Cysylltu â ni

rhyngrwyd

Rhyddid a lluosogrwydd y cyfryngau: Lansio'r prosiect monitro perchnogaeth cyfryngau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 27 Medi, lansiodd y Comisiwn y Monitor Perchnogaeth Euromedia a ariennir gan yr UE. Bydd y monitor, a gydlynir gan Paris Lodron Universitat Salzburg, yn darparu cronfa ddata yn y wlad sy'n cynnwys gwybodaeth am berchnogaeth y cyfryngau, yn ogystal ag asesu fframweithiau cyfreithiol perthnasol yn systematig a nodi risgiau posibl i dryloywder perchnogaeth y cyfryngau. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae'n dod yn fwyfwy anodd deall pwy sy'n berchen ar y cyfryngau yn yr UE. Ni all hyn fod yn wir, oherwydd mewn democratiaeth mae pobl yn haeddu gwybod pwy sy'n darparu gwybodaeth iddynt. Bydd yr offeryn newydd hwn yn helpu i lywio'r ddealltwriaeth o farchnad y cyfryngau a mentrau polisi'r dyfodol. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Fel piler allweddol i’n democratiaethau, mae’n hanfodol mynd i’r afael â’r bygythiadau presennol i gyfryngau annibynnol a thynnu sylw atynt. Rydym yn parhau i fod yn benderfynol o gyflwyno mentrau newydd fel Deddf Rhyddid y Cyfryngau a chynyddu ein cefnogaeth i brosiectau sy'n hyrwyddo tryloywder yn y sector. ”

Bydd yr offeryn newydd hwn yn llywio asesiadau a mentrau polisi a rheoliadol sy'n ymroddedig i gefnogi rhyddid a plwraliaeth y cyfryngau. Bydd yn nodi ble mae perchnogaeth y cyfryngau, gan wneud materion canolbwyntio posibl yn fwy gweladwy a thrwy hynny gynyddu dealltwriaeth o'r farchnad gyfryngau. Swm y gefnogaeth UE a neilltuwyd i'r prosiect yw € 1 miliwn a disgwylir i'r prosiect bara tan fis Medi 2022. Ymhellach, cyhoeddir ail alwad am gynigion yn ystod yr wythnosau nesaf.

hysbyseb

Dewiswyd buddiolwyr y prosiect peilot hwn yn dilyn a galw am gynigion, gan dargedu rhanddeiliaid sy'n gweithio ym maes rhyddid cyfryngau a plwraliaeth ar lefel Ewropeaidd, ranbarthol a lleol. Mae'r fenter hon yn rhan o ymdrech ehangach ym maes rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, fel yr amlinellwyd yn y Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth am hyn a galwadau eraill sy'n ymwneud â maes cyfryngau, naill ai'n barhaus neu'n cael eu paratoi, ar gael hefyd yma.

hysbyseb

Cyber ​​Security

Pam y dylai seiberddiogelwch yn yr UE fod o bwys i chi

cyhoeddwyd

on

O ddata wedi'i ddwyn i systemau ysbytai sydd wedi'u blocio: gall cyberattacks arwain at ganlyniadau peryglus. Dysgu mwy am seiberddiogelwch a'i bwysigrwydd, Cymdeithas.

Mae'r pandemig coronafirws wedi cyflymu trawsnewid digidol yr economi a'r gymdeithas, creu cyfleoedd yn ogystal â heriau. Erbyn 2030, Gallai 125 biliwn o ddyfeisiau gael eu cysylltu â'r rhyngrwyd, i fyny o 27 biliwn yn 2021 tra bod disgwyl i 90% o bobl dros chwech oed fod ar-lein. Gan fod seiberofod trwy ddyluniad yn rhyng-gysylltiedig ac mae digidol a chorfforol yn cydblethu fwyfwy, daw peryglon newydd i'r amlwg.

Diffiniadau

  • Mae cyberattacks yn ymdrechion i gamddefnyddio gwybodaeth, trwy ei dwyn, ei dinistrio neu ei datgelu ac maent yn anelu at darfu neu ddinistrio systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol
  • Mae cybersecurity yn cynnwys diogelwch gwybodaeth a chyfathrebu, technoleg weithredol a'r llwyfannau TG sy'n ofynnol i sicrhau diogelwch systemau digidol
  • Mae seibdeffence yn cynnwys dadansoddiadau seiber-ddiogelwch a bygythiadau a strategaethau i amddiffyn rhag bygythiadau sydd wedi'u cyfeirio at ddinasyddion, sefydliadau a llywodraethau

Bygythiadau seiber yn yr UE: costau personol a chymdeithasol

Mae'r defnydd o atebion digidol wedi bod ar gynnydd ers amser maith ac mae teleweithio, siopa ar-lein a chadw mewn cysylltiad ar-lein wedi codi'n sydyn yn ystod y broses gloi. Gall yr atebion hyn fod o fudd i ddefnyddwyr a chefnogi'r economi a yr adferiad ôl-Covid. Fodd bynnag, bu cyfatebiaeth cynnydd mewn gweithgareddau seiber maleisus.

hysbyseb

Gall ymosodwyr ddefnyddio gwefannau gwe-rwydo ac e-byst gyda chysylltiadau maleisus ac atodiadau i ddwyn gwybodaeth bancio neu sefydliadau blacmel ar ôl blocio eu systemau a'u data TG.

Seiberofod diogel yw'r sylfaen ar gyfer marchnad sengl ddigidol yr UE: galluogi datrysiadau a datgloi ei lawn botensial trwy wneud pobl yn hyderus ar-lein. Mae'r Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2019 dangosodd bod pryderon diogelwch yn cyfyngu neu'n atal 50% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yr UE rhag perfformio gweithgareddau ar-lein. Mae'r Mynegai 2020 nododd fod 39% o ddinasyddion yr UE a ddefnyddiodd y rhyngrwyd yn profi problemau cysylltiedig â diogelwch.

Dysgwch fwy am sut i amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddu.

hysbyseb

Mae'r difrod a achosir gan seibrattaciau yn mynd y tu hwnt i'r economi a chyllid, gan effeithio ar yr union iawn sylfeini democrataidd yr UE a bygwth gweithrediad sylfaenol cymdeithas.

Gwasanaethau hanfodol a sectorau beirniadol megis trafnidiaeth, ynni, iechyd a chyllid, wedi dod yn fwyfwy dibynnol ar dechnolegau digidol. Gall hyn, ynghyd â'r cynnydd mewn gwrthrychau corfforol sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd o bethau, arwain at ganlyniadau uniongyrchol, gan gynnwys gwneud seiberddiogelwch yn fater o fywyd a marwolaeth.

O cyberattacks ymlaen ysbytai, gan beri iddynt ohirio gweithdrefnau meddygol brys, ymosodiadau ar gridiau pŵer a chyflenwad dŵr - mae ymosodwyr yn bygwth cyflenwi gwasanaethau hanfodol. Ac wrth i geir a chartrefi ddod yn fwyfwy cysylltiedig, gallent gael eu bygwth neu eu hecsbloetio mewn ffyrdd annisgwyl.

Mae cyberattacks, a ddefnyddir er enghraifft dadffurfiad, pwysau economaidd ac ymosodiadau arfog confensiynol profi'r gwytnwch gwladwriaethau a sefydliadau democrataidd, gan dargedu heddwch a diogelwch yn uniongyrchol yn yr UE.

Cybersecurity yn yr UE

Mae busnesau a sefydliadau yn yr UE yn gwario 41% yn llai ar seiberddiogelwch na'u cymheiriaid yn yr UD. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i gryfhau seiberddiogelwch i ganiatáu i'r UE ddod yn chwaraewr seiber byd-eang. Galwodd ASEau yn ddiweddar galluoedd amddiffyn seiber cyffredin yr UE ac yn gweithio i sicrhau lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch yn yr UE.

Dysgwch fwy

Parhau Darllen

Facebook

Môr-ladron: Gellid bod wedi osgoi toriad Facebook

cyhoeddwyd

on

Cytunodd ASEau Môr-ladron y gellid bod wedi osgoi'r toriad ddoe (4 Hydref) o Facebook a rhwydweithiau eraill. Yr ateb fyddai rhyngweithrededd: cydgysylltiad rhwydweithiau unigol a reolir gan wahanol ddarparwyr. Mae'r Môr-ladron Ewropeaidd wedi bod yn pwyso am ryngweithredu ar lefel Ewropeaidd yn y Ddeddf Gwasanaethau Digidol (DSA) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA).

Dywedodd Marcel Kolaja ASE, is-lywydd Tsiec rapporteur cysgodol Senedd Ewrop a DMA yn y Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol (IMCO): "Yn nhermau technegol, diweddarodd Facebook eu cofnodion BGP yn anghywir, gan ei gwneud yn amhosibl llwybr traffig i Facebook o unrhyw le. ar y Rhyngrwyd. Fe wnaethant dynnu eu hunain oddi ar y Rhyngrwyd yn ymarferol. Er mwyn gwneud pethau'n waeth, mae llawer o wasanaethau Rhyngrwyd yn dibynnu i raddau ar Facebook. Gan gynnwys ... Facebook ei hun. Roedd fel pe baent wedi anghofio eu hallweddau ac wedi cloi eu hunain allan o'u cartref eu hunain. Mae'r toriad hwn yn dangos y risgiau i'r Rhyngrwyd cyfan fod yn ddibynnol ar un cwmni. Dyna reswm da arall pam mae angen rhwymedigaeth rhyngweithredu gwasanaethau craidd arnom yn y Ddeddf Marchnadoedd Digidol. "

Dywedodd Mikulá¹ Peksa ASE, cadeirydd Môr-ladron Ewrop ac aelod o’r Pwyllgor ar Ddiwydiant, Ymchwil ac Ynni yn Senedd Ewrop: "Pe bai’r rhwydwaith wedi’i ddatganoli a bod pob un o’i nodau yn cael ei reoli gan ddarparwr gwahanol - fel Mastodon, er enghraifft - ni fyddai rhywbeth fel hyn wedi digwydd. Ar hyn o bryd rydym yn trafod y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn Senedd Ewrop. Ar wahân i faterion sy'n ymwneud â rhyddid mynegiant, a grybwyllir amlaf, mae hefyd yn delio â materion technegol fel gofynion ar gyfer protocolau argyfwng ymhlith pethau eraill. Un o'n gofynion hirsefydlog, y llwyddais i'w wthio i mewn i adroddiad pwyllgor ITRE, yw rhyngweithredu. "

hysbyseb

Dywedodd Markéta Gregorová, ASE, aelod o’r Pwyllgor Arbennig ar Ymyrraeth Dramor ym mhob Proses Ddemocrataidd yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Dadffurfiad: "Ar Twitter, cafodd y toriadau eu beio ar China mewn neges drydar a aeth yn firaol yn y weriniaeth Tsiec ar ôl iddi fod a rennir gan newyddiadurwr Tsiec. Mae'n enghraifft o lyfr testun o fethiant i wirio dibynadwyedd ffynonellau: dim ond cipolwg ac ychydig eiliadau y byddai wedi eu cymryd i weld bod enw mangled ar y llun proffil o ffynhonnell y cyhuddiadau, y ni ddilyswyd y cyfrif, ac nid yw'r enw'n cyfateb i'r handlen Twitter fel y'i gelwir. Mae troliau tebyg, dychan a ffug ffug yn dod yn fwy a mwy cyffredin, yn enwedig yng nghyd-destun etholiadau, felly mae'n bwysig gwirio. Dim ond a hyn o bryd. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Mis Cybersecurity Ewropeaidd: 'Meddyliwch Cyn U Clic'

cyhoeddwyd

on

Y nawfed rhifyn o'r Mis Cybersecurity Ewropeaidd Dechreuodd ar 1 Hydref a bydd yn rhedeg am fis cyfan mis Hydref o dan yr arwyddair 'Think Before U Click'. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol yw hon a drefnir gan y Comisiwn, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA) a dros 300 o bartneriaid yn yr aelod-wladwriaethau, gan gynnwys awdurdodau lleol, llywodraethau, prifysgolion, melinau trafod, cyrff anllywodraethol a chymdeithasau proffesiynol. Bydd cannoedd o weithgareddau, megis cynadleddau, gweithdai, sesiynau hyfforddi, cyflwyniadau, gweminarau ac ymgyrchoedd ar-lein, yn cael eu cynnal ledled Ewrop eleni i hyrwyddo seiberddiogelwch ymhlith dinasyddion a sefydliadau ac i ddarparu'r wybodaeth ddiogelwch ar-lein ddiweddaraf trwy godi ymwybyddiaeth a rhannu o arferion da.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Ni fyddwn yn defnyddio technoleg os nad ydym yn ymddiried ynddo; a daw ymddiriedaeth o deimlo'n ddiogel. Dyna pam mae cybersecurity yn wirioneddol ganolog i'n digideiddio, ac i'r defnydd o dechnoleg. Yn enwedig y dyddiau hyn pan oherwydd y pandemig rydym wedi bod yn gwneud cymaint o bethau ar-lein: gweithio, dysgu, siopa, a mwy. Trwy fabwysiadu arferion cybersecurity da, rydym yn adeiladu bywyd digidol diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae seiber-ymosodiadau yn peryglu ein busnesau, ein seilweithiau beirniadol, ein data, gweithrediad ein democratiaethau. Mae seiber-droseddwyr yn manteisio ar y bregusrwydd lleiaf yn ein hamgylchedd digidol. Nod ymgyrch Mis Cybersecurity Ewropeaidd yw helpu pawb i gaffael y sgiliau angenrheidiol i gysgodi ein hunain a'n ffordd o fyw yn erbyn bygythiadau seiber. Mae arwyddair yr ymgyrch 'Think Before U Click' yn arbennig eleni yn fwy perthnasol nag erioed. "

hysbyseb

Ymwybyddiaeth seiber yw un o onglau'r Strategaeth Cybersecurity yr UE a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr y llynedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ENISA. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar draws yr aelod-wladwriaethau ar gael yn y map rhyngweithiol hwn, ac mae deunydd codi ymwybyddiaeth ar gael ar gwefan bwrpasol. Dilynwch yr ymgyrch ar Twitter @CyberSecMonth gyda hashnodau #CyberSecMonth a # ThinkB4Uclick, ac ar Facebook @CyberSecMonthEU.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd