arloesi, mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi € 118 miliwn mewn 32 o brosiectau arloesol bach wedi'u lleoli mewn 14 aelod-wladwriaeth o'r UE, Gwlad yr Iâ a Norwy. Bydd y grantiau'n cefnogi prosiectau sy'n anelu at ddod â thechnolegau carbon isel i'r farchnad mewn diwydiannau ynni-ddwys, hydrogen, storio ynni ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal â'r grantiau hyn, bydd 15 prosiect sydd wedi'u lleoli mewn 10 aelod-wladwriaeth o'r UE a Norwy yn elwa o gymorth datblygu prosiect gwerth hyd at € 4.4 miliwn, gyda'r nod o ddatblygu eu haeddfedrwydd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans: “Gyda buddsoddiad heddiw, mae’r UE yn rhoi cefnogaeth bendant i brosiectau technoleg lân ledled Ewrop i gynyddu atebion technolegol a all helpu i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Cynnydd y Gronfa Arloesi a gynigiwyd yn y Fit for 55 Bydd pecyn yn galluogi'r UE i gefnogi hyd yn oed mwy o brosiectau yn y dyfodol, eu cyflymu, a dod â nhw i'r farchnad cyn gynted â phosibl. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd