Cysylltu â ni

cyfryngau

'Llaw Anweledig Sensoriaeth y Cyfryngau yn y Balcanau'

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd Antoinette Nikolova, sylfaenydd Menter Cyfryngau Rhydd y Balcanau, brif ganfyddiadau adroddiad o'r enw: “The Invisible Hand of Media Sensoriaeth yn y Balcanau”. Yr adroddiad yw adroddiad cyntaf Menter Cyfryngau Am Ddim y Balcanau a lansiwyd yng Nghlwb Gwasg Brwsel (12 Hydref). Mae'r adroddiad yn taflu goleuni ar y sefyllfa yn Serbia, Gogledd Macedonia a Bwlgaria, ond mae gwersi ehangach i'w dysgu i'r UE ac Ewrop ehangach. 

Mae'r adroddiad yn edrych ar sut y gall arferion masnachol a ddefnyddir gan actorion y wladwriaeth danseilio newyddiaduraeth wrthrychol, rheoli disgwrs cyhoeddus a helpu llywodraethau i gydgrynhoi pŵer gwleidyddol gan weithredu fel bygythiad i ddemocratiaeth.

Mae'r adroddiad yn archwilio tri dull a ddefnyddir i reoli marchnadoedd cyfryngau: Rheoli darlledwyr cyhoeddus ac awdurdodau rheoleiddio; diffyg tryloywder mewn perchnogaeth, galluogi llywodraethau neu eu dirprwyon i reoli allfeydd cyfryngau; a diwylliant o gleientiaeth trwy hysbysebu a / neu grantiau'r llywodraeth. 

hysbyseb

Dywedodd un o’r siaradwyr yn y digwyddiad Peter Whitehead o Gronfa Buddsoddi Datblygu’r Cyfryngau (MDIF) fod rheolaeth y wladwriaeth ar y cyfryngau yn arbennig o dreiddiol yn nhaleithiau’r Balcanau. Mae'r adroddiad yn edrych ar reolaeth y wladwriaeth ar y cyfryngau trwy wahanol arferion masnachol. Er bod yr adroddiad yn canolbwyntio ar wledydd y Balcanau, yn sicr fe'i gwelwyd mewn rhannau eraill o Ewrop. 

Galwodd Peter Horrocks OBE, gynt o BBC World Service ac aelod o gorff rheoleiddio cyfryngau’r DU, Ofcom, ar yr Undeb Ewropeaidd i wneud mwy ym maes polisi cystadlu i fynd i’r afael â’r sefyllfa. 

Siaradodd Gohebydd yr UE â Radan Kanev ASE (EPP, BG) am y sefyllfa ym Mwlgaria. Mae bygythiad newyddiadurwyr a thrais corfforol wedi eu dogfennu'n dda, yn y protestiadau diweddar yn Sofia yn 2020, Dimitar Kenarov cafodd ei gadw yn y ddalfa ac ymosod arno gan yr heddlu, ni chafwyd iawn boddhaol. Yn ddiweddar, ymosodwyd ar olygydd Euractiv Bwlgaria, Georgi Gotev, amddiffynwr cegog o adrodd annibynnol ar Fwlgaria, a gadeiriodd lansiad dydd Mawrth ar stryd ym Mrwsel, ni nodwyd yr ymosodwr, ond ymddengys ei fod yn weithred arall o ddychryn. 

hysbyseb

Disgrifiodd Kanev fod yr adroddiad yn ddogfen gref iawn, efallai un o'r darnau ymchwil mwyaf difrifol i farchnad cyfryngau'r Balcanau. Dywed Kanev fod angen i’r UE roi’r gorau i gefnogaeth i raglenni ar gyfer y cyfryngau lle mae’r arian yn cael ei sianelu drwy’r weithrediaeth, mae’n credu y dylai hyn gael ei weinyddu’n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd. 

Bydd Bwlgaria yn cynnal etholiadau am y trydydd tro eleni ar 14 Tachwedd. 

rhyngrwyd

Rhyddid a lluosogrwydd y cyfryngau: Lansio'r prosiect monitro perchnogaeth cyfryngau

cyhoeddwyd

on

Ar 27 Medi, lansiodd y Comisiwn y Monitor Perchnogaeth Euromedia a ariennir gan yr UE. Bydd y monitor, a gydlynir gan Paris Lodron Universitat Salzburg, yn darparu cronfa ddata yn y wlad sy'n cynnwys gwybodaeth am berchnogaeth y cyfryngau, yn ogystal ag asesu fframweithiau cyfreithiol perthnasol yn systematig a nodi risgiau posibl i dryloywder perchnogaeth y cyfryngau. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae'n dod yn fwyfwy anodd deall pwy sy'n berchen ar y cyfryngau yn yr UE. Ni all hyn fod yn wir, oherwydd mewn democratiaeth mae pobl yn haeddu gwybod pwy sy'n darparu gwybodaeth iddynt. Bydd yr offeryn newydd hwn yn helpu i lywio'r ddealltwriaeth o farchnad y cyfryngau a mentrau polisi'r dyfodol. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Fel piler allweddol i’n democratiaethau, mae’n hanfodol mynd i’r afael â’r bygythiadau presennol i gyfryngau annibynnol a thynnu sylw atynt. Rydym yn parhau i fod yn benderfynol o gyflwyno mentrau newydd fel Deddf Rhyddid y Cyfryngau a chynyddu ein cefnogaeth i brosiectau sy'n hyrwyddo tryloywder yn y sector. ”

Bydd yr offeryn newydd hwn yn llywio asesiadau a mentrau polisi a rheoliadol sy'n ymroddedig i gefnogi rhyddid a plwraliaeth y cyfryngau. Bydd yn nodi ble mae perchnogaeth y cyfryngau, gan wneud materion canolbwyntio posibl yn fwy gweladwy a thrwy hynny gynyddu dealltwriaeth o'r farchnad gyfryngau. Swm y gefnogaeth UE a neilltuwyd i'r prosiect yw € 1 miliwn a disgwylir i'r prosiect bara tan fis Medi 2022. Ymhellach, cyhoeddir ail alwad am gynigion yn ystod yr wythnosau nesaf.

hysbyseb

Dewiswyd buddiolwyr y prosiect peilot hwn yn dilyn a galw am gynigion, gan dargedu rhanddeiliaid sy'n gweithio ym maes rhyddid cyfryngau a plwraliaeth ar lefel Ewropeaidd, ranbarthol a lleol. Mae'r fenter hon yn rhan o ymdrech ehangach ym maes rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, fel yr amlinellwyd yn y Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth am hyn a galwadau eraill sy'n ymwneud â maes cyfryngau, naill ai'n barhaus neu'n cael eu paratoi, ar gael hefyd yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Bancio

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

cyhoeddwyd

on

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - ysgrifennodd Colin Stevens.

Mae BRI yn ceisio adfywio llwybrau masnach hynafol Silk Road i gysylltu Tsieina â gwledydd eraill yn Asia, Affrica ac Ewrop trwy adeiladu rhwydwaith masnach ac isadeiledd.

Mae'r weledigaeth yn cynnwys creu rhwydwaith helaeth o reilffyrdd, piblinellau ynni, priffyrdd, a chroesfannau ffin symlach, i'r gorllewin - trwy'r hen weriniaethau mynyddig Sofietaidd - ac i'r de, i Bacistan, India, a gweddill De-ddwyrain Asia.

Mae buddsoddiadau seilwaith enfawr Tsieina yn addo tywys mewn oes newydd o fasnach a thwf i economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae dylanwad cynyddol Tsieineaidd yn Ewrop wedi bod yn destun pryder cynyddol ym Mrwsel yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Felly, beth yw goblygiadau dylanwad cynyddol Tsieina fel actor byd-eang i'r UE a'i chymdogion? Gofynasom i ystod o arbenigwyr am eu barn.

Mae Syr Graham Watson, cyn uwch ASE yn y DU, ymhlith y rhai sy'n cefnogi'r fenter gyffrous ac ar yr un pryd yn rhybuddio bod angen i'r UE chwarae rhan agos.

Dywedodd Syr Graham, a arferai fod yn ddirprwy Rhyddfrydol, “Dylai’r UE gofleidio menter a fydd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar draws tirfas Ewrasiaidd a pheidio â chaniatáu i China fod yn berchen arni’n llwyr. Er mwyn gwireddu ei llawn botensial, rhaid i'r fenter hon fod yn stryd ddwy ffordd.

"Yn hytrach na chaniatáu i'r PRC brynu a monopoli seilwaith fel Porthladd Piraeus dylem fod yn buddsoddi ynddo gyda'n gilydd. Dim ond yn y ffordd honno y gallwn ddofi uchelgeisiau ehangu Tsieina a'i chlymu i mewn i gydweithrediad."

Mae sylwadau tebyg yn cael eu lleisio gan Fraser Cameron, Cyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel a ddywedodd fod China wedi “dysgu rhai gwersi pwysig o ddwy i dair blynedd gyntaf y BRI, yn enwedig ar gynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol.”

Ychwanegodd, “Mae hyn yn golygu y gallai’r UE, gyda’i strategaeth gysylltedd ei hun, nawr ystyried partneru â China, yn ogystal â Japan a phartneriaid Asiaidd eraill, i ddatblygu prosiectau seilwaith sydd o fudd i’r ddau gyfandir.”

Dywedodd Paul Rubig, tan yn ddiweddar yn ASE cyn-filwr EPP o Awstria, wrth y wefan hon fod angen i’r “byd i gyd, gan gynnwys yr UE, fod yn rhan” o’r BRI.

Ychwanegodd, “Mae'r cynllun yn cysylltu pobl trwy seilwaith, addysg ac ymchwil ac mae'n sefyll i fod o fudd mawr i bobl Ewropeaidd

“Dylai’r UE fod yn buddsoddi yn y BRI oherwydd bydd yn fuddugoliaeth i’r ddwy ochr, yr UE a China,” meddai Rubig sy’n ymwneud yn agos â busnesau bach a chanolig Ewrop

Cafodd sylwadau tebyg eu darlledu gan Dick Roche, hynod brofiadol, cyn Weinidog Ewrop yn Iwerddon, a ddywedodd, “Mae ymwneud BRI ac ymglymiad yr UE ynddo yn gwneud synnwyr perffaith. Bydd yn helpu i ailsefydlu ein cysylltiadau hanesyddol â Tsieina. Oes, mae yna rai gwahaniaethau rhwng y ddwy ochr ond mae BRI er budd yr UE a China. Gall Ewrop chwarae rhan weithredol yn y fenter trwy gynnal deialog â Tsieina.

"Dyna'r ffordd orau ymlaen ac nid trwy ddilyn agwedd yr UD tuag at BRI. Mae safiad yr UD yn gam yn ôl ac ni fydd yn cyflawni dim."

Ychwanegodd Roche, sydd bellach yn ymgynghorydd yn Nulyn, “Os edrychwch chi ar yr hyn sy'n digwydd yn Tsieina nawr o'i gymharu â 50 mlynedd yn ôl, mae'r cynnydd sy'n cael ei wneud, gan gynnwys buddion a ddaeth yn sgil BRI, yn anhygoel.”

Dechreuodd buddsoddiad BRI arafu ddiwedd 2018. Ac eto erbyn diwedd 2019, gwelwyd cynnydd mawr yng nghontractau BRI unwaith eto.

Mae’r Unol Daleithiau wedi lleisio gwrthwynebiad, ond mae sawl gwlad wedi ceisio cydbwyso eu pryderon ynghylch uchelgeisiau Tsieina yn erbyn buddion posib y BRI. Mae sawl gwlad yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop wedi derbyn cyllid BRI, ac mae taleithiau Gorllewin Ewrop fel yr Eidal Lwcsembwrg, a Phortiwgal wedi llofnodi cytundebau dros dro i gydweithredu ar brosiectau BRI. Mae eu harweinwyr yn fframio cydweithrediad i wahodd buddsoddiad Tsieineaidd ac o bosibl wella ansawdd cynigion adeiladu cystadleuol gan gwmnïau Ewropeaidd a'r UD.

Mae Moscow wedi dod yn un o bartneriaid mwyaf brwd y BRI.

Daw myfyrio pellach gan Virginie Battu-Henriksson, llefarydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, a ddywedodd, “Y man cychwyn ar gyfer dull yr UE o unrhyw fenter cysylltedd yw a yw’n gydnaws â’n dull, gwerthoedd a diddordebau ein hunain. Mae hyn yn golygu bod angen i gysylltedd barchu egwyddorion cynaliadwyedd a chwarae teg.

“O ran Menter Belt a Ffyrdd Tsieina, dylai’r Undeb Ewropeaidd a China rannu diddordeb mewn sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau mewn prosiectau cysylltedd yn cwrdd â’r amcanion hyn. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i ymgysylltu â China yn ddwyochrog ac mewn fforymau amlochrog i ddod o hyd i bethau cyffredin lle bynnag y bo modd a gwthio ein huchelgeisiau hyd yn oed yn uwch o ran materion newid yn yr hinsawdd. Os yw Tsieina’n cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored sy’n dryloyw ac yn seiliedig ar reolau’r farchnad a normau rhyngwladol, byddai’n ategu’r hyn y mae’r UE yn gweithio iddo - cysylltedd cynaliadwy â buddion i bawb dan sylw. ”

Mewn man arall, nododd uwch ffynhonnell yng nghyfarwyddiaeth materion tramor yr UE fod y Fenter Belt a Road “yn gyfle i Ewrop a’r byd, ond yn un y mae’n rhaid iddo fod nid yn unig o fudd i China.”

Dywedodd y ffynhonnell, “Mae undod a chydlyniant yr UE yn allweddol: wrth gydweithredu â Tsieina, mae gan bob Aelod-wladwriaeth, yn unigol ac o fewn fframweithiau cydweithredu isranbarthol gyfrifoldeb i sicrhau cysondeb â chyfraith, rheolau a pholisïau’r UE. Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn berthnasol o ran ymgysylltu â Menter Belt a Ffyrdd Tsieina.

“Ar lefel yr UE, mae cydweithredu â China ar ei Menter Belt a Road yn digwydd ar sail China yn cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored a chadw at ei hymrwymiad i hyrwyddo tryloywder a chwarae teg ar sail rheolau'r farchnad. a normau rhyngwladol, ac yn ategu polisïau a phrosiectau'r UE, er mwyn sicrhau cysylltedd a buddion cynaliadwy i'r holl bartïon dan sylw ac yn yr holl wledydd ar hyd y llwybrau a gynlluniwyd. "

Yn Uwchgynhadledd UE-China y llynedd ym Mrwsel, bu arweinwyr y ddwy ochr yn trafod yr hyn roeddent yn ei alw’n botensial “enfawr” i gysylltu Ewrop ac Asia ymhellach mewn modd cynaliadwy ac yn seiliedig ar egwyddorion y farchnad ac edrych ar ffyrdd i greu synergeddau rhwng dull yr UE. i gysylltedd.

Nododd Noah Barkin, newyddiadurwr o Berlin a chymrawd ymweliadol yn Sefydliad Astudiaethau China Mercator, pan ymwelodd Wang Yi, prif ddiplomydd Tsieina, â Brwsel ym mis Rhagfyr, fe gyflwynodd neges allweddol i Ewrop.

"Rydyn ni'n bartneriaid, nid cystadleuwyr," meddai wrth ei gynulleidfa ym melin drafod y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd, gan alw ar yr UE a Beijing i lunio "glasbrint uchelgeisiol" ar gyfer cydweithredu.

Mae cydweithredu o'r fath yn digwydd ar hyn o bryd - diolch i BRI.

Mae “Strategaeth China” Business Europe, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn tynnu sylw mai’r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017.

Ac, meddai Business Europe, "dyma ddigon o botensial economaidd digyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd."

Mae'r strategaeth yn nodi mai'r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017. Ac mae yna ddigon o botensial economaidd heb ei gyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd.

Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001.

Mae'n dweud, “Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001. Dylai'r UE barhau i ymgysylltu â China."

Mae llawer o gyfleoedd newydd eisoes wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i seilwaith newydd sydd wedi'i gwblhau ar hyd llwybr Belt Road.

Er enghraifft, mae'r Eidal a China wedi gweithio i gryfhau eu cysylltiadau a'u cydweithrediad ar yr economi ddigidol trwy ffordd sidan “ddigidol” a thwristiaeth.

Mae ffordd sidan ddigidol yn cael ei hystyried yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Y farchnad enfawr hon y mae arsylwyr profiadol fel Watson, Rubig a Roche yn credu y dylai'r UE nawr geisio manteisio arni, gan gynnwys trwy BRI.

Mae'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd yn dyfynnu adnewyddu cyswllt rheilffordd Budapest-Belgrade fel astudiaeth achos “wych” i gael gwell dealltwriaeth o'r BRI.

Mae'r prosiect yn rhan o'r Cydweithrediad 17 + 1 a'r Fenter Belt a Ffordd (BRI). Fe’i cyhoeddwyd yn 2013 ond cafodd ei oedi ar ochr Hwngari tan 2019 oherwydd rheoliadau tendro’r UE. Mae'r prosiect wedi symud ymlaen yn wahanol ar ochr Hwngari nag y gwnaeth ar ochr Serbia fel aelod o'r tu allan i'r UE, oherwydd ymyrraeth yr UE, meddai adroddiad EIAS.

“Mae ffordd sidan ddigidol yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Ond, yn amlwg, mae mwy i'w wneud i wireddu ei botensial llawn.

Lluniodd Siambr Fasnach yr Undeb Ewropeaidd yn Tsieina (Siambr Ewropeaidd) ei astudiaeth ei hun, The Road Less Travelled: European Involvement in China Belt and Road Initiative (BRI). Yn seiliedig ar arolwg aelodau a chyfweliadau helaeth, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y rôl “ymylol” y mae busnes Ewropeaidd yn ei chwarae yn y BRI ar hyn o bryd.

Er hynny, mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng China a’r UE botensial enfawr, ac mae deialogau ac ymddiriedaeth ar y cyd yn allweddi i ffurfio cysylltiadau digidol agosach rhwng y ddwy ochr, meddai Luigi Gambardella, llywydd cymdeithas fusnes China EU.

China. er enghraifft bellach, lansiwyd lloeren gefell Beidou-3 yn llwyddiannus fis Medi diwethaf, gan gyfrannu at y Ffordd Silk ddigidol a gychwynnwyd gan Tsieina yn 2015, sy'n cynnwys helpu gwledydd eraill i adeiladu seilwaith digidol a datblygu diogelwch rhyngrwyd.

Wrth sôn am y Silk Road digidol, dywedodd Gambardella fod ganddo'r potensial i fod yn chwaraewr "craff" yn y Fenter Belt a Road, gan wneud y fenter BRI yn fwy effeithlon ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Bydd y cysylltiadau digidol hefyd yn cysylltu China, marchnad e-fasnach fwyaf y byd, â gwledydd eraill sy'n ymwneud â'r fenter.

Dywed Andrew Chatzky, o’r Cyngor ar Gysylltiadau Tramor, "Mae uchelgais gyffredinol Tsieina ar gyfer y BRI yn syfrdanol. Hyd yma, mae mwy na chwe deg o wledydd - sy’n cyfrif am ddwy ran o dair o boblogaeth y byd - wedi arwyddo i brosiectau neu wedi dangos diddordeb mewn gwneud hynny. "

"Mae dadansoddwyr yn amcangyfrif mai'r mwyaf hyd yn hyn yw Coridor Economaidd $ 68 biliwn Tsieina-Pacistan, casgliad o brosiectau sy'n cysylltu China â Phorthladd Gwadar Pacistan ar Fôr Arabia. Yn gyfan gwbl, mae Tsieina eisoes wedi gwario amcangyfrif o $ 200 biliwn ar ymdrechion o'r fath. Morgan Stanley wedi rhagweld y gallai treuliau cyffredinol Tsieina dros oes y BRI gyrraedd $ 1.2-1.3 triliwn erbyn 2027, er bod amcangyfrifon ar gyfanswm y buddsoddiadau yn amrywio, "meddai.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw'n wledydd Canol Asia. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Heddiw, mae BRI yn addo, unwaith eto, rhoi China a Chanolbarth Asia - ac efallai’r UE - yn uwchganolbwynt ton newydd o globaleiddio.

 

Parhau Darllen

EU

# EuropeanCinemaNight2019 - Mae dangosiadau am ddim yn arddangos y ffilm Ewropeaidd orau

cyhoeddwyd

on

Ail argraffiad yNoson Sinema Ewropeaidd, bydd digwyddiad sy'n dathlu'r gorau o ffilm Ewropeaidd trwy gynnig dangosiadau am ddim, yn cael ei gynnal o 2 i 6 Rhagfyr mewn sinemâu ledled yr UE. Trefnwyd gan y Comisiwn, o dan y Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol, a Sinemâu Europa, y rhwydwaith cyntaf o sinemâu sy'n canolbwyntio ar ffilmiau Ewropeaidd, nod y fenter yw cysylltu gwneuthurwyr ffilmiau Ewropeaidd, sinemâu lleol, a'r UE â phobl sy'n hoff o ffilmiau ledled Ewrop.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Mariya Gabriel: “Sinema yw un o’r ffyrdd gorau i ddathlu amrywiaeth a chyfoeth ein diwylliant Ewropeaidd ac atgyfnerthu cysylltiadau rhwng pobl trwy eu hangerdd ar y cyd am ffilm. Mae'r Noson Sinema Ewropeaidd nid yn unig yn fenter i dalu teyrnged i'n hartistiaid a'u creadigrwydd; mae hefyd yn enghraifft o sut y gall yr UE ddod â sinema annibynnol yn agosach at Ewropeaid. Byddwn yn parhau i goleddu a chefnogi ein sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n rhan allweddol o'n heconomi a'n cymdeithas, ac yn ased go iawn ar gyfer dyfodol Ewrop. "

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Mae adborth cadarnhaol iawn ar rifyn cyntaf Noson Sinema Ewrop yn dangos pa mor awyddus yw Ewropeaid i ddarganfod a deall diwylliannau ei gilydd yn well trwy sinema. Trwy fynychu'r digwyddiadau lleol rhad ac am ddim hyn, gall pobl rannu emosiynau, canfyddiadau a syniadau a gânt wrth wylio ffilm sydd hefyd yn hygyrch i ddinasyddion eraill o bob rhan o'r cyfandir. Mae galluogi pobl i fwynhau mwy o ffilmiau o wledydd Ewropeaidd eraill yn rhan o ymdrech barhaus yr UE i adeiladu cymunedau cydlynol ac ymdeimlad o berthyn a rennir. ”

Yn dilyn llwyddiant rhifyn cyntaf y Noson Sinema Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2018, mae nifer y sinemâu a'r dinasoedd sy'n cymryd rhan wedi ehangu: Dinasoedd 54 yn cymryd rhan, o'i gymharu â 34 y llynedd. Dewiswyd y ffilmiau gan sinemâu lleol i'w galluogi i addasu'r rhaglen i ddiddordebau a manylebau eu cynulleidfaoedd amrywiol. Mae'r rhaglen yn cynnwys dros ffilmiau Ewropeaidd 40 a ryddhawyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac a gefnogwyd gan MEDIA, gan gynnwys Les Misérables, Y Gwir, Portread Arglwyddes ar Dân, a Il Traditore. Ar ôl pob un o'r dangosiadau, bydd gwylwyr yn cael cyfle i gwrdd â chyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a beirniaid i drafod y ffilm. Bydd cynrychiolwyr y Comisiwn hefyd yn bresennol i egluro mwy am raglen MEDIA a'i phwysigrwydd i gefnogi'r dirwedd glyweledol Ewropeaidd.

Cefndir

Er 1991, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi llunio sector clyweledol Ewrop, gan gyfrannu at gystadleurwydd ac at amrywiaeth ddiwylliannol yn Ewrop, trwy'r Rhaglen MEDIA. Un o'i gamau gweithredu mwyaf sylweddol yw darparu cefnogaeth ariannol i ddosbarthu ffilmiau Ewropeaidd y tu allan i'w gwlad gynhyrchu. Bob blwyddyn, ar gyfartaledd mae dros 400 o ffilmiau ar gael i gynulleidfaoedd mewn gwlad Ewropeaidd arall gyda chymorth MEDIA.

Mae'r 'Noson Sinema Ewropeaidd' yn rhan o strategaeth allgymorth sy'n canolbwyntio ar gynulleidfaoedd ac yn anelu at wella gwybodaeth am Raglen MEDIA a'r pynciau y mae'n eu cynnwys, wrth gynnwys dinasyddion. Yn ogystal, mae'n helpu i hyrwyddo gweithiau clyweledol Ewropeaidd ar draws ffiniau yn ogystal ag amrywiaeth ddiwylliannol. Mae'r fenter hefyd yn ategu'r Ymgyrch EUandME, sy'n defnyddio cyfres o bum ffilm fer sy'n canolbwyntio ar symudedd, cynaliadwyedd, sgiliau a busnes, digidol a hawliau i ddangos sut mae Ewrop yn gwneud gwahaniaeth.

Mwy o wybodaeth

Noson Sinema Ewropeaidd

Rhestr o ddangosiadau

Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd